Go to Previous Page Go to Next Page
: p`acaIna Baart :

    Aayaao-M ko phlao Baart maoM kaOna qaoÆ

    vaOidk Qamaao-M maoM vaodaoM ka pZ,naa SaUd`aoM ko ilae vaija-t hI nahIM varna\ kzaor dMDnaIya ApraQa rha hO. iksaI SaUd` nao vaod pZ,naa tao dUrÊ pZ,to hue iksaI sao sauna laonao pr BaI ]sako kana maoM garma – garma SaISaa ]D,olanao ka p`avaQaana hO. yaid [sako baavajaUd iksaI nao pZ,nao kI kaoiSasa ikyaaÊ tao jaIBa kaTnao sao laokr maR%yau dMD tk idyaa gayaa hOÊ eosao p`%yaxa ]dahrNa saMihtaAaoM maoM Baro pD,o hO. SambaUk, eklabya kI khanaI sao vaOidk ga`Mqa Baro pD,o hOM. AaiKr vaOidk Aayaao-M kao eosaa @yaaoM krnaa pD,a. ]samao eosaa kaOna saa &ana yaa gaUZ, rhsya qaaÊ jaao Aayaao-M kao maUlainavaaisayaaoM sao iCpae rKnao kI AavaSyakta pD,I AaOr ek vaga- ivaSaoYa ko ilae vaija-t rKa gayaa.yah ek A%yaMt gaMBaIr ivacaarNaIya p`Sna hO.

    yah saca hO ik Aaya- lagaBaga 1800 [-saa pUva- ko Aasapasa Baart BaUima maoM p`vaoSa ike. Aayaao-M ko Baart Aagamana ko pUva- yaha^ naaga – d`ivaD,aoM ka saama`ajya rha hO. ijasaka Avalaaokna maaohna – jaaodD,ao AaOr hD,Ppa kI Kuda[- sao pta calata hO jaao imaEa kI saByata ko samakailana A%yaMt ivakisat evaM p`itBaaSaalaI saByata rhI hO.AaiKr yah saByata ekaek kha^ lauPt hao gayaI. Aayaao-M ko Aagamana evaM pUva- bauwkalaIna lagaBaga 800 vaYaao-M ka lambaa [ithasa khIM najar nahIM Aata. [sa baIca maoM Baart maoM kaOna laaoga rhto qao tqaa ]nakI @yaa saByata qaI Æ naaga – d`ivaD, saByata ko laaoga kha^ calao gae Æ 800 vaYaao-M ka [tnaa lambaa [ithasa kha^ gaayaba hao gayaaÆ Aa[e [na tmaama Avya@t p`SnaaoM ka ]<ar ZUZ,oM Saayad khIM kao[- raoSanaI imala jaae.

    AayaaMo- ko p`acaInatma ga`Mqa ?gvaod maanaa jaata hO. yaid ?gvaod ko pnnaaoM kao JaaMko tao saur AaOr Asaur daonaaoM ek dUsaro ko ivaraoQaI batayaa gayaa hO. saur kao dovata AaOr Asaur kao Anaaya-Ê raxasaÊ dsyauÊ dasa Aaid pyaa-ya SabdaoM ko $p maoM ilaKa gayaa hO. yaid [sa baat kao sa%ya maana ilayaa jaaya ik Anaaya- – Asaur laaoga Aaya- – saur laaogaaoM ko ivaraoQaI qao tao yah p`Sna ]zta hO ik – yaid ]naka ivaraoQa qaa tao ivaraoQa iksa baat ka qaa AaOr
@yaa ivacaarQaara ka Æ yaa saMskRit ka Æ yaa Aayaao-M kao ivadoSaI haonao ko karNa Apnao doSa maoM Gausa pOz krnao sao ]nakao raoknao kaÆ yaha^ kao[- dao mat nahIM ik Aaya- Apnao kao saur khto qao.

    Aaya- ga`qaaoM maoM saur kao dovata Aqaa-t ³Superhumana´ saupr*yaUmana yaa AitivaiSaYT vyai@t ko $p maoM p`stut ikyaa hO.At: Aa[e² kovala AsauraoM ko baaro maoM galat QaarNaa banaae rKnao ko bajaaya [sa QartI ko mahana khlaanao vaalao
saur – dovataAaoM Aqaa-t AitivaiSaYT vyai@tyaaoM ko mahana AadSaao- evaM ivaSaoYa gauNaaoM ka ]nako Apnao SabdaoM ]nako hI laoKaoM ko AaQaar pr ]naka p`acaIna ga`Mqa ?gvaod ka Avalaaokna kro ijanaka Anaaya- – Asaur ivaraoQa krto rho hMO.

    Aaya- saur kOsao qaoÆ

    vaod Kasakr ]nako ?gvaod ko Anausaar [nd` kao Aayaao-M ka p`mauK dovata maanaa gayaa hO. [sako Alaavaa Aidit pu~ ³Aaid%ya´ va$NaÊ ima~ ³saUya-´ Aya-maaÊ bala – pu~ AignaÊ puYaaÊ AMigaraÊ vaiSaYTÊ ivaSvaaima~Ê AiSvanaI kumaaraoMÊ ma$dgaNaÊ saaoma va $d` [%yaaid ka naama p`mauKt: Aata hO. saaomarsa Aqaa-t saura Aqavaa da$ [naka Ait ip`ya poya pdaqa- qaaÊ jaao camaD,o ko qaOlao maoM rKa jaata qaa. [nako KaV pdaqaao-M maoM puraoDasa jaao GaaoD,a evaM bakro ko maaMsa kao imalaakr ivaSaoYa p`kar sao pkayaa jaata qaa. puraoDasa vaOidk ya&aoM ka AavaSyak saamaga`I maanaa jaata qaa. gaayaÊ baOla va Anya jaanavaraoM ka maaMsaÊ Aayaao-M ka mau#ya Baaojana rha hO. ]dahrNa ko taOr pr ?gvaod ko kuC maM~ naIcao ide jaa rho hOM. ËmaSa:

³maMDla À saU@t À maM~´

    yah saaomarsa turMt naSaa krnao vaalaa evaM ya& kI SaaoBaa hO.
³1À8À7´

    ho [nd`Ñ tuma hmaaro pasa AaAao. ho kuiYak ?iYa ko pu~ Ñ p`sanna haokr SaIGa` saaomapana krao.
³1À11À7´

    saaomarsa ko ivaraoQaI ³Asaur´ evaM Sa~u hmaarI ihMsaa na kroÊ ho [nd` dovaÑ Anna dao rxaa krao.
³1À43À8´

    ijasa p`kar caaor saaoe hue laaogaao kI saMpi<a CIna laoto hOM Aqaa-t caaorI kr laoto hOM ]saI p`kar [nd` AsauraoM ka Qana turMt kbjaa kr laoto hOM. Qana donaovaalaaoM ko baaro maoM Anauicat Astuit nahIM krto.
³1À53À1´

    ASva AaOr bakro ka maaMsa imalaakr puraoDasa pkayaa gayaa.
³1À162À3´

    ho ASvaÑ tuma [sa p`kar baila³h%yaa´ ide jaanao pr na tao marto hao AaOr na laaogaaoM Wara ihMisat haoto hao. tuma ]<ama maaga- sao dovaaoM ko samaIp ³poT maoM´ jaato hao.
³1À162À21´

    i~kduk ya& maoM  [nd` nao saaomarsa ³da$´ pIkr naSao sao mad hao jaanao pr vaR~ Asaur kao maara.
³2À15À1´

    puraoDasa
ya& maoM BaUnaa maaMsa saaomarsa [nd` kao BaoMT ikyaa jaata hO.³2À52 – 1 sao 8 tk´

    tuma ]sa gaaya kI ihMsaa h%yaa mat krao jaao dUQa dotI hO ³Aqaa-t ]sa gaaya kI h%yaa kr sakto hao jaao dUQa nahIM dotI.´
³9À1À9´

    pUra ?gvaod ka navaaM maMDla saaomarsaÊ da$Ê BaaMga banaanao kI ivaiQa tqaa ivaiSaYT Aaya- dovataAaoM kao BaoMT krnao pr ilaKa gayaa hO.saaomarsa kao Aaya- laaoga camaD,o ka pa~ ³casak´ maoM rKto qao.

    [nd` kI pu~baQaU nao kha – ho [nd`² yajamaana p%qaraoM kI sahayata sao tumharo ilae saaomarsa BaaMga tOyaar krto hOM. tuma saaomarsa pIto hao. yajamaana baOla ka maaMsa pkato hO AaOr tuma ]sao Kato hao.
³10À28À3´

    p`jaapit ko pu~ AMigara Aaid ?iYayaaoM nao maaoTo bakro kao pkayaa. jauAa Kolanao ko sqaana pr dovaaoM ko pasao foMko gae.
³10À27À17´

    dsavaoM maMDla ko saU@t 10 ³maM~ 1 sao 14´ maoM yama AaOr yamaI daonaaoM sagao Baa[- bahna ko AnaOitk saMbaMQa ka ica~Na ijasa trh sao ikyaa gayaa hOÊ Aaja ]saka klpnaa BaI nahIM ikyaa jaa sakta. eosao AnaokaoM maM~ sao ?gvaod Bara pD,a hO jaao mahana\ Aayaa-Mo ko vastu isqait ka paola Kaolata hO
SarabaIÊ BaMgaoD,IÊ jauAarIÊ vyaiBacaarI ko Alaavaa ya& ko naama pr kRiYa yaaogya pSauAaoM kI baila yaa inama-ma h%yaa krnaa evaM ]na inarIh jaanavaraoM ka maaMsa Kanaa saur khlaanao vaalao Aaya- dovataAaoM ko ma#ya gauNa rho hOMÊ jaao vaOidk ga`MqaaoM ko Anausaar p`maaiNat haota hO. yah AitSayaaoMi@t nahIM haogaa ik Saayad saura – pana krnao ko Aaid haonao ko karNa yao Apnao Aapkao saur khto haoM Aqavaa Asaur laaoga [nhoM ]nako [na AadtaoM ko karNa saur khto rho haMo. yaid yah iksaI saBya samaaja ko gauNaaoM kao dSaa-ta hO tao inaiScat hI yah Aaya- sauraoM ko baba-rtaÊ AsaBya evaM bahSaIpna Aqavaa maanavaIyata sao kaosaaoM dUr jaMgalaIpna kaoo dSaa-ta hO. eosao gauNa vaalao saur – dovata kho jaanao vaalao ivaiSaYT vyai@tyaaoM ka yaid Asaur ivaraoQa krto rho hO tao inaScaya hI Asaur vaga- ek saBya evaM AadSa- samaaja kI isqait kao dSaa-ta hO jaao maanavata ka p`tIk hO.

    
AsauraoM ko baaro maoM vaOidk Aayaao-M kI @yaa QaarNaa qaIÆ

    puna: ?gvaod ko Anausaar Anaaya-Ê AsaurÊ dsyauÊ inaiSacarÊ raxasa Aaid SabdaoM ka Anaok baar jagah – jagah Aayaao-M nao Apnao duSmana ko ilae ]pyaaoga ikyaa hO. yao Asaur laaoga [sa Baart BaUima ko maUlainavaasaI rho haoMgao jaaoÊ yaa tao Aayaao-M ko Baart maoM GaUsapOz pr raok lagaayaa haogaa evaM Apnao maatR BaUima pr ]nako p`vaoSa ka DTkr ivaraoQa krto rho haoMgaoÊ yaa ifr Aayaao-M ko ]sa AmaanavatavaadI saMskRit ka ivaraoQa ike haoMgao jaOsaa ik ?gvaod maoM vaiNa-t hO. @yaaoMik iksaI vyai@t yaa samaaja ka ivaraoQa ]nako saMskRit, Kana – panaÊ rhna – sahnaÊ AacarNa Aqavaa svaBaava ko AaQaar pr haota hO. eosaa pta calata hO ik ijana rxakaoM ³saImaa saurxaa bala´ nao [nako p`vaoSa maoM raok lagaayaa tqaa ]nhoM rxak ko badlao ApBa`nsa sva$p raxasa kha gayaa hao AaOr jaao Apnao Baart – BaUima kI saImaa tqaa doSa ko Andr AaMtirk saurxaa ko ilae rat maoM gast lagaanao vaalao ³naight gaurd´ qao ]nhoM inaiSacar kha gayaa hao.

    kuC Aaya- jaao baIca – baIca maoM Baart maoM caaorI iCpo Gausa gayao AaOr samaaijak vaatavarNa kao duiYat krnao lagao – jaOsao da$ – BaaMga pInaaÊ jauAa KolanaaÊ KulaoAama vyaiBacaar krnaa. esao laaogaaoM ka yaha^ kI janata nao DTkr ivaraoQa ikyaa haogaa. ya& ko naama pr inarIh evaM KotI yaaogya pSauAaoM ko baila krnao pr ijana laaogaaoM nao Aaya- – pu~aoM ka ivaraoQa ikyaa ]nhoM yao dsyau khnao lagao. jaba Baart maoM Aaya- sa%ta pr kaibaja hue tao Kud kao saur AaOr ]nakI Ba_I Aaya- saMskRit ka jaao ivaraoQa kr rho qaoÊ eosao laaogaaoM kao Asaur kha. baad maoM gauNa Qama- ka pirBaaYaa hI badla idyaa. [sa trh Apnao saaro AvagauNa AsauraoM pr laad ide AaOr ]nako gauNa kao Kud Apnaa ilayao. yah sa%ta ko saaqa klama ka kmaala kha jaa sakta hO. laoikna ?gvaod jaao ]nako pUva-jaaoM kRit ka laoKa – jaaoKa qaa ]sao BaI yaadgaar ko $p maoM Eauit AaOr smaRit ko maaQyama sao saMBaala kr rKo. Saayad yah bahut baD,I BaUla hao AaOr jaba ]nhoM [sa baat ka ehsaasa hao gayaa ik yah ivaYfaoTk saamaga`I iksaI saUrt maoM maUlainavaaisayaaoM tk nahIM phucanaa caaihe. sa%ta ka sahara laokr vaNa- vyavasqaa banaakr ]nhoM catuqa- EaoNaI maoM rKa AaOr iSaxaa sao vaMicat kr [na ga`qaaoM ka pZ,naa ilaKnaa tao dUrÊ saunanao pr BaI
paoTa jaOsao sa@t evaM kzaor p`itbanQa lagaa idyaa. ?gvaod maoM dsavaoM maMDla ka baad maoM jaaoD,naa [sa baat kao BaI p`maaiNat krta hO. Aa[e AayaaMo- Wara maUlainavaaisayaaoM ko baaro maoM kOsaa saaoca qaa ]saka BaI Avalaaokna kroM. ivastar ko ilae kRpyaa manau laa doKoM.

    Aaya- rMga Baod maoM bahut jyaada ivaSvaasa krto qao At: yaha^ ko maUlainavaaisayaaoM ko baaro ]nhaonao [sa p`kar vaNa-na ikyaa hO
Asaur kalao tama`vaNa- CaoTo kd vaalao haoto hOM.

    ho [nd` Ñ phlao tuma yah baat jaanaao ik kaOna
Aaya- hO AaOr kaOna dsyau [sako baad tuma kuSayau@t ya&aoM ka ivaraoQa krnao vaalaaoM Anaayaao-M kao naYT krko vaSa maoM laaAao.³1À51À8´

    ho SaUr [nd`Ñ , , , tumanao Aayaao-M ko ilae p`kaaSa ka ]d\GaaTna ikyaa evaM dsyau tumharo Wara satae gae.
³2À11À18´

    Aaya- banakr³ hmaaro [nd`´ dsyau janaaoM pr ivajaya pa[-.
³2À11À19´

    vaR~hMta purMdr [nd` nao naIca jaait vaalao dasaaoM kI saonaa kao naYT ikyaa qaa.
³2À20À7´

    ho [nd` AaOr balapu~ AignaÑ tumanao ek hI p`yaasa sao dasaaoM ko nabbao nagaraoM kao kMipt kr idyaa qaa.
³3À12À7´

    ho pu$hut [nd`² tuma maata
danavaI ko saaqa vat-maana baaQak evaM garjanao vaalao Asaur kao ibanaa haqaaoM ka banaakr caUNa- kr dao.³3À30À8´

    ho [nd`² raxasa ³rxak´ maaga- raoknao vaalao hO [sailae tuma dRZ, banaao. AayauQa foMknao vaalao QaIro – QaIro calanao vaalao h%yaaro evaM tUrINaQaarI ³saImaa saurxaa bala´ Sa~uAaoM kao maarao.
³3À30À15´

    ho [nd`Ñ hma samaIpvatI- – Sa~uAaoM ka BayaMkr Sabd sauna rho hO [nhoM maarao. calanao vaalao raxasa³qala saonaa´ kao dUr foMk dao. ba`a*maNaaoM sao WoYa krnao vaalao raxasaaoM kao maarao.
³3À30À16´

    ho vaR~naaSak evaM gaaosvaamaI [nd`Ñ hmaoM gaaya doM evaM ya& ivanaaSak
kalao laaogaaoM kao samaaPt kroM.³3À31À21´

  dsyauAaoM kao maarkr [nd` nao Aaya- vaNa- ka palana ikyaa evaM dsyauAaoM kI Qana saMpi<a saaonaa va gaayaaoM kao laUT kr Aayaao-M kao idyaa.
³3À34À9´

    ho [nd`²
Anaaya- laaogaaoM ko janapdaoM maoM gaaeM tumharo ilae kuC BaI nahIM krogaI. na saaomarsa maoM imalaanao ko ilae dUQa dogaI. ho maQavaaÑ vao gaayaoM hmaaro pasa lao AaAao AaOr p`amaMgad ka Qana BaI hmaoM dao. tuma naIca vaMSa vaalao laaogaaoM ka Qana hmaoM dao.³3À53À14´

    ho [nd`Ñ rat ko samaya fOlanao vaalao raxasa ³ inaiSacar yaa rai~ kao phra donao vaalao p`hrIÊ rxak´ hmaaro AiQakarI na banaoM tumharI sahayata sao hma ]naka ivanaaSa kroMgao.
³8À81À31´

    dIiPtSaalaI saaoma kalao camaD,o vaalao laaogaaoM kao maarto hue GaUmato hOM.
³9À41À1´

    ho [nd`Ñ tumanao Sa~uAaoM ko saundr SarIr kao naYT ikyaa.
³10À73À6´

    ho manyau Aqaa-t [nd`Ñ tumharI sahayata sao hma dasaÊ Aaya- jaao Aayaao-M ko vaOidk p`qaa ko ivaraoQaI qaoʳjaOsao danau – pu~ danavaÊ va idit – pu~ dO%ya´ daonaaoM p`kar ko Sa~uAaoM kao hravaoM.
³10À83À19´

    manyau Aqaa-t [nd` nao kha – maOM yajamaanaaoM kao doKta huAa evaM dasaaoM tqaa Aayaao-M kao Alaga krta huAa ya& kI Aaor jaata hU^.
³10À86À19´

    maOMnao Aqaa-t [nd` nao dsyauAaoM kao Aaya- naama sao nahIM pukara.
³10À49À3´

    
saBya Aayaao- Wara Baart maoM laUT paT kI ek Jalak : Aayaao-M nao Baart BaUima pr GaUsapOz kr laaogaaoM kao na kovala AatMikt ikyaa bailk Bayaanak laUT paT BaI ikyaa. ijasako karNa yaha^ ko maUlainavaasaI inaQa-na hue AaOr Aaya- Qanavaana haoto gae. iktnao saundr nagaraoM kao Aayaao-M nao naYT ikyaa. ]nakI ApnaI jaubaanaI sao ?gvaod Bara pD,a hO. AnaokaoM bahumaulya pdaqaao-M saaonaaÊ caaMdIÊ hIraÊ javaahrat ko Alaavaa gaaoQana laUTo hO. Aa[yao ]nakI ApnaI khanaI sao AQyayana kroM.

    ho AignaÑ tumanao maanava ihtkarI evaM pva-t pr ]%pnna Qana kao
dasaaoM sao jaIt kr Aayaao-M kao idyaa tuma SaUr ko samaana Sa~ujanaaoM ko praBavakarI evaM naaSak banaao tqaa AaËmaNakairyaaoM sao iBaD, jaaAao. ³10À69À6´

   hmaaro [nd` nao caumauir AaOr Qauina Asaur kao maar kr ]saka saara saaonaa laUT kr diBait naamak ?iYa ³gauPtcar´ kao idyaa.

    ho bala pu~ AignaÑ hmaaro paoYaNa ko inaima<a tuma Sa~uAaoM sao laayaa huAa SaaoBana Anna hmaoM saMtana saiht dao. tuma pSauAaoM va dUQaÊ dhIÊ jaaOMÊ Anna danahIna AsauraoM sao p`aPt krto hao vah AiQak maa~a maoM hmaoM dao.
³6À13À5´

   
 Aaya-pu~aoM ko ivadoSaI haonao evaM bad\dU jaIvana ka p`maaNa ?gvaod ko pnnaaoM sao :

    vaiSaYT pu~aoM nao isanQau nadI par kr yaha^ ³Baart´ Aayao.
³7À33À3´

    hma ³Aaya- laaoga´ tanaa – baanaa nahIM jaanatoÊ lagaatar p`ya%na krko baunao hue kpD,o sao BaI hma piricat nahIM hOM.
³6À9À2–3´

    hmaaro [nd` nao Qauina naamak ivaSaala nadI kao sauKa idyaa taik Aaya- sarlata sao par kr sakoM. ?iYa laaoga Qana ko ]_oSya sao nadI par kr gae yah saba
saaomarsa ko naSao maoM ikyaa. ³2À15À5´

    ho pRqvaIÑ tuma ivastRt kMTkriht AaOr inavaasa yaaogya banaao. tuma hmaoM pyaa-Pt SarNa dao.
³1À22À15´

    ho puYaa tuma hmaoM Gaasa vaalao saundr doSa maoM lao jaaAao.hmaoM maaga- maoM nayaa kYT na hao. [sa maaga- maoM hmaarI rxaa ko ivaYaya maoM tumhI jaanato hao.
³1À42À8´

    dovagaNa hmaaro GaaoD,aoMÊ maoYaÊ pu$YaÊ s~I AaOr gaayaaoM ko ilae saulaBa sauK p`dana kroM.
³1À43À6´

    
naaga – d`ivaD, Baart ko saBya naagairk qaoÊ Aayaao- nao [nho Asaur kha :

    rahula saaMskR%yaayana Wara ilaiKt vaaolgaa sao gaMgaa tk iktaba ko Anausaar Aayaao-M kao Aagamana ko pUva- p`acaIna kao[maurI Baart ko maUlainavaasaI kafI sampnna qao. ]naka ek ivakisat saMskRit evaM ]nnatSaIla saByata qaI. ]sa va@t Aaya- laaoga bad\dU jaIvana vyaitt kr rh qao. inaSaaÊ idvaaÊ maaid` kala [sa baat ka Vaotk hOMÊ ik Aayaao-M maoM p`arMiBak str maoM lambao Antrala tk s~I sa<aa%mak yaa maatRp`Qaana vyavasqaa rha hO. ]nako baccaaMo ka naama ]nako maa^ ko naama sao phcaanaa jaata qaa
jaOsao inaSaapu~Ê idvaapu~Ê maaid`pu~Ê Aiditpu~ – Aaid%yaÊ iditpu~ – dO%yaÊ dnaupu~ – danava Aaid naamaaoM sao pukara jaata qaa. baad maoM jaba ]naka kbaIlaa baZ,ta gayaa. baahrI Ktra baZ,ta gayaa. tba Apnao kbaIlao kI rxaa ko ilae saMGa kI AavaSyakta pD,I ijasao yao janapd BaI khto qao. saMGa ko p`Qaana kao saonaapit yaa [nd` ko naama sao pukarto qao. Aayaao-M maoM k[- [nd` hue hOM.

    Baart p`arMBa sao iptRsa%ta%mak yaa pu$Ya p`Qaana rha hO. yaha^ ko laaoga CaoTo – CaoTo saUbaaoM maoM ba^To hue qao. ek saUbao sao dUsaro saUbao ka saMbaMQa zIk nahIM qaa. hr saUbaa Apnao ivakasa kao jyaada mah%va dota qaaÊ ijasako calato AapsaI matBaod banaa rhta qaa. [saI ka fayada ]zakr Afgaainastana kabaula ko rasto Aaya-Ê Baart maoM p`vaoSa kr QaIro – QaIro kuC saUbaaoM maoM kbjaa banaa baOzo. [sa xao~ kao ]nhaonao
ba`*mavat- kha. maUlainavaaisayaaoM kao laUTto – pITto kalaantr maoM gaMgaa tT maoM phu^cakr p`saar krnao lagao. [sa xao~ maoM jaba ]naka AaiQap%ya sqaaipt hao gayaa tao [sao Aaya-vat- kha.

    
ba`*maao<ar kala ka ek dRYya :

    
vaaolgaa sao gaMgaa iktaba sao laI gayaI ba`*mavat- ko pUvaao-<ar kala kI ek khanaI jaao AsauraoM kI saByata ko baaro maoM dSaa-tI hO. ]saka ek ica~Na p`stut ikyaa jaata hO. [-saa sao 2000 vaYa- pUva- jaba Aaya- laaoga }prI svaat nadI ko tT pr basanao lagao qao AaOr Baart maoM yadakda Aanao lagao qao. pu$Qaana va saumaoQa ko baIca baat – caIt ka ek AMSa :

— ima~ pu$ yah tumharI JaMiDyaa^ baD,I hlkI AaOr icaknaI hO. hmaaro yaha^ tao eosao vas~ nahIM banatoÊ yah dUsarI trh kI BaoD,oM haogaI.
— yah BaoD,aoM ka }na nahIMM hO saumaoQa.
— tao ifr
— yah tao eosa }na hO jaao vaRxa pr ]gata hO [sao kpasa khto hOM.
— iktnao Bagyavaana haoMgao vao laaoga ijanako jaMgala ko vaRxaaoM maoM }na kpasa jamata hO. @yaa hmaaro yaha^ yah vaRxa nahIM lagaae jaa saktoÆ
— khaM sao KrIdaÆ
— Asaur laaogaaoM ko pasa sao. yahaM sao pcaasa kaosa pr ]naka doSa hOÊ vao laaoga [saI ka kpD,a phnato hOM.
— ikntu [sasao jaaD,a nahIM jaa sakta.
— ifr Asaur kOsao phnato hOMÆ
— Baart maoM ]nako yahaM SadI- kma pD,tI hO.
— Asaur laaoga kOsao haoto hOM pu$QaanaÆ
— ³Asaur´ laaoga naaTo – naaTo haoto hO rMga taMbao jaOsaa. baD,o ku$pÊ naak tao maalaUma haotI hO haotI hI nahIMÊ bahut capTI BaaOD,I – BaaOD,I AaOr ek bahut baura rIvaaja hO. vahaM AadmaI KrIdo AaOr baocao jaato hOM. ]nhoM dasa khto hOM.
— dasaaoM AaOr svaaimayaaoM ko Sakla saUrt maoM @yaa kuC Antr haota hOÆ
— nahIM laoikna dasa bahut garIba AaOr prtM~ haoto hOM.
— Aayaao-M ko pasa pSauQana qaa laoikna Aba tk saaonaaÊ caaMdIÊ taMbaa ka ABaava qaa. yao QaatuAaoM ka ]pyaaoga sao AnaiBa& qao. laoikna BaartIyaaoM ko saMpk- maoM Aakr samaJanao lagao qao. QaatuAaoM va kpD,aoM ko KrId fraost ko ilae [nhoM hr saala svaat AaOr kuBaa ³kabaula´ naidyaaoM ko saMgama pr basao AsauraoM ko saundr nagar maoM jaanaa pD,ta qaa.
— Aaya- laaoga [sa nagar kao puYklaavatI caarsa_a ko naama sao pukarto qao. Asaur naagairk tqaa vyaaparI piNak Kanaa badaoSa Aayaao- sao jyaada catur qaoÊ saaqa hI Aayaao- kao inaro ]jaD\D jaMgalaI samaJato qao tqaa Aayaao- kao
pSau maanava khto qao.
— AsauraoM ka rajaa puYklaavatI sao dUr isaMQaU nadI ko tT pr iksaI sauMdr nagar maoM rhta qaa. Aayaao- ka eosaa maananaa qaa ik ]cca vaga- ko Asaur caaho catur ijatnao haoM laoikna ]namaoM kayar AiQak payao jaato qao.
— Asaur Apnao AQaInasqa BaTaoMÊ yaaowaAaoM AaOr dasaaoM ko bala pr Sa~u sao maukabalaa krnaa caahto qao. yaVip Asaur hr saala Aayaao-M sao hjaaraoM kI saM#yaa maoM GaaoD,a KrId rho qaoÊ ikntu ABaI vao caust GauD,savaar nahIM bana sako qao.
— svaat kI Aaya- is~yaaoM maoM AaBaUYaNa AaOr EaRMgaar ka SaaOk baZ,ta jaa rha qaa AaOr AsaurÊ Aaya- sauMdiryaaoM pr maugQa haonao lagao qao. Aaya- sauMdiryaaoM kao Asaur rajaa baajaar sao jabardstI ]zanaa caahto qaoÊ yahI Aayaao-M ko saaqa Anaaya- – AsauraoM ko saMga`ama ka phlaa karNa banaa ijasao Aaya- – Anaaya- yaa saur – Asaur Aqavaa dovaasaur saMga`ama kha gayaa AaOr yah saMga`ama pu$Qaana [Md` saonaapit ko AgauAa[- maoM p`qama yauw huAa. AsauraoM kI laaprvaahI sao Aaya- ivajayaI hue AaOr Baart BaUima maoM Gausanao ka phlaa maaOka imalaa.

    
Aayaao-<ar kala ka ek dRSya :

    1800 [- ,pUva- txaiSalaa gaMQaar maoM Aaya- Aakr basanao lagao. AMigara ka Asvaalaya [saI kala ka hO. ]sanao Aayaao-M kao Baart maoM Aakr basanao ko ilayao ]ksaayaa tqaa [nhoM rasta BaI bataayaa. AMigara ko yaad maoM AnaokaoM saU@t evaM maM~ [saIilae ?gvaod maoM imalato hOM. ABaI tk Aaya- maatR p`Qaana rha hO. ]naka vaMSa ]nakI maata ko naama pr jaanaa jaata qaa. [nako ipta ko baaro maoM kao[- inaiScat vyaaKana nahIM imalata hO. Aaya- AaOrtoM svacCMd ivacarNa ikyaa krtI qaI. [sa kala ko dao Aaya- pu~aoM
va$Na AaOr palamad` ko baIca vaata-laap ko AMSa naIcao idyao jaato hOM. va$Na Aidit – pu~ Aaid%ya ko naama sao AaOr maaid` – pu~ palamad` ko naama sao jaanaa jaata hO. Aaid%yaaoM ³Aidit – pu~ va$NaÊ ima~ yaa saUya- AaOr Aya-maa´ nao Baart ko maUla inavaaisayaaoM kao baD,o inad-yata pUva-k maara hO. ijanakI yaad maoM AnaokaoM maM~ ?gvaod maoM Baro pD,o hOM.

— va$Na saaOvar² tU tao pUva- sao Aata hO.
— ha^M mad`aoM maoM sao AaOr tU di@Kna sao batlaa ima~ di@Kna maoM saunato hOM Asaur Aba BaI Aayaao- sao laD, rho hOM.
— isaf- samaud` tT pr ]naka ek nagar baca rha qaa. jaanata hO ima~² hmaaro maQavaa [nd` nao iksa trh AsauraoM kao saaO nagar dugaao- kao taoD,a qaa.
— saunaa hO AsauraoM ko nagar duga- laaOh ko qao AsauraoM ko pasa laaoha jyaada hO. AsauraoM ko makana [-TaoM ³Aaga maoM pka[- caaOkaor ikntu laMbaa AiQak´ ko haoto hO. ]nako nagaraoM kao ijasa dIvaar sao Gaora gayaa rhta hO. vah BaI [-MT kI haotI hO. vah [-MToM laaOh laala vaNa- kI haotI hO laoikna laaoho sao kmajaaor haota hO.
— AaOr SaMbar ko praËma kI BaI baD,I – baD,I kqaayaoM saunaI jaatI hOM. ]naka samaud` maoM Gar qaa. panaI ko BaItr AaOr ]naka rqa AakaSa maoM calata qaa.
— maOM samaJata hU^M pala hmaaro yah ASva hI qaoÊ ijanako karNa hma [na Anaaya- ³maUlainavaaisayaaoM´ pr ivajaya pa sako. nahIM tao Asaur puraoM kao jaIt panaa saMBava nahIM qaa. SaMbar ko maro dao saaO saala hao gayaoÊ ikntu mauJao ivaSvaasa hO ik ]nako pasa ASva rqa na rha haogaa AakaSa maoM calanao kI baat tao dUr.
– tao SaMbar yaid [tnaa saaQaarNa Sa~u qaaÊ jaao ]sako ijatnao sao hmaara [nd` kI [tnaI maihmaa @yaaoM hu[-
– yah [sailayao ik SaMbar bauht vaIr qaa. ]sako svaNa- ricat kvaca kao maOMnao saaOvaIrpur maoM doKa hO. vah dRZ, AaOr ivaSaala qaa. Asaur AamataOr pr kd maoM CaoTo haoto hOMÊ ikntu SaMbar bahut baD,a qaaÊ bahut laMbaa caaOD,a AaOr Saayad kuC AiQak maaoTa AaOr hmaara maQavaa [nd` ptlaa Crhra javaana. isaMQaU ko tT pr Aba BaI AsauraoM ko pur duga- doKnao kao imalato hOMÊ ijasako BaItr kovala saaO QanauQa-r hjaaraoM BaTaoM kao pasa Aanao sao raok sakto hOM. eosaI Aprajaoya puiryaaoM kao taoD,nao vaalaa [nd` nahIM varna\ Aaya- saonaanaI maha praËmaI qaa.
— AsaurÊ hma Aayaao- sao jyaada catur haoto hOM ]nako nagaraoM jaOsao nagar banaanao ko ilayao hmaoM bahut saIKnaa haogaa. ]nakI pNyavaIqaI baajaarÊ kmala sauSaaoiBat saraovar va ]cca AT\TailakayaoMÊ rajapqa eosaI caIjaoM hOM ijanhoM Sauw Aaya- BaUima maoM nahIM payaa jaa sakta. hma Aaya- Aba BaI ]nako puranao nagaraoM kao marmmat krko ]sa $p maoM nahIM rK sako ijasao SaMbar nao basaayaa qaa. ek pirvaar ko rhnao laayak Gar kao hI laIijae ijasamaoM sajao baOzk KanaoÊ GaUmanao~k icamanaI ko saaqa Alaga rsaao[-GaarÊ AaMgana maoM [-MT ka kuMAaÊ snaanaagaarÊ SayanakxaÊ kaoYTagaar. saaQaarNa Asaur bainayaaoM vyaapairyaaoM ko GaraoM kao maOMnao doKa hO dao dao tIna tIna maMijalaaoM ko hO ijasakI ]pmaa nahIM kI jaa saktI.
— AsauraoM ko saahsa AaOr catura[- ka ek namaUnaa yah BaI hO ik Asaur ibanaa mauMh sao baaolao baatcaIt kr sakto hOM.
— ibanaa baaolao @yaa kha ima~Æ
— ha^ ibanaa baaolao imaT\TI p%qar camaD,o kao do dao. ek Asaur ]sa pr icanh KIMca dogaa AaOr dUsarI saarI baat samaJa laogaa ijatnaa hma GaMTa Bar baat krko nahIM samaJaa sakto.
— Asaur yaid [tnao catur AaOr vaIr qao tao kOsao praijat hao gayao.
— AsauraoM maoM vaIraoM kI saM#yaa bahut kma hO. ]naka hr baccaa dUQa CaoD,to tlavaar sao nahIM Kolata yaaowaAaoM kI Alaga EaoNaI hOÊ iSalpI vyaapairyaaoM kI Alaga AaOr dasaaoM kI Alaga.yaaowa EaoNaI kao CaoD, dUsaro yauw ivaVa nahIM saIKto.
— yaaowa iktnao haoMgaoÆ
— saaO maoM ek sao BaI kma AaOr dasa – dasaI saaO maoM caalaIsaÊ AQa-dasa saaO maoM caalaIsaÊ ³iSalpIÊ iksaana AQa-dasa hOM´ AaOr saaO maoM sao dsa vyaaparI, baakI dUsaro.
— tBaI tao Asaur Aayaao- sao har gayao.
— daonaao AMigara ko pasa jaa rho qao jaao Aaya- ivaVa isaKa rho qao txaiSalaa maoM.
— Paala va$Na sao pUC rha qaa ik gaMQaar maoM Aayaao- kI saM#yaa jyaada haogaI laoikna va$Na nao batayaa eosaa nahIM hO. laoikna jyaaoM – jyaaoM gaMQaar kI Aaor Aagao baZ,to jaato hOM AsauraoM kI saM#yaa kma haotI jaatI hO. saaqa maoM dUsaraoM kI saM#yaa AiQak imalatI hO.
— dUsaro kaOna ima~Æ
— Asaur maMgaUr ko camaD,o yaa taMbao jaOsaa vaNa- ko haoto hOM. pUrba maoM ek AaOr trh ko Asaur laaoga rhto hOM ijanhoM kaola khto hOMÊ ibalkula kaoyalao jaOsao kalao haoto hOM. yao kaola gaaMva maoM BaI rhto hOM AaOr jaMgalaaoM maoM iCpkr BaI rhto hOM. yao Aayaao- ka kzaor ivaraoQa krto hOM.
— tao Aaya-- janaaoM kao Anaayaao- ko saaqa bahut laD,naa pD,ta haogaa.
— DTkr laD,a[- bahut kma haotI hOÊ Aayaao- ko GaaoD,aoM kao doKto hI Anaaya- Baaga KD,o haoto hOM yao rat kao hmaarI baistyaaoM pr hmalaa krto hOM ijasako ilayao hmaoM kafI ËUr haonaa pD,ta hO. [sasao AsauraoM SabaraoMÊ kaolaao ko gaa^Mva ko gaa^Mva KalaI hao gayao hOMÊ Aba vao pUrba kI Aaor Baagato calao jaa rho hOM jaMgalaaoM maoM BaI iCpkr rhnao lagao hOM. vastut: mad` janaaoM ko xao~ maoM Anaaya- jaMgalaaoM maoM rh gayao hOM.

    Aagao va$Na AaOr AMigara ko saMvaad ko kuC ivaSaoYa AMSa ijasamaoM AMigara nao
Aayaao- maoM r@t Sauwta ko mah%va kao batayaa AaOr Aayaao- kao sa#t inado-Sa idyaa ik iksaI BaI saUrt maoM Aaya- janapd maoM Anaayaao- ka vaasa na hao payao. [saka pirNaama vaNa- saMkrta ko karNa AsauraoM maoM pItkoSa ³ rMgaBaod´ baalak baailakayao pOda haoMgaI AaOr Aayaao- ko BaItr p`vaoSa kr hmaarI AaMtirk baataoM kao jaana jaayaoMgao AaOr Aayaao- kao [sa doSa kI QartI pr rhnao maoM kiznaa[yaa^M hao jaayaoMgaI.

    1500 [- pUva- paMcaala janapd ka ek dRSya jaba saudasa va idvaaodasa ka naama baD,o pamaanao ?gvaod maoM ilayaa jaata hO tba
dasa ka Aqa- jaao do sakta hO Aqaa-t danaI qaa. Baart dasa rajaaAaoM ko AQaIna qaa. dasa rajaa balaI mahana danaI qao. rajaa balaI kao Asaur rajaa BaI kha jaata hO ijasao Cla sao baamana naamak Aaya- nao maara qaa. idvaaodasa saudasa rajaabalaI ko vaMSaja rho hO. ]sa kala ka ek dRSya saudasa ko saaqa vaata-laap ka kuC AMSa naIcao p`stut hO.

— yaVip pMcaala janapd paMcaalaao ka kha jaata hO ikntu ]sako inavaaisayaaoM maoM AaQao BaI pMcaala jana nahIM hOM.
— ha^M Aagantuk bahut hOMÊ
— Aagantuk nahIM pu~ maUla inavaasaI bahut hOM. vahaM ko iSalpI jaaityaaM vaha^M ko vyaaparI vahaM ko dasa paMcaala janaaoM ]sa BaUima pr pga rKnao ko bahut pihlao sao maaOjaUd qao. ]naka rMga doKa hO na.
— ha^ pMcaala janaaoM sao ibalkula iBanna kalaa saaMvalaa yaa tama`vaNa.
— AaOr pMcaala janaaoM ka vaNa- mad`aoM ³maaid` – pu~aoM´ jaOsaa gaaOr haota hO.
— saudasa jaba pMcaala ka rajaa banaa tao ]sasao sahanauBaUit rKnao vaalaa ek BaI vyai@t nahIM qaa varna\
puraoiht ?iYa ]sako pasa ApnaI t$Na paoityaaoMÊ pr – paoityaaoM kao Baojato qao AaOr rajanya saamant ApnaI kumaairyaaoM kaoÊ taik saudasa KuSa hao ]nhMo rajasa%ta yaa Anya baDo, pd do do. saudasa Aaya- kumaairyaaoM ko badlao Aaya-pu~aoM kao raja sa%ta yaa Anya baD,o pd idyaa krta qaa. [saIilae saudasa tqaa ]saka prpaota idvaaodasa kao danaI rajaa ko naama pr ?gvaod maoM AnaokaoM maM~ Bara pD,a hO. Aba vaodaoM ko AaQaar pr Asaur kI vyaa#yaa @yaa hOÆ Aa[yao [sa pr gaaOr ikyaa jaae. ?gvaod ko Anausaar : ³4À53À1´

    
td\ dovasya saivatu: Asaursya p`caotsa:

    [nd` AaOr va$Na Aaid saBaI Asaur maanao gayao hOM AaOr ]sa samaya Asaur Sabd ka Aqa- balaSaalaI yaa saamaqya-vaana maanaa jaata qaa. yao saundr sauDaOla va tama`vaNa- gaohuAa rMga ko haoto qao. naaga knyaaAaoM kI saundrta ka Anaok jagah vaNa-na imalata hO. Baart maoM rhnao vaalao Asaur ³saurapana nahIM krnaovaalao´ kafI balaSaalaI evaM saamaqya-vaana qao. yao saurapana krnao vaalao ³saur´ va maaMsaahairyaaoM ka ivaraoQa krto qao. jaba Aayaao- nao gaaomaaMsa BaxaNa baMd kr idyaa haogaa tba va$Na AaOr [nd` kao bahut baad maoM Asaur kha gayaa haogaa. Asaur Sabd praËma kao dSaa-nao ko ilayao ]pyaaoga haota qaa At:
[nd` va va$Na kao Asaur kha gayaa haogaa. [sailae Asaur AmaanauiYak nahIM hao sakto. ]nhoM jaanabaUJakr ivakRt ikyaa gayaa hO. yah Aayaao- ko ivakRt maanaisakta ka pircaayak hO.

    [nd` nao AsauraoM ko sauMdr banao hue GaraoM kao ApnaI Sai@t sao naYT kr idyaa.
³1À55À6´

    ho Sa~u QavaMsak [nd` Ñ tuma sada yauwSaIla rhto hao evaM Apnao bala sao Sa~uAaoM ko ek nagar ko baad dUsaro ka ivanaaSa krto hao.
³1À53À7´

    ho [ndÑ tumharo [cCa pUit- krnao vaalao idvaaodasa ko inaima%t ]sako Sa~uAaaoM ko nabbao nagaraoM kao QvaMsa ikyaa qaa. idvaaodasa ko klyaana ko ilayao SaMbar Asaur kao pva-t sao naIcao igara idyaa qaa.
³1À130À7´

    ho [nd` Ñ tumanao caumauir AaOr Qauina naamak Asaur kao maar kr ]saka saara saaonaa laUTkr diBait naamak ?iYa kao idyaa.
³2À15À9´

    hmaaro [nd` nao Sa~uAaoM ko laaOh inaima-t nagarI kao pUrI trh naYT kr idyaa.
³2À20À8´

    ho [nd`² tumanao Sart Asaur ko saat nagaraoM kao baja` Wara taoD,a qaa.
³6À20À8´

    ho bala pu~ AignaÑ tuma hmaaro paoYaNa ko inaima<a Sa~uAaoM sao laayao huyao SaaoBana Anna saMtaana saiht hmaoM dao. tuma pSauAaoM va dUQa dhI jaaO Anna danahIna AsauraoM sao p`aPt krto hao vah AiQak maa~a maoM hmaoM dao.
³6À13À5´

    SaIGa` gait vaalaa evaM dsa hjaar saonaaAaoM kao laokr calanao vaalaa
kRYNa Asaur kao Kaoja kr ]sako vaQa kairNaI saonaaAao ka naaSa ikyaa.³18À85À13´

    jaao manauYya hmaoM raxasa ³rxak´ banakr naYT krnaa caahta hO vah Apnao hI papaoM sao naYT hao jaavao tqaa Apnao Aap dUr calaa jaavao.
³8À18À13´

    ho [nd`Ñ rat ko samaya fOlanao vaalao raxasa ³rxak´ hmaarao AiQakarI na banao. tumharI sahayata sao hma ]naka ivanaaSa kroMgao.
³8À1À31´

    ho [nd`Ñ hmaaro caaraoM Aaor ya& kma- sao SaUnya iksaI kao na maananao vaalao vaod stuit ko p`itkUla kama krnao vaalao evaM maanavaaoicat vyavahar sao riht dsyau hOM.

    ho [nd`Ñ tuma SaUr ma$taoM ko saaqa hmaarI rxaa krao.

    ya&aoM ka ivaraoQa @yaaoMÆ yah saaocanao ka ivaYaya hO @yaaoMik ya&aoM maoM inarIh evaM palatU pSauAaoM kI h%yaa kI jaatI qaI evaM saura AaOr Saraba ka daOr calata qaa. jauAa ka AD\Da BaI haota qaa. ijasaka p`maaNa pICo idyaa jaa cauka hO. yao tmaama baurI AadtoM Aayaao- kI BaartvaaisayaaoM kao ivaSaoYa dona hO jaao Aaja BaI %yaaOhar va`t ko naama pr ApnaI AmaanavaIya AadtaoM kao palao rKo hOM. yahI Aaya- saMskRit hO. @yaa eosao Aaya-sauraoM ka ivaraoQa Anauicat kha jaayaogaaÆ

saupNa- yaaOQaoya ³ Aayaao- mao gaaomaaMsa p`calana kI ek khanaI´ : yavana kaOna qao Æ
    vaaolgaa sao gaMgaa raahula saa^skR%yaayana Wara ilaiKt
iktaba mahla p`kaSana pRYT saM#yaa 224 sao 229 maoM saupNa- yaaOQaoya SaIYa-k ko Antga-t Aaya- ba`a*maNaaoM Wara gaaomaaMSa BaxaNa ko baaro maoM [sa p`kar ilaKa gayaa hO. yah ek saMvaad ko $p maoM vaNa-na hO.

    
dada maOM Apnao kula ko baaro maoM tumasao saccaI baatoM jaananaa caahta hU^. @yaaoM laaoga hmaoM p@ka ba`a*maNa nahIM samaJato jauJavaa kh kr icaZ,ato hOM. maa^ sao maOnao k[- baar pUCa ikntu vah mauJao zIk sao batlaanaa nahIM caahtI.

    
[sako pUCnao kI @yaa ja$rt hO baccaa.

    bahut ja$rt hO dada yaid maOM AsalaI baat kao zIk sao jaanata rhUMgaa tao Apnao kuL pr haonao vaalao AaxaopaoM ka p`itkar kr sakUMgaa.maOM Aba ba`a*maNaaoM ko baaro maoM kafI pZ, cauka hU^ dada. mauJamaoM [tnaa ivaVabala hO ik maOM Apnao kula ko sammaana kao kayama rK sakUM.

    saao tao mauJao ivaSvaasa hO ikntu baccaa tumharI ma^ baocaarI hmaaro kula ko baaro maoM Kud nahIM jaanatI [sailae vah batlaanaa nahIM caahtI hO yah baat na samaJaao.jaha^ tk laaok maoM hmaaro kula kI isiqait ka sambanQa hO vah tao Aba naagaraoM ko sambanQa nao tya kr idyaa hO.hmaarI byaah SaadI ]nako saaqa haotI hO.AavantI AaOr laaT ³gaujarat´ maoM ]nakI saM#yaa BaI bahut hO [sailae hmaoM tao ]nako saaqa DUbanaa ]trnaa hO tumharI pIZ,I vastut: yaaOQaoya kI Apoxaa naagar jyaada hO.

“yaaOQaoya @yaa dadaÆ”
‘hmaaro kula ka naama hO baccaa [saI kao laokr hmaoM
jauJavaa khto hOM.’
“yaaOQaoya ba`a*maNa qao dadaÆ”
‘ba`a*maNaaoM sao AiQak Sauw Aaya-.’
“laoikna ba`a*maNa nahIM.”
ek Sabd maoM [saka ]<ar ha^ yaa nahIMM khnao kI jagah AcCa haogaa ik maOM yaaOQaoyaaoM ka pircaya hI tumhoM do dU^. yaaOQaoya Satd`u ³satlaja AaOr yamaunaa ko baIca ihmaalaya sao ma$BaUima ko pasa´ t$ ko inavaasaI AaOr svaamaI qao. saaro yaaOQaoya svaamaI qao.
“saaro yaaOQaoya.”
‘ha^ ]namaoM kao[- ek rajaa na qaa ]nako rajya kao gaNarajya kha jaata qaa. gaNa yaa pMcaayat saara rajakaja calaatI qaI. vah ek AadmaI rajaa ko rajya ko baD,o ivaraoQaI qao.’
“eosaa rajya haonaa tao maOMnao kBaI nahIM saunaa dada²”
laoikna eosaa haota qaa baccaa² maoro pasa yaaOQaoya gaNa ko tIna $pe hOM maoro ipta sao vah mauJao imalao. doSa sao Baagato va@t ]nako pasa jaao $pyao qao ]nhIM maoM sao yah hO.’
“tao dada² tuma yaaOQaoya ko doSa maoM nahIM pOda hue²”
‘maOM dsa vaYa- ka qaaÊ jaba maoro ipta maata kao doSa CaoD,naa pD,a. maoro dao baD,o Baa[- qaoÊ ijanako vaMSajaaoM kao tuma yaha^ doKto hao.’
“doSa @yaaoM CaoD,naa pD,a dadaÆ”
‘puratna kala sao yah yaaOQaoyaaoM kI ApnaI BaUima qaI. baD,o – baD,o p`tapI rajaa caË`vatI- maaOya-Ê yavanaÊ Sak Baart BaUima pr pOda hue ikntu iksaI nao qaaoD,a saa
kr laonao ko isavaaya hmaaro gaNa kao nahIM CoD,a. yahI gauPt ha^ [saI cand`gauPt – jaao Apnao kao ivaËmaaid%ya khta hO AaOr ijasaka drbaar kBaI – kBaI ]jjaiyanaI maoM BaI lagaa krta hOÊ ka vaMSa caËvatI- banaa tao ]sanao yaaOQaoyaaoM ka ]cCod kr idyaa. yaaOQaoya sabala caËvatI- kao kuC BaoMT idyaa krto qaoÊ ikntu gauPt rajaa [sasao rajaI nahIM huAa. ]sanao kha hma yaha^ Apnaa ]pirk ³gavana-r´ inayau> kroMgao yaha^ hmaaro kumaaramaa%ya ³kimaSnar´ rhoMgao. ijasa trh hma Apnao saaro rajya ka Saasana krto hOM vaOsaa hI yaha^ BaI kroMgao. hmaaro gaNanaayakaoM nao bahut samaJaayaa ik yaaOQaoya p`arMBa sao gaNa CaoD, dUsaro p`kar ko Saasana kao jaanato nahIM hOM. ikntu raja madma%t vah [sao @yaaoM maananao lagaa. AaiKr yaaOQaoyaaoM nao ApnaI [YT gaNadovaI ko saamanao Sapqa lao tlavaar ]za[-. ]nhaoMnao bahut baar gauPtaoM kI saonaa kao maar Bagaayaa AaOr yaid vah caaOgaunaI – pa^cagaunaI tk rhtI tao vah [nako saamanao nahIM iTktI. ikntu laaOih%ya ³ba`*mapu~´ sao ma$BaUima tk fOlao ]sako mahana\ rajya kI saarI saonaaAaoM ko maukabalao maoM yaaOQaoya Apnao kao kha^ tk bacaa pato. yaaOQaoya har gayao. gauPtaoM nao hmaaro nagar gaaMva saba ]jaaD, idyaoÊ nar – naairyaaoM ka BaIYaNa saMhar ikyaa. hmaaro laaoga tIsa saala tk laD,to rho vah AiQak kr donao kao tOyaar qaoÊ taik gaNaSaasana p`NaalaI barkrar rho.’
“hma Apnao kao ba`a*maNa @yaaoM khto hOM dadaÆ”
‘yah tao puranaI khanaI hO baccaa² pihlao saba jagah rajaa nahIM gaNa hI rajya krta qaa. ]sa va@t ba`a*maNaÊ xai~ya ka fk- nahIM qaa.’
“tao @yaa ba`a*maNa xai~ya ek hI vaNa- qaa dadaÆ”
‘ha^ jaba ja$rt haotI tao AadmaI pUjaa paz krtaÊ jaba ja$rt haotI tao KD\ga ]zata. ikntu pICo ivaSvaaima~Ê vaiSaYz nao Aakr vaNa- baa^Tnaa Sau$ kr idyaa.’
“tBaI tao ek ipta ko dao pu~aoM maoM kao[- rintdova kI Baa^it xai~ya AaOr gaaOrvaIit kI Baa^it ba`a*maNa ?iYa haonao lagaa.”
‘eosaa ilaKa hO baccaa²’
“ha^ dada² vaod AaOr [ithasa maoM eosaa imalata hO ik saMkRit ?iYa ko yao daonaaoM pu~ qao. yah hI nahIM AaOr BaI iktnaI ivaica~tayaoM [na puranao ga`MqaaoM maoM imalatI hOMÊ ijanhoM Aajakla laaoga ivaSvaasa nahIM kroMgaoÊ cama-NvatI ³cambala´ ko iknaaro dSapur kao doKa hO dadaÆ”
‘ha^ baccaa k[- baar. AvaMtI maalavaa maoM hI tao hO. maOM iktnaI hI baar baarat gayaa hU^. vaha^ naagaraoM ko bahut sao Gar hOM ijanamaoM sao iktnao hI BaarI vyaaparI saaqa-vaah hOM.’
“yahI dSapur rintdova kI rajaQaanaI qaI. cama-NvatI naama @yaaoM pD,a yah tao AaOr Acarja kI baat hO.”
‘yah @yaa baccaaÆ’
“ba`a*maNa saMkRit ko pu~ ikntu svat: xai~ya rajaa rintdova ApnaI Aitiqa saovaa ko ilae bahut p`isaw hOM. vah satyauga ko saaolah mahana\ rajaaAaoM maoM hOM. rintdovako Baaojanaalaya maoM p`itidna dao hjaar gaayaoM maarI jaatI qaI. ]naka gaIlaa camaD,a rsaao[- maoM rKa jaata qaa. ]saI ka Tpka huAa ³KUna´ jala jaao baha vahI ek nadI bana gayaa. cama- sao inaklanao ko karNa ]saka naama cama-NvatI pD,a.”
‘yah @yaa sacamauca hI puranao ga`MqaaoM maoM ilaKa hO baccaa² ’
“ha^ dada mahaBaart maoM saaf ilaKa hO.”
ra&ao mahanasao pUva- rintdovasya vaO iWja²
Ahnyahina vaQyaoto Wo sahs~o gavaaM tqaa.
samaaMsaM dvatao *mannaM rintdovasya ina%yaSa:.
Atulaa kIit-rBannaRvapsya iWjasa<ama² – vanapva- ³208À8 – 10´
mahanadI cama-raSao$@laodat\ saMsaRjao yat:.
ttScama-NvatI%yaovaM iva#yaata saa mahanadI. – Saaintpva- ³29 – 123´
saaMkRit rintdovaM ca maRtM saHjaya² SauEauma.
Aasana\ iWSat\saahs~a tsya saUda maha%mana:..
gaRhanaByaagatana\ ivap`ana\ AitqaIna\ pirvaoYka:. – d`aoNapva- ³67À1 – 2´
t~ sma saUda: ËaoSaaint saumaRYTmaiNakuNDlaa: ..
saUpM BaUiyaYTmaSnaIGvaM naaV maaMsaM yaqaa pura. – d`aoNapva- ³66À15 – 16´
saUpM BaUimaYzmaSnaIGvaM naaV BaaojyaM yaqaa pura .. – Saaintpva- ³27– 28´
vyaalambaoqaa: sauriBatnayaalamBajaaM maanaivaYaYyana
s~aotaomaU%yaa- BauivapirNataM rintdovasya kIit-ma\..
maoGadUt ³1– 45´
‘mahaBaart maoMÊ pa^cavaoM vaod maoMÆ gaaomaaMsa BaxaNa²’
“rintdova ko yaha^ AitiqayaaoM ko Kanao ko ilae [sa gaaomaaMsa kao pkanao vaalao dao hjaar rsaao[yao qao dada² AaOr itsa pr BaI ba`a*maNa Aitiqa [tnao baZ, jaato ik rsaao[yaaoM kao maaMsa kI kmaI ko karNa saUp jyaada ga`hNa krnao kI p`aqa-naa krnaI pD,tI qaI.”
ba`a*maNa gaaomaaMsa Kato qao @yaa khto hao baccaaÆ’
“mahaBaart pa^cavaa^ vaod JaUz kh sakta hOÊ dadaÆ”
‘duinayaa [tnaI ]laT – plaT ga[- hO @yaa Æ’
“dada ]laTtI – plaTtI jaatI hO tao BaI Apnao kao p@ka ba`a*maNa khnao vaalao yah idvaanQa sabakI Aa^K mau^dvaanaa caahto hOM. mauJao ivaSvaasa hao gayaa ik hmaaro pUva-ja yaaOQaoya laaoga ba`a*maNaaoM ko Cla kpT fOlanao sao phlao ko rIitrIvaaja Qama- – kma- pr calato qao.”
‘ha^ AaOr vah ba`a*maNaaoM kao kBaI Apnao sao }^caa nahIM maanato qao.’ ,, , , , , , , ,
“naagar kaOna hOM dadaÆ”
‘ba`a*maNa isaf- ba`a*maNa khnao sao nahIM maanato vah pUCto hOM kha^ ko ba`a*maNaÊ kaOna gaao~ yao hmaaro sambanQaI laaoga nagaraoM maoM basato qao [sailae [nhaoMnao Apnao kao naagar ba`a*maNa khnaa Sau$ ikyaa jaOsao ik hma Apnao kao yaaOQaoya ba`a*maNa khto hOM.’
“laoikna vah vastut: hO kaOna dadaÆ”
‘samaud` tIr ko yavana hOM baccaa. ]namaoM bahut sao ba`a*maNa nahIMÊ baaOw Qama- kao maanato hOM. ]jjaiyanaI maoM jaanao pr maalaUma haogaa. ABaI tao eosao BaI bahut sao hOM jaao Apnao kao saaf yavana khto hOM. ba`a*maNa [nhoM xai~ya maananao ko ilae bahut kh rho hOM.’
“tao vaNa- AaOr jaaityaa^ [sa maananao manavaanao pr cala rhI hO dadaÆ”
‘doKnao maoM tao eosaa hI Aa rha hO baccaa.’
rahulasaaMskR%yaayana ko [sa laoK sao pta calata hO ik p`acaInakala maoM Kana – pana maoM BaI Sauwta nahIM qaa vaNa- AaOr jaait BaI A%yaMt lacaIlaa qaa.

    sa%ya kao SabdaoM ko jaala maoM baaMQao rKa hO. jaao mana sao isaw hao vah man~ khlaata hO laoikna Aaja man~aoM ko naama pr bakvaasa Sau$ hao gayaa hO. ijanasao ivavaok tqaa ivaSva ko SaaSvat inayamaaoM sao dUr ka sambanQa nahIM hO. eosao BaavaaoM kao vya@t krnao ko ilae manamaanao Sabd gaZ,o gayao hOM.

    
vat-maana pirpoxa maoM AsauraoM kI isqait :
    BaartIya saMivaQaana ko Anausaar
Asaur Sabd kI maanyata pr Aaja gaaOr kroM tao Aapkao &at haogaa ik Aaja BaI Asaur jaait Baart maoM inavaasa kr rhI hO. ]nhoM AnausaUicat jana jaait ³AaidvaasaI´ kI AnausaUcaI maoM ibahar JaarKND p`ant AaOr piScama baMgaala maoM p`qama nambar pr dSaa-yaa gayaa hO. vahIM maQya p`doSa maoM Asaur jaait kao gaaoMD, kI saUcaI maoM Saaimala ikyaa gayaa hO tqaa maharaYT/ kI AnausaUcaI maoM ËmaaMk 18 pr Saaimala ikyao gayao jaaityaaoM maoM p`mauK gaaoMD,Ê AarKÊ Aar-KÊ Agairyaa AsaurÊ baD,I maairyaaÊ baD,a maairyaaÊ maTaolaaÊ BaImmaaÊ Bat kaoyalaaÊ BaUtÊ naagavaMSaIÊ AaokaÊ gaaoMD,, gaMvaarIÊ Aaid Anaok jaaityaaoM kao Aayau@t ³Anausauicat jaait evaM Anausauicat jana jaait´ Wara jaarI puistka maoM idyaa gayaa hO. At: @yaa Asaur Baart ko maUlainavaasaI nahIM hOM Æ

    jaOsaa ik vaOidk Aaya- ga`MqaaoM yaa vaod puraNaaoM maoM vaNa-na imalata hOÊ ijasamaoM AsauraoM kao AmaanauiYak $p maoM poSa ikyaa gayaa hO. Aaja jaao Asaur jaait Baart BaUimapr maaOjaUd hOM vao kaOna hOMÆ jaba Asaur samaudaya ijanda hO tao saur khlaanao vaalao yao dovata kha^ calao gayaoÆ yah Kod ka ivaYaya hO ik Aaja BaI saaMskRitk kaya-ËmaaoM maoM AsauraoM kao ivakRt $p maoM idKayaa jaata hO. vao kaOna Asaur qaoÆ Aaja ijanda hOM vao Asaur kaOna hOM AaOr @yaa yah vaNa- Baod AaOr rMga Baod kI naIit ka p`cailat p`maaNa nahIM hO Æ hjaaraoM saala sao Aaya-pu~ yaha^ ko maUlainavaaisayaaoM ko saaqa BaodBaava krto Aa rho hOM AaOr Aaja BaI jaarI hO. AaÍIka maoM rMga Baod ko iKlaaf Baart ko kuC laaoga jaaor – Saaor sao Aavaaja ]zato hOM. iSalpa saozI kao pUiCyao AspRSya haonaa kOsao lagata hOÊ jama-naI maoM tao kovala rMga Baod kI baat kI gayaI qaI. Apnao doSa maoM ]nhoM maalaUma haonaa caaihe ik SaidyaaoM sao Aayaao- Wara ikyao jaa rho rMga BaodÊ r@tBaodÊ jaait BaodÊ vaNa- Baod evaM Anya k[- trh ko BaodBaava Aaja BaI baDo, pOmaanao maoM jaarI hOM.

     yah kaOna saI naOitkta hO AaOr Saayad yahI dao mauha^ jaubaana ko karNa [nako dovaI dovataAaoM kao bahumauKI Aqaa-t Ad\BaUt p`aNaI batayaa gayaa hao. vaOidk dovaI dovataAaoM kI baatoM kuC AaOr kaya- kuC AaOr najar AatoM hOM. dovataAaoM ka SaaSvat mat hO ik iksaI APsara ka kao[- pit nahIM haota AaOr dovata BaI ek s~I sao baMQa kr nahIM rhto. dovataAaoM ko rajaa Aqavaa p`mauK [nd` nao pulaaoma naamak danava kI saudrI knyaa SacaI kao AphrNa kr ]sao Apnao pasa rK ilayaa AaOr SacaI ko saMBaaivat pit va ]sako ipta pulaaoma kI h%yaa kr dI. dovataAaoM ko EaoYz maanao jaanao vaalao ivaYNau nao vaRnda ko saaqa Cla pUva-k yaaOna SaaoYaNa ikyaa. ba`*maa nao ApnaI pu~I sarsvatI kao BaI nahIM CaoD,a. saaro dovata vaasanaa ko AQaIna @yaa @yaa kma- nahIM krto. mahaBaart eosao kqaaAaoM sao Bara pD,a hO. yahI saba vaOidk ga`nqa hI maUlainavaaisayaaoM ko BaodBaava va SaaoYaNa ka jaD, hO. @yaa ]na vaOidk maanyataAaoM ko iKlaaf maUlainavaasaI ApnaI Aavaaja baulaMd krogaaÆ Kasakr AsauraoM ka ivakRitkrNa ijasa p`kar ikyaa jaa rha hO. BaartIya samaaja kao Kulao taOr pr p`Baaivat krta hO. maanavaIya maUlyaaoM kao kuzaraGaat krta hO. ]nho }pr ]zanao ka p`ya%na kaOna krogaaÆ

    
inaYkYa- : vaod ko pnnaaoM pr yaid gaaOr kroM tao ek baat spYT p`maaiNat haotI hO ik p`acaIna kala maoM Asaur Sabd ka p`yaaoga saahsaIÊ saamqya-vaanaÊ saurapana na krnao vaalaoÊ sa%ya evaM AihMsaa ko pujaarI evaM ya&aoM maoM ihMsaa ka ivaraoQa krnao vaalao [sa doSa ko maUlainavaaisayaaoM ko ilae ikyaa gayaa hO. Asaur Qana – Qaanya evaM ivakasa kI saImaa maoM kafI Aagao qao. Aaya- ka Aqa- tba AsaByaÊ d$haÊ AmaanauiYakÊ maaMsaaharIÊ ihMsak ebaM jauAarI p`vaRi<a ko laaogaaoM ko ilae ]pyaaoga haota rha haogaa. Saayad [saIilae Anaaya- Asaur yao kBaI mana maoM klpnaa BaI nahIM krto rho haoMgao ik eosao AsaBya Aaya- laaoga ]nasao kBaI sa<aa CIna sakoMgao. ]nako mana maoM kBaI AMdoSaa BaI nahIM rha haogaa. duSmana kao kmajaaor samaJanao ko karNa ApnaI p`Bausa%ta Kao baOzo. [samaoM gauPt BaodI Aaya- ?iYayaaoM kI BaUimaka p`mauK rhI hO jaao Asaur rxakaoM kI AMd$naI baat kI jaanakarI haisala kr Aaya-pu~aoM tk phu^caato qao. saaqa hI AsauraoM maoM Aapsa maoM matBaod pOda krnao ka kama BaI krto qao. janata gaumarah hao Asaur BaaTaoM ka saaqa nahIM do pa[-. flasva$p ËUr Aayaao- ko haqa p`Bausa<aa calaI gayaI.

    kalaantr maoM Aayaao-M kao sqaa[- raja krnao ko ilae Baart BaUima sao p`acaIna [ithasa kao samaaPt krnaa Ainavaaya- hao gayaa. saamaÊ damaÊ dMDÊ Baod kI naIit sao Aayaao- nao samaaja kao ibaKor idyaa. Ast-vyast maUlainavaasaI sa%thIna hao ApnaI saMskRit Kao baOzo.Anaayaao- kao iSaxaa sao vaMicat kr Aayaao- nao samaUla naYT krnao ka baID,a ]zayaa. kma- p`Qaana doSa kaoÊ jaait p`Qaana banaakr AapsaI Tkrava ka sqaa[- trIka banaa ilayaa. [saka pirNaama Aaja pUra bahusaM#yak SaUd` samaudaya Jaola rha hO. zIk [saI trh kI naIit AMga`ojaaoM nao ÍaMsa ko saaqa ApnaayaI qaI. ÍaMsa maoM ÍoMca BaaYaa pZ,naa manaa qaa taik janata maUlasaMskRit kao BaUla jaaeM AaOr hmaoSaa ko ilae AMga`ojaaoM ko gaulaama banaa rho.


    yah sa%ya hO ik jaao BaI sa%ta maoM AayaaÊ ApnaI sa%ta ka laaBa ]zakr ]nako ivaraoQaI pxa kao jaI Bar ko kaosaa hO. ijatnaa hao sako Balaa baura khta hO. ApnaI saarI baura[- dUsaraoM pr Dala krÊ kovala ApnaI safa[- poSa krta hO – jaOsao vah ibalkula inadao-Ya hO AaOr baakI saaro daoYaI hOM. yahI isqait ivadoSaI taktaoM ko saaqa huyaI. jaao BaI sa%ta maoM Saasak vaga- Aayaa hmaoSaa Saaisat vaga- kao naIcao idKanao ka p`yaasa ikyaa.

    jaba AMga`oja ³ d [sT [MiDyaa kMpnaI´ vyaapar ko bahanao Baart maoM Aayao yaha^ ko pUva- maugala SaasakaoM ko AapsaI matBaod ka fayada ]zakr sa%ta pr kbjaa kr baOzo. ]nhaoMnao Baart maoM ]nasao pUva- maoM rhnao vaalao saaro ihndU evaM mausamaanaaoM daonaaoM kao kalaa BaartIya
( BlackIndinan ) khto qao AaOr Apnao sao naIca samaJato qao. maaohnadasa krmacand gaaMQaI kao iTikT haonao ko baavajaUd BaI ]sao p`qama EaoNaI ko iDbbao maoM ek AMga`oja nao baOznao nahIM idyaa qaa. ]nhoM blaok [MiDyana khkr iDbbao sao naIcao ]tar idyaa.

    [sasao pUva- maugala kala maoM maugala SaasakaoM nao vaOidk Aayaao-M evaM maUlainavaasaI naaga – d`ivaD, Anaayaao-M daonaaoM kao ihndu kh kr Apmaainat ikyaa. farsaI SabdkaoYa ko Anausaar ihndU ka Aqa-
kaifr evaM isawaMthIna batayaa gayaa hO. baarhvaIM SatabdI ko phlao iksaI BaI vaOidk ga`MqaaoM maoM ihndu Sabd ka p`yaaoga nahIM imalata hO. ihndu Sabd ka p`yaaoga maugalaaoM ko Aagamana ko baad ka p`tIt haota hO.

    zIk [saI p`kar Aaya- laaoga Baart maoM Aayao. vaodaoM ko Anausaar [sa baat ka baaoQa haota hO ik Aaya- laaoga Baart maoM AMigara kala maoM saPt isanQau par krko yaa tao caaragaah kI Kaoja maoM SarNaaqaI- ko $p maoM Aae yaa ifr laUToro ko $p maoM @yaaoMik ]sa samaya naaga – d`ivaD, saByata ApnaI carma saImaa pr qaI. At: Aayaao-M kao ]nako gauNa AacarNa evaM svaBaava ko AaQaar pr ]nhoM
saur Aqaa-t saurapana krnao vaalao d$ha samaJato qao. ]sa samaya Asaur Sabd ka Aqa- balaSaalaI saamaqya-vaana evaM AadSa- samaaja ka Vaotk qaa. Aaya- saonaapit [nd` kao Asaur kI pdvaI panao ko ilae kafI masa@kt krnaI pD,I. yaha^ kI sa%ta pr kaibaja hue tao ]nhaoMnao saur AaOr Asaur kI pirBaaYaa hI ]laT idyaa. AsauraoM ko saaro gauNaaoM kao Apnaa bata idyao. Apnao saaro AvagauNa AsauraoM pr Dala kr ]nakao saaro AvagauNaaoM ka Kana bata idyao. yah sa%ta ko klama ka kmaala hO. baad maoM vaNa- vyavasqaa sqaaipt kr maUlainavaaisayaaoM kao iSaxaa sao vaMicat krto hue SaUd` GaaoiYat krÊ AiQakar ivahIna banaaÊ catuqa- EaoNaI maoM Zkola idyao.

    [sa trh sa%ta ko saharo Asa%ya ka sa%ya pr ivajaya saMBava hao gayaa. sa%ta ka du$pyaaoga hmaoSaa kmajaaor ka SaaoYaNa krnao maoM haota rha hOÊ jaao Aaja BaI jaarI hO. Asaur Anya kao[- nahIM bailk yaha^ ko maUlainavaasaI naaga – d`ivaD, hI hOM. Aayaao-M nao [nhoM na kovala ivakRt ikyaaÊ varna\ mlaocC yaa inamna EaoNaI ko saaqa – saaqa AmaanavaIya GaaoiYat kr idyaaÊ taik maUlainavaasaI Apnao gaaOrvaSaalaI AtIt kao BaUla kr Aayaao-M kao hI Apnaa hu@marana maana laoM. zIk vaOsao hI jaOsao Aga`ojaaoM va mausalamaanaaoM nao yaha^ hu@marana bananao ko baad yaha^ ko pUva- inavaaisayaaoM ko saaqa ikyaa.