CURRENT EVENTS -SATNAM PANTH

AT CHHATTISGARH STATE


CHHATTISGARH DIARY          DELHI DIARY          MUMBAI DIARY    REST INDIA   

      
VAPC Events 2015
                       gau$ baalak dasa jaI ka bailadana byaqa- nahIM jaayaogaa .
ek idvasaIya │27 maaca- 2008 ┤maaoTr saa[kla saMklp rOlaI
AadrNaIya saMt janaaoM
jaya satnaama
            Aap sabakao maalaUma hO ik sva nakula dova ZIZI jaI nao 18 idsambar 1938 kao gau$ GaasaI dasa jaI kI jayaMtI Apnao ga`ama BaaoirMga mahasamauMd maoM Sau$Aat ikyao . [tnaa hI nahIM sana 1961 maoM tIna idvasaIya igaraOd purI maolaa fagauna Sau@la pMcamaI╩ CzmaI╩ saPtmaI maoM Sau$Aat ikyao. yao GaTnaa k`ma satnaamaI samaaja ko ilayao baDI Ahma hO . Aaja satnaamaI samaaja maoM ekta ka sva$p Jalakta hO. ijasaka ehsaasa samaaja ko saaqa hI saaqa Saasana p`Saasana kao BaI hO . Aaja samaaja maoM ekta ko saaqa saaqa ]namaoM %yaaga kI Baavanaa kI lahr jagaanaa AavaSyak hO .gau$ baalak dasa jaI ka bailadana 28 maaca- 1860 kao yaad krnao kI ja$rt hO . AsatnaamaI ,Amaanavata vaadI t%vaaoM nao YaDyaM~ pUva-k [saI idna AaOrabaaMQaa │maugaolaI ko pasa ┤maoM inama-ma h%yaa kr idyao qao . Aaja hmaoM gau$ baalak dasa jaI Wara p`itpaidt satnaama maya banaanao kI p`ik`yaa evaM ]nakI bailadana kI lahr maanava samaaja maoM fOlaanao kI AavaSyakta hO . [saI p`yaasa maoM ek idvasaIya maaoTr saa[kla saMklp rOlaI kaAayaaojana inamnaanausaar ikyaa gayaa hO .[sa rOlaI sao ivaiBanna gau$ vaMdnaa kond`aoM maoM samanvaya sqaaipt haonao maoM sahyaaoga BaI imalaogaa .
idnaaMk 27 maaca- 2008 idna gau$vaar ┴
           gau$ vaMdnaa kond` satnaama Bavana sao@Tr 6 │ rOlaI p`arMBa saubah 9║ 00 bajao ┤ŚgauR$ vaMdnaa kond` satnaama Qaama iSavaajaI nagar ŚgauR$ vaMdnaa kond satnaama Qaama KusaI-par ŚgauR$ vaMdnaa kond satnaama Qaama kRYNa nagar ŚgauR$ vaMdnaa kond satnaama Qaama kaohka ŚgauR$ vaMdnaa kond satnaama Qaama baanabart ŚgauR$ vaMdnaa kond satnaama Qaama BaTgaaMva ŚgauR$ vaMdnaa kond satnaama Qaama katulabaaoD- ŚgauR$ vaMdnaa kond satnaama Qaama icaMgarI │ daophr 2║ 00 bajao Baaojana┤
            ŚgauR$ vaMdnaa kond satnaama Qaama Qanaaora ŚgauR$ vaMdnaa kond satnaama Qaama ]marpaoTI ŚgauR$ vaMdnaa kond satnaama Qaama irsaalaI ŚgauR$ vaMdnaa kond satnaama Qaama iBalaa[- 3 ŚgauR$ vaMdnaa kond satnaama Qaama kumharI Ś gau$ vaMdnaa kond`gauR$ vaMdnaa kond satnaama Qaama dadr ŚgauR$ vaMdnaa kond satnaama Qaama i~saMgama │]mada jarvaaya pqara-┤ŚgauR$ vaMdnaa kond satnaama Qaama CavanaI Ś gau$ vaMdnaa kond` gau$ vaMdnaa kond` satnaama Bavana sao@Tr 6 iBalaa[- │rOlaI ka samaapna rai~ 9║ 00 bajao┤
           kRpyaa AiQak sao AiQak saM#yaa maoM safod D/osa va Apnoa Apnao saaQana sao [sa eithaisak saMklp rOlaI maoM saimmailat haokr samaaja ko maana sammaana kao Aagao baZavaoM .
BavadIya
│ef Aar janaad-na┤
saMyaaojak , gau$ baalak dasa bailadana idvasa evaM gau$ vaMdnaa vaYa- gaaMz
Aayaaojana saimait iBalaa[- nagar 2008

maIiTMga kI saUcanaa
idnaaMk 29╣ 02╣ 2008
ivaYaya ┴╣ gau$ vaMdnaa ka catuqa- vaYa- gaaM``z evaM gau$ baalak dasajaI kI 207 vaI M bailadana idvasa pr kaya-k`ma Aayaaojana krnao ivacaar ivamaSa- krnao hotu .
Aapkao pta hO ,ik 9 frvarI 2004 kao samaUihk gau$ vaMdnaa , gau$ AartI evaM icaMtna manana kI Sau$vaat satnaama Bavana sao@Tr 6 iBalaa[- sao huyaI qaI . hma saflata pUva-k caar saala pUro kr rho hOM . ipClao saala sao p`%yaok vaYa- gau$ baalak dasa jaI kI bailadana idvasa 28 maaca- kao hI vaYa- gaaMz manaanao kI p`ik`yaa Sau$ hao gayaI hO .At: 28 maaca- 2008 kao gau$ vaMdnaa kI catuqa- vaYa- gaaMz evaM gau$ baalak dasa jaI kI 207 vaIM bailadana idvasa pr kaya-k`ma Aayaaojana krnao hotu ivacaar ivamaSa- ko ilayao ek AavaSyak maIiTMga inamnaanausaar rKI gayaI hO .
sqaana ┴╣ satnaama Bavana sao@Tr 6 iBalaa[-
idnaaMk ┴╣ 2 maaca- 2008 │idna rivavaar┤
samaya ┴╣Saama 3`║00 bajao sao 6║00 bajao tk
kRpyaa Apnao [YT ima~aoM saiht ]pisqat haonao ka kYT kroM .
ivanaIt p`it │ ef Aar janaad-na ┤ maIiTMga kaoAariDnaoTr ůů
ůůůůůůůů ůů
saUcanaa idnaaMk 26╣ 02╣ 2008
gau$ vaMdnaa kond` : satnaama Bavana sao@Tr 6 iBalaa[-
iTPsa Aaf dI iflD kaya-k``ma
TIPS OF THE FIELD PROGRAMME
]_oSya ┴╣
p`%yaok saaomavaar Saama 6 ┴ 30 bajao gau$ vaMdnaa ko Avasar pr iTPsa Aaf dI iflD kaya-k`ma ko maaQyama sao samaaja ko ivaiBanna xao~aoM maoM AnauBavaI sajjanaaoM sao ]nako Alaga Alaga ivaiBanna xao~aoM maoM AnauBava kao samaaja kao Avagat kranaa. taik samaaja kao ]nakoM ivaSaoYa AnauBava ka laaBa imala sako.
kaya-k`ma ka Sau$Aat │ iTPsa k` 1┤┴╣
idnaaMk 18 frvarI 2008 kao 211 vaoM gau$ vaMdnaa ko Avasar pr maananaIya EaI DI ela ra~o jaI , AvakaSa p`aPt ijalaa pMjaIyak (DISTRICT REGISTRAR ) duga- Wara iTPsa Aaf dI iflD kaya-k`ma ka Sau$Aat ikyaa gayaa.
ipClaa kaya-k`ma │iTPsa k` 2┤┴╣
idnaaMk 25 frvarI 2008 kao 212 vaoM gau$ vaMdnaa ko Avasar pr DaM^ e DI banajaI- xaya raoga ivaSaoYa& , sao@Tr 9 haspITla nao Apnaa AnauBava "xaya raoga │TI║baI║┤ko karNa evaM inavaarNa" ivaYaya pr Apnao AnauBava ka iTPsa p`dana ikyao .
Agalaa kaya-k`ma│iTPsa k` 3┤ ┴╣
gau$ vaMdnaa kond` satnaama Bavana sao@Tr 6 maoM 213 vaoM gau$ vaMdnaa ko Avasar pr idnaaMk 3 maaca- 2008 , idna saaomavaar kao Saama 6┴ 30 bajao maananaIya EaI esa ela jaaMgaDo jaI , sahayak Eama Aayau@t ,duga- Apnaa AnauBava " Eaimak samasyaa evaM inadana " ivaYaya pr Apnao AnauBava ka iTPsa p`dana kroMgao. kRpyaa AiQak sao AiQak saM#yaa maoM ]pisqat haokr kaya-k`ma ka laaBa ]zavaoM .
Qanyavaad
ivanaIt
p`it gau$ vaMdnaa pirvaar
iBalaa[- duga-

P`aosa iva&iPt
idnaaMk: 27╣ 02╣ 2008
gau$ vaMdnaa
kond` : satnaama Bavana sao@Tr 6 iBalaa[- maoM 212vaoM gau$ vaMdnaa ko Avasar pr
iTPsa Aaf dI iflD kaya-k``ma saMpnna
TIPS OF THE FIELD PROGRAMME HELD
gau$ vaMdnaa kond` satnaama Bavana sao@Tr 6 iBalaa[- mao gau$ vaMdnaa ko Avasar pr ek ivaSaoYa kaya-k`ma "iTPsa Aaf dI iflD kaya-k`maô jaarI hO . [sa kaya-k`ma ko maaQyama sao samaaja ko p`itiYzt va AnauBava SaIla sammaanaIya jana Apnao Apnao kaya- xao~ ka saMixaPt jaanakairyaaM k`ma baQa gau$ vaMdnaa ko Avasar pr p`dana krto hOM.
[saI kDI maoM iTPsa Aaf dI iflD kaya-k`ma maoM gau$ vaMdnaa kond` satnaama Bavana sao@Tr 6 maoM 212 vaoM gau$ vaMdnaa ko Avasar pr idnaaMk 25 frvarI 2008 kao DaM e DI banajaI- xaya raoga ivaSaoYa& , sao@Tr 9 iBalaa[- haspITla nao Apnaa AnauBava "xaya raoga │TI║baI║┤ko karNa evaM inavaarNa" ivaYaya pr janata koa iTPsa p`dana ikyaoo . EaI jaOja laala raya AQyaxa gau$ GaasaIdasa saovaa saimait nao puYp gaucC sao DaM banajaI- ka svaagat ikyaa . DaM banajaI- nao xaya raoga ko karNa pr ivastRt $p sao p`kaSa Dalaa . ]nhaoMnao ]dahrNa dokr spYz krto huyao batayaa ik jaoa BaI manauYya baabaa gau$ GaasaIdasa Wara batayao gayao rasto pr calata hO AaOr Apnao Aadt vyavahar maoM ]nako Wara p`itpaidt ]pdoSa va AmarvaaiNayaaoM kao Apnaata hO , ]sakao kBaI xaya AaOr eDsa kI baImaarI hao hI nahIM saktI .At: ]nhaoMnao saBaI kao baabaa jaI ko rasto pr calanao ka salaah idyao .[sa Avasar pr baala dasa gau$ ivaSaoYa $p sao ]pisqat qao . igaraOd purI maolaa kI vyavasqaa ko }pr ivastRt $p sao cacaa- huyaI .cacaa- ko daOrana baala dasa gau$ nao maolaa ko daOrana Avyavasqaa ka ijak` ikyao AaOr [saka ijammaodar maolaa saimait va Saasana p`Saasana kao zhrayao . [sa ivaYaya pr sava- EaI maaohna laala Batiryaa , rajana KuTola , purainak laala caolak , ef Aar janaad-na , QanaI rama maMDlao , ramadyaala doSalahra , jao Aar saaonavaanaI , vaodrama idvyaa , esa DI baGaola , esa ko baMQao , DaM SaaoBaarama baMjaaro , ela DI jaaoSaI , rajaoSa baMjaaro rajaond` baMjaaro , gaaoivaMd bama-na , jaI ela TMDna ,Ganaarama iZZo , jaaoSaI Aaid laaogaaoM nao BaI Apnao ivacaar vya@t ikyao .
[saI kDI maoM Agalaa iTPsa Aaf dI iflD kaya-k`ma maoM gau$ vaMdnaa kond` satnaama Bavana sao@Tr 6 maoM 213 vaoM gau$ vaMdnaa ko Avasar pr idnaaMk 3 maaca- 2008 , idna saaomavaar kao Saama 6┴30 bajao maananaIya EaI esa ela jaaMgaDo sahayak Eama Aayau@t duga- Apnaa AnauBava " Eaimak samasyaa evaM inadana " ivaYaya pr janata koa salaah p`dana kroMMgao . kRpyaa AiQak sao AiQak saM#yaa maoM ]pisqat haokr kaya-k`ma ka laaBa ]zavaoM .
saMyaaojak
ef Aar janaad-na
byaUrao icaf gau$ vaMdnaa pirvaar iBalaa[- duga-

  gau$ vaMdnaa kond`
satnaama Bavana sao@Tr 6 iBalaa[-
maoM 211vaoM gau$ vaMdnaa │idnaaMk 18 02 2008 ┤
ko Avasar pr
iTPsa Aaf dI iflD kaya-k``ma
LAUNCHING OF TIPS OF THE FIELD PROGRAMME
ka SauBaarMBa


AadrNaIya saMt janaaoMÊ
jaya satnaama
ivagat 9 frvarI 2004 kao saamaUihk gau$ vaMdnaa, gau$ AartI evaM icaMtna manana ka kaya-k`ma satnaama Bavana sao@Tr 6 sao Sau$ haokr Aba gau$ vaMdnaa kI lahr C%tIsagaZ ko 18 ijalaaoM ko saaqa hI saaqa doSa ko Anya rajyaaoM maoM BaI fOlatI najar Aanao lagaI hO .ga`amaINa AMcalaaoM maoM gau$ vaMdnaa ka ivaSaoYa p`Baava doKa jaa sakta hO .
[na ipClao vaYaaoM maoM Anaok p`kar ko kaya-k`ma samaaja kao jaaoDnao hotu Aayaaojana haoto Aa rha hO . samaaja kI ja$rt evaM caaht kao Qyaana maoM rKkr ivaiBanna gau$ vaMdnaa kond`aoM maoM Anaok p`kar ko saamaaijak kaya-k`ma saMpnna haoto Aa rho hOM . [saI ko AgalaI kDI maoM gau$ vaMdnaa kond` satnaama Bavana sao@Tr 6 maoM 211vaoM gau$ vaMdnaa ko Avasar pr idnaaMk 18 frvarI 2008 kao ek ivaSaoYa kaya-k`ma ³iTPsa Aaf dI iflD kaya-k`ma ´ ka SauBaarMBa haonao jaa rha hO . [sa kaya-k`ma ko maaQyama sao ivaiBanna gau$ vaMdnaa kond`aoM maoM samaaja ko p`itiYzt va AnauBava SaIla sammaanaIya jana Apnao Apnao kaya- xao~ ka saMixaPt jaanakairyaaM k`ma baQa gau$ vaMdnaa ko Avasar pr p`dana kroMgao .
iTPsa Aaf dI iflD kaya-k`ma SauBaarMBa ko Avasar pr maananaIya EaI DI ela ra~o jaI , AvakaSa p`aPt ijalaa pMijayak │ DISTRICT REGISTAR ), duga- pMijayana @yaaoM AaOr kOsao ³ ivaYaya pr Apnaa kaya- xao~ ka AnauBava samaaja kao p`dana kroMgao . kRpyaa ]@t gau$ vaMdnaa ko Avasar pr AiQak sao AiQak saM#yaa maoM ]pisqat hao kr kaya-k`ma ka laaBa ]zavaoM .
Qanyavaad
ivanaIt
gau$ vaMdnaa pirvaar iBalaa[- duga-


igaraOdpurI maolaa

hr saala fagauna Sau@la pxa pMcamaI Cz AaOr saato kao ivaraT igaraOdpurI maolaa Aayaaojana ikyaa jaata hO. yah &ana pva- ko naama sao BaI jaanaa jaata hO. pUro C%tIsagaZ, sao laaKaoM kI saM#yaa kao Eawalau Baaga laaonao jaato hOM. gau$ GaasaIdasa nao sat &ana pa`Pt kr Aama janata ko iht maoM ]pdoiSat ikyaa qaa. ijasasao p`Baaivat hao ivaiBanna samaudaya ko laaogaaoM nao Apnaa jaat paMt CaoD, kr satnaama pnqa maoM Saaimala hao gayao. AaAao hma saba imala kr [sa mahana pnqa kao maanavata kI rxaa evaM jana jana ko klyaaNa ko ilae satnaama ka sandoSa Gar Gar tk phuMcaayaoM. yahI gau$ kI saccaI pUjaa haogaI. jaya satnaama.
Wara : satnaama klyaaNa va gau$ GaasaIdasa caotnaa saMsqaana ³ svaagat T/YT´

savaNa- ihnduAaoM Wara satnaamaI sarpMca kI inama-ma h%yaa kr jalaayaa gayaa
idnaaMk 10 janavarI 2008: p`aPt jaanakarI ko Anausaar ivagat dsa janavarI 2008 kao jaba pUra doSa nava vaYa- kI KuiSayaa^ manaanao maoM lagaa huAa qaa tba AaOrabaaMQaa ³ijalaa duga-´ kI trh puna: kuC Asaamaaijak t%va YaDyaM~ kr iGanaaOnaI AmaanavaIya GaTnaa kao Anjaama donao maoM lagao hue qao. yah GaTnaa rayapur ijalaa ko itlada blaak maoM sauholaa qaanaa ko Antga-t ga`ama fUlavaarI kI hO. fUlavaarI pMcaayat ko Antga-t dao gaaMva Aato hO ijasamaoM naovaarI BaI Saaimala hO. naovaarI AaOr fUlavaarI daonaaoM kI saImaa ko baIca kovala ek talaaba ka fasalaa hO. daonaaoM gaaMva ka fasalaa lagaBaga 100 maITr hI haogaa. zkond` BaarWaja daonaaoM gaaMva ka saamaUihk sarpMca qaa. fUlavaarI maoM lagaBaga 250 Gar ko saahU pirvaar ko Alaavaa Aaz dsa Gar ko ravat va kuC gaaoD, AaidvaasaI va kovala saat Gar ko satnaamaI inavaasa krto hMO. fUlavaarI gaaMva maoM satnaaimayaaoM kI saM#yaa bahut kma haonao ko baavajaUd ApnaI xamataÊ kaya-kuSalata va imalanasaar haonao ko karNa zkond` sarpMca banaa huAa qaa. baccao baUZ,o saba sarpMca ka Aadr krto qao. sarpMca ko maohnat sao gaaMva maoM baMQaa inamaa-Na kI svaIkRit hu[- hO ijasamao jaldI kama Sau$ haonao vaalaa qaa. naovaarI gaaMva vaalaaoM kao baaMQa talaaba kI saImaa kao laokr kuC Aapi%t haonao lagaa qaa. jabaik baaMQa daonaaoM gaaMva kI saImaa sao lagaa huAa hO. [saI saImaa kao laokr daonaaoM gaaMva maoM manamauTava haonao lagaa. zkond` fUlavaarI gaaMva maoM rhnao ko karNa ]sao hI inaSaanaa banaayaa gayaa.
GaTnaa sao ek idna phlao fulavaarI gaaMva maoM maD,[- ³ra]t naacaa´ hao rha qaa. maD,[- mao Aksar gaaMva ko p`Qaana kao svaagat hotu AamaMi~t krto hO. laoikna pICo SaOtanaI idmaak kama kr rha qaa AaOr yaaojanaa baw trIko sao sarpMca kao AamaM~Na nahIM idyaa gayaa. sarpMca nao Apnao Apmaana samaJa kr gaaMva ko savaNa- ihnduAaoM kao ApnaI baat rKI. maamalaa yahIM SaaMt nahIM huAa AaOr Saaitr idmaak jaao pICo kama kr rha qaa maaOko kI tlaaSa maoM qaa. saaMp`daiyak taktaoM kao laaogaaoM kao ]ksaayaa. maaOka pato hI dUsaro idna saubah dao Za[- saaO kI saM#yaa maoM laaoga [kT\za hao sarpMca kI tlaaSa maoM inakla pD,o. sarpMca saubah lagaBaga saaZ,o Aaz naaO bajao talaaba maoM gauD,aKu maMjana kr rha qaa. batayaa jaata hO ik ]saI samaya kuC laaogaaoM ko saaqa itja] naama ka ek vyai@t nao Aakr sarpMca ko pOr kI Aaor JaUka. sarpMca kao lagaa ik vah maD,[- ko baad p`Naama krnao Aayaa hO AaOr baakI BaID, BaI Saayad ]naka AaSaIvaa-d laonao Aa rho hO. ]sao Apanao h%yaaraoM ko baaro maoM iksaI BaI trh kI YaDyaM~ ka AaBaasa nahIM qaa. @yaaoMik pUva- maoM eosaI kao[- GaTnaa nahIM GaTI qaI. itja] nao naIcao JaUk kr sarpMca zkond` kao pOr pkD, ilayaa tqaa saaKarama va Anya imalakr sarpMca kao maarnao lagao. iksaI trh CuD,akr sarpMca vaha^ sao Baagaa AaOr Apnao Gar phu^ca kr pirisqait kao BaaMpto hue laaoho ka saTr lagaakr ]samaoM BaItr sao talaa lagaa idyaa tqaa Apnao pirvaar kao Gar ko Andr iCpa laonao maoM bauiwma%ta samaJaa.
eosaa batayaa jaata hO ik kuC dor baad dao Za[- saaO ihndu savaNaao- kI pUrI faOja ³BaID,´ yaaojanaabaw trIko sao sarpMca ko Gar maoM kUca kr idyaa. AaQaa paOna GaMTo tk laaoho ka saTr taoD,to rho. saTr TUT jaanao pr laaoga Gar ko BaItr TUT pD,o. kuC laaoga sarpMca ko Gar ka saamaana [Qar }Qar taoD,to hue ibaKrnao lagao. saaKarama jaao BaUtpUvao sarpMca rha hO vat-maana maoM kovala pMca hO Apnao har ka badlaa laonao ka maaOka imala gayaa vah Apnao tInaaoM laD,kaoM va saaomanaaqa jagadISa ko saaqa Gar ko BaItr sarpMca zkond` pr TUT pD,o. zgaond` Akolaa pD, gayaa AaOr savaNa- saaMp`daiyak takto saOkD,aoM maoM caaraoM trf sao iGar gayaa. Aasa pasa ko laaoga Baya ko karNa bacaava ko ilae ]sako pasa nahIM phu^ca sako. zkond` kI pi%na baIca bacaava ko ilae Aa[- ]sao baurI trh maarto hue ASlaIla hrkt ko saaqa Gaayala kr idyaa gayaa. ABaI rayapur Asptala maoM jaIvana marNa ko baIca jaUJa rhI hO. sarpMca kI baoTI BaI baIca maoM Aa[- AaOr vah BaI ASlaIla hrktaoM ko saaqa gaMBaIr caaoT KayaI ]sa pr hMisayaa sao hmalaa ikyaa gayaa jaana bacaato– bacaato haqa pr gaMBaIr caaoT lagaa hO. sarpMca zkond` Gaayala Avasqaa maoM hI jaana bacaato hue Gar sao baahr Baagaa. ApnaI jaana bacaanao ko ilae BaUtpUva- sarpMca Kumaanau saahU ko drvaajao maoM phu^caa laoikna Kumaanau nao BaI BaID, sao Baya Kakr Apnaa drvaajaa band kr ilayaa. KUnaI dirndo TUT pD,o AaOr Kumaanau ko Gar ko baahr sarpMca zkond` ka haqa pOr kaT Dalao va AQamaara halat maoM sarpMca kao ]sako Gar ko pasa GasaITto huya puna laayao tqaa ]saI ko Gar ko saamaana kao lakD,I ko plaMga kusaI- saaofa TIvaI kpD,o [%yaaid kao jalaakr ]saI maoM sarpMca kao baba-rtapUva-k ijanda jalaa idyao. kosatra ko baad savaNa- saaMp`daiyak maanaisakta ka iSakar ek AaOr sammaainat gaa`ma p`Qaana kovala satnaamaI haonao ko naato hao balaI caZ, gayaa.
batayaa jaata hO ik GaTnaa kI pUrI Kbar esaDIAao pI Sau@laa kao phlao sao qaa. [saI baIca GaTnaa kI Kbar pato hI itladabaaMQaa ko sarpMca kmalap`saad jaaoSaI nao t%kala puilasa qaanaa sauholaa kao Kbar phucaayaa laoikna puilasa KamaaoSa saunatI rhI vaha^ GaTnaa sqala pr jaakr sarpMca kI jaana bacaanao ka kao[- p`yaasa nahIM ikyaa. pD,kIDIh ko rajaU catuvoa-dI nao samaya rhto hue GaTnaa kI Kbar pato hI puilasa qaanaa kao tIna baar Apnao maaobaa[la sao saUcanaa donao ka p`yaasa ikyaa. laoikna qaanaa p`BaarI nao kao[- Qyaana nahIM idyaa Saayad ]nho pUva- AadoSa rha hao vaha^ nahIM jaanao ka barnaa samaya rhto kaya-vaahI krnao pr yah GaTnaa Tlaa sakta qaa. puilasa Saayad GaTnaa sao pUva- jaanakar qaI ijasaka namaUnaa esaDIAaopI Sau@laa jaI ko bayaana sao pta calata hO ik ek [jjatdar ga`ama p`Qaana t%kailana sarpMca kao inagaranaISauda badmaaSa krar do rhI hO. Balaa sarpMca jaOsao sammaanaIya pdasaIna vyai@t kao janata nao Apnaa jana p`itnaIiQa cayana ikyaa yah tao na kovala p`itnaIiQa%na kanaUna ka Avaholanaa hO bailk p`jaatM~ ka Kulaa Apmaana hO ijasao maaOna krar doto hue sarkar caupcaap doK rhI hO. eosaa lagata hO ik sarkarI tM~ [sa inayaaoijat YaDyaM~ ka maUk samaqa-k hO AaOr GaTnaa ko AMjaama sao vaaikf qaI Anyaqaa KUnaI dirndo baoKaOf saD,kaoM pr Kulaa AatMk fOlaato najar nahIM Aato. Aapkao jaanakr yah AaScaya- haogaa ik ijana laaogaaoM nao h%yaa ikyaa ]namaoM sao ek BaI ABaI pkD,a nahIM gayaa hO. kuC baUZ,o laaogaaoM kao samaJaabaUJaa kr yaaojanaabaw trIko sao igarFtar ikyaa gayaa hO AaOr vaastivak KUnaI baahr gavaahaoM kao Dranao Qamakanao maoM lagao hue hOM. yah BaI batayaa gayaa hO ik yaid iksaI nao [sa GaTnaa kao batanao yaa gavaah bananao ki kaoiSaSa krogaa ]saka BaI vahI Anjaama haogaa jaao sarpMca zkond` ka huAa hO. xao~ maoM Baya ka vaatavarNa vyaaPt hO. sarkarI tM~ Kasakr ]ppuilasa AQaIxak ka bayaana [sa baat ka sabaUt dota hO. @yaa sarkaar sao svatM~ nyaaya kI AaSaa kI jaa saktI hOÆ @yaa sarkaar [sa pUrI GaTnaa kI saI baI Aa[- jaaMca krakr Apnaa inaYklaMk Civa ka pircaya dogaI. yaa maamalaa kao taoD, maraoD, kr poSa krnao ka p`yaasa krogaI. hma maanava AiQakar Aayaaoga sao BaI Aaga`h kroMgao kI vah [sa AmaanavaIya GaTnaa ka inaYpxa jaaMca kranao AaOr daoiYayaaoM kao kD,I sao kD,I sajaa idlaanao maoM madd kro.
eosaa BaI batayaa jaata hO ik GaTnaa ko ek idna phlao hI Aasa pasa ko k[- gaaMvaaoM maoM eosaI GaTnaa haonao kI Kbar qaI ijasakI yaaojanaa gauPt $p sao tOyaar kI jaa rhI qaI. Baazapara ka ek p~kar BaI [sa baat kao puiYT krta hO laoikna vah BaI Baya vaSa Apnaa naama nahIM batanaa caahta.
AaAao hma saba imalakr maanavata ko iht maoM [na h%yaaraoM kI kui%sat manasaa ka Kulakr Ba%sa-naa kro. Aapsao AnauraoQa hO ik sa%yata kao saamanao laanao maoM hmaara madd kroM.
Wara : satnaama klyaaNa va gau$ GaasaIdasa caotnaa saMsqaana ³svaagat T/YT´

baabaa saahba Daº BaImarava AmbaoDkr
ko 51 vaoM mahaprinavaa-Na idvasa
ko Avasar pr
satnaama Aandaolana kI p`asaMigakta tba BaI AaOr Aba BaI
ivaYaya pr koind`t baaOiwk saMgaaoYzI
sqaana: myaUinaisapla skUla gaOlarI kxa QamatrI ³Cºgaº´

mau#ya Aitiqa : maananaIya [Mijainayar TI Aar KunTo ena TI pI saI naaoeDa
AQyaxata : maananaIya ko Aar Saah saMpadk AaidvasaI sa%ta iBalaa[-
ivaiSaYT Aitiqa : maananaIya idigvajayaisaMh kRd%t QamatrIÊ maananaIya idlaIpkumaar dovaaMgana QamatrIÊ maananaIya Daº Aar pI TMDna kaMkor
bandnaa ko saaqa saBaa p`arMBa hu[- AaOr ek imanaT ka maaOna QaarNa kr saBaI Aagantuk gaNaaoM nao baabaa saahba kao BaavaBaInaI EawaMjalaI Ap-Na kI. EaI jaI Aar baMjaaro jvaalaa p`aMtaQyaxa nao svaagat BaaYaNa maoM satnaama Aandaolana kI BaUimaka AaOr AavaSyakta pr jaaor doto hue mau#ya Aitiqa kao [sa ivaYaya pr ivastar sao cacaa- krnao ko ilae Aa*vaana ikyaa. EaI KunTo nao ivaYaya pr ivastar sao cacaa- krto hue batayaa ik sat AaOr Asat kI laD,a[- Anaaidkala sao calaI Aa rhI hO. EaRiYT ka p`arMBa sat sao huAa ijasakI jaanakarI hmao bahut baad maoM huAa. saaOya-maNDla Apnao kond` ko p`it AakiYa-t rhta ho ijasao iva&ana kI BaaYaa maoM gau$%vaakYa-Na khto hO AaOr yahI p`akRitk sat hO. kao[- BaI ga`h Apnao kond` sao hTnao kI Avasqaa maoM BaUcaala Aa jaata hO. zIk [saI trh maanava jaIvana paotoÊ pr paotoÊ baala baccao saBaI Apnao maa^ baap ko Aasa pasa koind`t rhto hOM ijasaka svaaBaaivak AaQaar AapsaI p`oma pr iTka hO. [saI p`omaBaava kao vyavahirk va maanavaIya BaaYaa maoM satnaama khto hOM. yah p`%yaok p`aNaI maa~ ko ilae ek saa laagaU haota hO. manauYya ko pasa &ana ivavaok AaOr bauiw haonao ko karNa vah saamaaijak p`aNaI bana gaya AaOr Aaja samaaja va AaQauinak saMsaar ka inamaa-Na saMBava hao saka. Aapnao satnaama ko ivaiBanna phlauAaoM pr ivastar sao cacaa- ikyaa ijasaka saBaI laaogaaoM nao kt-la QvanaI sao svaIkar ikyaa AaOr satnaama pqa pr calanao ka sabanao ek mat sao calanao ka saMklpa ikyaa.
kaya-╦ma mao Aayao hue sadsyaaoM maoM bastr jagadlapur sao AaidvaasaI samaudaya ko Alaavaa ipCD,I jaaityaaoM maoM sao Kasakr dovaaMgana saahU kumaI- kovaT maalaI marar yaadvaaoM maoM sao maihlaa AaOr pu$Ya kafI saM#yaa maoM Baaga ilayao. iBalaa[- sao EaI janaad-na va gaaovaQa-na TMDna va BaanaumatI iflmaI AdakaraÊ kaMkor sao p`aofosar svaamaIrama banjaaro va mahasamund sao EaI gaond`o jaI ko saaqa k[- maihlaa sadsyaaoM nao Baaga laokr satnaama Aandaolana kao C%tIsagaZ, maoM jana jana tk phucaanao ka saMklp ilayaa. Ant maoM AaidvaasaI sa%ta ko saMpadk EaI ko Aar Saah nao Apnao AQyaxaIya BaaYaNa saamaaijak ekta AaOr satnaama Aandaolana ko mah%va AaOr xao~Iya ekta ko ilae AavaSyak batayaa AaOr satnaama Aandaolana C%tIsagaZ, maoM SaaoYakaoM AaOr SaaoiYataoM ko baIca hao rho saMGaYa- kao maMijala tk phucaanao ka ek maa~ rasta batayaa.
³samaacaar Wara saMpadk svaagat pi~ka ´


p`osa iva&iPt idnaaMk ╣ 18 A@TUbar 2007
C%tIsagaZ strIya satnaamaI samaaja tRtIya baaOiwk saMgaaoYzI saMpnna
gau$ vaMdnaa banaI samaaja kI ja$rt evaM caaht

sqaana : satnaama Bavana T/aMsapaoT- nagar kaorbaa
idnaaMk: 12 sao 14 A@TUbar 2007
kaya-╦ma Aayaaojana
Wara
satnaamaI klyaaNa saimait kaorbaa kaya-╦ma ka saMyaaojana Wara sa%yaalaaok pi~ka pirvaar igaraOdpurI Qaama


cacaa- ko p`mauK ivaYaya
1 Qama- ga`Mqa inama-aNa hotu saaih%yaaoM ka saMklana .
2 saamaaijak p`p~aoM ka inaQaa-rNa evaM p`BaairyaaoM ka cayana .
3 ga`ama sao rajya tk saudRZ saamaaijak saMgazna ka inamaa-Na .
4 janma sao maR%yau tk saamaaijak saMskaraoM evaM [nako ek $pta laanao ko p`yaasa pr pircacaa- tqaa icaMtna manana.
5 igaraOdpurI maoM Qama-Saalaa inamaa-Na saMbaMQaI cacaa-.
6 saamaaijak gaitivaQayaaoM ko p`caar p`saar hotu kaoYa inamaa-Na╩ pi~ka p`kaSana╩, [lao@T/aina@sa imaiDyaa kI vyavasqaa Aaid.
            kaya-╦ma kI Sau$Aat p`qama idvasa ko mau#ya Aitiqa satKaojana dasa gau$ pirvaar BaMDarpurI╩ AQyaxata EaI DorhU p`saad GaRtlahro pUva- vana maM~I qao . ivaiSaYz AitiqagaNaaoM ko Aasana ga`hNa pScaat sava- EaI yaU Aar maihlaaMgao kaorbaa╩ EaI maaKna laala TMDna ibalaasapur╩ EaI sauQaarama sa%yato kaorbaa╩ EaI Ganaa rama iZMZo iBalaa[-╩ EaI da} rama r%naakr pUva- ivaQaayak╩ EaI laKna laala kaoSalao ibalaasapur╩ EaI madnaisaMh Dhiryaa pUva- ivaQaayak╩ EaImatI kaOSalyaa naarMga jaSapur nagar╩ EaI ivamala ikSaaor kaoSalao rayapur╩ jaya bahadUr baMjaaro rayapur╩ EaI ef Aar janaad-na iBalaa[-╩ DaM ramartna jaaMgaDo ibalaasapur╩ EaI prsa rama BaarWaja pUva- saaMsad╩ EaI gaaoivaMd rama imarI pUva- saaMsad Aaid ]pisqat qao. AitiqayaaoM Wara gau$ ga_I dSa-na ko baad gau$ vaMdnaa pirvaar iBalaa[- ko sava- EaI ko ela saavaNaI-╩ EaI maMSaa rama kuro- va EaI vaodanaMd idvya Wara gau$ vaMdnaa saMpnna krayaa gayaa. AitiqayaaoM ko svaagat ko pScaat inaQaa-irt ivaYayaaoM pr pircacaa- Sau$ kI ga[-. svaagat BaaYaNa EaI TI Aar imaro AQyaxa satnaamaI klyaaNa saimait kaorbaa Wara idyaa gayaa. p`qama idvasa pr ivacaar vya@t krnao vaalaaoM maoM sava- p`qama EaI ef Aar janaad-na╩ EaI madnaisah Dhiryaa╩ EaI prsa rama BaarWaja╩ EaI caOt rama BaarWaja╩ EaI Ganaa rama iZMZo╩ EaI maMgat rvaInd`╩ EaI yaU Aar maihlaaMgao╩ EaImatI kaOSalyaa naarMga╩ EaI saudSa-na kuro-╩ DaM rama rtna jaaMgaDo╩ EaI dadU rama kuro-╩ EaI Agama dasa╩ EaI da} rama r%naakr╩ EaI ipraoihla gau$ jaI╩ EaI gaaoivaMd rama imarI Aaid p`mauK qao. saBaI nao ivaYaya saMbaMQaI ivacaar p`stut ikyao. samaaja kao ek saU~ maoM baaMQanao evaM ekta sqaaipt krnao pr bala idyaa gayaa. iBalaa[- maoM saMcaailat gau$ vaMdnaa pr ivaSaoYa cacaa- kI ga[-. pUro C%tIsagaZ maoM gau$ vaMdnaa kao samaaja kI ja$rt va caaht inaraoipt ikyaa gayaa. kaya-╦ma ko p`mauK Aitiqa satKaojana dasa gau$ nao baDI hI ivastar pUva-k samaaja kI [ithasa╩ dSaa evaM idSaa pr cacaa- ikyaa. iBalaa[- duga- va [sako Aasa pasa gau$ vaMdnaa ko maaQyama sao ikyao jaa rho p`yaasaaoM kI p`saMSaa kr [sao saMpUNa- C%tIsagaZ maoM laagaU krnao pr bala idyao. kaya-╦ma ko AQyaxa EaI GaRtlahro nao saMpUNa- Ca%tIsagaZ ko bauiwjaIivayaaoM kao saMpk- evaM sahyaaoga krnao ko p`yaasa kao saraha AaOr BaivaYya maoM samaaja kao sahyaaoga donao ka bacana idyaa. gau$ vaMdnaa sao hI p`qama idvasa ko kaya-╦ma ka samaapna huAa.
            kaya-╦ma ko iWtIya idvasa DaM Ganaarama gaayakvaaD evaM EaI saundr laala inaralaa jaSapur nagar Wara gau$ vaMdnaa sao Sau$ huAa. ivacaar vya@t krnao vaalaaoM maoM DaM svaamaI rama baMjaaro kaMkor , EaImatI kaOSalyaa naarMga jaSapur nagar╩ DaM Aar pI TMDna koarbaa╩ EaI jaI pI BaarWaja icarimarI╩ EaI ef Aar janaad-na iBalaa[-╩ DaM pI Aar GaRtlahro rayapur╩ EaI ramakumaar pa~o╩ EaI Baagavat p`saad imalana kaorbaa╩ EaI roSama laala ZIZIM BaTgaaMva╩ EaI maMgat rvaInd` jaaMjagaIr╩ EaI gaaovaQa-na laala TMDna iBalaa[-╩ EaI ef Aar p`omaI jaSapur╩ EaI ivajaya TMDna rayapur╩ EaI esa DI pa~o╩ EaI saurond` kumaar KuMTo kTGaaora Aaid p`mauK rho. janma sao maR%yau tk ko saMskaraoM sao saMbaMiQat saamaaijak p`SnaavalaI Wara ]pisqat p`itinaiQayaaoM ka saamaaijak kaya-Saalaa ka BaI Aayaaojana huAa. iBalaa[- duga- xao~aoM maoM saMpnna satnaama &ana p`ityaaoigata kao puna: C%tIsagaZ str pr Aayaaojana huAa. [sa Aayaaojana kao saBaI nao saraha. Anya saamaaijak pamplaoT ka BaI ivatrNa evaM jaanakairyaaM BaI gau$ vaMdnaa pirvaar iBalaa[- Wara idyaa gayaa. nanhIM klaakar kMu AnjaU Aaidlaoo╩,pnaaora pMqaI paTI- nao p`stutI do kr sabaka mana maaoh ilayaa.
            kaya-╦ma ko tRtIya idvasa ko p`qama sa~ maoM mau#ya Aitiqa EaI gaaoivaMd rama imarI evaM AQyaxata, EaI laKna laala kaoSalao╩ nao ikyaa. ivaSaoYa Aitiqa ko AasaMdI pr sava- EaI Ganaa rama ZIMZo╩ EaI laxmaI kaMt gaayakvaaD╩ EaI ko ela saavaNaI-╩ EaI ipraoihla gau$ jaI╩ EaI saaMvala dasa pa~o╩ EaI sauQaa rama sa%yato╩ EaImatI nanakI baa[-╩ EaI yaU Aar maihlaaMgao , eD ramaayaNa laala jaaMgaDo , DaM svaamaI rama baMjaaro╩ EaI maMgat rvaInd`╩ EaI maMSaa rama kuro-╩ EaI gaaovaQa-na laala TMDna╩ DaM Aar pI TMDna Aaid qao. saBaI nao Apnao Apnao ivacaar vya@t ikyao.[sa Avasar pr DaM TMDna nao paMca hjaar va EaI gaayakvaaD jaI nao saat hjaar ek $pyao kI sahyaoaga donao kI GaaoYaNaa ikyao. dUsaro sa~ maoM ivaQaayak Wya EaI caaovaa rama KaNDokr va EaI inama-la isanha kI ivaSaoYa ]pisqait rhI. ]nhaoMnao samaaja maoM Aa rhI ek~ haonao kI Baavanaa sao kafI KuSa najar Aayao evaM samaaja kao jaaoDnao maoM sahyaaoga donao ka BaI AaSvaasana idyao. ivaSaoYa $p sao EaI laKna laala kaoSalao nao iBalaa[- xao~aoM maoM ikyao jaa rho p`yaasaaoM evaM gau$ vaMdnaa ko p`caar p`saar sao samaaja maoM ek $pta Aanao ko p`yaasa pr evaM saMpUNa- doSa maoM [sakI AavaSyakta pr bala idyao.
             kaya-╦ma maoM ]pisqat p`itinaiQayaaoM koa p`maaNa p~ dokr sammaainat ikyaa gayaa. [sa tIna idvasaIya saMgaaoYzI kao safla banaanao maoM saMrxak EaI laKna laala kaoSalao ka ivaSaoYa yaaogadana rha. EaI DI ela idvyakar ko naotR%va vaalaI sa%yaalaaok pi~ka pirvaar evaM satnaamaI klyaaNa saimait kaorbaa ko AQyaxa EaI TI Aar imaro╩ ]paQyaxa EaI naarayaNa kuro-╩ saicava EaI Amar laala baMjaaro╩ sahsaicava EaI kumaar p`saad╩ kaoYaaQyaxa EaI ko pI paTlao╩ p`mauK salaahkar sava- EaI yaU Aar maihlaaMgao╩ EaI ko ena BaarWaja╩ EaI esa pI navar%na╩ EaI TI pI manahr╩ EaI DI saI imalana╩ EaI DI Aar jaaTvar╩ EaI rama laala BaarWaja╩ EaI Aar DI BaarWaja╩ EaI sauroSa kumaar baMjaara╩ EaImatI maInaa lahro╩ EaI pI esa kmalaoSa╩ EaI esa ko koSakr╩ EaI naot rama BaarWaja╩ EaI ko ko lahro╩ EaI p`maaod kumaar Aaid. AaiDTr EaI rivakumaar KuMTo va EaI dova p`saad r%naakr. sahyaaogaI sadsya gaNa sava- EaI carNa laala TNDna kaorbaa╩ EaI Qarma lahro jaaMjagaIr╩ DaM esa Aar jaaoSaI ksaDaola╩ DaM raja kumaar baMjaaro ibalaa[- gaZ╩ EaI rajaoSvar Baaga-va iTkarI╩ EaI raoSana laala p`omaI maiTyaa╩ EaI puk rama puronaa maiTyaa╩ EaI punau rama baMjaaro lavana╩ EaI Aar ko Ajagallao jaSapur nagar╩ EaI eca ko BaartI balaaOdabaajaar╩ EaI jaI saI BaarWaja icarimarI╩ EaI haoilaka p`saad jaaMgaDo sarsaIvaaM , EaI roSama laala ZIZI BaTgaaMva╩ EaI gauha rama saaonavaanaI igaraOdpurI╩ EaI eca pI Kro pamagaZ╩ EaI haorI rama idvaakr ibalaasapur╩ EaI Bart laala baMsao kvaQaa-╩ p`ao TI Aar paTlao p%qalagaaMva╩ EaI jagadISa kuro- kapU rayagaZ╩ EaI kuMmana laala saaonavaanaI iBalaa[-╩ EaI jayabahadUr baMjaaro daModoklaa rayapur╩ EaI rama laala BaarWaja kaorbaa╩ EaI pI Aar pa~o baalakao kaorbaa╩ EaI esa Aar imarI baalakao╩ dIpk lahro gaovara╩ EaI Aar pI KaNDo kaorbaa╩ EaI ko ko kuro- rolvao kaorbaa╩ EaI baI pI Kro koarbaa╩ EaI jaI Aar kuro- baalakoa╩ Aaid ka ivaSaoYa yaaogadana rha.
iBalaa[- duga- sao BaI kafI tadad maoM ]pisqait rhI. ijasamaoM sava- EaI Ganaa rama ZIMZo╩ EaI ef Aar janaad-na╩ EaI maMSaa rama kuro-╩ EaI gaaovaQa-na laala TMDna╩ EaI vaodanaMd idvya╩ EaI ko ela saavaNaI-╩ EaI rmaoSa kumaar baGaoola╩ EaI Bauvana dasa kaosairyaa╩ maasTr AakaSa kaosairyaa╩ EaI koja}vaa dasa doSalahra Aaid p`mauK qao.
byaUrao p`mauK                               ef Aar janaad-na
laaok ip`ya ihndI va                            iBalaa[- saMyaaojak
AMga`ojaI dOinak samaacaar                          iBalaa[- ůduga-

AavaSyak saUcanaa
satnaamaI klyaaNa saimait kaorbaa
ko t%vaaQana maoM
tIna idvasaIya satnaama baaOiwk sammaolana

idnaaMk 12 A@TUbar sao 14 A@TUbar 2007 tk
sqaana – satnaama Bavana kaorbaa

cacaa- ka mau#ya ivaYaya :
1 Qama- ga`nqa inamaa-Na hotu saaih%yaaoM ka saMklana ³saMtÊ ga`nqa AaOr pnqa ko pirpoxa maoM´
2 saamaaijak savao- p`p~aoM ka inaQaa-rNa evaM p`BaairyaaoM ka cayana
3 ga`ama sao laokr rajya tk saudRZ, saamaaijak saMgaznaa inamaa-Na hotu AavaSyak kdma
4 saamaaijak saMskaraoM ka sarlaIkrNa evaM ek$pta laanao hotu Kasakr janmaÊ maR%yauÊ ivavaah Aaid saMbaMQaI ivaYayaaoM pr laoK saMga`h
5 igaraOdpurI Qaama maoM saamaaijak Qama-Saalaa inamaa-Na hotu –inamaa-Na saimait ka gazna
6 saamaaijak gaitivaiQayaaoM kao saucaa$ $p sao calaanao ko ilae satnaama kaoYa inamaa-Na hotu AavaSyak sauJaava
samaaja ko samast bauiwjaIivayaaoMÊ SauBaicantkaoMÊ mahntaoMÊ saaTIdaraoMÊ BaNDairyaaoMÊ gau$pirvaar ko sadsyaaoM kao saadr AamaMi~t
Aayaaojak                                              inavaodk
satnaamaI klyaaNa saimait kaorbaa                               sa%yalaaok pi~ka pirvaar
            saMrxak – EaI laKnalaala kaosalao mau#ya AiBayaMta esa saI saI ela ibalaasapur
          jaya satnaama             jaya satnaama
                   satnaama Amar rho


p`osa iva&iPt
idnaaMk ╣ 01╣10 ╣2007
gau$ vaMdnaa pirvaar Wara jagamaaohna dasa ga$ gaaosaa[- kao EawaMjalaI

          p`%yaok maah ko AaiKrI rivavaar kao Saama 3 00 bajao sao 5 00 bajao tk satnaama Bavana sao@Trľ 6 iBalaa[- maoM gau$ vaMdnaa pirvaar sao jauDo sak`Iya kaya-kta-AaoM evaM Anya sak`Iya baMQauAaoM ka inayaimat maIiTMga haota hO. [sa maIiTMga maoM ipClaI kayaaoM kI samaIxaa evaM AagaamaI kaya-k`maaoM kI $proKa ko baaro maoM cacaa- haotI hO.
          ivagat 30 isatmbar 2007 kao satnaama Bavana sao@Trľ 6 maoM gau$ vaMdnaa pirvaar kI inayaimat maahvaarI baOzk maoM jagamaaohna dasa gau$ gaaosaa[- ko inaQana pr gau$ vaMdnaa ko saaqa dao imanaT ka maaOMna QaarNa kr EawaMjalaI dI ga[- evaM ]nako Wara samaaja iht maoM ikyao gayao kayaaoM kao BaI yaad kI ga[-. sva jagamaaohna dasa gau$ gaaosaa[- jagatarna dasa gau$ gaaosaa[- ko jyaoYz pu~ qao. [nako dao Anya laGau Ba`ataAaoM sva manamaaohna dasa gau$ gaaosaa[- evaM sva dyaavaMt dasa gau$ gaaosaa[- ka dohavasana phlao hI hao cauka hO. sva jagamaaohna dasa gau$ gaaosaa[- ka Bara pUra pirvaar hO. ijasamaoM ]nakI p%naI EaImatI ifrna maata , caar pu~ EaI saovaMtdasa jaI , EaI laomanadasa jaI║ EaI BaUYaNadasa jaI va EaI ]%tmadasa jaI hOM. ek pu~I EaImatI [-SvarI dovaI baMQaoÊ ijanako pit EaI Bajana dasa baMQao jaI iBalaa[- [spat saMyaM~ maoM kaya- rt hOM evaM gau$ vaMdnaa pirvaar ko vairYz kaya-kta- hOM tqaa gau$ vaMdnaa kond` iBalaa[- ╣3 ko saMyaaojak BaI hOM.
          sva jagamaaohna dasa gau$ gaaosaa[- bacapna sao hI samaaja ]%qaana ko kayaao-M maoM saMlagna qao evaM samaaja kao idSaa p`dana ikyao hOM. dsa saala tk AarMga ivaQaana saBaa sao ivaQaayak rh kr janata kI saovaa BaI ikyao hOM. lagaBaga 84 saala ko ]ma` maoM]naka dohavasana ivagat 28 isatmbar 2007 kao ]nako gaRh ga`ama BaMDarpurI huAa evaM 29 isatmbar 2007 kao hjaaraoM ko tadad maoM rajakIya sammaana ko saaqa ]nakI AMitma ivada[- huyaI. satnaama Bavana sao@Trľ 6 maoM EawaMjalaI ko Avasar pr baDI tadad maoM samaaja ko sammaanaIya jana ]pisqat qao., ijasamaoM mau#ya $p sao sava- EaI ef Aar janaad-na╩ EaI vyaasanaarayaNa kuro-╩ EaI ko ela saavaNaI-╩ EaI Syaama kumaar manahr╩ EaI vaodanaMd idvya╩ EaI gaaoivaMd bama-na╩ EaI baI DI kaosairyaa╩ EaI kMvala isaMh gaayakvaaD╩ EaI baldU rama TMDna╩ EaI hIramana paTIla╩ EaI pMcarama baMjaaro╩ Aaid ]pisqat qao .

               byaUrao p`mauK va  baoba saa[T                                                    │ef Aar janaad-na ┤

              laaok ip`ya ihndI └ AMga`ojaI dOinak                                               saMyaaojak
satnaama gau$ vaMdnaa pirvaar duga-
p`osa iva&iPt
idnaaMk ╣ 26╣09 ╣ 2007 gau$ baalak dasa janamaaYTmaI │206 vaIM janma idvasa┤ ko Avasar pr Aayaaoijat satnaama &ana p`ityaaoigata ka
saimmailat purskar ivatrNa evaM sammaana samaaraoh saMpnna
sqaana ┴ satnaama Bavana sao@Tr– 6 iBalaa[-.
idnaaMk ┴ 24 isatmbar 2007│idna┴ ivagat saaomavaar┤
samaya ┴ Saama 6║ 30 bajao

│gau$ vaMdnaa ko Avasar pr┤ p`qama gau$ vaMdnaa kond` satnaama Bavana sao@Tr 6 maoM 24 isatmbar 2004 kao 190 vaaM gau$ vaMdnaa ko Avasar pr ivaSaoYa kaya-k`ma ka Aayaaojana ikyaa gayaa qaa. [sa kaya-k`ma ko mau#ya Aitiqa EaI esa ela jaaMgaDo sahayak Eamaayau@t duga- qao. ivaiSaYz Aitiqa ko AasaMdI pr sava- EaI TI Aar kaosairyaa ]p mahap`baMQak iBalaa[- [spat saMyaM~Ş EaI Ganaa rama iZMZo raYT/Iya AQyaxa sa%ya dSa-na saMsqaana ŞEaI baI Aar baMjaaro pUva- AQyaxa C%tIsagaZ sahkarI saaK saimait sao@Tr –1 Ş EaI esa ko koSakr sahayak mahap`baMQak iBalaa[- [spat saMyaM~Ş DaM e DI banajaI- Ş DaM Aar Aar baarlao iBalaa[- [spat saMyaM~ Ş EaI matI danabaa[- tamaskr BaUt pUva- paYa-d duga- evaM EaI matI saamalaI baa[- vairYz saamaaijak kaya-kta- katulabaaoD- qaIM.

p`%yaok saaomavaar kao Saama 6 30 bajao inayaimat saMpnna hoanao vaalaI saamaUihk gau$ vaMdnaa evaM gau$ AartI [sa Avasar pr gau$ vaMdnaa kond` katulabaaoD- ko maihlaaAaoM nao EaI matI saamalaI baa[- ko naotR%va maoM saMpnna ikyao. saamaUihk icaMtna manana kI p`ik`yaa EaI ef Aar janaad-na va EaI maMsaa rama kuro- Wara saMpnna huAa. kaya-Ëma ko mau#ya Aitiqa evaM ivaiSaYT Aitiqa gaNaaoM ka sammaana gau$ vaMdnaa p`BaairyaaoM evaM samaaja ko Anya gaNa maanyaaoM Wara ikyaa gayaa . td p`Scaat EaI ef Aar janaad-na saMyaaojak gau$ vaMdnaa pirvaar iBalaa[- duga- Wara kaya-Ëma kI ivastRt jaanakairyaaM dI ga[-. ]nhaonao batayaa ik saaZo tIna saala phlao 9 frvarI 2007 kao p`qama saamaUihk gau$ vaMdnaa satnaama Bavana sao@Tr 6 sao Sau$vaat huyaI. [saka p`yaaoga ek saala tk satnaama Bavana sao@Tr 6 maoM hI calata rha . dUsaro vaYa- iBalaa[- duga- ko SahrI xao~aoM maoM lagaBaga 10 Anya jagahaoM pr gau$ vaMdnaa ka kaya-k`ma Sau$ huAa. tIsaro vaYa- iBalaa[- duga- ko 16 iklaao maITr ko piriQa maoM gau$ vaMdnaa ka ivastar ikyaa gayaa. Aaja iBalaa[- duga- ko SahrI va ga`amaINa AMcalaaoM maoM lagaBaga 20 gau$ vaMdnaa kond`aoM maoM p`%yaok saaomavaar kao gau$ vaMdnaa ka kaya-Ëma saMpnna haota hO. [tnaa hI nahIM C%tIsagaZ ko 18 ijalaaoM maoM BaI gau$ vaMdnaa ka ivastar hao cauka hO .satnaama maya banaanao kI p`ik`yaa Aba C%tIsagaZ sao Aagao inakla kr ]%tr p`doSaÊ ibaharÊ JaarKNDÊ maharaYT/ Aaid ivaiBanna rajyaaoM maoM BaI fOlanao lagaa hO . ivaSaoYatr ]%tr p`doSa ko baarabaMkI ijalao ko satnaama SaaKa kaoTvaa sao saIQaa saMpk- hao cauka hO . samaaja kI vaoba saa[T www.satnami.com ko maaQyama sao Aba [lao@T/ainak imaiDyaa ko jairyao pUro ivaSva maoM BaI satnaama Wara p`oma va Baa[-caaro ka saMdoSa fOlanao lagaa hO .satnaama maya banaanao va samaaja maoM satnaama &ana kao p`caairt krnao hotu ivagat 4 isatmbar 2007 kao gau$ baalakdasa janmaaYTmaI │206 vaIM janma idvasa┤ ko Avasar pr saMpUNa- gau$ vaMdnaa kond`aoM maoM satnaama &ana p`ityaaoigata ka Aayaaojana huAa. [sa Aayaaojana maoM saOkDaoM samaaja ko sadsyaaoM nao Baaga ilayao. p`%yaok gau$ vaMdnaa kond`aoM maoM p`itBaaigayaaoM kao p`qama , iWtIya , tRtIya ko Alaavaa saBaI kao saaM%vanaa purskar BaI idyao gayao. [sa ivaSaoYa Aayaaojana maoM p`%yaok gau$ vaMdnaa kond`aoM maoM p`qama sqaana p`aPt krnao vaalaaoM gau$ vaMdnaa kond` p`BaairyaaoM saMyaaojakaoM ko Alaavaa iBalaa[- [spat saMyaM~ maoM 2007 maoM pdaonnat AiQakairyaaoM ka sammaana evaM Anya xao~aoM maoM BaI ivaSaoYa ]plaibQa p`aPt krnao vaalaaoM kao BaI sammaainat krnao ka ]_oSya hO.

gau$ vaMdnaa kond` p`BaairyaaoM saMyaaojakaoM ijanakaoM maoDla p`dana kr sammaainat ikyaa gayaa vao hOM ╣ EaI gaaoivaMd bama-naÊ, EaI ko ela saavaNaI-Ê EaI paoYaNa laala catuvao-dIÊ EaI jaI ela rayaÊ EaI rajaond` p`saad maihlaaMgaÊ EaI ramaaQaar saayataoDoÊ EaI raja kumaar baMjaaroÊ EaI hIra laala ranaaDoÊ EaI matI saraoja baalaa paihtÊ EaI matI caMid`ka baMjaaroÊ EaI naMdU p`saad BaartIÊ EaI ramajaI karlaoÊ DaM DI esa baMjaaroÊ EaI ko Aar maarkNDoÊ EaI matI saamalaI baa[-Ê EaI ?iYa rama TMDnaÊ EaI raGava rama DhiryaaÊ EaI kMvala isaMh gaayakvaaDÊ EaI caMd`SaoKr baMjaaroÊ EaI ibasaht pTolaaÊ EaI maMgala caMd BaartIÊ EaI baI Aar baMjaaroÊ EaI homa p`kaSa AnaMt╩ EaI maMsaa rama kuro-╩ EaI gaaovaQa-na laala TMDna╩ EaI rajaond` kumaar baMjaaro╩ EaI Syaama kumaar manahr╩ EaIBauvana dasa kaosairyaa╩ EaI Bajana dasa baMQao╩ EaI pMcarama baMjaaro╩ EaI vaod rama idvya╩ EaI i~laaocana Dhro╩ EaI AanaMd baGaola Aaid. gau$ vaMdnaa kond`aoM maoM satnaama &ana p`ityaaoigata maoM p`qama Aanao vaalaaoM koa p`Saist p~ evaM pairtaoiYak p`dana kr sammaainat ikyaa gayaa. samast gau$ vaMdnaa kond`aoM maoM satnaama Qaama i~saMgama ]mada ko EaI Daomana laala maQaukr evaM satnaama Qaama iSavaajaI nagar ko kumaarI ivaVabaalaa paiht daonaaoM nao 50 AMk maoM sao 49 AMk p`aPt kr savaao-%tma sqaana pr rho , ijanhoM ivaSaoYa $p sao sammaainat ikyaa gayaa.Anya kond`aoM sao p`qama Aanao vaalaaoM , ijanakaoM sammaainat ikyaa gayaa vao [sa p`kar hOM , satnaama Qaama sao@Tr 6 sao EaI saursaona kuro- , satnaama KusaI-par sao EaI maat-ND isah manahr , satnaama pirsar irsaalaI sao EaI BaavaoSa kumaar baMQao , satnaama Qaama kaohka sao EaI maaKna laala TMDna , satnaama Qaama kRYNaa nagar sao EaI naarayaNa baMjaaro ╩ satnaama Qaama kaoSaa nagar sao EaI ijatond` kumaar lahro╩ satnaama Qaama CavanaI sao EaI pusa] rama ra~o evaM EaI saantu rama lahro╩ satnaama Qaama imanaImaata nagar sao EaI CodI laala lahro╩ satnaama Qaama katulabaaoD- sao EaI jao pI Dhiryaa╩ satnaama qaama BaTgaaMva sao EaI catur dasa baMjaaro╩ satnaama Qaama ]marpaoTI sao EaI tojavaMt isaMh gaayakvaaDÊ satnaama Qaama Qanaaora sao EaI saurond` maQaukr╩ satnaama kumharI sao EaI p`oma dasa maQaukr╩ satnaama qaama iBalaa[- 3 sao kumaarI klyaaNaI kuro- evaM EaI kaomala kumaar pharI╩ satnaama Qaama icaMgarI ³ANDa´ sao EaI ivajaya kumaar doSalahra.Anya xao~aoM maoM ivaSaoYa ]plaibQa p`aPt krnao vaalao samaaja ko sadsyaaoM kao BaI AitiqayaaoM Wara maoDla p`dana kr sammaainat ikyaa gayaa .[namaoM kumaarI puYplata TMDna ipta EaI TI dasa ijasanao pI esa saI maoM cayana haokr laoKaiQakarI pd pr inayau@t huyaI hOM╩ kumaarI mamata iGadaoDo ipta EaI eca ela iGadaoDo ijanaka cayana ena Aa[- TI i~caI ko Alaavaa DonTla kalaoja rayapur maoM BaI huAa hO , kumaarI ivaBaa doSalahra jaoa vat-maana maoM ena Aa[- TI rayapur maoM pZatI hOM AaOr ]naka cayana gaoT , saI esa [- baI maoM jao [- va e [- tk maoM huAa hO╩ EaI rivakaMt baMQao ipta EaI TI Aar baMQao tqaa EaI maukoSa manahr ipta EaI DI Aar manahr [na daonaaoM ka cayana yauk`ona ³ yauraoipyana´ maoM ema baI baI esa maoM huAa hO . 14 isatmbar 2007 ihndI idvasa ko Avasar pr iBalaa[- [spat saMyaM~ Wara rajaBaaYaa ivaiSaYz saovak sao purskRt evaM sammaainat EaI ef Aar janaad-na╩ EaI ela ela baMQao╩ EaI baI ela TMDna kao BaI samaaja nao sammaainat ikyaa .iBalaa[- [spat saMyaM~ maoM samaaja ko AiQakarI gaNa jaao 2007 mao Mpdaonnat huyao hOM╩ ]nakao BaI maoDla p`dana kr sammaainat ikyaa gayaa. yao AiQakarI gaNa hOM – sava- EaI esa ko koSakr sahayak mahap`baMQak╩ EaI kmala TMDna va EaI pI Aar naaorko vairYz p`baMQakÊ EaI jaI ela kuro- vairYz p`acaaya-Ê DaM Aar Aar baarlao vairYz pramaSa- data .EaI saI baI jaaMgaDO ]p p`baMQak va EaI ema ela kuro- p`acaaya-Ê EaI eca saI caMdinaha╩ EaI ema esa baMjaaro╩ EaI ela DI doSalahra╩ EaI TI DI ra~o╩ EaI jaI esa Aaogaro╩ EaI ko DI Kro╩ EaI ko baI kuro-╩ EaI Aar esa BaarWaja╩ EaI baI Aar gaonDro╩ EaI ela DI jaaoSaI╩ EaI caunnaI laala navarMgao╩ EaI jao ela raya╩ EaImatI ica~a kuro-╩ EaI maaotI laala catuvao-dI╩ EaI sauKI rama baMjaaro yao saBaI sahayak p`baMQak banao. [namaoM sao AiQakaMsa AiQakarI gaNa kaya-k`ma maoM ]pisqat qao.

ivaiSaYT Aitiqa gaNa sava- EaI baI Aar baMjaaro╩ EaI Ganaa rama iZMZo╩ EaI TI Aar kaosairyaa nao Apnao Apnao ivacaar rKo. saBaI nao gau$ vaMdnaa pivaar Wara yaaojanaa baQa trIko sao calaayao jaa rho kaya-k`ma kI p`SaMsaa ikyao. samaaja kao jaaoDnao va samaaja maoM maanavata vaad saMskar inamaa-Na ko ilayao gau$ vaMdnaa kaya-k`ma sao baohd AakiYa-t huyao AaOr sahyaaoga donao ka saMklp ilayao. kaya-k`ma ko mau#ya Aitiqa EaI esa ela jaaMgaDo jaI nao gau$ vaMdnaa pirvaar kao Qanyavaad dokr Apnao saargaiBa-t ivacaar vya@t ikyao. ]nhaoMnao gau$ vaMdnaa pirvaar Wara ipClao saaZo tIna saala ko yaaojanaa baQa kaya-k`ma ka odoKkr AaSaa jatayaa ik Aanao vaalao samaya maoM gau$ vaMdnaa ko maaQyama sao samaaja maoM ek jaUTta ko saaqa hI na[- maanavata vaadI saMskRit ka ivakaSa haogaa. AlaaOikkvaad ka AMt haogaa╩ samaaja maoM icaMtna manana sao sat vyavahar va sat Aadt ka p`aduBaa-va haogaa╩ ijasasao samaaja maoM AakYa-Na pOda haogaa. satnaama &ana p`ityaoigata sao vao baohd p`Baaivat huyao. ,]naka mat hO ik [sa p`kar ko Aayaaojana sao samaaja maoM spQaa- kI Baavanaa baZogaI ijasasao Apnao maMijala tk phuMcanao maoM AasaanaI haogaI. AMt maoM ]nhaoMnao samaaja ko AiQakairyaaoM╩ p`bauw janaaoM kao gau$ vaMdnaa pirvaar Wara calaayao jaa rho piva~ kaya-k`ma maoM sahyaaoga donao kI ApIla ikyao. AaBaar p`dSa-na gau$ vaMdnaa pirvaar ko vairYz sadsya EaI gaaovaQa-na laala TMDna nao ApnaI rcanaa kI kuC pMi@t saunaakr ikyaa. satnaama Qyaana yaaoga ek idvya maaga- puistka ka ivatrNa evaM jaanakarI [sako laoKk sa%yaYaI- vaodanaMd idvya Wara idyaa gayaa. satnaama Bavana ka gau$ vaMdnaa hala KcaaKca Bara qaa. svalpahar ko baad kaya-k`ma ka samaapna huAa. [sa kaya-Ëma kao safla banaanao maoM samast gau$ vaMdnaa kond`aoM ko saqa hI samast xao~Iya saamaaijak saMgaznaaoM evaM p`bauw janaaoM ka ivaSaoYa sahyaaoga rha .

byaUrao icaf ┴╣                        │ ef║ Aar║ janaad-na┤
laaok ip`ya ihndI└AMga`ojaI dOinak iBalaa[-             saMyaaojak
                              gau$ vaMdnaa pirvaar
                                iBalaa[- nagar , duga-  


ivaSaoYa Kbar
baalak dasa janamaaYTmaI ³206 vaIM janma idvasa´ ko Avasar pr 
      Aayaaoijat satnaama &ana p`ityaaoigata ka
   saimmailat purskar ivatrNa evaM sammaana samaaraoh ka Aayaaojana
 sqaana Á satnaama Bavana sao@Tr– 6 iBalaa[-.
idnaaMk Á 24  o9 2007³idnaÁ saaomavaar´
        samaya Á  Saama  6º30 bajao  ³gau$ vaMdnaa ko Avasar pr´
    AadrNaIya saMt janaaoM                    jaya satnaama

       ivagat 4 isatmbar 2007 kao gau$ baalakdasa janamaaYTmaI ³ 206 vaIM janma idvasa ´ ko Avasar pr saMpUNa- C%tIsagaZ maoM gau$ baalakdasa jayaMtI ka kaya-k`ma baDI hI ]llaasa ko saaqa saMpnna huAa. gau$ baalakdasa jaI ko janma sqalaI igaraOdpurI maoM hjaaraoM kI tadad maoM samaaja ko laaogaaoM nao gau$ baalakdasa jaI ko samaaja ko ilayao yaaogadana evaM ]nakI bailadana sao saMbaMiQat tqyaaoM ka ivastar sao cacaa- ikyao .[saI kDI maoM iBalaa[- duga- ko SahrI evaM ga`amaINa AMcalaaoM maoM saMcaailat dja-naaoM gau$ vaMdnaa kond`aoM maoM satnaama &ana p`ityaaoigata ka Aayaaojana xao~Iya saamaaijak saMgaznaaoM evaM kaya-kta-AaoM ko maaQyama sao saMpnna huAa. [sa p`ityaaoigata maoM saOkDaoM saamaaijak janaaoM nao Baaga ilayao evaM 50 AMkaoM maoM sao 49 AMk p`aPt kr ApnaI baohtr satnaama &ana ka pircaya idyao .p`itBaaigayaaoM kao saMbaMiQat gau$ vaMdnaa kond`aoM maoM pairtaoiYak p`dana kr sammaainat evaM p`ao%saiht ikyaa jaa cauka hO. ijasakI jaanakairyaaM ivaiBanna sqaanaIya laaok ip`ya dOinak p~aoM nao ApnaI¹ ApnaI dOinak p~ maoM ]icat sqaana dokr jana samaudaya ka Qyaana AakiYa-t kr cauko hOM .
         24 isatmbar 2007 idna saaomavaar Saama 6º30 bajao inayaimat saMpaidt gau$ vaMdnaa ko Avasar pr ek ivaSaoYa kaya-k`ma ka Aayaoajana ikyaa gayaa hO. [sa Aayaoajana maoM p`%yaok gau$ vaMdnaa kond`aoM maoM satnaama &ana p`ityaaoigata maMo p`qama sqaana haisala krnao vaalaaoM kao tqaa saaqa maoM saMbaMiQat gau$ vaMdnaa p`BaairyaaoM kao BaI sammaainat evaM p`ao%saaiht ikyaa jaayaogaa .[sako saaqa hI saaqa vaYa- 2007 maoM pdaonnat samaaja ko gaNamaanyaaoM tqaa Anya xao~aoM maoM BaI ivaSaoYa ]plaibQa haisala krnao vaalao saamaaijak janaaoM ka BaI sammaana ikyaa jaayaogaa . [sa Avasar pr samaaja ko ]cca AiQakarI gaNa¸ saamaaijak pdaiQakarI gaNa evaM kaya-kta- gaNa ivaSaoYa $p sao ]pisqat rhoMgao .saMbaMiQat janaaoM sao ivaSaoYa Aaga`h hO ik [sa kaya-k`ma maoM ]pisqat haonao kI kRpa kroM .
  Qanyavaad
  P`ait 

EaImaana À EaImatIÀ ku                           
saBaI saamaaijak SauBa icantkaoM ¹ va banQauAaoM kao saadr AamaMi~t 

ivanaIt gau$ vaMdnaa pirvaar iBalaa[- nagar  , duga-


[sa vaYa- kI ivaSaoYa Kbar
gau$ baalak dasa janamaaYTmaI ³206 vaIM janma idvasa´ ko Avasar pr igaraOdpurI Qaama maoM ivaSaala maolaa lagaa ¹

µlaaKaoM kI saM#yaa maoM phlao baar laaogaaoM nao Apnao mahana bailadanaI rajaa gau$ baalakdasa janmaaYTmaI 4 isatmbar 2007 kao baD,o QaUma Qaama sao manaayaa gayaa. maanava samaaja maoM fOlaI Bayaanak SaaoYaNakarI $iZ,vaad AaOr AnQaivaSvaasa ko saaqa BaadaoM kI Gaaor AinQayaarI kao caIrto hue AYTmaaI ko idna safUra maata ko kaoMK sao [sa nanho baalak jaao baalakdasa rajaa va gau$ ko naama sao jaanao jaato hO ]naka janma [saI idna igaraOdpurI maoM huAa. gau$ baalakdasa nao Apnao ipta gau$ GaasaIdasa ko inado-Sana maoM C%tIsagaZ, va Aasa pasa ko Anya rajyaaoM maoM satnaama pnqa ka ivastar ikyaa. ]nako janmaaYTmaI ko Avasar pr Zaola nagaaD,o bajao tqaa pnqaI naR%ya kI Taoilayaa^ JaUma ]zI caaraoM Aaor hYaao-llaasa ka maahaOla najar Aayaa. hiryaalaI sao Zka pva-tiSaKa ek baar Apnao gau$ ko janmaaYTmaI pr Anaupma CTa ibaKor idyaa. laaoga naacato gaato JaUmato Aapsa maoM galao imalato satnaama AmaRt sandoSa saunaato va Baa[-caara banaato najar Aayao. iBalaa[- AaOr Aasa pasa ko saOkD,aoM vandnaa kond` maoM BarI barsaat ko baIca AnaokaoM rMgaarMga kaya-Ëma Aayaaoijat hue. yauvaa va baccaaoM nao satnaama p`ityaaigata maoM baZ, caZ, kr Baaga ilayaa. baalakaonagar kaorbaa maoM BaI baalakdasa janmaaYTmaI baD,o QaUma Qaama sao manaayaa gayaa.
C%tIsagaZ, jaya satnaama ko naaroM sao gaUMja ]za µ

jaya satnaama


gau$ baalak dasa janamaaYTmaI ³206 vaIM janma idvasa´ ko Avasar pr ¹
µ satnaama &ana p`ityaaoigata ka Aayaaojana µ
caar isatmbar 2007Ê idna maMgalavaarÊ BaadaoM AYTmaI kRYNa pxa

    AadrNaIya saMt janaaoM ¸     
                jaya satnaama
       gau$ GaasaI dasa jaI nao satnaama ko maaQyama sao p`oma va Baa[-caara ka saMdoSa maanava samaaja maoM p`itpaidt ikyaa. ]nako saupu~ gau$ baalak dasa jaI ka janma Baad` maah kRYNa pxa AYTmaI sana 1801 maoM igaraOpurIM maoM huAa qaa. gau$ baalak dasa ko AMdr maanavata ko baIja kUT¹ kUT kr BarI qaI . Amaanavata¸ jaait¹ paMit¸ Anyaaya A%yaacaar kao vao kBaI bardast nahIM kr pato qao. naairyaaoM ko p`it sammaana ]naka ivaSaoYa pihcaana qaI. vao satI p`qaa ko ivaraoQaI va ivaQavaaAaoM ko puna Áivavaah ko pxaQar rho hOM. samaaja maoM saaTIdar¸ BaMDarI¸ mahMt¸ rajamahMt Aaid ko maaQyama sao AnauSaaisat samaaja inamaa-Na ko ilayao ]naka AajaIvana kaoiSaYa rha hO. 28 maaca- sana 1860 maoM vao AaOrabaaMQaa ³mauMgaolaI ko pasa´ maoM AmaanavatavaidyaaoM saamaMtI YaDyaM~ ko iSakar hao gayao¸ samaaja ko Kaitr bailadana hao gayao. [sasao maanavata kao kafI Qa@ka lagaa. Aaja BaI samaaja ]nakI kubaa-inayaaoM kao nahIM BaUlaa hO. ]nako 206 vaIM janma idvasa¸ gau$ baalak dasa janmaaYTmaI ko Avasar pr saMpUNa- C%tIsagaZ ko gau$ vaMdnaa knd`aoM oMmaoM ]nakI jayaMtI ka kaya-k`ma saMpnna hao rha hO. [sa maaOko pr satnaama &ana p`ityaaoigata ka Aayaaojana rKa gayaa hO. [saI kDI maoM hmaaro sampUNa- C%tIsagaZ, ko gaaMva – gaaMva maoM va Kasakr iBalaa[-¹ duga- xao~aoM maoM saMcaailat lagaBaga saBaI gau$ vaMdnaa kond`aoM maoM satnaama &ana p`ityaaoigata ka Aayaaojana inamnaanausaar hO Á¹¹
    sqaanaÁ gau$vaMdnaa kond` ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹               
    idnaaMkÁ  04¹ 09 ¹ 2007  ³ idna ¹  maMgalavaar´
    samaya Á Saama 6º00 bajao           
    saaOjanya Á sahyaaogaI saimait ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹

     kRpyaa ]@t satnaama &ana p`ityaaoigata maoM Baaga laokr samaaja maoM ek $pta laanao kI p`yaasa maoM Apnaa AmaUlya yaaogadana p`dana kroM .
   p`itÁ saBaI gaNamaanya banQaugaNa va SauBa icantkaoM
    ivanaIt
    C%tIsagaZ, ko samast gau$ vaMdnaa pirvaar va iBalaa[- nagar¹ duga-           
naaoT  1 saBaI gau$ vaMdnaa kond`aoM maoM ek hI p`kar ko p`Sna p~ haoMgao ijasamaoM 50 vastu inaYT p`Sna haoMgao. ek p`Sna ko caar pyaa-ya ]%tr haoMgao ijasamaoM ek pr iTk maak- krnaa haogaa. p`Sna hla AaQaa GaMTa maoM krnaa haogaa.
2 p`Sna p~ ka hla pUro pirvaar saaqa imalakr BaI do sakto hOM.
3 inagaoiTva maaik-ga nahIM haogaa .


  p`osa iva&iPt 
idnaaMk  28  ¹08 ¹ 2007

     gau$ baalak dasa janamaaYTmaI ³206 vaIM janma idvasa´ ko Avasar pr ¹
            µsatnaama &ana p`ityaaoigata ka Aayaaojanaµ   

         gau$ GaasaI dasa jaI nao satnaama ko maaQyama sao p`oma va Baa[-caara ka saMdoSa maanava samaaja maoM p`itpaidt ikyaa. ]nako saupu~ gau$ baalak dasa jaI ka janma Baad` maah kRYNa pxa AYTmaI sana 1801 maoM igaradOpurIM maoM huAa qaa. gau$ baalak dasa ko AMdr maanavata ko baIja kUT¹ kUT kr BarI qaI. Amaanavata¸ jaait¹ paMit¸ Anyaaya A%yaacaar kao vao kBaI bardast nahIM kr pato qao. naairyaaoM ko p`it sammaana ]naka ivaSaoYa phcaana qaa. vao satI p`qaa ko ivaraoQaI va ivaQavaaAaoM ko puna Áivavaah ko pxaQar rho hOM. samaaja maoM saaTIdar¸ BaMDarI¸ mahMt¸ rajamahMt Aaid ko maaQyama sao AnauSaaisat samaaja inamaa-Na ko ilayao ]naka AajaIvana kaoiSaYa rha hO. 28 maaca- sana 1860 maoM vao AaOrabaaMQaa ³mauMgaolaI ko pasa´ maoM AmaanavatavaidyaaoM ko YaDyaM~ ko iSakar hao gayao¸ samaaja ko Kaitr bailadana hao gayao. [sasao maanavata kao kafI Qa@ka lagaa .Aaja BaI samaaja ]nakI kubaa-inayaaoM kao nahIM BaUlaa hO. ]nako 206 vaIM janma idvasa¸ gau$ baalak dasa janmaaYTmaI ko Avasar pr saMpUNa- C%tIsagaZ ko gau$ vaMdnaa knd`aoM maoM ]nakI jayaMtI ka kaya-Ëma  saMpnna hao rha hO. [sa maaOko pr satnaama &ana p`ityaaoigata ka Aayaaojana rKa gayaa hO. [saI kDI maoM hmaaro iBalaa[-¹ duga- xao~aoM maoM saMcaailat lagaBaga saBaI gau$ vaMdnaa kond`aoM satnaama Qaama KusaI-par ,satnaama pirsar irsaalaIÊ, kRYNaanagarÊ, iSavaajaI nagarÊ, kaosaanagarÊ, CavanaIÊ, imanaImaata nagarÊ, ]marpaoTIÊ, QanaaoraÊ, katulabaaoD-Ê, BaTgaaMvaÊ, kumharIÊ, i~saMgama³ ]mada jarvaaya pqara- ´Ê, AaOrI ³paTna´Ê, sa%yama caaOk iBalaa[- 3Ê, baanabartÊ, icaMgarI ³ANDa´ Aaid maoM satnaama &ana p`ityaaoigata ka Aayaaojana xao~Iya ivaiBanna saamaaijak saMgaznaaoM ko saaOjanya sao Aayaaoijat hO. ijasamaoM samaaja sao p`ityaaogaIgaNa Baaga laoMgao. C%tIsagaZ, ko Anya saBaI ijalaa BaI [saI trh kaya-Ëma kroMgao.
idnaaMkÁ 04¹ 09 ¹ 2007 ³ idna ¹  maMgalavaar´
samaya  Á Saama 6º 00 bajao ,
kaya-Ëma ko saMbaMQa maoM ivaSaoYa jaanakairyaa [sa p`kar hO Á

1 saBaI gau$ vaMdnaa kond`aoM maoM ek hI p`kar ko p`Sna p~ haoMgao ijasamaoM 50 vastu inaYT p`Sna haoMgao. ek p`Sna ko caar pyaa-ya ]%tr haoMgao ijasamaoM ek pr iTk maak- krnaa haogaa. p`Sna hla AaQaa GaMTa maoM krnaa haogaa .
2 p`Sna p~ ka hla pUro pirvaar saaqa imalakr BaI do sakto hOM .
3 inagaoiTva maaik-ga nahIM haogaa .
4 p`ityaaoigata maoM Baaga laonao vaalao 03 ¹09¹ 2007 tk sahmait p`~ Barkr saMbaMiQat gau$ vaMdnaa kond` p`BaarI ko pasa jamaa kroM .
5 p`qama¸ iWtIya va tRtIya purYkar ko saaqa saBaI p`itBaaigayaaoM kao saaM%vanaa purYkar saBaI gau$ vaMdnaa kond`aoM maoM dI jaayaoogaI
6 gau$ vaMdnaa kond`avaar p`qama Aanao vaalaaoM kao gau$ vaMdnaa kond` satnaama Bavana sao@Tr – 6 maoM gau$ vaMdnaa ko maaOko pr punaÁ sammaainat ikyaa jaayaogaa .
7 saBaI gau$ vaMdnaa kond`aoM sao sammailat $p sao p`qama Aanao vaalao p`ityaaogaI sao saMbaMiQat gau$ vaMdnaa kond` p`BaarI kao BaI ivaSaoYa $p sao sammaainat ikyaa jaayaogaa .
   ]@tasaya ka inaNa-ya sakIya kaya-k<aaoMevaM gau$ vaMdnaa kond` p`BaairyaaoM kI maaisak baOzk idnaaMk 26 08 2007 koa satnaama Bavana sao@Tr– 6 maoM ilayaa gayaa. [sa baOzk maoM p`mauK $p sao rajau laala AaiDlaoÊ, p`tap isaMh baGaolaÊ, tIja rama kuro-Ê, ema Aar kuro-Ê, ramaaQaar saayataoDoÊ, rajakumaar baMjaaroÊ, gaaoivaMd bama-naÊ, i~laaocana DhroÊ, poasana laala ra~oÊ, hirSaMkr iG`atlahroÊ, Aar ko baMjaaroÊ pI Aar baMjaaroÊ,  caMd`SaoKr baMjaaroÊ, ramajaI karlaoÊ, TI dasaÊ, jaI ela TMDnaÊ ,Syaama kumaar manahrÊ, sahoba dasa TMDnaÊ, vaod rama idvyaaÊ, saursaona kuro- Aaid ]pisqat qao. kaya-Ëma ka saMcaalana ef Aar janaad-na nao ikyaa .

 

      byaUrao icaf Á¹                       ³ ef Aar janaad-na´
      laaok ip`ya ihndIÀ AMga`ojaI dOinak                saMyaaojak
      ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹              gau$ vaMdnaa pirvaar
      ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹            iBalaa[- nagar – duga-

 


gau$ baalak dasa janamaaYTmaI ³206 vaIM janma idvasa´ ko Avasar pr ¹
µ satnaama &ana p`ityaaoigata ka Aayaaojana µ
caar isatmbar 2007Ê idna maMgalavaarÊ BaadaoM AYTmaI kRYNa pxa

    AadrNaIya saMt janaaoM ¸     
                jaya satnaama
       gau$ GaasaI dasa jaI nao satnaama ko maaQyama sao p`oma va Baa[-caara ka saMdoSa maanava samaaja maoM p`itpaidt ikyaa. ]nako saupu~ gau$ baalak dasa jaI ka janma Baad` maah kRYNa pxa AYTmaI sana 1801 maoM igaraOpurIM maoM huAa qaa. gau$ baalak dasa ko AMdr maanavata ko baIja kUT¹ kUT kr BarI qaI . Amaanavata¸ jaait¹ paMit¸ Anyaaya A%yaacaar kao vao kBaI bardast nahIM kr pato qao. naairyaaoM ko p`it sammaana ]naka ivaSaoYa pihcaana qaI. vao satI p`qaa ko ivaraoQaI va ivaQavaaAaoM ko puna Áivavaah ko pxaQar rho hOM. samaaja maoM saaTIdar¸ BaMDarI¸ mahMt¸ rajamahMt Aaid ko maaQyama sao AnauSaaisat samaaja inamaa-Na ko ilayao ]naka AajaIvana kaoiSaYa rha hO. 28 maaca- sana 1860 maoM vao AaOrabaaMQaa ³mauMgaolaI ko pasa´ maoM AmaanavatavaidyaaoM saamaMtI YaDyaM~ ko iSakar hao gayao¸ samaaja ko Kaitr bailadana hao gayao. [sasao maanavata kao kafI Qa@ka lagaa. Aaja BaI samaaja ]nakI kubaa-inayaaoM kao nahIM BaUlaa hO. ]nako 206 vaIM janma idvasa¸ gau$ baalak dasa janmaaYTmaI ko Avasar pr saMpUNa- C%tIsagaZ ko gau$ vaMdnaa knd`aoM oMmaoM ]nakI jayaMtI ka kaya-k`ma saMpnna hao rha hO. [sa maaOko pr satnaama &ana p`ityaaoigata ka Aayaaojana rKa gayaa hO. [saI kDI maoM hmaaro sampUNa- C%tIsagaZ, ko gaaMva – gaaMva maoM va Kasakr iBalaa[-¹ duga- xao~aoM maoM saMcaailat lagaBaga saBaI gau$ vaMdnaa kond`aoM maoM satnaama &ana p`ityaaoigata ka Aayaaojana inamnaanausaar hO Á¹¹
    sqaanaÁ gau$vaMdnaa kond` ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹               
    idnaaMkÁ  04¹ 09 ¹ 2007  ³ idna ¹  maMgalavaar´
    samaya Á Saama 6º00 bajao           
    saaOjanya Á sahyaaogaI saimait ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹

     kRpyaa ]@t satnaama &ana p`ityaaoigata maoM Baaga laokr samaaja maoM ek $pta laanao kI p`yaasa maoM Apnaa AmaUlya yaaogadana p`dana kroM .
   p`itÁ saBaI gaNamaanya banQaugaNa va SauBa icantkaoM
    ivanaIt
    C%tIsagaZ, ko samast gau$ vaMdnaa pirvaar va iBalaa[- nagar¹ duga-           
naaoT  1 saBaI gau$ vaMdnaa kond`aoM maoM ek hI p`kar ko p`Sna p~ haoMgao ijasamaoM 50 vastu inaYT p`Sna haoMgao. ek p`Sna ko caar pyaa-ya ]%tr haoMgao ijasamaoM ek pr iTk maak- krnaa haogaa. p`Sna hla AaQaa GaMTa maoM krnaa haogaa.
2 p`Sna p~ ka hla pUro pirvaar saaqa imalakr BaI do sakto hOM.
3 inagaoiTva maaik-ga nahIM haogaa .


 p`osa iva&iPt idnaaMk 03 0 5 2007ůůůů

EawaMjalaI

gauuR$ vMadnaa pirvaar kI vairYz kaya-kta- EaImatI kuMtI baa[- Dhiryaa kI inaQana pr EaRwaMjalaI ivagat kuC vaYaoa- sao saMpUNa- C%tIsagaZ, ko ivaiBanna jagahaoM pr isqat satnaama BavanaoaM va satnaama QaamaaoM maoM p`%yaok saoamavaar koa Saama 6 ,30 bajao saamaUihk gau$ vaMdnaa gau$ AartI evaM icaMtna manana kI p`ikyaa AbaaQa $p sao jaarI hO . AapsaI saMbaMQa kao banaayao rKnao maoM gau$ vaMdnaa pirvaar ko kaya-k%aa-AoaM kI Ahma BaUimaka hO . [saI kD,I maoM gau$ vaMdnaa pirvaar kI vairYz kaya-kta- EaImatI kuMtI baa[- Dhiryaa pit EaI tIjaUrama Dhiryaa sao@Tr 2 iBalaa[- ka yaoagadana kafI sarahnaIya rha hO . ivagat 24 maaca- sao 27 maaca- 07 tk kI gau$ baalak dasa bailadana idvasa pr Aayaaoijat C%tIsagaZ, strIya maoaTr saa[ikla saMklp rOlaI MmaoM EaImatI kuMtI Dhiryaa ek maihlaa haokr BaI Baaga ilayao qao . ijasakao samaaja BaUla nahIM sakta .ivagat 30 Ap`ola koa ]naka Asaamaiyak dohavasana iBalaa[- maoM hao gayaa . 1 ma[- 07 koa ]nakoM gaRh ga`ama samaaoMda maoM saOkD,aoM laaogaaoM nao gau$ vaMdnaa ko saaQa 2 imanaT ka maaOna QaarNa kr EawaMjalaI idyao .Aasapasa ko dja-naaoM gaaMva kaoilahapurI Kmhiryaa jaunavaanaI mahka ZaOr navaatiyaa maura- saomairyaa GaaoTa kaOiD,yaa BaTgaaMva ica#alaI Aaid ko saaqa hI iBalaa[- sao BaI BaarI tadad maoM laaoga ]pisqat qao . ivaSaoYa $p sao iBalaa[- sao ef Aar janaad-na gaaovaqa-na TNDna maa#ana laala TNDna rajaond` kumaar baMjaaro vyaasanaarayaaNa kuro- ko DI #aro EaImatI naOnaabaa[- gaayakvaaD ko Alaavaa gaaMva ko p`mau#a laaoga manabaaoQa Dhiryaa sagaunadasa ramap`saad gaaoivand doSaLhra p`tap idlaIp jaaoSaI itrIqa rajaond` jaaTvar pMca Aaid ]pisqat qao .[sa Avasar pr ef Aar janaad-na nao EaImatI kuMtI Dhiryaa ko Asaamaiyak inaQana kao samaaja ka ivaSaoYakr gau$ vaMdnaa pirvaar ka ApUNaI-ya xatI bataayaa .
ivanaIt iBalaa[- │ ef , Aar , janaad-na ┤
saMyaoajak
laaokip`ya ihndI / AMga`ojaI dOinak byaUrao p`mau#a
kRpyaa Apnao laaokip`ya dOinak maoM p`kaiSat gau$ vaMdnaa pirvaar iBalaa[- nagar duga- krnao kI kRpa kroM
jaya satnaama


18 idsambar gau$ pva- ko Avasar pr pUro C%tIsagaZ, maoM
Aarº esaº esaº  Wara
satnaama jaagarNa rqa yaa~a kI tOyaarI

   satnaama Aandaolana kI p`asaMigakta evaM baZ,tI laaokip`yata sao proSaana Aar esa esa kI SaaKa ihndu jaagarNa maMca ko tja- pr kuC maah phlao Qama- jaagarNa rqa yaa~a inakalanao kI tOyaarI cala rhI qaI. tba eosaa laga rha qaa ik C%tIsagaZ, maoM ihndu Qama- saaoyaa pD,a hO ijasao jagaanao ko ilae Aar esa esa kao kmar ksanaa pD,a hO. laoikna saMGa ko idmaagaI kaoYa maoM jaba [sa kaya-Ëma kao Dalaa gayaa tao p`aoga`ama ifT nahIM huAa. AaiKr Asat ko rasto tya krto krto saMGa pirvaar qak kr proSaana hao cauka hO. Aba tao p%qar AaOr ima+I kI maUrt BaI dUQa pInao sao manaa kr idyaa. vaO&ainak yauga maoM baovakUfI TosT Aba baovakUfaoM kI TosT najar Aanao lagaa hO. kba tk Asat kao sat saaibat ikyaa jaa sakta hO. AaiKr Asat ka paola ek na ek idna Kula hI jaata hO. yah satnaama ka jaIt hO ik Aaja AsatnaamaI laaoga BaI satnaaimayaaoM ko rasto pr calanao kao ivavaSa hOM.
    AsatnaamaI kaOna jaao Asat ko rasto pr calao jaOsao maanava p`aNaI ko dao haqaaoM ko badlao caar haqaÊ Aaz haqaÊ dao mauha^Ê caar mauha^Ê kBaI kana sao tao kBaI mau^h sao baccaa pOda krnao jaOsaI AnahaonaI va Asat baataoM maoM ivaSvaasa va p`caar kro. [sa laaok maoM rhto hue prlaaok kI JaUzI baataoM maoMÊ p`akRitk vyavaharaoM ko badlao Ap`akRitk va kalpinak jagat kI JaUzI baataoM maoM janata kao baovakUf banaayao. jaIivat [nsaana sao BaodBaava va GaRNaa kro AaOr ]sako badlao maRt p%qar kI pUjaa kro yah saba Asat baatoM hOM jaao Avyavahairk hO. [sakao maananao vaalao AsatnaamaI khlaato hOM. dUsarI Aaor jaao maanava maanava ko saaqa p`oma dyaa k$Naa kro samata AaOr Baa[-caara mao ivaSvaasa rKo tqaa [saI QartI kao svaga- banaanao maoM sahyaaoga kro vah satnaamaI hO.
   $iZ,vaad AaOr AnQaivaSvaasa kao Qama- jaagarNa ko naama pr ijanda rKnaa saaQaarNa baat nahIM haota. At: rajanaIitk rqa ko saharo ApnaI naOyyaa par lagaanaa caahto hOM. p`acaInakala sao rqa Sabd ka ]pyaaoga GaaoD,o sao calanao vaalaI dao yaa car pihyao kI gaaD,I kao rqa kha jaata qaa. Aba rqa kI pirBaaYaa badla ga[- hO laoikna maanaisakta vahI hO AaOr T/k kao rqa kha jaa rha hO. rqa Sabd ko pICo iCpI maanaisakta satnaaimayaaoM ko ilae ek sabak AvaSya hO. ]sa gau$ GaasaIdasa ko naama pr jaao rqa yaa~a kI tOyaarI kI jaa rhI hO ijanhaoMnao jaIto jaI kBaI rqa maoM nahIM baOza AaOr yahI saamaMtvaadI saamp`daiyak maanaisakta ko laaogaaoM nao ]nako jaIvanakala maoM DT kr ivaraoQa krto rho. Aapko saupu~ bailadanaI rajaa gau$ baalakdasa kI savaNaao- Wara inama-ma h%yaa kao Balaa satnaamaI samaaja kOsao Baulaa sakta hO. kuC BaI hao T/k kao rqa khnaa sa%ya sao pro hO. vaOcaairk Ëaint kao Baavanaa%mak sva$p donao ko pICo khIM na khIM ivakRt maanaisakta najar AatI hO ijasasao samaaja ko bauiwjaIiva vaga- kao saavaQaana haonaa AavaSyak hO. Saayad satnaamaI sarla svaBaava haonao ko karNa ]nakao bauwu ko saaqa ek Sasa@t takt najar Aata hO. At: kuC caalaak laaoga Baaolao Baalao satnaaimayaaoM kao rajanaIitk mah%vaakaMxaa kao praosa  kr ApnaI raoTI saoMknaa caahto haoM tao kao[- AitSayaaoi@t nahIM haogaa.
     yah maana ilayaa jaaya ik k+rpMqaI saaMp`daiyak taktaoM ka Saayad AaOrabaaMQaa ko krtUt ko baad hRdya pirvat-na huAa hO AaOr vao Apnao pap Qaaonao ko ilae Asat pqa %yaaga kr inaScala mana sao sat pqa kI Aaor mauD,naa caahto haoM tao inaScaya hI vao svaagat yaaogya hOM. laoikna ivaYa rsa Bara knak GaT jaOsao nahIM haonaa caaihe. gau$ GaasaIdasa nao samaaja kao jagaato hue QaMQaabaaja laaogaaoM kao caotayaa qaa ik taor Bagavaana hr Bagavaana naaohya, maaor Bagavaana hr Bagavaana ³Apna GaT´ Aaya, taor Bagavaana ek bahoilayaa Aaya. bahoilayaa tIr QanauYa laokr jaMgala maoM ihrNa Aaid inarIh pSauAaoM ka iSakar krta hO. bahoilayaa sao CUTkara panao ko ilae satnaama hI ek maa~ rasta hO.` bahoilayaa ko bajaaya saMt iSaraomaNaI gau$ GaasaIdasa ko carNaaoM maoM Apnaa p`ayaiScat krnaa caahto hOM tao inaScaya gau$ ]nhoM sad\bauiw do. hmaarI SauBakamanaayaoM hO ik ]nakI yaa~a safla hao. gau$ kI vaaNaI ]nhoM maui@t p`dana kro.
    Qanya hO vao gau$ jaao Apnao Aap kao kao[- Aaidpu$Ya nahIM varna\ ek saaQaarNa manauYya banaayao rhnaa caahto qao. vao khto qao ik maaor sant mana maaolaa kakrao lao baD,o Jana k[ha. na[- tao maaolaa hudosanaa maa hudsao ksa laagahI. vao ]warkta- nahIM varna\ maaga-data va maui@tdata hOM. ]nako mahana ivacaar C%tIsagaZ, ko jana iht maoM nayaI idSaa dogaI. vao ]_oSyahIna falatU Kca- sao samaaja kao bacaanaa caahto qao AaOr khto qao ik maindrÊ maisjad bana[- hr maaor mana naI Aaya. taolaa banaae bar ho t tiryaa banaa, diryaa banaa, kuAa banaa, QarmaSaalaa banaa, AnaaqaGar banaa, duga-ma laa sarla banaa. jaao jana iht maoM kama Aa sako. Aaja BaI ]nako batayao maaga- pr calanaa maanavata kI ivajaya haogaI. C%tIsagaZ, maoM ]naka satnaama Aandaolana hI maanava klyaaNa ka ek maa~ ivaklp hO.
    At: bauwjaIvaI satnaaimayaaoM Wara satnaama ka punajaa-garNa evaM punas-qaapnaa kI AavaSyakta @yaaoM ivaYaya pr ivacaar gaaoYzI EaRMKlaa p`arMBa ikyaa jaa rha hO [sa naok kaya- maoM Apnaa AmaUlya yaaogadana kr C%tIsagaZ, ko jana maanasa maoM caotnaa jaagaRt kroM jaao maanava klyaaNa ka ek maa~ rasta hO. @yaa C%tIsagaZ, kao satnaama Aandaolana kI punas-qaapnaa kI AavaSyakta hO. @yaa satnaama AlaaOikk jagat sao laaOikk jagat maoM jana maanasa kao vaapsa laanao maoM saxama haogaI. yah saba ivacaarNaIya ivaYaya hO bajaaya [sako ik cama%kar ko BaUla BaUlaOyaa maoM khIM hma Kao na jaayaoM. AaAao satnaama caotnaa AiBayaana kao saba imalakr safla banaayaoM.

C%tIsagaZ, maoM gau$ pva- manaanao kI tOyaarI jaaor pr

saba jagah gau$ vandnaa ko saaqa gau$ pva- manaanao kI salaah gau$ vandnaa naIcao idyaa gayaa hO. ek$pta maoM saMgazna AaOr Sai@t daonaaoM hO.

18 idsambar gau$ GaasaIdasa ka 250 vaa^ janma idvasa
    C%tIsagaZ, ko saMdBa- maoM gau$ pva- kI p`asaMigakta evaM mah%ta

    eosao tao satnaama kao maananao vaalao pUro doSa maoM baD,I saM#yaa maoM hOM laoikna C<aIsagaZ, maoM yah samaudaya kula AabaadI ka lagaBaga 25 p`itSat hO. yah samaaja rayagaZ, sao kvaQaa- tqaa sargaujaa sao bastr tk basaa, ivaiBanna ivacaarQaaraAaoM evaM p`qaaAaoM maoM ibaKra huAa hO. hmaarI prmprayaoM tqaa maanyatayaoM iBanna­ iBanna hOM. ek trf saamaaijak ek$pta ko ABaava maoM CaoTo CaoTo KomaaoM maoM ba^Ta, samaaja kmajaaor AaOr takthIna najar Aata hO, tao dUsarI trf rajanaIitk ivaBaajana ka iSakar saara samaaja naotR%vahInaÊ Asahaya evaM ipClaggaU banaa dUsaraoM ko mau^h takto najar Aata hO. rajanaIitk sa<aa Aapkao kuC dor ko ilae Aaiqa-k ivapnnata sao maui@t idlaa saktI hO laoikna yah saamaaijak samasyaa ka kao[- sqaa[- hla nahIM hO. samaaja $iZ,vaad evaM AnQaivaSvaasa ko maayaajaala maoM f^sata jaa rha hO. vahIM AiSaxaa evaM baoraojagaarI gaMBaIr samasyaa banatI jaa rhI hO. baahrI taktoM GaUsapOz kr maUlainavaaisayaaoM kao kmajaaor banaanao maoM lagaI hO. pUra C%tIsagaZ,I samaaja naotR%vahInaÊ inaraSaÊ Asahaya AaOr Aapsa maoM ibaKra ]nhIM SaaoYakaoM ka mau^h taktaÊ jaaitvaad ko dla dla maoM fMsaaÊ ekta ko ABaava maoM ivakasa ko bajaaya ivanaaSa kI Aaor tojaI sao Aga`sar haota jaa rha hO. khIM sao kao[- raoSanaI idKa[- nahIM pD,tI AaOr dUr dUr tk AnQaora hI AnQaora najar Aata hO. ekta ko ABaava maoM idSaahIna BaTka najar Aata hO. Aaja xao~ kao dSaa sauQaarnao ko ilae idSaa kI AavaSyakta hO saaqa hI eosaI ivacaarQaara kI ja$rt hO jaao saamaaijak caotnaa laa sako taik Aama janata SaaoYaNa sao inajaat pa sako. yah iksaI jaait ivaSaoYa kI nahIM varna\ p`%yaok maUla C%tIsagaZ,I naagairk kI samasyaa hO.
    jaba C%tIsagaZ, rajya ka navainamaa-Na haonao jaa rha qaaÊ tba yah baat baarbaar mana maoM ]z rha qaa ik [sa nayao rajya ko saRjana maoM kaOna saI ivacaarQaara maaga- dSa-k bana sakta hO. caaraoM Aaor najar daOD,anao pr kBaI baUZ,adova kI yaad AatI hOÊ tao kBaI KUbacand baGaola jaI ka tao kBaI GaasaIdasa jaI kI Aaor mana Apnao Aap KIMcaa calaa jaata hO.
baUZ,a dova Apnao baujaugaao- ko rasto pr calanao kaÊ ek p`tIka%mak sva$p najar Aata hOÊ laoikna [samaoM kovala AadSa- baaoQa ko isavaaya kao[- inaScayaa%mak baaoQa najar nahIM Aata. bajauga- badlato hI ivacaar badlanaa svaaBaaivak hO. inaiScat idSaa evaM sqaayaIpna ka ABaava najar Aata hO. AajaadI ko 59 saala baad garIbaI AaOr BaUKmarI sao pUra AaidvaasaI samaudaya Aaja BaI jaUJa rha hO. ivacaarQaara maoM jaao kuC saar hO vah kaoyaapunaoma hI hO jaao manauYya kao Aaidkala sao sa%ya ko rasto pr calanao kao p`oirt krta hO. Aaja ka satnaama AaOr p`acaInakala ka kaoyapunaoma ek hI ivacaarQaara hOÊ inaScaya hI AnaukrNaIya hO. yah mahana ivacaarQaara fOlanao ko bajaaya saMkuicat dayaro maoM isakuD, kr rh gayaa hO Aaja puna: ]sao Kaolanao kI ja$rt hO. Eaoya jaata hO ]na mahana ivacaarkaoM pr ijanhaoMnao sat ko rasto pr calanao ko ilae jana maanasa kao p`oirt krto Aayao hOM vao mahana hOMÊ mahana hO ]nakI kRit AaOr hma kRt& hOM ]nako laxya ko p`it.
    isarpurÊ malharÊ naarayaNapurÊ sargaujaa AaOr rtnapur kI mahamaayaa³bauw kI maa^´ Aaid k[- jagahaoM sao p`aPt mahamaanava bauw ko AvaSaoYaaoM sao kBaIÊ klyaaNa ko p`tIkÊ iSava­ Sai@t ko $p maoM bauZ,adovaÊ hI ApBa`nsa sva$p bauwa dova najar Aato hO. yah saca hO ik pUra AaidvaasaI samaaja AnQaivaSvaasa sao kaosaaoM dUrÊ Aaja BaI p`kRit ka k+r pUjaarI tqaa baaOiwk ivacaarQaara ka rxak hO. Balao hI Aaja caalaak sauivaQaaBaaogaI vaga- ]nhoM Apnao $iZ,vaadIÊ dikyaanausaI ivacaarQaara maoM lapoT rha hO laoikna maUlainavaasaI ABaI BaI piva~ AaOr ACUta najar Aata hO.
    sant kbaIr nao samaaja maoM fOlaI AnQaivaSvaasa AaOr dikyaanauSaI ivacaarQaara kao jama kr lataD,a. jana maanasa kao SaaoYak vyavasqaa ko iKlaaf ivad`aoh ko ilae Aandaoilat ikyaa. e k samaya pUra C%tIsagaZ, sant kbaIr ko ivacaarQaara sao A%yaMt p`Baaivat huAa AaOr laaogaaoM nao xao~ ka naama badla kr kbaIrQaama kr Dalaa. Aaja ApBa`nsa sva$p kvaQaa- ko naama sao jaanaa jaata hO. prntu vaOcaairk ËaintÊ jaya satnaamaÑ satkbaIrÑ ko AiBavaadna tk saIimat rh gayaa AaOr vyavahairk sva$p nahIM lao payaa. vaNa- evaM jaait vyavasqaa kI dIvaar kao Zhanao maoM Axama rha. sant kbaIr kI ËaintkarI ivacaarQaara jaao inaSCla p`oma pqa rha hOÊ poSavaa[- ba`a*maNa saama`ajya ko baba-r AatMkvaad sao jaUJanao ko bajaaya ]nako AnauyaayaI ivafla haoÊ raga­ ivaWoYa kI Baavanaa sao ga``isat AnQaivaSvaasa va $iZ,vaad maoM fMsakrÊ Bai@t maaga- kI Aaor mauD,to hue caaOka candna maoM vyast hao gayao. yah jaanato hue ik duinayaa ko saaro [Msaana ek jaOsao pOda haoto hOÊ ek jaOsao Kato hOOÊ hvaa ­ QartI saba ek jaOsaa hOÊ ijasamaoM saba manauYya pasa pasa ek saaqa inavaasa krto hO. jaba p`kRit ivaBaod nahIM krtI tba maanava maanava maoM ivaBaod kOsaa.
    EaI KUbacand baGaola jaI hmaaro prma AadrNaIya hOM. hma Aadr krto hO ]nako ivacaar AaOr kaya- ka. Qana­ Qaanya sao pirpUNa-Ê Apar Kinaja saMpdaAaoM ko saaqaÊ saMskRit ko QanaI samaRw C%tIsagaZ, ka ]naka sapnaa ABaI tba tk AQaUra hOÊ jaba tk yaha^ ka p`%yaok maUla inavaasaI Apnao maanavaIya AiQakar kao haisala nahIM kr laota. C~pit saahU jaI nao saca kha hO ik “Baart hI ek eosaa doSa hO jaha^ ivaQaata kI BaI jaait haotI hO. [sa doSa ka ivakasa jaldI yaa dor sao haogaIÊ vah [sa baat pr inaBa-r krta hO ik ijatnaI jaldI [sa jaaitvaadI va $Z,IvaadI vyavasqaa ka Ant haogaa.” Aaja samaRw C%tIsagaZ, ko ilae maananaIya baGaola jaI ko ivacaarQaara kao jana maanasa kI ivacaarQaara banaanao hotu kafI p`yaasa kI ja$rt hO. BaivaYya maoM ]naka sapnaa tba pUra hao sakta hO jaba AnauyaayaI inaYza pUva-k p`oma AaOr Baa[-caara sqaaipt krnao ko kama maoM lagaoM. Aaja saMgaizt va samaRw C%tIsagaZ, ko ilae ek Sasa@t ivacaarQaara kI ja$rt hO jaao vat-maana maoM kovala gau$ GaasaIdasa ko satnaama Aandaolana maoM najar Aata hO. satnaama kao[- jaait nahIM varna\ ek Aandaolana va ËaintkarI ivacaarQaara hO. ivacaarQaara ko th maoM jaayao vagaOr [sao kao[- $p donaa saMBava nahIM. laoikna ek baar samaJa maoM Aa jaaya tao [sao vyavahar maoM laanaa ]tnaa hI Aasaana hO. SaaoYaNa sao maui@t ka ekmaa~ rasta hO.
    navaMbar 2000 maoM jaba pRqak C%tIsagaZ, rajya kI GaaoYaNaa hu[- tba yah ivacaarQaara pirp@va najar Aanao lagaa AaOr t%kailana rajya sarkar sao p`stavanaa pasa kra kr ]saI vaYa-  18 idsambar kao C%tIsagaZ, ka ek maa~ mau#ya ]%sava gau$ pva- GaaoiYat kr idyaa gayaa. gau$ GaasaIdasa jaI ko janma idvasa ko SauBa Avasar pr yah gau$ pva- Aaja pUro C%tIsagaZ, maoM hYaao-llaasa ko saaqa manaayaa jaata hO. sarkar Wara [sa idna samaaja saoivayaaoM kao laoK AalaoK ko maaQyama sao purskRt va sammaainat ikyaa jaata hO.
    eosao maoM gau$ pva- kI p`asaMigakta AaOr mah%ta C%tIsagaZ, ko saMdBa- maoM mah%vapUNa- hao jaata hO. AaiKr gau$ @yaa haota hO AaOr pva- @yaaoM manaayaa jaaya Æ sant mahapu$YaaoM ka [sa pr kqana hO ­ gau$ &ana ka vah saagar haota hO ijasamaoM hr kao[- gaaota lagaakr ApnaI jaIvana kI naOyaa saugamata evaM sarlata pUva-k par kr sakta hO. vah kao[- maui@tdata nahIM haotaÊ laoikna &anadata haota hO. AnQakar maoM BaTko rahI ka maaga- dSa-k haota hO taik piqak ]sa maaga- maoM calakr saugamata pUva-k Apnao laxya va maMijala kI Aaor phu^ca sako. [sa baat kao hmaoM gaaMz baaMQa kr rK laonaa caaihe ik duinayaa maoM Alaga sao na tao kao[- maui@tdata huAa hO AaOr na kao[- haogaa BaIÊ laoikna sant gau$AaoM ko batayao rasto pr calato hue maanava [saI jaIvana maoM maui@t kao p`aPt krta hO. manauYya A&anatavaSa Apnao kma- ­ banQanaaoM maoM svayaM baMQaa rhta hO. vah ]saI banQanaaoM maoM sauK Kaojata hO jaao ]sako duK ka karNa hO. vah Apnao kma- ka svayaM  Baao@ta haonao ko karNaÊ vah svayaM hI Apnaa maui@tdata hO.
    maui@t @yaa hO Æ maui@t ka Sauw Aqa- banQanaaoM sao mau@t haonaa. banQana @yaa hOÆ manauYya A&anata ko karNa raga WoYa ko lapoTo maoM Aakr kamaÊ ËaoQaÊ madÊ maaohÊ laaoBaÊ laalaca Aaid maayaa jainat [ind`ya ivaYaya Baaoga maoM ilaPt haota hO. ]samaoM sauKÊ duK kI klpnaa kr hr pla baMQanaaoM maoM baMQaa kBaI hMsataÊ kBaI raota­ icallaata pla­ pla marto rhta hO. yahI raga ­WoYa hI banQana hO. saccaa gau$ ka kama manauYya ko Andr kI baura[- ³AnQakar´ sao inakalanao tqaa &ana jyaaoit Wara iCpI Sai@t kao ]Baarnao maoM madd krta hO jaOsao
    gau$ kumhar isaYa kumBa hOÊ gaiZ, gaiZ, kaZ,o KaoT.
    Antr haqa isahar doÊ baahr baaMhO ³maarO´ caaoT..
    gau$ QaaobaI isaK kpD,aÊ saabaU isarjana har.
    saurit isalaa pr Qaao[yaoÊ inaksao jyaaoit Apar.. 
    At: A&anataÊ AnQaivaSvaasa AaOr $Z,Ivaad sao ga`st naarkIya banQanaaoM sao mau@t haonaa hI maui@tpqa hO. gau$ &ana ko Wara [na ivaYaya BaaogaaoM ko makD,jaala sao mau@t krta hO. gau$ maaga- dSa-k hO [sailae ]saka djaa- sabasao }pr hO. [sako mau@t haoto hI manauYya SaaoYaNa sao mau@t hao jaata hO. sant mahapu$YaaoM ko Anausaar banQanaaoM sao mau@t haonaa hI sat pqa hO.
    lacC kaoYa jaao gau$ basaO dIjaO sauirit pzaya.
    Sabd turI Asavaar hO iCna AavaO iCna jaaya..
     gau$ ibana &ana na ]pjaO gau$ ibana imalaO na maaoYa.
    gau$ ibana laKO na sa%ya kao gau$ ibana imaTO na daoYa..
    satgau$ vahI haogaa jaao jana maanasa kao satmaaga- ka paz pZ,ato hue &anaÊ ivavaok AaOr bauiw pr AaQaairt p`omaÊ dyaaÊ k$NaaÊ xamaaÊ ivanayaÊ SaIla va AihMsaa ko saaqaÊ QartI kao svaga- banaanao kI trIka sauJaata hO. ZaoMga Zkaosalaa ko badlao sarla va saundr jaIvana jaInao ka rah batata hO. jaao manauYya kao sad\Qama- maoM calanao ko ilae p`oirt krto hue SaaMit AaOr sauKmaya jaIvana ko ilaeÊ Qama- AaOr AQama- va sat AaOr Asat maaga- ko ivaBaod kao spYT krÊ maanava Qama- ka rasta pSasqa krta hO. vahI gau$ khlaata hO. gau$ mahana nahIM bailk gau$ ko kaya- mahana haoto hO. ]nako saaoca va ivacaar mahana haoto hO. yahI sad\gau$ ka &anapqa haota hO. yahI satpqa hI satnaama Aandaolana hO. satnaama CuAao mat ko badlao jana maanasa kao p``oma pqa kI Aaor maaoD,ta  hO.
    p`oma na maagao bandgaI p`oma na haT baocaaya.
    jaao kao[- haovaO SaUrmaa SaISa do[- la[- jaaya..
    jaha^ dyaa tha^ Qama- hO jaha^ laaoBa tha^ pap.
    jaha^ ËaoQa tha^ kala hO jaha^ xamaa tha^ Aap.. ³Aap Aqaa-t Apnaa GaT´
    satgau$ @yaa haota hO AaOr ]sako Antr kao samaJanaa ja$rI hO. kana fUknao sao kao[- gau$ BaI nahIM banata. puraoihtigarI yaa pMiDtigarI krnao sao kao[- gau$ nahIM banataÊ vah tao QaMQaabaaja hO. bainayaa kI dukana kI trh Apnao poT ko ilae QanQaa krta hO. vah &ana nahIM bailk A&anata baaMTta hO. QanQaa maoM ]naka svaaqa- iCpa hO. At: inaiht svaaqa- vaSa ba`a*maNaaoM nao &ana ko badlao janma kao mah%va idyaa. yahI A&anata AaOr Asatpqa hO AaOr [saI sao jaait kI ]%pi%t hu[- hO. ba`a*maNaaoM nao raga­ WoYa sao ga`isat Asat &ana ko karNa samaaja maoM }^ca­ naIca ka baIja baaoto huyao  CuAao mat ka naara idyaa. GaRNaa­ ivaWoYa satpqa nahIM hao sakta. Saayad vao ApnaI maanaisak ivaWoYa sao ]%pnna ASaaMit maoM hI SaaMit mahSaUsa krto hao. jaao BaI hao ba`a*maNa Qama- jaha^ GaRNaa AaOr ivaWoYa kI Baavanaa pnapta haoÊ kBaI BaI maanava Qama- nahIM hao sakta.
    eko baU^d ek malamaUtraÊ ek caama ek gaUda.
    ekO jaait sao saba ]%pnaaÊ kao baamana kao SaUda ..
    gau$ GaasaIdasa ko ivacaar va satnaama Aandaolana vat-maana va ]prao@t pirpoxa maoM AaOr Kasakr C%tIsagaZ, ko saMdBa- maoM ekmaa~ Sat p`itSat ivaklp najar Aata hO. Aap ]nako vaaiNayaaoM AaOr ivacaaraoM pr ek baar gaaOr tao kIijayao. vao kovala gau$ nahIM varna\ satgau$ qao. satgau$ AaOr ]nako ivacaar kBaI iksaI jaait ivaSaoYa ko ilae nahIM haota varna\ vah jana maanasa ko iht maoM haota hO. ‘jaait na pUCao saaQaU kIÊ pUC laIijayao &ana. maaola krao tlavaar kIÊ pD,I rhna dao myaana..’ gau$ GaasaIdasa ka yah satnaama pnqaÊ &ana pqa hOÊ vyavahairk AaOr saugama rasta hO ijasamaoM kao[- BaI manauYya svaocCa sao calao tao ]sao inasaMdoh SaaMit AaOr maui@t daonaaoM p`aPt haogaa. yah pUjaa ka ivaYaya nahIM varna\ AnauSarNa ka ivaYaya hO. [sa p`omapqa pr calanaa Apnao Aap maoM cama%kar hO ijasao calanao vaalaa hr piqak mahSaUsa kr sakta hO. 
    yah 250 vaa^ janma idvasa gau$ GaasaIdasa Wara calaayao gayao satnaama pnqa kI puna: sqaapnaa hmaoM ]prao@t ibanduAaoM pr ivacaar krnao ko ilae baaQya krta hO. @yaaoMik ijasa satnaama Aandaolana kao ]nhaoMnao calaayaa Aaja vah pTrI sao naIcao ]trta najar Aata hO. @yaa gau$ GaasaIdasa jaI ka satnaama Aandaolana C%tIsagaZ, ko vat-maana pirpoxa maoM p`asaMigak lagata hOÆ @yaa ]naka satnaama Aandaolana xao~ kI janata ko AakaMxaaAaoM ko Anau$p Kra ]trogaaÊ yah hmao saaocanaa haogaaÆ @yaa yah Aandaolana baoraojagaarIÊ BaUKmarIÊ SaaoYaNaÊ Anyaaya­ A%yaacar sao xao~ kI janata kao inajaat idlaa payaogaaÆ
    yaa Anya kao[- eosaI ivacaarQaara hO jaao AnQaivaSvaasa va $iZ,vaad sao mau@t SaaoYaNa riht samaaja vyavasqaa sqaaipt krnao maoM sahayak hao sakta hO AaOr AaQauinak vaO&ainak jagat ko Anaukula hao. yaa eosaI kao[- [-SvarIya Sai@t hO Aqavaa cama%karI baabaa hO jaao Apnao cama%kar sao dIna duiKyaaoM ka duK dUr kr cama%kar kr sako.
yaid kao[- khta hO ik vaa*ya Sai@t hO tao vah caupcaap ma^uh iCpayao kha^ baOza hO yaa ]sao iksaI nao kOd kr rKa hO yaa vah Aist%vahIna hO. hmaaro pUva-ja ]sao nahIM doK payaoÊ Aga`ja nahIM doK payao AaOr Saayad Aanao vaalaI pIZ,I BaI kBaI nahIM doK payaogaI. yah Cupma Cupa[- ka Kola kba tk calata rhogaa. kba tk ]sa A&at kao panao ko ilae hma kaMTaoM pr laoTto rhoMgao. kba tk hma BaU[yaa naapto rhoMgao. AaAao ]sa AdRSya Sai@t kao saba imalakr ZUZ,o Anyaqaa ]sako klpnaakar kao ZUZ,oM jaao Saayad BaaMga ko naSao maoM sapnaa doKa hao AaOr ]saI kao saca bata krÊ SaidyaaoM sao A&ana janata kao maUrK banaa rha hao. Saayad satnaama ivacaarQaara maoM [saka javaaba imala sakta hO.
    satnaama Aandaolana @yaa hOÆ sa%ya ko ilae p`maaNa ja$rI hO AaOr sat ko ilae vyavahar ja$rI hO ikntu daonaaoM ek dUsaro ko pUrk hOM. p`maaNa jaaMca prK krko sa%yaaipt ikyaa jaa sakta hO laoikna vyavahar ko ilae AacarNa maoM laanaa ja$rI hO. AacarNa naamaQaarI p`aNaI ko ilae hI saMBava hO [sailae sat ko saaqa naama ka gahra saMbaMQa hO. At: satnaama vah vyavahar hO jaao p`%yaok p`aNaI maoM lagaBaga ek saa haota hO. vaha^ ihndu mauislama isaK [-saa[- gaQaa GaaoD,a ku%ta iballaI maoM kao[- ivaBaod nahIM haota. ]sa vyavahar sao p`%yaok ko mana maoM SaaMit ]%pnna haotI hO. jaOsao p`omaÊ dyaaÊ k$Naa caaho jaanavar sao kraoÊ caaho [Msaana sao kraÊo caaho ihndu sao kraoÊ caaho mausalamaana sao kraoÊ baccao sao krao baUZ,o sao krao ijasasao BaI krao krnao vaalao AaOr ijasa pr ikyaa jaa rha hO daonaaoM ko mana SaaMit ]%pnna haota hO. yaha^ kao[- ivaBaod nahIM AaOr p`kRit Aivalamba p`oma krnao vaalao kao turnt purskRt krtI hO. yahI maanava p`vaRit hO AaOr [sao hI maanava Qama- khto hO. yah p`akRitk sat hO ijasako karNa maanava samaaja ka inamaa-Na saMBava hao saka. yahI sa%ya pr AaQaairt sat vyavahar hI satnaama hO. [sako AacarNa krnao vaalao kao gau$ GaasaIdasa nao satnaamaI kha yah kao[- jaait nahIM jaao BaI [sa AacarNa vyavahar kao krta hO vah satnaamaI khlaanao ka hkdar hO. [sailae gau$ nao kha “manaKo manaKo ek baraobar”
‘kiryaa hao ko gaaoiryaa haoÊ yao par ko hao ko Aao par ko haoÊ manaKo hr manaKo Aaya. saBaI ek barabar hOM.’
    sa%ya AaBaUYaNa jaainayao sat jaIvana vyavahar.
    p`oma dyaa k$Naa xamaa ivanaya SaIla sat saar..
    gau$ GaasaIdasa [sa QartI kao svaga- banaanaa caahto qao. svaga- @yaa hOÆ QartI ko }pr yaa naIcao khIM kao[- svaga- nahIM hO. hvaa[- jahaja maoM jaanao sao pta lagata hO ik QartI ko }pr maa~ 10 sao 15 iklaaomaITr jaanao sao panaI tao dUr hvaa BaI nahIM imalata AaOr tapmaana SaUnya sao naIcao ³­50 iDga`I´ calaa jaata hO jaha^ hvaa BaI jama jaatI hO. ]sasao AaOr }pr jaanao pr hvaa nahIM imalata }pr sao pta nahIM iktnaa zNDa haogaa. tao @yaa svaga- maoM rhnao vaalao ibanaa panaIÊ ibanaa hvaa ko rhto hOM. Saayad [saI hvaa panaI ko ilae baocaaro baar baar QartI pr punar­janama laoto hOM. AadmaI kao tao dUQa nahIM iplaato pr maUit- kao dUQa iplaanao maoM laa[na lagaayao rhto hOM. GaasaIdasaI nao [sa ZaoMga Zkaosalaa kao doK kr kha “Apna GaT hI ko dova laa manaabaaoÊ maindrvaa maa ka kro jaabaao”. ijanda AadmaI kao laat maarao AaOr p%qar kI pUjaa krao yah kha^ ka [Msaainayat hO. yahI Asat Qama- hO.
    yaid sat Qama- ka palana krnaa hO tao Apnao BaItr kI iCpI Sai@t kao p`jvailat krao jaao BaItr ko jaIivat p`aNa kao nahIM doK sakta vah baahr baojaana p%qar maoM kaOna saa jaana doKogaa. kao[- AaMK ko rhto AnQaa bananaa caahta hO tao dUsara ]saka @yaa banaa payaogaa. satnaama ko AaD, maoM Asatnaama jaagarNa yaa~a krto hOM AaOr T/k maoM baOzkr rqayaa~a khto hO. Aaja ka rqa ibanaa GaaoD,o ka calata hO. rqa kI pirBaaYaa badla ga[-. yah saba Asat ko karNa hao rha hO. jaao nahIM hOÊ Aist%vahIna hO ]sao Aist%va maoM hO maana laonaa Asat hO. Asat kao sat maana laonaa hI Asatnaama hO. Asat sao mana maoM ASaaMit pOda haotI hO AaOr [sa ivacaarQaara kao maananao vaalao AsatnaamaI khlaato hO. yah AsatnaamaI BaI kao[- jaait nahIM hO.
    Asatnaama @yaa hOÆ  manauYya tIna trh sao kama krta hO. manaÊ bacana va kma-
    ihMsaaÊ vyaiBacaarÊ caaorI SaarIirk duracarNa hO vahIM JaUz baaolanaaÊ caugalaI krnaaÊ kzaor bacana AaOr vyaqa- bakvaasa krnaa vaaNaI ko duracarNa hO tqaa laaoBa krnaa ËaoQa krnaaÊ dUsaraoM pr baurI najar rKnaa mana ko duracarNa hO. [saka maUla karNa maaohÊ laaoBaÊ laalaca AaOr WoYa hO. [sako AacarNa krnao sao SarIr ko Avayava Avyavaisqat hao jaato hO AaOr mana maoM ASaaMit pOda haotI hO. yaha^ BaI p`kRit duracarNa krnao vaalao kao t%kala diNDt krtI hO. saaMsao fUla jaatI hOÊ BaaOhoM tna jaatI hO AaKoM r@t rMijat hao laala hao jaata hO naak sao garma hvaa inaklanao lagata hO AaOr psaInao CUT jaato hO. yah saba Asat vyavahar ka pirNaama hO. yah p`aya: hr p`aNaI maoM haota hO. yaha^ BaI diNDt krnao maoM p`kRit kao[- ivaBaod nahIM krtI. yahI Asat Qama- hO.
    gau$ GaasaIdasa nao Apnao vaaiNayaaoM ko tht janata maoM satmaaga- kao Apnaanao tqaa Asat maaga- kao %yaaganao ka salaah idyaa hO jaao Aaja BaI p`asaMigak hO AaOr kla BaI p`asaMigak rhogaa. [sailae satnaama hI C%tIsagaZ, ka ekmaa~ pnqa hO jaao jana klyaaNa ka rasta p`Sasqa krta hO. Aa[yao &ana dIp kao Gar Gar p`jvailat kro taik samaRwSaalaI C%tIsagaZ, ka inamaa-Na hao sako. Aa[yao ]nako kuC vaaiNayaaoM mao sao iksaI ek kao jaIvana maO AMgaIkRt kro doKo inaScaya hI Aapko jaIvana maoM pirvat-na najar Aayaogaa. yahI satnaama sandoSa hO. yahI gau$ GaasaIdasa ko janmaidvasa va gau$ pva- kI saaqa-kta hO.

1 GaasaIdasa jaI nao bastr sao laokr sargaujaa tk hr xao~ maoM jaakr baila p`qaa ko naama pr jaarI ihMsaa ka ivaraoQa ikyaa AaOr Anya p`aiNayaaoM ko saaqa dyaa Baava rKnao ka salaah idyaa. taor pIra hr Aaotkoca Akna Aaya, jatka maaor Aaya. kaonaao jaIva laa Jana maarbao., maurhI gaaya ko duQa laa Jana pIbao.A} BaOMsa laa naagar Jana jaaotbao.

2 vao iksaI vaa*ya [-SvarIya Sai@t pr ivaSvaasa nahIM rKto qao AaOr laaogaaoM [-SvarIya sa%ta kI BaUla BaUlaOyaa sao dUr rhnao ka salaah idyaa. ]nhaoMnao ba`a*maNaaoM kao kha ik  “ taor Bagavaana hr Bagavaana naaohyaÊ maaor Bagavaana hr Bagavaana ³Apna GaT´ AayaÊ taor Bagavaana ek bahoilayaa Aaya” Bagavaana kao[- bahoilayaa nahIM jaao ]sao tIr QanauYa rKnao kI AavaSyakta hO. Agar vah haota tao iksaI naaTk maNDlaI ka pa~ nahIM haota AaOr nahI ]sao iksaI kI h%yaa krnao ko ilae tIr QanauYa QaarNa krnao kI AavaSyakta pD,tI. Bagavaana h%yaara nahIM hao sakta AaOr h%yaara Bagavaana nahIM hao sakta caaho SaMbaUk ?iYa ka h%yaara hI @yaaoM na hao. [sa trh GaasaIdasa jaI nao AnQaivaSvaasa AaOr $iZ,vaad kao jaD, sao samaaPt krnao ko ilae satnaama Aandaolana calaayaa AaOr SaaoYaNa mau@t samaaja sqaaipt krnao ka p`yaasa ikyaaÊ ijasakI Aaja BaI ja$rt hO.

3 satnaama &ana ka pnqa hO jaao kRpaNa kI Qaar sao BaI toja yah AihMsaa maaga- hO ijasamao duSmana kI maaOt ibanaa Kuna Krabaa ko saMBava hO. saaMp BaI mar jaaya AaOr laazI na TUTo [sasao AcCa trIka @yaa hao sakta hO. SaUd`aoM kao &anahIna banaa kr ba`a*maNaaoM nao saOkD,aoM vaYa- tk maUlainavaaisayaaoM pr rajya ikyaa. &ana hIna manauYya pSau tulya hao jaata hO ijasao AasaanaI sao jaaota jaa sakta hO. satnaama saMdoSa Aaja BaI AnaukrNaIya hO yahI ek pqa hO jaao xao~ kao ekta ko saU~ maoM baaMQa kr SaaoYaNa sao maui@t idlaa sakta hO.

4 satnaama ka saar Baa[caaraÊ k$NaaÊ dyaaÊ p`oma tqaa maO~I hO.At: satnaama kao maanaao.

5 saaro manauYyaaoM ka ek hI jaait hO ³vah hO maanavajaait´.

6 manauYya ka kovala ek hI ³Qama- ´ pMqa hO vah hO satnaama pMqa.

7 jaIva ihMsaa krnaa ApraQa hO [sailae ihMsaa mat krao.

8 maidrapana mat krao. tmbaaKU tqaa Anya naSaapana sao dUr rhao. jauAaÊ tasa Aaid vyasanaaoM sao dUr rhao.

9 $iZ,vaad AaOr AMQaivaSvaasa sao dUr rhao.

10 Aapsa maoM Baa[caara maola imalaap baZ,aAao.

11 hIna Baavanaa kao %yaaga dao.

13 s~I AaOr pu$Ya daonaaoM samaana hOM.

14 maUit- pUjaa mat krao AaOr maMidraoM maoM mat jaaAao.

15 jaIivat SarIr kao mauda- banaakr mat rKao Aa%ma sammaana ko saaqa jaIAao.

16 ApnaI maohnat kI kmaa[- KaAao


SWAGAT MAGZIN Second issue released for your copy please contact Shri F.R. janardan Bhilai Chhattisgarh for detail address please click and see "contact" in the front page.
svaagat pi~ka iWtIya AMk Aaiqa-k ivaSaoYaaMk iBalaa[- sao jaarI ikyaa
jaa cauka hO. ApnaI kapI ko ilae kRpyaa ef Aar janaad-na sao saMpk- kroM. pta haoma poja maoM (CONTACT) kanaTo@T pr i@lak kroM .
gau$ baalakdasa jaI ko 146vaIM bailadana vaYa- ko Avasar pr

C%tIsagaZ, rajya strIya dao idvasaIya saamaaijak pircacaa- sampnna

ivaYaya ­ satnaama ka punajaa-garNa evaM punas-qaapnaa ³kla Aaja AaOr kla ko saMdBa- maoM´

Symposium on Revival & Survival of Satnam Panth

(in respect of Yesterday, Today and Tomorrow)

sqaana ­ satnaama p`aMgaNaÊ T/aMsapaoT-nagar kaorbaa³Cº gaº´

idnaaMk ­ 23 va 24 isatmbar 2006

satnaama lahr Aba C%tIsagaZ, ko kaonao kaonao maoM fOlanao lagaa

ivagat krIba tIna vaYa- phlao 13 va 14 idsambar 2003 kao satnaama Bavana sao@Tr­ 6 iBalaa[- maoM C%tIsagaZ, rajya strIya dao idvasaIya satnaama caotnaa iSaivar Aayaaoijat ikyaa gayaa qaa ijasamaoM pUro C%tIsagaZ, ko ivaiBanna ijalaaoM sao samaaja ko p`bauw laaogaaoM nao Baaga ilayaa qaa AaOr p`qama str pr sampUNa- C%tIsagaZ, kao satnaamamaya banaanao ko ivaYaya maoM ivastar sao cacaa- kI ga[- qaI. Aaja iBalaa[- duga-AaOr Aasa pasa SahrI xao~ va dUr draja ga`amaINa AMcala maoM [saka p`Baava doKnao kao imalata hO. p`%yaok saaomavaar kao saMQyaa 6º30 bajao gau$ vandnaa sao p`arMBa hao AartI ko saaqa Apnao Aadt vyavahar kao sauQaarnao ko saMbaMQa maoM icantna manana va samaaja ko ivaiBanna phlauAaoM ivastar sao cacaa- kI jaatI hO. [sa p`iËyaa sao xao~ maoM caaraoM Aaor satnaama }jaa- lahr fOlata najar Aata hO. [saI kD,I maoM AaOVaoigak nagarI kaorbaa maoM dao idvasaIya
satnaama ka punajaa-garNa evaM punas-qaapnaa ivaYaya pr ivastar sao pircacaa- sampnna hu[-.

   [sa Avasar pr Anaok saamaaijak gaNamaanya ivaWanaaoM nao Baaga ilayaa ijasamaoM sao p`mauK EaI roSamalaala jaaMgaD,o BaUtpUva- saaMsadÊ EaI Tukrama KUnTo ]pmahap`banQak,Ê EaI gaaoivandrama imarI BaUtpUva- saaMsad va BaUtpUva- ivaQaayak EaI madnaisaMh Dhiryaa jaI ko Aaitqya maoM saamaaijak pircacaa- kI Sau$Aat gau$vandnaa va AartI ko saaqa p`arMBa huAa. gau$vandnaa ka saMcaalana iBalaa[- ko EaI maMSaarama kuro-Ê EaI gaaovaQa-na TMDna va EaI gaaoivand vama-na Wara saamaUihk p`aqa-naa evaM AartI sao sampnna hao kaya-Ëma ka samaapna dUsaro idna vandnaa ko saaqa huAa. pircacaa- ko p`arMBa maoM Aagantuk sajjanaao nao Apnaa pircaya idyaa tqaa saMyaaojak EaI DI Aar jaaTvar ³AQyaxa kaorbaa klyaaNa saimait´ nao Apnao svaagat BaaYaNa maoM [sa gaMBaIr ivaYaya pr pircacaa- ko ilae jana maanasa kao AamaMi~t krto hue EaI KunTo jaI kao ivaYaya kI gaMBaIrta pr p`kaSa Dalanao ko ilae AamaMi~t ikyaa. maananaIya EaI KuTo jaI nao kaya-Ëma kI $proKa evaM ]_oSya kao ËmabaW trIko sao ivaiBanna ibanduAaoM pr ivacaar ivamaSa- hotu roKaMikt ikyaa.

saamaaijak pircacaa- maoM va@taAaoM nao mau#ya$p sao gau$ GaasaIdasa ko jaIvanaI va satnaama Aandaolana kI vat-maana sva$p pr ivaSaoYa icanta jatayaa. saaqa hI sammaainat gau$pirvaarÊ rajamahntaoMÊ mahntaoMÊ saaTIdar va BaNDairyaaoM kI BaUimaka pr garma bahsa huAa. saamaaijak ekta ko ilae saMyama va AnauSaasana kI AavaSyakta pr jaaor doto hue p`iSaixat kaya-kta-AaoM kI BaUimaka pr p`kaSaDalaa gayaa. sava-sammait sao yah svaIkar ikyaa gayaa ik ibanaa p`iSaixat kaya-kta- ko samaaja maoM ek$pta laanaa kizna haogaa At: t%kala p`iSaxaNa iSaivar lagaanao kI AavaSyakta pr ivaSaoYa jaaor idyaa gayaa taik satnaama Aandaolana kao puna: pTrI pr vaapsa laanao ko ilae gau$ baalakdasa Wara calaayao gayao '&ana ka pnqa' calaanaa Ainavaaya- hO. &ana ka pnqa hI kRpaNa kI Qaar sao toja saamaaijak jaZ,ta $iZ,vaad AaOr AnQaivaSvaasa ko kaoZ, sao samaaja kao maui@t idlaa payaogaa. sant ga`nqa AaOr pnqa kI AavaSyakta AaOr mah%va BaI pircacaa- ka mau#ya AakYa-Na rha tqaa cama%kar va Anaga-la baataoM sao hTkr pnqaI gaana maoM ek$pta laanao ko ilae ivaWanaaoM kao Aa*vaana ikyaa gayaa. EaI yaSavant satnaamaI ko satnaama Bajana kao ]pisqat jana samaudaya nao BaUrI BarI p``SaMsaa kI.

dUsaro idna 24 isatmbar 06 kao inaQaa-irt samaya 10 bajao vandnaa va icantna sao puna:pircacaa- p`arMBa huAa AaOr gaNamaanya AitiqayaaoM Apnao AnauBava va satnaama Aandaolana kao gait p`dana krnao kI idSaa maoM p`iSaxaNa ko Alaavaa saamaaijak Sai@t Aija-t krnao ko k[- AaQauinak ]paya sauJaayao. gauNaa%mak iSaxaa ko saaqa saamaaijak inaiYËyata sao maui@t idlaanao hotu janma sao maR%yau tk samaaja ko p`%yaok AMga kI ]icat BaagaodarI hotu kaya-Ëma calaanao kI AqavaSkta mahSaUsa kI ga[-. maanavatavaadI saaih%ya saRjana va Aaiqa-k saudRZ,ta laanao ko k[- ]paya sauJaayao gayao. AapsaI sampk- evaM sahyaaoga kI Baavanaa jaagaRt krto hueÊ ApnaI takt va kmajaaoiryaaoM ka ehSaasa krto hueÊ caunaaOityaaoM ko saaqa maaOko ka laaBa laoto hue Aagao baZ,nao ko ilae sabanao Qvainamat sao saMklp ilayaa.

   saOkD,aoM kI saM#yaa maoM AamaMi~t janasamaudaaya ko baIca pircacaa- maoM AitiqayaaoM ko Alaavaa Baaga laonao vaalao ivaiBanna ijalaa ko jana p`itinaiQayaaoM ko naama rayapur sao saMyau@t klao@Tr EaI esa Aar baaMQaoÊ Daº pI Aar GaRtlahroÊ satnaama klaakar yaSavant satnaamaI AaOr nandkumaar naarMgaÊ duga- sao byaasanaarayaNa kuro-Ê gaaovaQa-nalaala TNDnaÊ vaodanand idvyaaÊ Aar ko banjaaroÊ i~laaocana DhroÊ cand``BaUYaNa banjaaroÊ gaaoivand bama-naÊ pUnama jayatI AaOr ef Aar janaad-na p`mauK rhoÊ ijalaa QamatrI sao Daº Amar puronaaÊ ijalaa ibalaasapur sao EaImatI naIra dovaIÊ EaI laKnalaala kaoSalao va EaI haorIlaala idvaakr caaMpa sao laaokklaakar gaaorolaala vama-na EaI DI Aar manahr Daº basantkumaar mahoSa va EaI ef Aar jaaMgaD,o jaSapu sao EaI baI Aar baGaola EaI saudrlaala inaralaa EaI DI ela idvyaakr gaayakvaaD bastr baOlaiDlaa sao EaI ra~o tqaa kaorbaa sao sava-EaI eDvaaokoT ramaayaNalaala jaaMgaD,oÊ Baagavatp`saad imalanaÊ saMyau@t klao@Tr esa pI navartnaÊ Aar Aar koSakrÊ Aar ela BaarWajaÊ esa Aar BaartIÊ jagatrama KunToÊ saI Aar jaaMgaDoÊ EaImatI maInaa lahroÊ baI Aar banjaaroÊ carnalaala TNDnaÊ nama-da lahroÊ saI esa kmalaoSaÊ ema Aar jaaTvarÊ yaU Aar maihlaaMga va kIt-na BaarWaja p`mauK rho. [sa Avasar pr roSamalaala jaaMgaD,o gaaoivandrama imarI tqaa madnaisaMh Dhiryaa p`arMBa sao Ant tk daonaaoM idna lagaatar manca pr ]pisqat rho tqaa AEaupUNa- Sabdao mao Apnao AnauBavaaoM kao vya@t krto hue EaI roSamalaala jaaMgaD,o jaI nao samaaja Aa*vaana ikyaa ik vao samaya rhto saamaaijak ]%trdaiya%va kao samaJakr Aagao baZ,oM tqaa ]nhaoMnao ]jvala BaivaYya ko ilae AaSaa vya@t krto hue kha ik p`iSaixat kaya-kta-AaoM ka Aadr krnaa saIKoM vat-maana pirpoxa maoM yahI ekmaa~ ivaklp hO. va@taAaoM ko ivacaaraoM kao samaIxaa krto hue Ant maoM EaI KunTo nao AagaamaI kaya-Ëma kI $proKa samaaja ko saamanao rKa ijasao sabanao Qvainamat sao svaagat evaM svaIkar ikyaa.

kaya-Ëma ka ivaSaoYa sarahnaIya Baaojana vyavasqaa ko Alaavaa kaorbaa xao~ ko ivaiBanna [ka[yaaoM ko p`mauK kaya-kta-AaoM ka ivaSaoYa yaaogadana rha. Ant maoM EaI DI Aar jaaTvar nao saBaI Aagantuk ivaWanaaoM kao kaya-Ëma kao safla banaanao ko ilae Qanyavaad p``stut ikyaa.


  AavaSyak jaanakarI :

k$Naa maata kI Aakismak inaQana sao satnaama pirvaar Saaok saMtPt.
AapkI inaQana idnaaMk 31 Agast 2006 idna gau$vaar kao hu[-.


16 Agast 2006 C%tIsagaZ, ko [ithasa maoM ek mah%vapUNa- idna

1º 16 Agast 2006 kao mahana bailadanaI rajaa gau$ baalakdasa jaI ka 205 vaa^ janmaaYTmaI mahao%sava hO.Aaja sao lagaBaga 204 saala phlao C%tIsagaZ, Baadao mahInao kI kalaI GanaGaaor AMiQayaarI rat kI trh poSavaa saama`ajya kI AatMk kI kalaI Cayaa va $Z,Ivaad AaOr Bayaanak A&nata saoo ga`st qaa. eosao samaya maoM AnQakar kao caIrto hue Baadao AYTmaI ko idna maata safUra ko kaoK sao gau$ GaasaIdasa ko AaMgana maoM ek Ad\BaUt baalak nao janma ilayaa jaao 1828 maoM mahana saahsaI bahadur praËmaI rajaa gau$ baalakdasa ko naama sao p`isaw hue. yah janmaaTmaI ka idna C%tIsagaZ, ko [ithasa maoM svaiNa-ma idna rha hO ijasanao poSavaa saama`ajya ka naostanaabaUd ikyaa.Aa[yao ]nakI janmaaYTmaI baD,o QaUmaQaama sao manaayaoM.

2º 16 Agast kao C%tIsagaZ, ko ËaintvaIr nakula iZZ,I jaI ka puNya itqaI hO. 16 Agast ko idna satnaama pnqa kao puna: pTrI pr laanao ka p`yaasa krnao vaalao mahana maanavatadI saahsaI vaIrsapUt nakula iZZ,I jaI ka dohavasaana hao gayaa.Aa[yao hma eosao mahana samaaja saovaI kao EawanjalaI Aip-t kr ]nako AQaUro kaya- kao Aagao baZ,anao ka saMklp laoM. yahI hmaarI saccaI EawanjalaI haogaI.

3º Aaja sao lagaBaga dao vaYa- pUva- 16 Agast 2004 kao jaba pUra doSa pnd``h Agast kI saMQyaa AajaadI ka jaSna manaa rha qaa tba ]sa rat saamp``daiyakÊ AatMkvaadI va Asaamaaijak t%vaaoM Wara Aa%masammaana sao jaIvana yaapna kr rho satnaamaI samaaja ko banQauAaoM pr saamaUihk hmalaa kr jaana maala sao maarnao kI yaaojanaa banaa[- jaa rhI qaI. 16 Agast 2004 kao Agalao idna saubah saubah [na saamp`daiyakÊ AatMkvaadI va Asaamaaijak taktao nao hmalaa kr jaana maala sao ka p`yaasa ikyaa. saamp``daiyak takt caahto qao taik laaoga gau$ GaasaIdasa kao BaUla jaayaoM AaOr ]nako maananao vaalaaoM kao sabak isaKanao ko ilae AaOrabaaMQaa ko laaogaaoM pr saamaUihk khr Zayaa. Aaja 16 Aagast kao [sa jaGanya GaTnaa ko pUro dao vaYa- haonao jaa rho hOM samaaja [sasao sabak lao AaOr [na saamp`daiyak taktaoM kao naostanaabaUd krnao ka saMklp laoM taik BaivaYya maoM eosao duSsaahsa krnao kI kao[- ihmmat na kr sako AaOr Aapko baccaaoM pr kao[- jauma- jyaadtI na kr sako.

Aa[yao [sa AagaamaI 16 Agast kao ek icantna idvasa ko $p maoM manaayaoM AaOr Apnao mahana balaIdanaI rajaa gau$ baalakdasa ko janmaao%sava kao safla banaayaoM.

Korba program

kaorbaa maoM dao idvasaIya ivaSaala satnaama sammaolana

idnaaMk 23 isatmbar 2006 sao 24 isatmbar 2006 tk

idna Sainaavaar saMQyaa dao bajao sao rivavaar saMQyaa 6 bajao gau$ bandnaa ko baad tk

ivaYaya:  @yaa satnaama Aandaolana kao punajaI-ivat ikyaa jaa sakta hOĂ yaid ha^ tao
satnaama Aandaolana ka p`arMiBak sva$p kOsaa qaaĂ
yah Aandaolana kba AaOr kOsao samaaPt huAaĂ
yaid satnaama Aandaolana jaIivat hO tao [saka p`acaIna va vat-maana sva$p maoM @yaa Antr hOĂ
gau$ GaasaIdasa va gau$ baalakdasa ko jaIvana kala maoM @yaa BaU[-yaa naapa jaata qaaĂ
janao} p`qaa iksanao p`arMBa ikyaaĂ
Aaid Anaok ivaYayaaoM pr ivastar sao cacaa- ikyaa jaayaogaa.
saaqa hI [sa sammaolana maoM ]na tmaama ivaWanaaoM jaOsao sant╩ mahnt va rajamahntaoM ko Alaavaa
pMqaI va caaOka ko ivaWanaaoM ko saaqa ]na saBaI bauiwjaIiva vaga-
tqaa gau$ pirvaar ko tmaama kNa-QaraoM kao BaI AamaMi~t ikyaa jaayaogaa
Aa[yao [sa mahana laxya kao hma saba imala kr pUra krnao ka p`yaasa kroM.

28 maaca- bailadana idvasa

jaagaao    Baa[-    jaagaao
gau$ baalakdasa kI kubaa-naI sao samaaja sabak laoĐ
yah dd- BarI dastana hO ik hmaaro mahana bailadanaI rajaa maanavata ko rxak gau$ baalak dasa kI 28 maaca- 1860 kao satnaama ko p`caar hotu maugaolaI sao lagaBaga 20 iklaaomaITr dUr AaOrabaaMQaa gayao hue qao. Apnao AnauyaayaI ko Gar Baaojana ga`hNa krto va@t╩ danavata ko paoYak kayar savaNaao-M Wara iCp kr caaorI sao rai~ baolaa maoM saamaUihk hmalaa kr ]nakI h%yaa kr dI    ga[- tqaa dao AMga rxak BaI rxaa krto hue SahId hao gayao. satnaama kI rxaa maoM gau$ nao baIrta pUva-k laD,to hue ApnaI jaana kI prvaah ikyao ibanaa pIz idKa kr Baaganao ko bajaaya Apnao kao kubaa-naI donaa ]icat samaJaa.
eosao baIr QaIr safura sapUt kao kaoiT kaoiT p`Naama.

baalakdasa ko baIr isapahI ]zao baZ,ao maOdanaaoM maoM╩
satnaama kI ksama tumho hO mat baOzao naadanaI maoM.
gau$ jaao eOsaa caaihe jaao mana laavao caot╩
purjaa purjaa kT maro kBaU na CaD,o Kot.


vyavasaaiyak evaM klaa sammaolana sampnna

idnaaMk 13 frvarI idna saaomavaar kao daophr dao bajao sao vyavasaaiyak sammaaolana p`arMBa huAa. [sa Avasar pr mau#ya Aitiqa EaI hrikSaaor kaoSalao va Anya ivaiSaYT AamaMi~t gaNamanya va@taAaoM nao Apnao va@tvya rKo. EaI TI Aar KunTo kI AQyaxata maoM kaya-╦ma sampnna huAa. EaI ef Aar janaad-na nao kaya-╦ma ka saMcaalana ikyaa. hjaaraoM kI saM#yaa maoM Aayao hue sadsyaaoM nao kaya-╦ma ka BarpUr laaBa ]zayaa. vyavasaaiyak vaga- kao AiBanandna p~ ko saaqa maoDla idyao gayao. saBaI ]VaogapityaaoM nao samaaja ko p`it AaBaar vya@t krto hue samaaijak va Aaiqa-k Aandaolana kao Aagao baZ,anao hotu Apnaa sahyaaoga donao ka saMklp ilayaa.
rai~ Aaz bajao gau$ BaNDara calaayaa gayaa ijasamaoM tIna hjaar sao jyaada laaogaaoM nao gau$ p`saad va Baaojana p`aPt ikyao. rai~ naaO bajao sao klaa p`ityaaoigata Aayaaojana huAa ijasamao pMqaI naR%ya ko Alaavaa caaOka va Anya gaIt gaayao gayao. [sa trh satnaamaI samaaja nao nayaa AQyaaya p`armBa kr samaaja maoM nayaI caotnaa jagaanao ka p`yaasa ikyaa ijasakI jana samaudaya Wara BaUrI BaUrI p`SaMsaai ikyaa gayaa.
svatM~ satnaama pnqa calaayao jaanao ko baaro maoM BaI jana maanasa ko baIca ivacaar ikyaa gayaa AaOr sant ga`nqa AaOr pnqa kI idSaa maoM Aagao baZ,nao hotu sauJaava idyao gayao.

AagaamaI ivaSaoYa kaya-╦ma
ijalaa strIya vyavasaaiyak sammaolana
Ap`ola 2006 sao p`%yaok ijalaa maoM vyavasaaiyak sammaolana sampnna haogaa.

samast bauiwjaIvaI vaga- sao Aaga`h hO ik vao
Apnao ijalaa mao vyavasaaiyak sammaolana hotu tOyaarI maoM laga jaavaoM.


satnaama saaza

satgau$ carNa navaa[ko╩ pga bandaO kr jaaor.
kRpa krhU saba sant jana╩ Aaya baOiz yah zaOr..

bandaOM prqama saba gau$na ko carNaa. sat\naama jaohI dovaO varNaa..
satnaama jaIvana vyavahara. sa%ya AihMsaa AmaRtQaara..
p`oma kI baIja maQaur rsa vaaNaI. satnaama yah Kot hO jaanaI..
saunahu sant yaih vaaNaI ivacaarao.saca pityaaya tbaihM isar Qaarao..
mana ko Kot p`oma ko baIjaa. saurit lagaa[- satnaama kao saIMcaa..
jaOsao baIja haoihM fla vaOsaa. satnaama nahIM kCu AndoSaa..
AapO baaoAaO AapO kaTao . kD,uAa maIza Kud hI caaTao..
sant mahnt saunaaO mana laagao.bauiw ivavaok &ana tba jaagao..

ksturI kuNDlaI basaO╩ maRga ZUZ,o vana maaihM.
sat\ caotna GaT GaT basaO╩ duinayaa^ doKO naaihM..

prqama saIZ,I igaraOdpurI Qaamaa. janamaoM jaha^ gau$ satnaamaa..
dUsar saIZ,I Cata phaD,I. ]pjaO &ana satnaama kI KaD,I..
tIsar saIZ,I &ana ko gaMgaa. baht rho jaaoK nadI saMgaa..
caaOqao saIZ,I caZ,O jaOtKamaa. imaTO daoYa mad maaoh A$ kaamaa..
pMcama saIZ,I pMca prsaada. jaha^ rho gau$ ravaTI saaQaa.. │sat\saMga┤
YaYTma saIZ,I bandaOM gau$Wara. jaha^ rho gau$ &ana BaNDara..
saPtma saIZ,I saba saMt ko vaaNaI. kaTO mama AMQakar A&anaI..
saat saIZ,I saat prvaanaa. isarpur safura bauiw Kjaanaa..
ek naama ek hO Qyaanaa. sauirit lagaa[- kraO pihcaanaa..
jaao yah pZ,O gaunaO mana laagao. imaTO daoYa mana kYT saba Baagao..

bandaOM sakla samaaja kao╩ jaoih jaanao satnaama.
pga pga rah bata[ko╩ tjaO ╦aoQa A$ kama..

Aba k$M vaNa-na gau$ gaaosaa[-. jaoih satnaama pnqa calavaa[-..
maMhgaU AmaraOitna dao] naamaa. basat rhya igaraOdpurI Qaamaa..
inaiSa baasar karja kao jaavaO. saMQyaa haot dao} Gar AavaO..
AmaraOitna sakla gauNaKanaI. kama kaja kao catur SayaanaI..
ek idna jaat rhya vaao baarI. BaUKa sant imalaO itnh caarI..
Kanaa iKlaaya idyaao itnh santna. Bayaao p`sanna tbaihM saba santna..
idyaao bataya maMhgaU ko pasaa. mana p`sanna Bayao dSa-na AiBalaaYaa..
karja CaiD, imalana kao Qaayao. santna doiK manaihM hrYaayao..

&ana saunat hiYa-t Bayao╩ inaja mana krt ivacaar.
saba santna saMga imaila ko╩ p`oma AgaaQa Apar..

yaih ivaiQa kCuk idvasa thM baIta. pu~ rtna AmaraOitna dIta..
naama Gaisayaa GaasaIdasa khavaa. satKaojaI satpu$Ya khavaa..
maatR Saaok bacapna sao payao. gaaya dUQa pIya jaIvana payao..
GaasaIdasa Ait gauNaKanaI. tasau kqaa nahIM jaaya baKanaI..
kama kaja kirbao kao Aatur. imalanasaar gauNaI Ait caatur..
kama krt kbahUM nahIM qaako. inat p`it p`oma saKa saMga raKo..
laaoBa laalaca nahIM kbahu satayao. jaao kCu imalaO saMga imala Kayao..
saMga saKa imalaI Kolana jaavao. sat maarga kao inat samaJaavao..
caaorI ihnsaa mait krao Baa[-. prQana laalaca baD,I baura[-..
ek idna saKa sap- Dsa laInha. dvaa lagaaya turt zIk kInha..
saahsa doiK sarahna laagao. GaasaI mana Antr nahIM jaagao..
kCuk barYa baIto yaih Baa^it. sat ko Kaoja rhya idna ratI..

AMjaaorI ko Gar gayao╩ isarpur ga`ama p`Qaana.
saundr sauSaIla vaQau pa[ko╩ maMhgaU ikyao frmaana..

safUra Ait sauSaIla saukumaarI. bauiw Kjaanaa gauNavatI naarI..
isarpur mahanadI ko tIra. baaOw ibahar &ana gamBaIra..
baaOw iBaxau tha^ kro inavaasaa.Aanand p`Bau kro jaha^ baasaa..
dixaNa kaoSala kI rjaQaanaI. tha^ rho naagaaja-una maha&anaI..
tasau p`Baava safura mana Baayao. &anavatI saba gauNa samaayao..
GaasaIdasa itnh byaah rcaavaa. sat\ pu$Ya paya tasau mana Baavaa..
GaasaIdasa mana Bayao p`sannaa. tasau p`Baava jaaya nahIM barnaa..
caar pu~ ek pu~I payao. baalak Amar Aagardasa khayao..
sauBad`a inaja pu~I ko naamaa. saundr sauSaIla tasau gauNa Qaamaa..

maraza ba`a*maNa raja maoM╩ duiKyaa saba samaaja.
AatMk ka pyaa-ya hO╩ koih ivaiQa hao[hOM kaja..

$iZ,vaad Bayaanak BaarI. cahu^ idiSa Cayao Gaaor AMiQayaarI.
Barma BaUt Baya mana Barmaayaa. AnQaivaSvaasa samauJa nahIM payaa..
maanava maanava Baod krayao. GaRNaa WoYa mad maaoh ]pjaayao..
sakla samaaja ikyao A&anaI. ivap` bauiw kao] nahIM jaanaI..
maihpit kht jagat Barmaayaa. yahI ivaiQa mauK ba`a*maNa janamaayaa..
pUijaya ivap` SaIla gauNa hInaa. SaUd` na gauNa gana &ana p`vaInaa..
Asat jaanaI gau$ vyaakula Baya}. sat Kaojana kao icaMitt rh}.
saaocat rho gau$ idna ratI. mana AMiQayaar idyaa ibana baatI..

sat\ Kaojana kao gau$ gayao╩ phuMcao Cata phar.
Qyaana magna baOzo rho╩ Baaogat kYT Apar..

jaMgala baIca bahya ek Jarnaa.Pyaasa bauJaavao saba duK hrnaa..
jaaoK nadI tT krO Asnaanaa. vaapsa jaaya krO inat Qyaanaa..
kCu idna bait gayao yaih Baa^it. AaOMra QaaOMra poMD, sauhait..
sat Asat\ baIca iCD,o laD,a[-. kOsao Baod kraOM maOM Baa[-..
sat\ kI ]pja sat\ sao hao[-. Asat\ sao sat\ kBaU nahIM hao[-..
kama ╦aoQa mad laaoBa prmaanaa.Asat\ ivacaar ]pjaO A&anaa..
sat\ hO dyaa SaIla Anaumaanaa. k$Naa xamaa p`oma tba jaanaa..
vaaNaI maQaur jasa AmaRtvaaNaI. satnaama itnh idyao baKanaI..

saaMca baraobar tp nahIM╩ JaUz baraobar pap.
jaako hRdya saaMca hO╩ tako hRdya Aap..

Bayaanak raocak kalpinak jagat maoM╩
   Baya Ba`ma Sabd ka Cayaa Gana Gaaor qaa.
BaadaoM Amaavasa saI rat╩ jaha^ kao[- pqa saUJao nahIM╩
   Wnd AntW-nd mana╩ fOlaa caaraoM Aaor qaa..
tpsaI sauBaT kao[-╩ satKaojaI baabaa vaha^╩
   tasau mana pla pla sat\ maoM ivaBaaor qaa.
laaok prlaaok baIca sat\ kao ZUZ,t ifro╩
   inaNa-ya sajaIva ek sat\ hI Anjaaor qaa..
p`kRit ko AaoT maahI kao[- prlaaok naahI╩
   caaraoM Aaor rmaNaIya p`kRit ka gaaod qaa.
Baya Ba`ma CUiT gayaao mana ]ijayaara Bayaao╩
   sat\ ko AMjaaor sao AMjaaor caaraoM Aaor qaa..
ek hI naama AaOr ek hI Qaama jaha^╩
   caotna pu$Ya baOz kro ivaEaama hO.
tahI kao jagaaAao inaja GaT kao manaaAao╩
   satnaama saar yahI naama satnaama hO..

}^ca naIca ko Baod kao╩ pla maoM idyaao imaTaya.
manaKo manaKo saba ek hO╩ jaga kao idyaao bataya..

ek baar gau$ idyao] laKa[-. ba`a*maNa bauiw tjahUM ro Baa[-..
ba`a*maNa bauiw nahIM klyaanaa. Cla p`pMca kpTI itnh jaanaa..
baD, saao papI Aaih gaumaanaI. PaaKND $p Clao} nar jaanaI..
baavana $p Clao} baila rajaa. ba`a*maNa kInh kaOna kao kajaa..
ba`a*maNa hI saba kInhIM caaorI. ba`a*maNa hI kao laagat KaorI..
ba`a*maNa kInhaoM vaod puranaa. kOsaohu kO maaoih maanauYa jaanaa..
ek sao ba`*maO pnqa calaayaa. ek sao hMsa gaaopalaihM gaayaa..
ek sao SaMBau pnqa calaayaa. ek sao BaUt p`ot mana laayaa..

Cla p`pMca paKND ka╩ naama hO ba`a*maNavaad.
caar varNa ]pjaa[ko╩ Cilayaao maanauYa jaat.

baUJahU tuma inaja mait Anausaara.eosaa laaok vaod vyavahara..
ek sao pUjaa jaOina ivacaara. ek sao inahuir inamaaja gaujaara..
naanaa $p vaNa- ek kInha. caar vaNa- vaO kahU na caInha..
naYT gayao kta- nahIM caInha. naYT gayao AaOrih mana dInha..
naYT gayao ijanh vaod baKanaa. vaod pZ,o pr Baod na jaanaa..
kao} kahU hTa na maanaa. JaUza Ksama sad\gau$ nahIM jaanaa..
tna mana Baija rhu maaoro Ba>a. Qanya gau$ sa%ya hO va>a..
Aapuih dova Aapu hO pa^it. Aapuih kula Aapu hO jaait..
sava- BaUt saMsaar inavaasaI. Aapuih Ksama Aapu sauKvaasaI..
kht maaoih Bayala yauga caarI. kako Aagao khaOM pukair..

saaMcaih kao[- maanao nahIM╩ JaUzih ko saMga jaaya.
JaUzih JaUza imaila rhyaa╩ baoD,a gark kraya..

ekO pvana ekO panaI. }^ca naIca ko maQya na jaanaI..
jala ka Qarma SaIt barsaavao. AmaIr garIba maoM Baod na pavao..
pvana Qarma saMga lao[ baha[-. jaait pait nahIM jaanao Baa[-..
Aagauna Qarma saunahu mana laagao. jao kCu imalaO jalaavana laagao..
QartI Qarma ek hO Baa[-. saba imalaI saMga rhaO ro Baa[-..
jalacar qalacar naBacar naanaa. saba kao jaanaO ek samaanaa..
ek AakaSa t$ yao saba rh[-. Baod na jaanaO sant Asa kh[-..
nar iknnar pSau pxaI na jaanaa. Baod kha^ hO saunahu^ saujaanaa..

Baya A$ Barma ]pjaa[ko╩ ikyaao ivaBaaijat Baat..
inaja svaarqa ko karNao╩ baaMTo maanauYa jaat..

vaod baKanat saunahU^ saba santa. yah Ba`ma Baod haovaya Anta..
mauK sao ba`a*maNa pOda kInha. koih ivaiQa mauK kao yaaonaI caInha.
mauK sao ]lTI haot hO Baa[-. kOsao ba`a*maNa kao janamaa[-..
Baujaa sao kOsao xai~ya janamaayao. maMUC idKaya Ait garba krayao..
]dr to bainayaa kao janamaayao. poT idKavat baahr Aayao..
nahIM doKa eosaI kao[- naarI. jaoih janamaayao kana sao baarI..
Asa dud-Saa na doKI jaa[-. naarI jaait kI ksa kraOM baura[-..
saba Acarja Baart baIca hao[-. Anya doSa nahIM jaanaO kao[-..
saba maanauYa janamaO ek Baa^it. ifr @yaaoM vaod ikyaa kujaait..

maOM taoh pUCaOM piNDta╩ Sabd baD,a kI jaIva.
jaao jaanao satnaama kao╩ yahI Sabad kI naIva..

ek AcamBaa AaOro jaanaao. caarmaUKI ba`*maa ko maanaao..
Ajaba khanaI ba`*maa ko Baa[-. inaja baoTI saMga ikyaa ibaha[-..
naard naama ba`*maa ko baoTa. caaraoM yauga kao idyaao lapoTa..
laaK barYa yauga ]mar bata[-. GaUmat ifrt na naard bauZ,a[-..
ek sao ek AjaUbaa Baa[-. Asa dovatna kI BaID, baZ,a[-..
AYTBaujaa catuBau-ja Yazbadnaa.lagao Bayaanak dsa iSar barnaa..
ek to ek Bayaanak krnaI.jaasau kqaa nahIM jaayao barnaI..
$p ivakrala Bayaanak BaarI. prpi%na saaoho iksana maurarI..
rasa rcaaya gaaoipyana ko saMgaa. sabakao iknh yamaunaa tT naMgaa..
Qanya p`Bau Qanya Asa [-Saa. mana Barmaavao jaako ikssaa..
Asat\ baat saba sat\ batlaayao. yaih ivaiQa mana Baya Barma samaayao..
pZ,naa pZ,ao Qarao jaina gaao[-. naihM tao inaScaya gaaya ibagaao[-..

inaja GaT kraO ivacaair tuma╩ yao saba Asat\ hO baat.
sat\ kaTo ba`*majaala kao╩ jasa tara prBaat..

jaako mana kro Asat\ p`vaoSaa. BaagaO Sai> nahIM kCu AndoSaa..
yahI Ba`ma sao ]pjaO Baya Baa[-. AdBaUt AaScaya- cama%kar idKa[-..
yahI kao ba`*mafaMsa tuma jaanaao. jaoihko fnda bacaO na maanaao..
Baya ibanaa Bai> na haovaya Baa[- . kh gayao tulasaIdasa gaaosaa[-..
pap puNya laaok prlaaoka. svaga- nark Baya byaapO Saaoka..
yaih karNa mana Baya ]pjaayaa. ivap` bauiw samauJa naih payaa..
mana BaUlaO pqa baIca bajaara. BaTkt rhO tha^ AMiQayaara..
kao[- vaha^ nahIM rsta saUJaO. Baya Ba`ma baIca na rsta baUJaO..
kaja krna Aalasa ]pjaayao. sat maarga to mana Barmaayao..
kama ╦aoQa maaoh saba jaagao. mad maayaa tRYNaa saMga laagao..
yah saba duK ko karNa jaanaao. Asat inavaasa krihM mana maanaao..

mana AmiQayaara haot hI╩ jaga AmiQayaara haoya.
mana ]ijayaara haot hI╩ jaga ]ijayaara haoya..

ek cama%kar gau$ nao kInha. satnaama hma sabakao dInha..
hma mait mand samauJa nahIM payao. satnaama gau$ AlaK jagaayao..
satnaama eih AmaRt baanaI. inaja mana caKao tbaih tuma jaanaI..
jaihko mana kro sat\ p`vaoSaa. imaTO daoYa saba BagaO klaoSaa..
Baya A$ Barma na mana maoM Aavao. satnaama jaoih mana maoM Qyaavao..
kama ╦aoQa mad maaoh saba Baagao. maayaa tRYNaa pasa na laagaoo..
k$Naa SaIla dyaa ]pjaavao. sahnaSaIla mana Saaint laavao..
xamaa dana inat mana ]pjaavao. sa%ya AihMsaa maarga pavao ..
saahsa ]pjaO pra╦ma jaagao. Aalasa inad`a turtO Baagao..
satpu$Ya nahIM haoya A&anaI. tasau AQar inat AmaRt baanaI..
yaih ivaiQa gau$na idyaa sandoSaa. isaiw haot nahI kCu AndoSaa..

satnaama hI saar hO╩ jaIvana ka vyavahar.
sat caotna jaoih GaT basaO ]pjaO Sai@t Apar..

baalakdasa ko AmaRt baanaI. pako BaaKa raKo panaI.
caUhya AmaRt ko AaorvaatI. magana haoya Bau[yaa ko CatI.
maaqa maukuT gar kNzI maalaa. haqaI saMga saMBaalao Baalaa.
kmarpTa saMga baaMQa kTarI. rajaa gau$ baIr bailaharI.
baIr gau$ bailadanaI caaolaa. jaoKr bacana Aigana ko gaaolaa.
ijahlaI ba#tr AaoD,na KaD,a. raoma raoma ibacCI ko AaD,a.
Zala Bajana ko naama ko togaa. AaorI AaorI pcaasaI zoMgaa.
Qanya Qanya Aao gau$ gaaosaa[-. jaoKr prna phar ko naa[-.
hIramanaI rtna ko AaBaa. prbala pu$Ya pKarya BaaKa.
caohra caMDI dabaya patI. fIkao laaK idyaa ko baatI.
samar nadI ma lahU baaohavaya. tamao inaBa-ya baIr nahavaya..
DubakI laya saagar ksa panaI. AaohI pu$Ya ko safla javaanaI.
jaao na[- baIrgait laa paya. AaoKr javaanaI ibarqaa jaaya.
doK lajaavaya kaoiTna kama. saahoba satgau$ satnaama.

Qanya Qanya gau$ baalak╩ idyaao satnaama ]baar.
Qanya Qanya saba sant kao sat&ana hO Aprmpar..

AlaK naama ko Agahr naotI. krya ravaTI saotI maotI..
satnaama ko saar batavaya. haro hMsaa naIMd jagaavaya..
kpTI mana ko mau^h JauJavaavaya. baOrI ko CatI gauMgavaavaya..
saot KMBa laagao caaOpara. Sabd ibahMgama krya pukara..
naama jarya AMgara ko naa[-. sakla jagat ko klauYa imaTa[-..
a ~aih ~aih Bayao tp ko tap. toja saMBaaro Apnao Aap..
Agana lagao naBa QauMAa Caya. jaIva jagat lao doya Barmaaya..
sarga inasaOnaI laoKr naama. Daolao pvana ivajaya ko Kama..
baaMQao gaaMz Qaro ho naama. saahoba satgau$ satnaama..


Qanya hO gau$ , , , maoro Qanya hO gau$.
Qanya hO gau$ , , , maoro Qanya hO gau$ , , , .
Qanya , , hO gau$ , , , maoro Qanya hO gau$ , , ,.
ijasanao ikyaa satnaama kao Sau$.
satnaama kao Sau$ satnaama kao Sau$.
ijasanao ikyaa satnaama kao Sau$.
satrMgaI yah jaga hO maayaa. saat rMga maoM maaoh samaayaa..
knak kaimanaI kMcana kayaa. mair mair imaTO na mana kI maayaa..
kama ╦aoQa mad laaoBa jagaayaa. raga WoYa tRYNaa ]pjaayaa..
baIca BaMvar mana Daolana laagao. samauiJa na pavao [t ]t Baagao..
mana Barmaaya idSaa nahIM saUJao. ilapTI maayaa mana nahIM baUJao..
satnaama jaba mana maoM Aayao . saaro daoYa turt imaTI jaayao..
sat hO gau$ , , , , maoro sat hO gau$.
sat hO gau$ , , , , maoro sat hO gau$ , , ,.
sat hO gau$ , , , , maoro sat hO gau$ , , ,.
&ana ka saagar idyaa bahayao. p`oma dyaa k$Naa samauJaayao..
kaTa gau$ nao mana ka fnda.satnaama lao[ mana haoya Aananda.
saba rMga imalaI haovaO [k rMgaa. jasa satnaama ka hO satsaMgaa.
saba rMgaaoM ka ek hO rMgaa. Svaot Qvajaa laavaO mana caMgaa..
saba rMgaaoM ka Baod imaTayaa. Svaot Qvajaa jaga maoM fhrayaa..
&ana vaOragya yaih mana ]pjaavao. xamaa SaIla k$Naa mana Baavao.
saba nadI imalaI saagar khlaavao. satnaama yahI Baa^it sauhavao.
jaya hao ga$ , , ,, maoro jaya hao gau$ , , ,,
jaya hao ga$ , , ,, maoro jaya hao gau$ , , ,,
jaya hao ga$ , , ,, maoro jaya hao gau$ , , ,,

rhnaa nahIM dosa ibaranaa hO.
yah saMsaar kagaja kI puiD,yaaŞ baMUd pD,o Gaula jaanaa hO.
yah saMsaar kaMTa kI baaD,I ]laJa ş pulaJa mair jaanaa hO..
yah saMsaar JaaD, AaOr JaaMKrŞ Aaga lagao jair jaanaa hO.
GaasaI kht saunaao Baa[- santaoMoŞ satgau╔ naama izkanaa hO..IMPORTANT NEWS

SATNAMI OFFICERS MEET AT BHILAI
Date: 4rt Dec. 2005, Time: 2.00 PM
Vanue- SATNAM BHAVAN SECTOR -6 BHILAI
CHIEF GUEST - DR. S.L.Adile , Registrar Medical college Raipur (CG)
Organiser - Sant Kumar Keshkar
Participant may register their entry


iBalaa[- maoM sampnna AiQakairyaaoM kI sammaolana kI ek Jalak
1 kaya-╦ma maoM AiQakairyaaoM nao ivaSaoYa ]%saah idKaya
2 gau$ vandnaa kao saba jagah p`armBa krnao kI salaah dI ga[-
3 samast C%tIsagaZ, ko AiQakairyaaoM va kma-caairyaaoM kao ek jauT krnao kI sauJaava dI ga[-
4 Aaiqa-k yaaogadana kr samaaja kao majabaUt banaanao ka saMklp ilayaa gayaa
5 18 idsambar gau$ pva- manaanao pr ek $pta laanao saMbaMQaI ivacaar evaM sauJaava rKo gayao.
6 kaya-╦ma gau$ vandnaa sao p`armBa huAa AaOr gau$ vandnaa ko saaqa samaaPt huAa.
7 EaI santkumaar koSkr nao saflata pUva-k kaya-╦ma ka saMcaalana ikyaa. ]pisqait sarahnaIya rha.
Anya sauJaava va p`stava baad maoM idyao jaayaoMgao.

hrIBaUima dOinak samaacaar maoM ivaSaoYa $p sao kaya-╦ma pr p`kaSa Dalaa gayaa hO.

saavaQaana ­
satnaamaI jaagarNa yaa~a yaa rajanaIitk jaagarNa yaa~a
rajanaIitk paiT-yaaoM maoM gau$ GaasaIdasa jayantI kao laokr haoD,
satnaamaI samaaja satk- rho [na barsaatI maoMZkaoM sao.
yao Apnao svaaqa- ko ilae daOD, rho hOM.
jaagato rhao
p`aqa-naa

satnaama satnaama satnaama baaola . Qanya gau$ GaasaIdasa baalakdasa baaola ..

satnaama satnaama satnaama baaola . Qanya gau$ GaasaIdasa baalakdasa baaola ..

satnaama satnaama satnaama baaola . Qanya gau$ GaasaIdasa baalakdasa baaola ..

maaolaa do do gau$ &ana sat\naama ko ,, hao maaolaa do do gau$ &ana sat\naama ko , , ,

kaho laagao idyanaa kaho laagao baatI , , , , 2 baar

kaho ko tola jalaO saarI ratI ,, , , , , 2 baar

maaolaa do do gau$ &ana sat\naama ko , , , ,

tna laagao idyanaa mana laagao baatI , , , 2 baar

p`oma ko tola jalaO saarI ratI , , ,, , 2 baar

maaolaa do do gau$ &ana sat\naama ko , , ,, ,

kaho ma iTko ho gau$ QartI AkaSaa╩ QartI AkaSaa. 2 baar

kaho sao haovaqao saUrja caaMd prkaSaa╩ caaMd prkaSaa.. 2 baar

maaolaa do do gau$ &ana sat\naama ko , , , sat\ maoM iTko ho yao QartI AkaSaa╩ QartI AkaSaa. 2 baar

sat\ sao haovaqao saUrja caaMd prkaSaa╩ caaMd prkaSaa .. 2 baar

maaolaa do do gau$ &ana sat\naama ko , , , ,

satnaama satnaama satnaama baaola . Qanya gau$ GaasaIdasa baalakdasa baaola ..

satnaama satnaama satnaama baaola . Qanya gau$ GaasaIdasa baalakdasa baaola ..

satnaama satnaama satnaama baaola . Qanya gau$ GaasaIdasa baalakdasa baaola ..

AartI

satnaama AartI AartI haoqao GaasaIdasa saahba ko╩ sat\naama hI saar hO , , ,

phlaI AartI igaraOdpurI kInha.

gau$ GaasaIdasa janama jaha^ laInha hao..AartI haoqao GaasaIdasa saahba ko╩ sat\naama hI saar hO , ,

dUjao AartI ipta maMhgaUdasa saaoho.

maata AmaraOtIna mana AanaMd paoho hao.. AartI haoqao GaasaIdasa saahba ko╩ sat\naama hI saar hO , ,

tIjao AartI jaOtKama gaavao.

kama╩ ╦aoQa╩ mad╩ laaoBa Bagaavao hao.. AartI haoqao GaasaIdasa saahba ko╩ sat\naama hI saar hO ,, , ,

caaOqao AartI Cata phaD, kIjaO.

sat\ &ana jaha^ gau$jaI laIjaO hao.. AartI haoqao GaasaIdasa saahba ko╩ sat\naama hI saar hO , , , ,

paMcao AartI BaNDarpurI gaa^vao.

sat\ &ana jaha^ gau$jaI laKavaoM hao .. AartI haoqao GaasaIdasa saahba ko╩ sat\naama hI saar hO , , ,

Cyao AartI gau$ baalakdasa lagaavaaOM.

satnaama saonaa jaha^ ravaTI lagaavao hao .. AartI haoqao GaasaIdasa saahba ko╩ sat\naama hI saar hO , , , ,

saato AartI saba santaoM Gar jaavao.

satnaama saba ihrdo samaavao hao.. AartI haoqao GaasaIdasa saahba ko╩ sat\naama hI saar hO , , ,


ivastRt jaanakarI ko ilae kRpyaa saMpk- kroM.

Dedicated to Raja Guru Balakdas
developer of SATNAM PANTH as Supreme Power  

pICo jaayaoM Agalao poja pr }pr jaayaoM