CURRENT EVENTS OF SATNAM PANTH
AT DELHI


CHHATTISGARH DIARY          DELHI DIARY          MUMBAI DIARY    REST INDIA   

Sadh Satnami

f$Kabaad ]%trp`doSa maoM eoithaisak saaQa satnaamaI maolaa idnaaMk 19 maaca- sao 24 maaca- 08 tk sampnna huAa ijasakaI ivastRt jaanakarI ko ilae kRpyaa [sa 'saaQamaolaa' pIDIef fa[la kao Da]nalaaoD kr AvaSya pZ,o


kRpyaa satnaamaI saaQa ko baaro maoM jaanakarI haisala krnao ko ilae }pr 'saaQa satnaamaI' pIDIef fa[la AvaSya pZ,oM.

]%trp`doSa f$Kabaad maoM satnaamaI saaQa maolaa ka frmaana jaarI
            maolaa idnaaMk 19 sao 25 maaca- 2008
            sqaana – f$Kabaad ³]º p`º´
       sant janaaoM
        [ithasa [sa baat ka saaxaI hO ik mahana satnaamaI sant baIrBaana ko AgauAa[- maoM naarnaaOla mao AaOrMgajaoba ko iKlaaf satnaamaI ivad`aoh huAa qaa. AaOrMgajaoba nao jaijayaa kr lagaa kr Anya saBaI Qamaa-valaMibayaaoM kao p`taiD,t krnao ka p`yaasa ikyaa qaa. ihndu samaaja jaijayaa kr doto hue caupcaap bada-St krta rha laoikna satnaaimayaaoM nao Kulaa ivaraoQa ikyaa. laD,a[- ka mau#ya kond` naarnaaOla ko pasa nasaIbapura sao Sau$Aat huAa. yah laD,a[- sana\ 1672 sao sana\ 1718 tk calaa. [sa laD,a[- maoM 5000 sao jyaada satnaamaI SahId hue. satnaaimayaaoM nao marto dma tk AaOrMgajaoba kI saonaa ka pICa ikyaa. ]saka saonaapit maara gayaa AaOr tMga Aakr svayaM AaOrMgajaoba nao yauw ka kmaana saMBaalaa.AMtt: AaOrMgajaoba nao SaahI frmaana jaarI ikyaa tba jaakr satnaamaI ivad`aoh kma huAa. [sa laD,a[- maoM satnaamaI saMgazna kafI htaht huAa AaOr baad maoM AaOrMgajaoba nao Alaga Alaga badlaa laonaa Sau$ kr idyaa. flasva$p satnaamaI ibaKr gayao AaOr pIlaIBaIt kazgaaodama kI Aaor jaa basao. kuC satnaamaI ]%trBaart sao haoto hue ]D,Isaa JaarKND haotu hue C%tIsagaZ, kI Aaor jaa basao. yah baat Aaja 24 frvarI 08 kao saaQa satnaamaI mau#yaalaya raohT maoM naarnaaOla ko pasa kaosalaaI sao Aayao hue satnaamaI saaQa EaI vaIrond`isaMh yaadva nao batayaa.yaadva nao yah BaI batayaa ik Daº ko saI yaadva p`aofosar ku$xao~ ivaSva ivaValaya nao ihsT/I Aaf hiryaaNaa maoM pI eca DI ikyaa hO satnaamaI ivad`aoh pr ivaSaoYa AQyayana ikyaa hO. yah batayaa jaata hO ik satnaamaI ivad`aoh maoM yaadvaaoM kI mah%vapUNa- BaUimaka qaI.satnaamaI sant baIrBaana ka Qyaana sqala naarnaaOla ko pasa QaaOsaI phaD,I maoM Aaja BaI maaOjaUd hO ijasao saaQanaa ³Qyaana´ sqala ko naama sao jaanaa jaata hO. saaQa satnaamaI maoM sant baIrBaana ko Alaavaa sant ]dadasa va sant kbaIr ka naama sa%tAvagat ko $p maoM ivaSaoYa Eawa sao ilayaa jaata hO. sant ]dadasa ko naama pr rovaaD,I krInaa raoD isqat janaabaad maoM BaNDara calata hO.
 Aaja idnaaMk 24 frvarI 08 kao raohT jaao saaQa satnaaimayaaoM ka mau#yaalaya hO vaha^ caaOkI pr ivaSaala saBaa Aayaaoijat kI gayaI qaI. [sa mau#yaalaya ko baaro maoM batayaa jaata hO ik satnaaimayaaoM ka mau#yaalaya phlao idllaI maoM isqat qaa.laoikna AaOrMgajaoba sao Aayao idna JaD,p haoto rhta qaa At: satnaaimayaaoM nao fOsalaa ilayaa ik mau#yaalaya kao idllaI ko badlao raohT maoM sqaanaaMtrNa kr idyaa jaaya. tba sao Aba tk satnaaimayaaoM ka mau#yaalaya raohT hao gayaa hO. Baa[- dyaanaMd saaQa satnaamaIÊ rayaisaMh saaQa satnaamaI va caaOQarI tarIfisaMh saaQa satnaamaI ko Alaavaa pUra gaaMva saaQa satnaaimayaaoM sao Bara huAa hO. Baaojana kI ]%tma vyavasqaa ko saaqa Gar Gar svaagat ko ilae t%tpr qaa yah C%tIsagaZ, sao Aayao p`aofosar hirScand` jaaoSaI va TI Aar KunTo nao gaaMva kao Gar Gar GaUma kr doKa va AnauBava ikyaa. eosaa laga rha qaa ik 500 saaO saala baad satnaamaI Baa[- ifr sao Aapsa maoM imala rho hOM.
saBaa ko p`arMBa maoM saamaUihk bandnaa ikyaa gayaa. t%pScaat kuC p`mauK laaogaaoM nao satnaama va inavaa-Na pr Apnaa ivacaar rKo tqaa jaaIvana kao saugama va sarla kOsao banaayaa jaaya ivaYaya pr Apnaa sandoSa saunaayao. caaOkI maoM iksaI ka maUit- doKnao kao nahIM imalaa. saaQa satnaamaI iksaI ka maUit- pUjaa nahIM krto. yaha^ tk Apnao gaNamaanya gau$ kI BaI kao[- p`tIk icanh diKnao kao nahIM imalata. satnaama Bavana kao yao caaOkI khto hO. satnaaimayaaoM maoM p`Naama ko badlao satnaama ka p`yaaoga krto hOM. satnaamaI santaoM nao jaait –Qama- Aqavaa kula – vaNa- ko bajaaya ]plaibQayaaoM kao saraha. ifr panaI sao sabakao haqa Qaulaayaa gayaa. haqa Qaanao ko baad laaoga jaha^ qao vahIM baOzo rho AaOr p`saad ivatrNa ka kaya- haonao lagaa. [sako pScaat holaa ³maolaa ko ilae frmaana jaarI krnao ka kaya-´ p`arMBa huAa. f$Kabaad jaao saaQa satnaaimayaaoM ka gaZ, maanaa jaata hO. Agala maolaa ka frmaana f$Kabaad ko ilae huAa hO. pUro `iËyaa ka ivaiDyaao irkaiD-Mga BaI ikyaa gayaa hO.
ivaSaoYa baat doKnao kao imalaa vah hO satnaama ivaValaya ijasakI tsvaIr poSa kI gayaI. yah satnaaimayaaoM kI ivaSaoYata rhI hO ik laaoga satnaama ko p`it kafI Aadrvaana doKo gayao AaOr AgantukaoM ka baD,o Pyaar sao svaagat krto payao gayao. [-Svar baahr nahIM bailk Aapko Apnao BaItr isqat hO ]sao jagaaAaoÊ phcaanaao yahI AsalaI mahanata hO. vah sauna sakta hOÊ vah baaola sakta hOÊ vah AnauBava kr sakta hO. [sa daOrana igaraOdpurI maolaa ko baaro maoM BaI cacaa- hu[-. laaogaaoM nao ]%saukta ko saaqa maolaa ko baaro maoM tqaa pMqaI naR%ya ko baaro maoM jaanakarI laI.
hr vaYa- falgauna Sau@la pxa torsa ko idna sao saaQa maolaa Aayaaojana haota hO. yah maolaa lagaatar k[- idnaaoM tk calata hO ijasako ilayao raohT sao frmaana jaarI kI jaatI hO. [sa Avasar pr BaNDara lagata hO ijasao samaaja ko laaoga ApnaI Eawa sao vyavasqaa krto hOM tqaa [sa baIca iksaI ek idna saamaUihk BaNDara haota hO ijasako ilae saamaUihk fnD ka ]pyaaoga haota hO.Aa[yao hma saBaI satnaamaI jana Apnao prma AadrNaIyaaoM ka sammaana kro tqaa ]nako satnaama pnqa kI sapnaa kao saakar krnao maoM sahaBaagaI banakr Apnaa AmaUlya yaaogadana kroM.
Wara : satnaama klyaaNa va gau$ GaasaIdasa caotnaa saMsqaana

 
saUrjakuND maolaa maoM satnaama iBalaa[- pMqaI paTI- kI QaUma


Download Vedio Panthi Dance at Surajkund Mela Delhi

   na[- idllaI maoM hr saala frvarI ko mahInao maoM ËaFT maolaa Aayaaoijat haota hO. [sa maolao maoM Kasa kr rajya strIya [naamaI p`aPt hstklaa ³hoMDIËaFT´ klaakaraoM kao ivaSaoYa $p sao AamaMi~t ikyaa jaata hO. [sako Alaavaa ivaSaoYa saaMskRitk naR%ya va klaa ka Aayaaojana haota hO. [sa vaYa- C%%tIsagaZ, sao iBalaa[- kI pMqaI paTI- kao cayana ikyaa gayaa hO. yao klaakar iBalaa[- maoM satnaama vandnaa sao kafI p`oirt hO AaOr idllaI maoM BaI Apnaa rMga idKa rho hO. hjaaraoM kI saM#yaa maoM Aayao dSa-naaqaI- na kovala maolao ka AanaMd ]za rho hOM varnaa Kasakr pMqaI naR%ya ka ivaSaoYa majaa lao rho hOM. hmaaro iBalaa[- ko satnaama pMqaI paTI- nao BaI Apnao gau$ GaasaIdasa ko ivacaaraoM kao fOlaanao maoM na kivala gaana va naR%ya ka sahara ilayaa bailk vandnaa krakr satnaama ivacaarQaara kao caar caaMd lagaa idyaa. klakaraoM kI kuC JalaikyaaM yahaM p`stut hO.

[sako Alaavaa Aasaama sao Aayao ibahU naR%yaÊ ]D,Isaa sao Aayao xao~Iya naR%ya klaa va ]%trp`doSa ka haolaI na%ya BaI kafI manaaorMjak qaa. laaogaaoM nao BarpUr AanaMd ]zayaa laoikna [na saba ko baavajaUd satnaama pMqaI paTI- ka laaoga tarIf krto nahIM caUko. AiQaktr laaoga gau$ GaasaIdasa ko satnaama pnqa sao jyaada jaanakar nahIM qao laoikna naR%ya va gaanao ko maaQayama jaba ]nhoM pta calaa tao satnaama ko p`it jaananao kI ija&asaa BaI laaogaaoM maoM baZ,I. laaogaaoM jaanakarI haisala krnao ka p`yaasa ikyaa AaOr satnaama koDr jaao naR%ya maoM Saaimala qaoÊ laaogaaoM kao C%tIsagaZ, mao cala rhI satnaama Aandaolana ko baaro maoM BaI jaanakarI idyaa.


18 idsambar gau$ pva- ko Avasar pr pUro C%tIsagaZ, maoM
Aarº esaº esaº  Wara
satnaama jaagarNa rqa yaa~a kI tOyaarI

   satnaama Aandaolana kI p`asaMigakta evaM baZ,tI laaokip`yata sao proSaana Aar esa esa kI SaaKa ihndu jaagarNa maMca ko tja- pr kuC maah phlao Qama- jaagarNa rqa yaa~a inakalanao kI tOyaarI cala rhI qaI. tba eosaa laga rha qaa ik C%tIsagaZ, maoM ihndu Qama- saaoyaa pD,a hO ijasao jagaanao ko ilae Aar esa esa kao kmar ksanaa pD,a hO. laoikna saMGa ko idmaagaI kaoYa maoM jaba [sa kaya-Ëma kao Dalaa gayaa tao p`aoga`ama ifT nahIM huAa. AaiKr Asat ko rasto tya krto krto saMGa pirvaar qak kr proSaana hao cauka hO. Aba tao p%qar AaOr ima+I kI maUrt BaI dUQa pInao sao manaa kr idyaa. vaO&ainak yauga maoM baovakUfI TosT Aba baovakUfaoM kI TosT najar Aanao lagaa hO. kba tk Asat kao sat saaibat ikyaa jaa sakta hO. AaiKr Asat ka paola ek na ek idna Kula hI jaata hO. yah satnaama ka jaIt hO ik Aaja AsatnaamaI laaoga BaI satnaaimayaaoM ko rasto pr calanao kao ivavaSa hOM.
    AsatnaamaI kaOna jaao Asat ko rasto pr calao jaOsao maanava p`aNaI ko dao haqaaoM ko badlao caar haqaÊ Aaz haqaÊ dao mauha^Ê caar mauha^Ê kBaI kana sao tao kBaI mau^h sao baccaa pOda krnao jaOsaI AnahaonaI va Asat baataoM maoM ivaSvaasa va p`caar kro. [sa laaok maoM rhto hue prlaaok kI JaUzI baataoM maoMÊ p`akRitk vyavaharaoM ko badlao Ap`akRitk va kalpinak jagat kI JaUzI baataoM maoM janata kao baovakUf banaayao. jaIivat [nsaana sao BaodBaava va GaRNaa kro AaOr ]sako badlao maRt p%qar kI pUjaa kro yah saba Asat baatoM hOM jaao Avyavahairk hO. [sakao maananao vaalao AsatnaamaI khlaato hOM. dUsarI Aaor jaao maanava maanava ko saaqa p`oma dyaa k$Naa kro samata AaOr Baa[-caara mao ivaSvaasa rKo tqaa [saI QartI kao svaga- banaanao maoM sahyaaoga kro vah satnaamaI hO.
   $iZ,vaad AaOr AnQaivaSvaasa kao Qama- jaagarNa ko naama pr ijanda rKnaa saaQaarNa baat nahIM haota. At: rajanaIitk rqa ko saharo ApnaI naOyyaa par lagaanaa caahto hOM. p`acaInakala sao rqa Sabd ka ]pyaaoga GaaoD,o sao calanao vaalaI dao yaa car pihyao kI gaaD,I kao rqa kha jaata qaa. Aba rqa kI pirBaaYaa badla ga[- hO laoikna maanaisakta vahI hO AaOr T/k kao rqa kha jaa rha hO. rqa Sabd ko pICo iCpI maanaisakta satnaaimayaaoM ko ilae ek sabak AvaSya hO. ]sa gau$ GaasaIdasa ko naama pr jaao rqa yaa~a kI tOyaarI kI jaa rhI hO ijanhaoMnao jaIto jaI kBaI rqa maoM nahIM baOza AaOr yahI saamaMtvaadI saamp`daiyak maanaisakta ko laaogaaoM nao ]nako jaIvanakala maoM DT kr ivaraoQa krto rho. Aapko saupu~ bailadanaI rajaa gau$ baalakdasa kI savaNaao- Wara inama-ma h%yaa kao Balaa satnaamaI samaaja kOsao Baulaa sakta hO. kuC BaI hao T/k kao rqa khnaa sa%ya sao pro hO. vaOcaairk Ëaint kao Baavanaa%mak sva$p donao ko pICo khIM na khIM ivakRt maanaisakta najar AatI hO ijasasao samaaja ko bauiwjaIiva vaga- kao saavaQaana haonaa AavaSyak hO. Saayad satnaamaI sarla svaBaava haonao ko karNa ]nakao bauwu ko saaqa ek Sasa@t takt najar Aata hO. At: kuC caalaak laaoga Baaolao Baalao satnaaimayaaoM kao rajanaIitk mah%vaakaMxaa kao praosa  kr ApnaI raoTI saoMknaa caahto haoM tao kao[- AitSayaaoi@t nahIM haogaa.
     yah maana ilayaa jaaya ik k+rpMqaI saaMp`daiyak taktaoM ka Saayad AaOrabaaMQaa ko krtUt ko baad hRdya pirvat-na huAa hO AaOr vao Apnao pap Qaaonao ko ilae Asat pqa %yaaga kr inaScala mana sao sat pqa kI Aaor mauD,naa caahto haoM tao inaScaya hI vao svaagat yaaogya hOM. laoikna ivaYa rsa Bara knak GaT jaOsao nahIM haonaa caaihe. gau$ GaasaIdasa nao samaaja kao jagaato hue QaMQaabaaja laaogaaoM kao caotayaa qaa ik taor Bagavaana hr Bagavaana naaohya, maaor Bagavaana hr Bagavaana ³Apna GaT´ Aaya, taor Bagavaana ek bahoilayaa Aaya. bahoilayaa tIr QanauYa laokr jaMgala maoM ihrNa Aaid inarIh pSauAaoM ka iSakar krta hO. bahoilayaa sao CUTkara panao ko ilae satnaama hI ek maa~ rasta hO.` bahoilayaa ko bajaaya saMt iSaraomaNaI gau$ GaasaIdasa ko carNaaoM maoM Apnaa p`ayaiScat krnaa caahto hOM tao inaScaya gau$ ]nhoM sad\bauiw do. hmaarI SauBakamanaayaoM hO ik ]nakI yaa~a safla hao. gau$ kI vaaNaI ]nhoM maui@t p`dana kro.
    Qanya hO vao gau$ jaao Apnao Aap kao kao[- Aaidpu$Ya nahIM varna\ ek saaQaarNa manauYya banaayao rhnaa caahto qao. vao khto qao ik maaor sant mana maaolaa kakrao lao baD,o Jana k[ha. na[- tao maaolaa hudosanaa maa hudsao ksa laagahI. vao ]warkta- nahIM varna\ maaga-data va maui@tdata hOM. ]nako mahana ivacaar C%tIsagaZ, ko jana iht maoM nayaI idSaa dogaI. vao ]_oSyahIna falatU Kca- sao samaaja kao bacaanaa caahto qao AaOr khto qao ik maindrÊ maisjad bana[- hr maaor mana naI Aaya. taolaa banaae bar ho t tiryaa banaa, diryaa banaa, kuAa banaa, QarmaSaalaa banaa, AnaaqaGar banaa, duga-ma laa sarla banaa. jaao jana iht maoM kama Aa sako. Aaja BaI ]nako batayao maaga- pr calanaa maanavata kI ivajaya haogaI. C%tIsagaZ, maoM ]naka satnaama Aandaolana hI maanava klyaaNa ka ek maa~ ivaklp hO.
    At: bauwjaIvaI satnaaimayaaoM Wara satnaama ka punajaa-garNa evaM punas-qaapnaa kI AavaSyakta @yaaoM ivaYaya pr ivacaar gaaoYzI EaRMKlaa p`arMBa ikyaa jaa rha hO [sa naok kaya- maoM Apnaa AmaUlya yaaogadana kr C%tIsagaZ, ko jana maanasa maoM caotnaa jaagaRt kroM jaao maanava klyaaNa ka ek maa~ rasta hO. @yaa C%tIsagaZ, kao satnaama Aandaolana kI punas-qaapnaa kI AavaSyakta hO. @yaa satnaama AlaaOikk jagat sao laaOikk jagat maoM jana maanasa kao vaapsa laanao maoM saxama haogaI. yah saba ivacaarNaIya ivaYaya hO bajaaya [sako ik cama%kar ko BaUla BaUlaOyaa maoM khIM hma Kao na jaayaoM. AaAao satnaama caotnaa AiBayaana kao saba imalakr safla banaayaoM.

C%tIsagaZ, maoM gau$ pva- manaanao kI tOyaarI jaaor pr

saba jagah gau$ vandnaa ko saaqa gau$ pva- manaanao kI salaah gau$ vandnaa naIcao idyaa gayaa hO. ek$pta maoM saMgazna AaOr Sai@t daonaaoM hO.

18 idsambar gau$ GaasaIdasa ka 250 vaa^ janma idvasa
    C%tIsagaZ, ko saMdBa- maoM gau$ pva- kI p`asaMigakta evaM mah%ta

    eosao tao satnaama kao maananao vaalao pUro doSa maoM baD,I saM#yaa maoM hOM laoikna C<aIsagaZ, maoM yah samaudaya kula AabaadI ka lagaBaga 25 p`itSat hO. yah samaaja rayagaZ, sao kvaQaa- tqaa sargaujaa sao bastr tk basaa, ivaiBanna ivacaarQaaraAaoM evaM p`qaaAaoM maoM ibaKra huAa hO. hmaarI prmprayaoM tqaa maanyatayaoM iBanna­ iBanna hOM. ek trf saamaaijak ek$pta ko ABaava maoM CaoTo CaoTo KomaaoM maoM ba^Ta, samaaja kmajaaor AaOr takthIna najar Aata hO, tao dUsarI trf rajanaIitk ivaBaajana ka iSakar saara samaaja naotR%vahInaÊ Asahaya evaM ipClaggaU banaa dUsaraoM ko mau^h takto najar Aata hO. rajanaIitk sa<aa Aapkao kuC dor ko ilae Aaiqa-k ivapnnata sao maui@t idlaa saktI hO laoikna yah saamaaijak samasyaa ka kao[- sqaa[- hla nahIM hO. samaaja $iZ,vaad evaM AnQaivaSvaasa ko maayaajaala maoM f^sata jaa rha hO. vahIM AiSaxaa evaM baoraojagaarI gaMBaIr samasyaa banatI jaa rhI hO. baahrI taktoM GaUsapOz kr maUlainavaaisayaaoM kao kmajaaor banaanao maoM lagaI hO. pUra C%tIsagaZ,I samaaja naotR%vahInaÊ inaraSaÊ Asahaya AaOr Aapsa maoM ibaKra ]nhIM SaaoYakaoM ka mau^h taktaÊ jaaitvaad ko dla dla maoM fMsaaÊ ekta ko ABaava maoM ivakasa ko bajaaya ivanaaSa kI Aaor tojaI sao Aga`sar haota jaa rha hO. khIM sao kao[- raoSanaI idKa[- nahIM pD,tI AaOr dUr dUr tk AnQaora hI AnQaora najar Aata hO. ekta ko ABaava maoM idSaahIna BaTka najar Aata hO. Aaja xao~ kao dSaa sauQaarnao ko ilae idSaa kI AavaSyakta hO saaqa hI eosaI ivacaarQaara kI ja$rt hO jaao saamaaijak caotnaa laa sako taik Aama janata SaaoYaNa sao inajaat pa sako. yah iksaI jaait ivaSaoYa kI nahIM varna\ p`%yaok maUla C%tIsagaZ,I naagairk kI samasyaa hO.
    jaba C%tIsagaZ, rajya ka navainamaa-Na haonao jaa rha qaaÊ tba yah baat baarbaar mana maoM ]z rha qaa ik [sa nayao rajya ko saRjana maoM kaOna saI ivacaarQaara maaga- dSa-k bana sakta hO. caaraoM Aaor najar daOD,anao pr kBaI baUZ,adova kI yaad AatI hOÊ tao kBaI KUbacand baGaola jaI ka tao kBaI GaasaIdasa jaI kI Aaor mana Apnao Aap KIMcaa calaa jaata hO.
baUZ,a dova Apnao baujaugaao- ko rasto pr calanao kaÊ ek p`tIka%mak sva$p najar Aata hOÊ laoikna [samaoM kovala AadSa- baaoQa ko isavaaya kao[- inaScayaa%mak baaoQa najar nahIM Aata. bajauga- badlato hI ivacaar badlanaa svaaBaaivak hO. inaiScat idSaa evaM sqaayaIpna ka ABaava najar Aata hO. AajaadI ko 59 saala baad garIbaI AaOr BaUKmarI sao pUra AaidvaasaI samaudaya Aaja BaI jaUJa rha hO. ivacaarQaara maoM jaao kuC saar hO vah kaoyaapunaoma hI hO jaao manauYya kao Aaidkala sao sa%ya ko rasto pr calanao kao p`oirt krta hO. Aaja ka satnaama AaOr p`acaInakala ka kaoyapunaoma ek hI ivacaarQaara hOÊ inaScaya hI AnaukrNaIya hO. yah mahana ivacaarQaara fOlanao ko bajaaya saMkuicat dayaro maoM isakuD, kr rh gayaa hO Aaja puna: ]sao Kaolanao kI ja$rt hO. Eaoya jaata hO ]na mahana ivacaarkaoM pr ijanhaoMnao sat ko rasto pr calanao ko ilae jana maanasa kao p`oirt krto Aayao hOM vao mahana hOMÊ mahana hO ]nakI kRit AaOr hma kRt& hOM ]nako laxya ko p`it.
    isarpurÊ malharÊ naarayaNapurÊ sargaujaa AaOr rtnapur kI mahamaayaa³bauw kI maa^´ Aaid k[- jagahaoM sao p`aPt mahamaanava bauw ko AvaSaoYaaoM sao kBaIÊ klyaaNa ko p`tIkÊ iSava­ Sai@t ko $p maoM bauZ,adovaÊ hI ApBa`nsa sva$p bauwa dova najar Aato hO. yah saca hO ik pUra AaidvaasaI samaaja AnQaivaSvaasa sao kaosaaoM dUrÊ Aaja BaI p`kRit ka k+r pUjaarI tqaa baaOiwk ivacaarQaara ka rxak hO. Balao hI Aaja caalaak sauivaQaaBaaogaI vaga- ]nhoM Apnao $iZ,vaadIÊ dikyaanausaI ivacaarQaara maoM lapoT rha hO laoikna maUlainavaasaI ABaI BaI piva~ AaOr ACUta najar Aata hO.
    sant kbaIr nao samaaja maoM fOlaI AnQaivaSvaasa AaOr dikyaanauSaI ivacaarQaara kao jama kr lataD,a. jana maanasa kao SaaoYak vyavasqaa ko iKlaaf ivad`aoh ko ilae Aandaoilat ikyaa. e k samaya pUra C%tIsagaZ, sant kbaIr ko ivacaarQaara sao A%yaMt p`Baaivat huAa AaOr laaogaaoM nao xao~ ka naama badla kr kbaIrQaama kr Dalaa. Aaja ApBa`nsa sva$p kvaQaa- ko naama sao jaanaa jaata hO. prntu vaOcaairk ËaintÊ jaya satnaamaÑ satkbaIrÑ ko AiBavaadna tk saIimat rh gayaa AaOr vyavahairk sva$p nahIM lao payaa. vaNa- evaM jaait vyavasqaa kI dIvaar kao Zhanao maoM Axama rha. sant kbaIr kI ËaintkarI ivacaarQaara jaao inaSCla p`oma pqa rha hOÊ poSavaa[- ba`a*maNa saama`ajya ko baba-r AatMkvaad sao jaUJanao ko bajaaya ]nako AnauyaayaI ivafla haoÊ raga­ ivaWoYa kI Baavanaa sao ga``isat AnQaivaSvaasa va $iZ,vaad maoM fMsakrÊ Bai@t maaga- kI Aaor mauD,to hue caaOka candna maoM vyast hao gayao. yah jaanato hue ik duinayaa ko saaro [Msaana ek jaOsao pOda haoto hOÊ ek jaOsao Kato hOOÊ hvaa ­ QartI saba ek jaOsaa hOÊ ijasamaoM saba manauYya pasa pasa ek saaqa inavaasa krto hO. jaba p`kRit ivaBaod nahIM krtI tba maanava maanava maoM ivaBaod kOsaa.
    EaI KUbacand baGaola jaI hmaaro prma AadrNaIya hOM. hma Aadr krto hO ]nako ivacaar AaOr kaya- ka. Qana­ Qaanya sao pirpUNa-Ê Apar Kinaja saMpdaAaoM ko saaqaÊ saMskRit ko QanaI samaRw C%tIsagaZ, ka ]naka sapnaa ABaI tba tk AQaUra hOÊ jaba tk yaha^ ka p`%yaok maUla inavaasaI Apnao maanavaIya AiQakar kao haisala nahIM kr laota. C~pit saahU jaI nao saca kha hO ik “Baart hI ek eosaa doSa hO jaha^ ivaQaata kI BaI jaait haotI hO. [sa doSa ka ivakasa jaldI yaa dor sao haogaIÊ vah [sa baat pr inaBa-r krta hO ik ijatnaI jaldI [sa jaaitvaadI va $Z,IvaadI vyavasqaa ka Ant haogaa.” Aaja samaRw C%tIsagaZ, ko ilae maananaIya baGaola jaI ko ivacaarQaara kao jana maanasa kI ivacaarQaara banaanao hotu kafI p`yaasa kI ja$rt hO. BaivaYya maoM ]naka sapnaa tba pUra hao sakta hO jaba AnauyaayaI inaYza pUva-k p`oma AaOr Baa[-caara sqaaipt krnao ko kama maoM lagaoM. Aaja saMgaizt va samaRw C%tIsagaZ, ko ilae ek Sasa@t ivacaarQaara kI ja$rt hO jaao vat-maana maoM kovala gau$ GaasaIdasa ko satnaama Aandaolana maoM najar Aata hO. satnaama kao[- jaait nahIM varna\ ek Aandaolana va ËaintkarI ivacaarQaara hO. ivacaarQaara ko th maoM jaayao vagaOr [sao kao[- $p donaa saMBava nahIM. laoikna ek baar samaJa maoM Aa jaaya tao [sao vyavahar maoM laanaa ]tnaa hI Aasaana hO. SaaoYaNa sao maui@t ka ekmaa~ rasta hO.
    navaMbar 2000 maoM jaba pRqak C%tIsagaZ, rajya kI GaaoYaNaa hu[- tba yah ivacaarQaara pirp@va najar Aanao lagaa AaOr t%kailana rajya sarkar sao p`stavanaa pasa kra kr ]saI vaYa-  18 idsambar kao C%tIsagaZ, ka ek maa~ mau#ya ]%sava gau$ pva- GaaoiYat kr idyaa gayaa. gau$ GaasaIdasa jaI ko janma idvasa ko SauBa Avasar pr yah gau$ pva- Aaja pUro C%tIsagaZ, maoM hYaao-llaasa ko saaqa manaayaa jaata hO. sarkar Wara [sa idna samaaja saoivayaaoM kao laoK AalaoK ko maaQyama sao purskRt va sammaainat ikyaa jaata hO.
    eosao maoM gau$ pva- kI p`asaMigakta AaOr mah%ta C%tIsagaZ, ko saMdBa- maoM mah%vapUNa- hao jaata hO. AaiKr gau$ @yaa haota hO AaOr pva- @yaaoM manaayaa jaaya Æ sant mahapu$YaaoM ka [sa pr kqana hO ­ gau$ &ana ka vah saagar haota hO ijasamaoM hr kao[- gaaota lagaakr ApnaI jaIvana kI naOyaa saugamata evaM sarlata pUva-k par kr sakta hO. vah kao[- maui@tdata nahIM haotaÊ laoikna &anadata haota hO. AnQakar maoM BaTko rahI ka maaga- dSa-k haota hO taik piqak ]sa maaga- maoM calakr saugamata pUva-k Apnao laxya va maMijala kI Aaor phu^ca sako. [sa baat kao hmaoM gaaMz baaMQa kr rK laonaa caaihe ik duinayaa maoM Alaga sao na tao kao[- maui@tdata huAa hO AaOr na kao[- haogaa BaIÊ laoikna sant gau$AaoM ko batayao rasto pr calato hue maanava [saI jaIvana maoM maui@t kao p`aPt krta hO. manauYya A&anatavaSa Apnao kma- ­ banQanaaoM maoM svayaM baMQaa rhta hO. vah ]saI banQanaaoM maoM sauK Kaojata hO jaao ]sako duK ka karNa hO. vah Apnao kma- ka svayaM  Baao@ta haonao ko karNaÊ vah svayaM hI Apnaa maui@tdata hO.
    maui@t @yaa hO Æ maui@t ka Sauw Aqa- banQanaaoM sao mau@t haonaa. banQana @yaa hOÆ manauYya A&anata ko karNa raga WoYa ko lapoTo maoM Aakr kamaÊ ËaoQaÊ madÊ maaohÊ laaoBaÊ laalaca Aaid maayaa jainat [ind`ya ivaYaya Baaoga maoM ilaPt haota hO. ]samaoM sauKÊ duK kI klpnaa kr hr pla baMQanaaoM maoM baMQaa kBaI hMsataÊ kBaI raota­ icallaata pla­ pla marto rhta hO. yahI raga ­WoYa hI banQana hO. saccaa gau$ ka kama manauYya ko Andr kI baura[- ³AnQakar´ sao inakalanao tqaa &ana jyaaoit Wara iCpI Sai@t kao ]Baarnao maoM madd krta hO jaOsao
    gau$ kumhar isaYa kumBa hOÊ gaiZ, gaiZ, kaZ,o KaoT.
    Antr haqa isahar doÊ baahr baaMhO ³maarO´ caaoT..
    gau$ QaaobaI isaK kpD,aÊ saabaU isarjana har.
    saurit isalaa pr Qaao[yaoÊ inaksao jyaaoit Apar.. 
    At: A&anataÊ AnQaivaSvaasa AaOr $Z,Ivaad sao ga`st naarkIya banQanaaoM sao mau@t haonaa hI maui@tpqa hO. gau$ &ana ko Wara [na ivaYaya BaaogaaoM ko makD,jaala sao mau@t krta hO. gau$ maaga- dSa-k hO [sailae ]saka djaa- sabasao }pr hO. [sako mau@t haoto hI manauYya SaaoYaNa sao mau@t hao jaata hO. sant mahapu$YaaoM ko Anausaar banQanaaoM sao mau@t haonaa hI sat pqa hO.
    lacC kaoYa jaao gau$ basaO dIjaO sauirit pzaya.
    Sabd turI Asavaar hO iCna AavaO iCna jaaya..
     gau$ ibana &ana na ]pjaO gau$ ibana imalaO na maaoYa.
    gau$ ibana laKO na sa%ya kao gau$ ibana imaTO na daoYa..
    satgau$ vahI haogaa jaao jana maanasa kao satmaaga- ka paz pZ,ato hue &anaÊ ivavaok AaOr bauiw pr AaQaairt p`omaÊ dyaaÊ k$NaaÊ xamaaÊ ivanayaÊ SaIla va AihMsaa ko saaqaÊ QartI kao svaga- banaanao kI trIka sauJaata hO. ZaoMga Zkaosalaa ko badlao sarla va saundr jaIvana jaInao ka rah batata hO. jaao manauYya kao sad\Qama- maoM calanao ko ilae p`oirt krto hue SaaMit AaOr sauKmaya jaIvana ko ilaeÊ Qama- AaOr AQama- va sat AaOr Asat maaga- ko ivaBaod kao spYT krÊ maanava Qama- ka rasta pSasqa krta hO. vahI gau$ khlaata hO. gau$ mahana nahIM bailk gau$ ko kaya- mahana haoto hO. ]nako saaoca va ivacaar mahana haoto hO. yahI sad\gau$ ka &anapqa haota hO. yahI satpqa hI satnaama Aandaolana hO. satnaama CuAao mat ko badlao jana maanasa kao p``oma pqa kI Aaor maaoD,ta  hO.
    p`oma na maagao bandgaI p`oma na haT baocaaya.
    jaao kao[- haovaO SaUrmaa SaISa do[- la[- jaaya..
    jaha^ dyaa tha^ Qama- hO jaha^ laaoBa tha^ pap.
    jaha^ ËaoQa tha^ kala hO jaha^ xamaa tha^ Aap.. ³Aap Aqaa-t Apnaa GaT´
    satgau$ @yaa haota hO AaOr ]sako Antr kao samaJanaa ja$rI hO. kana fUknao sao kao[- gau$ BaI nahIM banata. puraoihtigarI yaa pMiDtigarI krnao sao kao[- gau$ nahIM banataÊ vah tao QaMQaabaaja hO. bainayaa kI dukana kI trh Apnao poT ko ilae QanQaa krta hO. vah &ana nahIM bailk A&anata baaMTta hO. QanQaa maoM ]naka svaaqa- iCpa hO. At: inaiht svaaqa- vaSa ba`a*maNaaoM nao &ana ko badlao janma kao mah%va idyaa. yahI A&anata AaOr Asatpqa hO AaOr [saI sao jaait kI ]%pi%t hu[- hO. ba`a*maNaaoM nao raga­ WoYa sao ga`isat Asat &ana ko karNa samaaja maoM }^ca­ naIca ka baIja baaoto huyao  CuAao mat ka naara idyaa. GaRNaa­ ivaWoYa satpqa nahIM hao sakta. Saayad vao ApnaI maanaisak ivaWoYa sao ]%pnna ASaaMit maoM hI SaaMit mahSaUsa krto hao. jaao BaI hao ba`a*maNa Qama- jaha^ GaRNaa AaOr ivaWoYa kI Baavanaa pnapta haoÊ kBaI BaI maanava Qama- nahIM hao sakta.
    eko baU^d ek malamaUtraÊ ek caama ek gaUda.
    ekO jaait sao saba ]%pnaaÊ kao baamana kao SaUda ..
    gau$ GaasaIdasa ko ivacaar va satnaama Aandaolana vat-maana va ]prao@t pirpoxa maoM AaOr Kasakr C%tIsagaZ, ko saMdBa- maoM ekmaa~ Sat p`itSat ivaklp najar Aata hO. Aap ]nako vaaiNayaaoM AaOr ivacaaraoM pr ek baar gaaOr tao kIijayao. vao kovala gau$ nahIM varna\ satgau$ qao. satgau$ AaOr ]nako ivacaar kBaI iksaI jaait ivaSaoYa ko ilae nahIM haota varna\ vah jana maanasa ko iht maoM haota hO. ‘jaait na pUCao saaQaU kIÊ pUC laIijayao &ana. maaola krao tlavaar kIÊ pD,I rhna dao myaana..’ gau$ GaasaIdasa ka yah satnaama pnqaÊ &ana pqa hOÊ vyavahairk AaOr saugama rasta hO ijasamaoM kao[- BaI manauYya svaocCa sao calao tao ]sao inasaMdoh SaaMit AaOr maui@t daonaaoM p`aPt haogaa. yah pUjaa ka ivaYaya nahIM varna\ AnauSarNa ka ivaYaya hO. [sa p`omapqa pr calanaa Apnao Aap maoM cama%kar hO ijasao calanao vaalaa hr piqak mahSaUsa kr sakta hO. 
    yah 250 vaa^ janma idvasa gau$ GaasaIdasa Wara calaayao gayao satnaama pnqa kI puna: sqaapnaa hmaoM ]prao@t ibanduAaoM pr ivacaar krnao ko ilae baaQya krta hO. @yaaoMik ijasa satnaama Aandaolana kao ]nhaoMnao calaayaa Aaja vah pTrI sao naIcao ]trta najar Aata hO. @yaa gau$ GaasaIdasa jaI ka satnaama Aandaolana C%tIsagaZ, ko vat-maana pirpoxa maoM p`asaMigak lagata hOÆ @yaa ]naka satnaama Aandaolana xao~ kI janata ko AakaMxaaAaoM ko Anau$p Kra ]trogaaÊ yah hmao saaocanaa haogaaÆ @yaa yah Aandaolana baoraojagaarIÊ BaUKmarIÊ SaaoYaNaÊ Anyaaya­ A%yaacar sao xao~ kI janata kao inajaat idlaa payaogaaÆ
    yaa Anya kao[- eosaI ivacaarQaara hO jaao AnQaivaSvaasa va $iZ,vaad sao mau@t SaaoYaNa riht samaaja vyavasqaa sqaaipt krnao maoM sahayak hao sakta hO AaOr AaQauinak vaO&ainak jagat ko Anaukula hao. yaa eosaI kao[- [-SvarIya Sai@t hO Aqavaa cama%karI baabaa hO jaao Apnao cama%kar sao dIna duiKyaaoM ka duK dUr kr cama%kar kr sako.
yaid kao[- khta hO ik vaa*ya Sai@t hO tao vah caupcaap ma^uh iCpayao kha^ baOza hO yaa ]sao iksaI nao kOd kr rKa hO yaa vah Aist%vahIna hO. hmaaro pUva-ja ]sao nahIM doK payaoÊ Aga`ja nahIM doK payao AaOr Saayad Aanao vaalaI pIZ,I BaI kBaI nahIM doK payaogaI. yah Cupma Cupa[- ka Kola kba tk calata rhogaa. kba tk ]sa A&at kao panao ko ilae hma kaMTaoM pr laoTto rhoMgao. kba tk hma BaU[yaa naapto rhoMgao. AaAao ]sa AdRSya Sai@t kao saba imalakr ZUZ,o Anyaqaa ]sako klpnaakar kao ZUZ,oM jaao Saayad BaaMga ko naSao maoM sapnaa doKa hao AaOr ]saI kao saca bata krÊ SaidyaaoM sao A&ana janata kao maUrK banaa rha hao. Saayad satnaama ivacaarQaara maoM [saka javaaba imala sakta hO.
    satnaama Aandaolana @yaa hOÆ sa%ya ko ilae p`maaNa ja$rI hO AaOr sat ko ilae vyavahar ja$rI hO ikntu daonaaoM ek dUsaro ko pUrk hOM. p`maaNa jaaMca prK krko sa%yaaipt ikyaa jaa sakta hO laoikna vyavahar ko ilae AacarNa maoM laanaa ja$rI hO. AacarNa naamaQaarI p`aNaI ko ilae hI saMBava hO [sailae sat ko saaqa naama ka gahra saMbaMQa hO. At: satnaama vah vyavahar hO jaao p`%yaok p`aNaI maoM lagaBaga ek saa haota hO. vaha^ ihndu mauislama isaK [-saa[- gaQaa GaaoD,a ku%ta iballaI maoM kao[- ivaBaod nahIM haota. ]sa vyavahar sao p`%yaok ko mana maoM SaaMit ]%pnna haotI hO. jaOsao p`omaÊ dyaaÊ k$Naa caaho jaanavar sao kraoÊ caaho [Msaana sao kraÊo caaho ihndu sao kraoÊ caaho mausalamaana sao kraoÊ baccao sao krao baUZ,o sao krao ijasasao BaI krao krnao vaalao AaOr ijasa pr ikyaa jaa rha hO daonaaoM ko mana SaaMit ]%pnna haota hO. yaha^ kao[- ivaBaod nahIM AaOr p`kRit Aivalamba p`oma krnao vaalao kao turnt purskRt krtI hO. yahI maanava p`vaRit hO AaOr [sao hI maanava Qama- khto hO. yah p`akRitk sat hO ijasako karNa maanava samaaja ka inamaa-Na saMBava hao saka. yahI sa%ya pr AaQaairt sat vyavahar hI satnaama hO. [sako AacarNa krnao vaalao kao gau$ GaasaIdasa nao satnaamaI kha yah kao[- jaait nahIM jaao BaI [sa AacarNa vyavahar kao krta hO vah satnaamaI khlaanao ka hkdar hO. [sailae gau$ nao kha “manaKo manaKo ek baraobar”
‘kiryaa hao ko gaaoiryaa haoÊ yao par ko hao ko Aao par ko haoÊ manaKo hr manaKo Aaya. saBaI ek barabar hOM.’
    sa%ya AaBaUYaNa jaainayao sat jaIvana vyavahar.
    p`oma dyaa k$Naa xamaa ivanaya SaIla sat saar..
    gau$ GaasaIdasa [sa QartI kao svaga- banaanaa caahto qao. svaga- @yaa hOÆ QartI ko }pr yaa naIcao khIM kao[- svaga- nahIM hO. hvaa[- jahaja maoM jaanao sao pta lagata hO ik QartI ko }pr maa~ 10 sao 15 iklaaomaITr jaanao sao panaI tao dUr hvaa BaI nahIM imalata AaOr tapmaana SaUnya sao naIcao ³­50 iDga`I´ calaa jaata hO jaha^ hvaa BaI jama jaatI hO. ]sasao AaOr }pr jaanao pr hvaa nahIM imalata }pr sao pta nahIM iktnaa zNDa haogaa. tao @yaa svaga- maoM rhnao vaalao ibanaa panaIÊ ibanaa hvaa ko rhto hOM. Saayad [saI hvaa panaI ko ilae baocaaro baar baar QartI pr punar­janama laoto hOM. AadmaI kao tao dUQa nahIM iplaato pr maUit- kao dUQa iplaanao maoM laa[na lagaayao rhto hOM. GaasaIdasaI nao [sa ZaoMga Zkaosalaa kao doK kr kha “Apna GaT hI ko dova laa manaabaaoÊ maindrvaa maa ka kro jaabaao”. ijanda AadmaI kao laat maarao AaOr p%qar kI pUjaa krao yah kha^ ka [Msaainayat hO. yahI Asat Qama- hO.
    yaid sat Qama- ka palana krnaa hO tao Apnao BaItr kI iCpI Sai@t kao p`jvailat krao jaao BaItr ko jaIivat p`aNa kao nahIM doK sakta vah baahr baojaana p%qar maoM kaOna saa jaana doKogaa. kao[- AaMK ko rhto AnQaa bananaa caahta hO tao dUsara ]saka @yaa banaa payaogaa. satnaama ko AaD, maoM Asatnaama jaagarNa yaa~a krto hOM AaOr T/k maoM baOzkr rqayaa~a khto hO. Aaja ka rqa ibanaa GaaoD,o ka calata hO. rqa kI pirBaaYaa badla ga[-. yah saba Asat ko karNa hao rha hO. jaao nahIM hOÊ Aist%vahIna hO ]sao Aist%va maoM hO maana laonaa Asat hO. Asat kao sat maana laonaa hI Asatnaama hO. Asat sao mana maoM ASaaMit pOda haotI hO AaOr [sa ivacaarQaara kao maananao vaalao AsatnaamaI khlaato hO. yah AsatnaamaI BaI kao[- jaait nahIM hO.
    Asatnaama @yaa hOÆ  manauYya tIna trh sao kama krta hO. manaÊ bacana va kma-
    ihMsaaÊ vyaiBacaarÊ caaorI SaarIirk duracarNa hO vahIM JaUz baaolanaaÊ caugalaI krnaaÊ kzaor bacana AaOr vyaqa- bakvaasa krnaa vaaNaI ko duracarNa hO tqaa laaoBa krnaa ËaoQa krnaaÊ dUsaraoM pr baurI najar rKnaa mana ko duracarNa hO. [saka maUla karNa maaohÊ laaoBaÊ laalaca AaOr WoYa hO. [sako AacarNa krnao sao SarIr ko Avayava Avyavaisqat hao jaato hO AaOr mana maoM ASaaMit pOda haotI hO. yaha^ BaI p`kRit duracarNa krnao vaalao kao t%kala diNDt krtI hO. saaMsao fUla jaatI hOÊ BaaOhoM tna jaatI hO AaKoM r@t rMijat hao laala hao jaata hO naak sao garma hvaa inaklanao lagata hO AaOr psaInao CUT jaato hO. yah saba Asat vyavahar ka pirNaama hO. yah p`aya: hr p`aNaI maoM haota hO. yaha^ BaI diNDt krnao maoM p`kRit kao[- ivaBaod nahIM krtI. yahI Asat Qama- hO.
    gau$ GaasaIdasa nao Apnao vaaiNayaaoM ko tht janata maoM satmaaga- kao Apnaanao tqaa Asat maaga- kao %yaaganao ka salaah idyaa hO jaao Aaja BaI p`asaMigak hO AaOr kla BaI p`asaMigak rhogaa. [sailae satnaama hI C%tIsagaZ, ka ekmaa~ pnqa hO jaao jana klyaaNa ka rasta p`Sasqa krta hO. Aa[yao &ana dIp kao Gar Gar p`jvailat kro taik samaRwSaalaI C%tIsagaZ, ka inamaa-Na hao sako. Aa[yao ]nako kuC vaaiNayaaoM mao sao iksaI ek kao jaIvana maO AMgaIkRt kro doKo inaScaya hI Aapko jaIvana maoM pirvat-na najar Aayaogaa. yahI satnaama sandoSa hO. yahI gau$ GaasaIdasa ko janmaidvasa va gau$ pva- kI saaqa-kta hO.

1 GaasaIdasa jaI nao bastr sao laokr sargaujaa tk hr xao~ maoM jaakr baila p`qaa ko naama pr jaarI ihMsaa ka ivaraoQa ikyaa AaOr Anya p`aiNayaaoM ko saaqa dyaa Baava rKnao ka salaah idyaa. taor pIra hr Aaotkoca Akna Aaya, jatka maaor Aaya. kaonaao jaIva laa Jana maarbao., maurhI gaaya ko duQa laa Jana pIbao.A} BaOMsa laa naagar Jana jaaotbao.

2 vao iksaI vaa*ya [-SvarIya Sai@t pr ivaSvaasa nahIM rKto qao AaOr laaogaaoM [-SvarIya sa%ta kI BaUla BaUlaOyaa sao dUr rhnao ka salaah idyaa. ]nhaoMnao ba`a*maNaaoM kao kha ik  “ taor Bagavaana hr Bagavaana naaohyaÊ maaor Bagavaana hr Bagavaana ³Apna GaT´ AayaÊ taor Bagavaana ek bahoilayaa Aaya” Bagavaana kao[- bahoilayaa nahIM jaao ]sao tIr QanauYa rKnao kI AavaSyakta hO. Agar vah haota tao iksaI naaTk maNDlaI ka pa~ nahIM haota AaOr nahI ]sao iksaI kI h%yaa krnao ko ilae tIr QanauYa QaarNa krnao kI AavaSyakta pD,tI. Bagavaana h%yaara nahIM hao sakta AaOr h%yaara Bagavaana nahIM hao sakta caaho SaMbaUk ?iYa ka h%yaara hI @yaaoM na hao. [sa trh GaasaIdasa jaI nao AnQaivaSvaasa AaOr $iZ,vaad kao jaD, sao samaaPt krnao ko ilae satnaama Aandaolana calaayaa AaOr SaaoYaNa mau@t samaaja sqaaipt krnao ka p`yaasa ikyaaÊ ijasakI Aaja BaI ja$rt hO.

3 satnaama &ana ka pnqa hO jaao kRpaNa kI Qaar sao BaI toja yah AihMsaa maaga- hO ijasamao duSmana kI maaOt ibanaa Kuna Krabaa ko saMBava hO. saaMp BaI mar jaaya AaOr laazI na TUTo [sasao AcCa trIka @yaa hao sakta hO. SaUd`aoM kao &anahIna banaa kr ba`a*maNaaoM nao saOkD,aoM vaYa- tk maUlainavaaisayaaoM pr rajya ikyaa. &ana hIna manauYya pSau tulya hao jaata hO ijasao AasaanaI sao jaaota jaa sakta hO. satnaama saMdoSa Aaja BaI AnaukrNaIya hO yahI ek pqa hO jaao xao~ kao ekta ko saU~ maoM baaMQa kr SaaoYaNa sao maui@t idlaa sakta hO.

4 satnaama ka saar Baa[caaraÊ k$NaaÊ dyaaÊ p`oma tqaa maO~I hO.At: satnaama kao maanaao.

5 saaro manauYyaaoM ka ek hI jaait hO ³vah hO maanavajaait´.

6 manauYya ka kovala ek hI ³Qama- ´ pMqa hO vah hO satnaama pMqa.

7 jaIva ihMsaa krnaa ApraQa hO [sailae ihMsaa mat krao.

8 maidrapana mat krao. tmbaaKU tqaa Anya naSaapana sao dUr rhao. jauAaÊ tasa Aaid vyasanaaoM sao dUr rhao.

9 $iZ,vaad AaOr AMQaivaSvaasa sao dUr rhao.

10 Aapsa maoM Baa[caara maola imalaap baZ,aAao.

11 hIna Baavanaa kao %yaaga dao.

13 s~I AaOr pu$Ya daonaaoM samaana hOM.

14 maUit- pUjaa mat krao AaOr maMidraoM maoM mat jaaAao.

15 jaIivat SarIr kao mauda- banaakr mat rKao Aa%ma sammaana ko saaqa jaIAao.

16 ApnaI maohnat kI kmaa[- KaAaoC%tIsagaZ, maoM gau$ pva- manaanao kI tOyaarI jaaor pr

saba jagah gau$ vandnaa ko saaqa gau$ pva- manaanao kI salaah
gau$ vandnaa naIcao idyaa gayaa hO. ek$pta maoM saMgazna AaOr Sai@t daonaaoM hO.

18 idsambar gau$ GaasaIdasa ka 250 vaa^ janma idvasa
    C%tIsagaZ, ko saMdBa- maoM gau$ pva- kI p`asaMigakta evaM mah%ta

    eosao tao satnaama kao maananao vaalao pUro doSa maoM baD,I saM#yaa maoM hOM laoikna C<aIsagaZ, maoM yah samaudaya kula AabaadI ka lagaBaga 25 p`itSat hO. yah samaaja rayagaZ, sao kvaQaa- tqaa sargaujaa sao bastr tk basaa, ivaiBanna ivacaarQaaraAaoM evaM p`qaaAaoM maoM ibaKra huAa hO. hmaarI prmprayaoM tqaa maanyatayaoM iBanna­ iBanna hOM. ek trf saamaaijak ek$pta ko ABaava maoM CaoTo CaoTo KomaaoM maoM ba^Ta, samaaja kmajaaor AaOr takthIna najar Aata hO, tao dUsarI trf rajanaIitk ivaBaajana ka iSakar saara samaaja naotR%vahInaÊ Asahaya evaM ipClaggaU banaa dUsaraoM ko mau^h takto najar Aata hO. rajanaIitk sa<aa Aapkao kuC dor ko ilae Aaiqa-k ivapnnata sao maui@t idlaa saktI hO laoikna yah saamaaijak samasyaa ka kao[- sqaa[- hla nahIM hO. samaaja $iZ,vaad evaM AnQaivaSvaasa ko maayaajaala maoM f^sata jaa rha hO. vahIM AiSaxaa evaM baoraojagaarI gaMBaIr samasyaa banatI jaa rhI hO. baahrI taktoM GaUsapOz kr maUlainavaaisayaaoM kao kmajaaor banaanao maoM lagaI hO. pUra C%tIsagaZ,I samaaja naotR%vahInaÊ inaraSaÊ Asahaya AaOr Aapsa maoM ibaKra ]nhIM SaaoYakaoM ka mau^h taktaÊ jaaitvaad ko dla dla maoM fMsaaÊ ekta ko ABaava maoM ivakasa ko bajaaya ivanaaSa kI Aaor tojaI sao Aga`sar haota jaa rha hO. khIM sao kao[- raoSanaI idKa[- nahIM pD,tI AaOr dUr dUr tk AnQaora hI AnQaora najar Aata hO. ekta ko ABaava maoM idSaahIna BaTka najar Aata hO. Aaja xao~ kao dSaa sauQaarnao ko ilae idSaa kI AavaSyakta hO saaqa hI eosaI ivacaarQaara kI ja$rt hO jaao saamaaijak caotnaa laa sako taik Aama janata SaaoYaNa sao inajaat pa sako. yah iksaI jaait ivaSaoYa kI nahIM varna\ p`%yaok maUla C%tIsagaZ,I naagairk kI samasyaa hO.
    jaba C%tIsagaZ, rajya ka navainamaa-Na haonao jaa rha qaaÊ tba yah baat baarbaar mana maoM ]z rha qaa ik [sa nayao rajya ko saRjana maoM kaOna saI ivacaarQaara maaga- dSa-k bana sakta hO. caaraoM Aaor najar daOD,anao pr kBaI baUZ,adova kI yaad AatI hOÊ tao kBaI KUbacand baGaola jaI ka tao kBaI GaasaIdasa jaI kI Aaor mana Apnao Aap KIMcaa calaa jaata hO.
baUZ,a dova Apnao baujaugaao- ko rasto pr calanao kaÊ ek p`tIka%mak sva$p najar Aata hOÊ laoikna [samaoM kovala AadSa- baaoQa ko isavaaya kao[- inaScayaa%mak baaoQa najar nahIM Aata. bajauga- badlato hI ivacaar badlanaa svaaBaaivak hO. inaiScat idSaa evaM sqaayaIpna ka ABaava najar Aata hO. AajaadI ko 59 saala baad garIbaI AaOr BaUKmarI sao pUra AaidvaasaI samaudaya Aaja BaI jaUJa rha hO. ivacaarQaara maoM jaao kuC saar hO vah kaoyaapunaoma hI hO jaao manauYya kao Aaidkala sao sa%ya ko rasto pr calanao kao p`oirt krta hO. inaScaya hI AnaukrNaIya hO. ivacaarQaara fOlanao ko bajaaya saMkuicat dayaro maoM isakuD, kr rh gayaa hO. Eaoya jaata hO ]na mahana ivacaarkaoM pr ijanhaoMnao sat ko rasto pr calanao ko ilae jana maanasa kao p`oirt krto Aayao hOM vao mahana hOMÊ mahana hO ]nakI kRit AaOr hma kRt& hOM ]nako laxya ko p`it.
    isarpurÊ malharÊ naarayaNapurÊ sargaujaa AaOr rtnapur kI mahamaayaa³bauw kI maa^´ Aaid k[- jagahaoM sao p`aPt mahamaanava bauw ko AvaSaoYaaoM sao kBaIÊ klyaaNa ko p``tIkÊ iSava­ Sai@t ko $p maoM bauZ,adovaÊ hI ApBa`nsa sva$p bauwa dova najar Aato hO. yah saca hO ik pUra AaidvaasaI samaaja AnQaivaSvaasa sao kaosaaoM dUrÊ Aaja BaI p`kRit ka pUjaarI tqaa baaOiwk ivacaarQaara ka rxak hO. Balao hI Aaja caalaak sauivaQaaBaaogaI vaga- ]nhoM Apnao $iZ,vaadI dikyaanausaI ivacaarQaara maoM lapoT rha hO laoikna maUlainavaasaI ABaI BaI piva~ AaOr ACUta najar Aata hO.
    sant kbaIr nao samaaja maoM fOlaI AnQaivaSvaasa AaOr dikyaanauSaI ivacaarQaara kao jama kr lataD,a. jana maanasa kao SaaoYak vyavasqaa ko iKlaaf ivad`aoh ko ilae Aandaoilat ikyaa. e k samaya pUra C%tIsagaZ, sant kbaIr ko ivacaarQaara sao A%yaMt p`Baaivat huAa AaOr laaogaaoM nao xao~ ka naama badla kr kbaIrQaama kr Dalaa. Aaja ApBa`nsa sva$p kvaQaa- ko naama sao jaanaa jaata hO. prntu vaOcaairk ËaintÊ jaya satnaamaÑ satkbaIrÑ ko AiBavaadna tk saIimat rh gayaa AaOr vyavahairk sva$p nahIM lao payaa. vaNa- evaM jaait vyavasqaa kI dIvaar kao Zhanao maoM Axama rha. sant kbaIr kI ËaintkarI ivacaarQaara jaao inaSCla p`oma pqa rha hOÊ poSavaa[- ba`a*maNa saama`ajya ko baba-r AatMkvaad sao jaUJanao ko bajaaya ]nako AnauyaayaI ivafla haoÊ raga­ ivaWoYa kI Baavanaa sao ga``isat AnQaivaSvaasa va $iZ,vaad maoM fMsakrÊ Bai@t maaga- kI Aaor mauD,to hue caaOka candna maoM vyast hao gayao. yah jaanato hue ik duinayaa ko saaro [Msaana ek jaOsao pOda haoto hOÊ ek jaOsao Kato hOOÊ hvaa ­ QartI saba ek jaOsaa hOÊ ijasamaoM saba manauYya pasa pasa ek saaqa inavaasa krto hO. jaba p`kRit ivaBaod nahIM krtI tba maanava maanava maoM ivaBaod kOsaa.
    EaI KUbacand baGaola jaI hmaaro prma AadrNaIya hOM. hma Aadr krto hO ]nako ivacaar AaOr kaya- ka. Qana­ Qaanya sao pirpUNa-Ê Apar Kinaja saMpdaAaoM ko saaqaÊ saMskRit ko QanaI samaRw C%tIsagaZ, ka ]naka sapnaa ABaI tba tk AQaUra hOÊ jaba tk yaha^ ka p`%yaok maUla inavaasaI Apnao maanavaIya AiQakar kao haisala nahIM kr laota. C~pit saahU jaI nao saca kha hO ik “Baart hI ek eosaa doSa hO jaha^ ivaQaata kI BaI jaait haotI hO. [sa doSa ka ivakasa jaldI yaa dor sao haogaIÊ vah [sa baat pr inaBa-r krta hO ik ijatnaI jaldI [sa jaaitvaadI va $Z,IvaadI vyavasqaa ka Ant haogaa.” Aaja samaRw C%tIsagaZ, ko ilae maananaIya baGaola jaI ko ivacaarQaara kao jana maanasa kI ivacaarQaara banaanao hotu kafI p`yaasa kI ja$rt hO. BaivaYya maoM ]naka sapnaa tba pUra hao sakta hO jaba AnauyaayaI inaYza pUva-k p``oma AaOr Baa[-caara sqaaipt krnao ko kama maoM lagaoM. Aaja saMgaizt va samaRw C%tIsagaZ, ko ilae ek Sasa@t ivacaarQaara kI ja$rt hO jaao vat-maana maoM kovala gau$ GaasaIdasa ko satnaama Aandaolana maoM najar Aata hO. satnaama kao[- jaait nahIM varna\ ek Aandaolana va ËaintkarI ivacaarQaara hO. ivacaarQaara ko th maoM jaayao vagaOr [sao kao[- $p donaa saMBava nahIM. laoikna ek baar samaJa maoM Aa jaaya tao [sao vyavahar maoM laanaa ]tnaa hI Aasaana hO. SaaoYaNa sao maui@t ka ekmaa~ rasta hO.
    navaMbar 2000 maoM jaba pRqak C%tIsagaZ, rajya kI GaaoYaNaa hu[- tba yah ivacaarQaara pirp@va najar Aanao lagaa AaOr t%kailana rajya sarkar sao p`stavanaa pasa kra kr ]saI vaYa-  18 idsambar kao C%tIsagaZ, ka ek maa~ mau#ya ]%sava gau$ pva- GaaoiYat kr idyaa gayaa. gau$ GaasaIdasa jaI ko janma idvasa ko SauBa Avasar pr yah gau$ pva- Aaja pUro C%tIsagaZ, maoM hYaao-llaasa ko saaqa manaayaa jaata hO. sarkar Wara [sa idna samaaja saoivayaaoM kao laoK AalaoK ko maaQyama sao purskRt va sammaainat ikyaa jaata hO.
    eosao maoM gau$ pva- kI p`asaMigakta AaOr mah%ta C%tIsagaZ, ko saMdBa- maoM mah%vapUNa- hao jaata hO. AaiKr gau$ @yaa haota hO AaOr pva- @yaaoM manaayaa jaaya Æ sant mahapu$YaaoM ka [sa pr kqana hO ­ gau$ &ana ka vah saagar haota hO ijasamaoM hr kao[- gaaota lagaakr ApnaI jaIvana kI naOyaa saugamata evaM sarlata pUva-k par kr sakta hO. vah kao[- maui@tdata nahIM haotaÊ laoikna &anadata haota hO. AnQakar maoM BaTko rahI ka maaga- dSa-k haota hO taik piqak ]sa maaga- maoM calakr saugamata pUva-k Apnao laxya va maMijala kI Aaor phu^ca sako. [sa baat kao hmaoM gaaMz baaMQa kr rK laonaa caaihe ik duinayaa maoM Alaga sao na tao kao[- maui@tdata huAa hO AaOr na kao[- haogaa BaIÊ laoikna sant gau$AaoM ko batayao rasto pr calato hue maanava [saI jaIvana maoM maui@t kao p`aPt krta hO. manauYya A&anatavaSa Apnao kma- ­ banQanaaoM maoM svayaM baMQaa rhta hO. vah ]saI banQanaaoM maoM sauK Kaojata hO jaao ]sako duK ka karNa hO. vah Apnao kma- ka svayaM  Baao@ta haonao ko karNaÊ vah svayaM hI Apnaa maui@tdata hO.
    maui@t @yaa hO Æ maui@t ka Sauw Aqa- banQanaaoM sao mau@t haonaa. banQana @yaa hOÆ manauYya A&anata ko karNa raga WoYa ko lapoTo maoM Aakr kamaÊ ËaoQaÊ madÊ maaohÊ laaoBaÊ laalaca Aaid maayaa jainat [ind`ya ivaYaya Baaoga maoM ilaPt haota hO. ]samaoM sauKÊ duK kI klpnaa kr hr pla baMQanaaoM maoM baMQaa kBaI hMsataÊ kBaI raota­ icallaata pla­ pla marto rhta hO. yahI raga ­WoYa hI banQana hO. saccaa gau$ ka kama manauYya ko Andr kI baura[- ³AnQakar´ sao inakalanao tqaa &ana jyaaoit Wara iCpI Sai@t kao ]Baarnao maoM madd krta hO jaOsao
    gau$ kumhar isaYa kumBa hOÊ gaiZ, gaiZ, kaZ,o KaoT.
    Antr haqa isahar doÊ baahr baaMhO ³maarO´ caaoT..
    gau$ QaaobaI isaK kpD,aÊ saabaU isarjana har.
    saurit isalaa pr Qaao[yaoÊ inaksao jyaaoit Apar.. 
    At: A&anataÊ AnQaivaSvaasa AaOr $Z,Ivaad sao ga`st naarkIya banQanaaoM sao mau@t haonaa hI maui@tpqa hO. gau$ &ana ko Wara [na ivaYaya BaaogaaoM ko makD,jaala sao mau@t krta hO. gau$ maaga- dSa-k hO [sailae ]saka djaa- sabasao }pr hO. [sako mau@t haoto hI manauYya SaaoYaNa sao mau@t hao jaata hO. sant mahapu$YaaoM ko Anausaar banQanaaoM sao mau@t haonaa hI sat pqa hO.
    lacC kaoYa jaao gau$ basaO dIjaO sauirit pzaya.
    Sabd turI Asavaar hO iCna AavaO iCna jaaya..
     gau$ ibana &ana na ]pjaO gau$ ibana imalaO na maaoYa.
    gau$ ibana laKO na sa%ya kao gau$ ibana imaTO na daoYa..
    satgau$ vahI haogaa jaao jana maanasa kao satmaaga- ka paz pZ,ato hue &anaÊ ivavaok AaOr bauiw pr AaQaairt p`omaÊ dyaaÊ k$NaaÊ xamaaÊ ivanayaÊ SaIla va AihMsaa ko saaqaÊ QartI kao svaga- banaanao kI trIka sauJaata hO. ZaoMga Zkaosalaa ko badlao sarla va saundr jaIvana jaInao ka rah batata hO. jaao manauYya kao sad\Qama- maoM calanao ko ilae p`oirt krto hue SaaMit AaOr sauKmaya jaIvana ko ilaeÊ Qama- AaOr AQama- va sat AaOr Asat maaga- ko ivaBaod kao spYT krÊ maanava Qama- ka rasta pSasqa krta hO. vahI gau$ khlaata hO. gau$ mahana nahIM bailk gau$ ko kaya- mahana haoto hO. ]nako saaoca va ivacaar mahana haoto hO. yahI sad\gau$ ka &anapqa haota hO. yahI satpqa hI satnaama Aandaolana hO. satnaama CuAao mat ko badlao jana maanasa kao p``oma pqa kI Aaor maaoD,ta  hO.
    p`oma na maagao bandgaI p`oma na haT baocaaya.
    jaao kao[- haovaO SaUrmaa SaISa do[- la[- jaaya..
    jaha^ dyaa tha^ Qama- hO jaha^ laaoBa tha^ pap.
    jaha^ ËaoQa tha^ kala hO jaha^ xamaa tha^ Aap.. ³Aap Aqaa-t Apnaa GaT´
    satgau$ @yaa haota hO AaOr ]sako Antr kao samaJanaa ja$rI hO. kana fUknao sao kao[- gau$ BaI nahIM banata. puraoihtigarI yaa pMiDtigarI krnao sao kao[- gau$ nahIM banataÊ vah tao QaMQaabaaja hO. bainayaa kI dukana kI trh Apnao poT ko ilae QanQaa krta hO. vah &ana nahIM bailk A&anata baaMTta hO. QanQaa maoM ]naka svaaqa- iCpa hO. At: inaiht svaaqa- vaSa ba`a*maNaaoM nao &ana ko badlao janma kao mah%va idyaa. yahI A&anata AaOr Asatpqa hO AaOr [saI sao jaait kI ]%pi%t hu[- hO. ba`a*maNaaoM nao raga­ WoYa sao ga`isat Asat &ana ko karNa samaaja maoM }^ca­ naIca ka baIja baaoto huyao  CuAao mat ka naara idyaa. GaRNaa­ ivaWoYa satpqa nahIM hao sakta. Saayad vao ApnaI maanaisak ivaWoYa sao ]%pnna ASaaMit maoM hI SaaMit mahSaUsa krto hao. jaao BaI hao ba`a*maNa Qama- jaha^ GaRNaa AaOr ivaWoYa kI Baavanaa pnapta haoÊ kBaI BaI maanava Qama- nahIM hao sakta.
    eko baU^d ek malamaUtraÊ ek caama ek gaUda.
    ekO jaait sao saba ]%pnaaÊ kao baamana kao SaUda ..
    gau$ GaasaIdasa ko ivacaar va satnaama Aandaolana vat-maana va ]prao@t pirpoxa maoM AaOr Kasakr C%tIsagaZ, ko saMdBa- maoM ekmaa~ Sat p`itSat ivaklp najar Aata hO. Aap ]nako vaaiNayaaoM AaOr ivacaaraoM pr ek baar gaaOr tao kIijayao. vao kovala gau$ nahIM varna\ satgau$ qao. satgau$ AaOr ]nako ivacaar kBaI iksaI jaait ivaSaoYa ko ilae nahIM haota varna\ vah jana maanasa ko iht maoM haota hO. ‘jaait na pUCao saaQaU kIÊ pUC laIijayao &ana. maaola krao tlavaar kIÊ pD,I rhna dao myaana..’ gau$ GaasaIdasa ka yah satnaama pnqa &ana pqa hOÊ vyavahairk AaOr saugama rasta hO ijasamaoM kao[- BaI manauYya svaocCa sao calao tao ]sao inasaMdoh SaaMit AaOr maui@t daonaaoM p`aPt haogaa. yah pUjaa ka ivaYaya nahIM varna\ AnauSarNa ka ivaYaya hO. [sa p`omapqa pr calanaa Apnao Aap maoM cama%kar hO ijasao calanao vaalaa hr piqak mahSaUsa kr sakta hO. 
    yah 250 vaa^ janma idvasa gau$ GaasaIdasa Wara calaayao gayao satnaama pnqa kI puna: sqaapnaa hmaoM ]prao@t ibanduAaoM pr ivacaar krnao ko ilae baaQya krta hO. @yaaoMik ijasa satnaama Aandaolana kao ]nhaoMnao calaayaa Aaja vah pTrI sao naIcao ]trta najar Aata hO. @yaa gau$ GaasaIdasa jaI ka satnaama Aandaolana C%tIsagaZ, ko vat-maana pirpoxa maoM p`asaMigak lagata hO @yaa ]naka satnaama Aandaolana xao~ kI janata ko AakaMxaaAaoM ko Anau$p Kra ]trogaaÊ yah hmao saaocanaa haogaa @yaa yah Aandaolana baoraojagaarIÊ BaUKmarIÊ SaaoYaNaÊ Anyaaya­ A%yaacar sao xao~ kI janata kao inajaat idlaa payaogaaÆ
    yaa Anya kao[- eosaI ivacaarQaara hO jaao AnQaivaSvaasa va $iZ,vaad sao mau@t SaaoYaNa riht samaaja vyavasqaa sqaaipt krnao maoM sahayak hao sakta hO AaOr AaQauinak vaO&ainak jagat ko Anaukula hao. yaa eosaI kao[- [-SvarIya Sai@t hO Aqavaa cama%karI baabaa hO jaao Apnao cama%kar sao dIna duiKyaaoM ka duK dUr kr cama%kar kr sako.
yaid kao[- khta hO ik vaa*ya Sai@t hO tao vah caupcaap ma^uh iCpayao kha^ baOza hO yaa ]sao iksaI nao kOd kr rKa hO yaa vah Aist%vahIna hO. hmaaro pUva-ja ]sao nahIM doK payaoÊ Aga`ja nahIM doK payao AaOr Saayad Aanao vaalaI pIZ,I BaI kBaI nahIM doK payaogaI. yah Cupma Cupa[- ka Kola kba tk calata rhogaa. kba tk ]sa A&at kao panao ko ilae hma kaMTaoM pr laoTto rhoMgao. kba tk hma BaU[yaa naapto rhoMgao. AaAao ]sa AdRSya Sai@t kao saba imalakr ZUZ,o Anyaqaa ]sako klpnaakar kao ZUZ,oM jaao Saayad BaaMga ko naSao maoM sapnaa doKa hao AaOr ]saI kao saca bata krÊ SaidyaaoM sao A&ana janata kao maUrK banaa rha hao. Saayad satnaama ivacaarQaara maoM [saka javaaba imala sakta hO.
    satnaama Aandaolana @yaa hOÆ sa%ya ko ilae p`maaNa ja$rI hO AaOr sat ko ilae vyavahar ja$rI hO ikntu daonaaoM ek dUsaro ko pUrk hOM. p`maaNa jaaMca prK krko sa%yaaipt ikyaa jaa sakta hO laoikna vyavahar ko ilae AacarNa maoM laanaa ja$rI hO. AacarNa naamaQaarI p`aNaI ko ilae hI saMBava hO [sailae sat ko saaqa naama ka gahra saMbaMQa hO. At: satnaama vah vyavahar hO jaao p`%yaok p`aNaI maoM lagaBaga ek saa haota hO. vaha^ ihndu mauislama isaK [-saa[- gaQaa GaaoD,a ku%ta iballaI maoM kao[- ivaBaod nahIM haota. ]sa vyavahar sao p`%yaok ko mana maoM SaaMit ]%pnna haotI hO. jaOsao p`omaÊ dyaaÊ k$Naa caaho jaanavar sao kraoÊ caaho [Msaana sao kraÊo caaho ihndu sao kraoÊ caaho mausalamaana sao kraoÊ baccao sao krao baUZ,o sao krao ijasasao BaI krao krnao vaalao AaOr ijasa pr ikyaa jaa rha hO daonaaoM ko mana SaaMit ]%pnna haota hO. yaha^ kao[- ivaBaod nahIM AaOr p`kRit Aivalamba p`oma krnao vaalao kao turnt purskRt krtI hO. yahI maanava p`vaRit hO AaOr [sao hI maanava Qama- khto hO. yah p`akRitk sat hO ijasako karNa maanava samaaja ka inamaa-Na saMBava hao saka. yahI sa%ya pr AaQaairt sat vyavahar hI satnaama hO. [sako AacarNa krnao vaalao kao gau$ GaasaIdasa nao satnaamaI kha yah kao[- jaait nahIM jaao BaI [sa AacarNa vyavahar kao krta hO vah satnaamaI khlaanao ka hkdar hO. [sailae gau$ nao kha “manaKo manaKo ek baraobar”
‘kiryaa hao ko gaaoiryaa haoÊ yao par ko hao ko Aao par ko haoÊ manaKo hr manaKo Aaya. saBaI ek barabar hOM.’
    sa%ya AaBaUYaNa jaainayao sat jaIvana vyavahar.
    p`oma dyaa k$Naa xamaa ivanaya SaIla sat saar..
    gau$ GaasaIdasa [sa QartI kao svaga- banaanaa caahto qao. svaga- @yaa hOÆ QartI ko }pr yaa naIcao khIM kao[- svaga- nahIM hO. hvaa[- jahaja maoM jaanao sao pta lagata hO ik QartI ko }pr maa~ 10 sao 15 iklaaomaITr jaanao sao panaI tao dUr hvaa BaI nahIM imalata AaOr tapmaana SaUnya sao naIcao ³­50 iDga`I´ calaa jaata hO jaha^ hvaa BaI jama jaatI hO. ]sasao AaOr }pr jaanao pr hvaa nahIM imalata }pr sao pta nahIM iktnaa zNDa haogaa. tao @yaa svaga- maoM rhnao vaalao ibanaa panaIÊ ibanaa hvaa ko rhto hOM. Saayad [saI hvaa panaI ko ilae baocaaro baar baar QartI pr punar­janama laoto hOM. AadmaI kao tao dUQa nahIM iplaato pr maUit- kao dUQa iplaanao maoM laa[na lagaayao rhto hOM. GaasaIdasaI nao [sa ZaoMga Zkaosalaa kao doK kr kha “Apna GaT hI ko dova laa manaabaaoÊ maindrvaa maa ka kro jaabaao”. ijanda AadmaI kao laat maarao AaOr p%qar kI pUjaa krao yah kha^ ka [Msaainayat hO. yahI Asat Qama- hO.
    yaid sat Qama- ka palana krnaa hO tao Apnao BaItr kI iCpI Sai@t kao p`jvailat krao jaao BaItr ko jaIivat p`aNa kao nahIM doK sakta vah baahr baojaana p%qar maoM kaOna saa jaana doKogaa. kao[- AaMK ko rhto AnQaa bananaa caahta hO tao dUsara ]saka @yaa banaa payaogaa. satnaama ko AaD, maoM Asatnaama jaagarNa yaa~a krto hOM AaOr T/k maoM baOzkr rqayaa~a khto hO. Aaja ka rqa ibanaa GaaoD,o ka calata hO. rqa kI pirBaaYaa badla ga[-. yah saba Asat ko karNa hao rha hO. jaao nahIM hOÊ Aist%vahIna hO ]sao Aist%va maoM hO maana laonaa Asat hO. Asat kao sat maana laonaa hI Asatnaama hO. Asat sao mana maoM ASaaMit pOda haotI hO AaOr [sa ivacaarQaara kao maananao vaalao AsatnaamaI khlaato hO. yah AsatnaamaI BaI kao[- jaait nahIM hO.
    Asatnaama @yaa hOÆ  manauYya tIna trh sao kama krta hO. manaÊ bacana va kma-
    ihMsaaÊ vyaiBacaarÊ caaorI SaarIirk duracarNa hO vahIM JaUz baaolanaaÊ caugalaI krnaaÊ kzaor bacana AaOr vyaqa- bakvaasa krnaa vaaNaI ko duracarNa hO tqaa laaoBa krnaa ËaoQa krnaaÊ dUsaraoM pr baurI najar rKnaa mana ko duracarNa hO. [saka maUla karNa maaohÊ laaoBaÊ laalaca AaOr WoYa hO. [sako AacarNa krnao sao SarIr ko Avayava Avyavaisqat hao jaato hO AaOr mana maoM ASaaMit pOda haotI hO. yaha^ BaI p`kRit duracarNa krnao vaalao kao t%kala diNDt krtI hO. saaMsao fUla jaatI hOÊ BaaOhoM tna jaatI hO AaKoM r@t rMijat hao laala hao jaata hO naak sao garma hvaa inaklanao lagata hO AaOr psaInao CUT jaato hO. yah saba Asat vyavahar ka pirNaama hO. yah p`aya: hr p`aNaI maoM haota hO. yaha^ BaI diNDt krnao maoM p`kRit kao[- ivaBaod nahIM krtI. yahI Asat Qama- hO.
    gau$ GaasaIdasa nao Apnao vaaiNayaaoM ko tht janata maoM satmaaga- kao Apnaanao tqaa Asat maaga- kao %yaaganao ka salaah idyaa hO jaao Aaja BaI p`asaMigak hO AaOr kla BaI p`asaMigak rhogaa. [sailae satnaama hI C%tIsagaZ, ka ekmaa~ pnqa hO jaao jana klyaaNa ka rasta p`Sasqa krta hO. Aa[yao &ana dIp kao Gar Gar p`jvailat kro taik samaRwSaalaI C%tIsagaZ, ka inamaa-Na hao sako. Aa[yao ]nako kuC vaaiNayaaoM mao sao iksaI ek kao jaIvana maO AMgaIkRt kro doKo inaScaya hI Aapko jaIvana maoM pirvat-na najar Aayaogaa. yahI satnaama sandoSa hO. yahI gau$ GaasaIdasa ko janmaidvasa va gau$ pva- kI saaqa-kta hO.

1 GaasaIdasa jaI nao bastr sao laokr sargaujaa tk hr xao~ maoM jaakr baila p`qaa ko naama pr jaarI ihMsaa ka ivaraoQa ikyaa AaOr Anya p`aiNayaaoM ko saaqa dyaa Baava rKnao ka salaah idyaa. taor pIra hr Aaotkoca Akna Aaya, jatka maaor Aaya. kaonaao jaIva laa Jana maarbao., maurhI gaaya ko duQa laa Jana pIbao.A} BaOMsa laa naagar Jana jaaotbao.

2 vao iksaI vaa*ya [-SvarIya Sai@t pr ivaSvaasa nahIM rKto qao AaOr laaogaaoM [-SvarIya sa%ta kI BaUla BaUlaOyaa sao dUr rhnao ka salaah idyaa. ]nhaoMnao ba`a*maNaaoM kao kha ik  “ taor Bagavaana hr Bagavaana naaohyaÊ maaor Bagavaana hr Bagavaana ³Apna GaT´ AayaÊ taor Bagavaana ek bahoilayaa Aaya” Bagavaana kao[- bahoilayaa nahIM jaao ]sao tIr QanauYa rKnao kI AavaSyakta hO. Agar vah haota tao iksaI naaTk maNDlaI ka pa~ nahIM haota AaOr nahI ]sao iksaI kI h%yaa krnao ko ilae tIr QanauYa QaarNa krnao kI AavaSyakta pD,tI. Bagavaana h%yaara nahIM hao sakta AaOr h%yaara Bagavaana nahIM hao sakta caaho SaMbaUk ?iYa ka h%yaara hI @yaaoM na hao. [sa trh GaasaIdasa jaI nao AnQaivaSvaasa AaOr $iZ,vaad kao jaD, sao samaaPt krnao ko ilae satnaama Aandaolana calaayaa AaOr SaaoYaNa mau@t samaaja sqaaipt krnao ka p`yaasa ikyaaÊ ijasakI Aaja BaI ja$rt hO.

3 satnaama &ana ka pnqa hO jaao kRpaNa kI Qaar sao BaI toja yah AihMsaa maaga- hO ijasamao duSmana kI maaOt ibanaa Kuna Krabaa ko saMBava hO. saaMp BaI mar jaaya AaOr laazI na TUTo [sasao AcCa trIka @yaa hao sakta hO. SaUd`aoM kao &anahIna banaa kr ba`a*maNaaoM nao saOkD,aoM vaYa- tk maUlainavaaisayaaoM pr rajya ikyaa. &ana hIna manauYya pSau tulya hao jaata hO ijasao AasaanaI sao jaaota jaa sakta hO. satnaama saMdoSa Aaja BaI AnaukrNaIya hO yahI ek pqa hO jaao xao~ kao ekta ko saU~ maoM baaMQa kr SaaoYaNa sao maui@t idlaa sakta hO.

4 satnaama ka saar Baa[caaraÊ k$NaaÊ dyaaÊ p`oma tqaa maO~I hO.At: satnaama kao maanaao.

5 saaro manauYyaaoM ka ek hI jaait hO ³vah hO maanavajaait´.

6 manauYya ka kovala ek hI ³Qama- ´ pMqa hO vah hO satnaama pMqa.

7 jaIva ihMsaa krnaa ApraQa hO [sailae ihMsaa mat krao.

8 maidrapana mat krao. tmbaaKU tqaa Anya naSaapana sao dUr rhao. jauAaÊ tasa Aaid vyasanaaoM sao dUr rhao.

9 $iZ,vaad AaOr AMQaivaSvaasa sao dUr rhao.

10 Aapsa maoM Baa[caara maola imalaap baZ,aAao.

11 hIna Baavanaa kao %yaaga dao.

13 s~I AaOr pu$Ya daonaaoM samaana hOM.

14 maUit- pUjaa mat krao AaOr maMidraoM maoM mat jaaAao.

15 jaIivat SarIr kao mauda- banaakr mat rKao Aa%ma sammaana ko saaqa jaIAao.

16 ApnaI maohnat kI kmaa[- KaAao


SWAGAT MAGZIN Second issue released for your copy please contact Shri F.R. janardan Bhilai Chhattisgarh for detail address please click and see "contact" in the front page.
svaagat pi~ka iWtIya AMk Aaiqa-k ivaSaoYaaMk iBalaa[- sao jaarI ikyaa
jaa cauka hO. ApnaI kapI ko ilae kRpyaa ef Aar janaad-na sao saMpk- kroM. pta haoma poja maoM (CONTACT) kanaTo@T pr i@lak kroM .
gau$ baalakdasa jaI ko 146vaIM bailadana vaYa- ko Avasar pr

C%tIsagaZ, rajya strIya dao idvasaIya saamaaijak pircacaa- sampnna

ivaYaya ­ satnaama ka punajaa-garNa evaM punas-qaapnaa ³kla Aaja AaOr kla ko saMdBa- maoM´

Symposium on Revival & Survival of Satnam Panth

(in respect of Yesterday, Today and Tomorrow)

sqaana ­ satnaama p`aMgaNaÊ T/aMsapaoT-nagar kaorbaa³Cº gaº´

idnaaMk ­ 23 va 24 isatmbar 2006

satnaama lahr Aba C%tIsagaZ, ko kaonao kaonao maoM fOlanao lagaa

ivagat krIba tIna vaYa- phlao 13 va 14 idsambar 2003 kao satnaama Bavana sao@Tr­ 6 iBalaa[- maoM C%tIsagaZ, rajya strIya dao idvasaIya satnaama caotnaa iSaivar Aayaaoijat ikyaa gayaa qaa ijasamaoM pUro C%tIsagaZ, ko ivaiBanna ijalaaoM sao samaaja ko p`bauw laaogaaoM nao Baaga ilayaa qaa AaOr p`qama str pr sampUNa- C%tIsagaZ, kao satnaamamaya banaanao ko ivaYaya maoM ivastar sao cacaa- kI ga[- qaI. Aaja iBalaa[- duga-AaOr Aasa pasa SahrI xao~ va dUr draja ga`amaINa AMcala maoM [saka p`Baava doKnao kao imalata hO. p`%yaok saaomavaar kao saMQyaa 6º30 bajao gau$ vandnaa sao p`arMBa hao AartI ko saaqa Apnao Aadt vyavahar kao sauQaarnao ko saMbaMQa maoM icantna manana va samaaja ko ivaiBanna phlauAaoM ivastar sao cacaa- kI jaatI hO. [sa p`iËyaa sao xao~ maoM caaraoM Aaor satnaama }jaa- lahr fOlata najar Aata hO. [saI kD,I maoM AaOVaoigak nagarI kaorbaa maoM dao idvasaIya satnaama ka punajaa-garNa evaM punas-qaapnaa ivaYaya pr ivastar sao pircacaa- sampnna hu[-.

[sa Avasar pr Anaok saamaaijak gaNamaanya ivaWanaaoM nao Baaga ilayaa ijasamaoM sao p`mauK EaI roSamalaala jaaMgaD,o BaUtpUva- saaMsadÊ EaI Tukrama KUnTo ]pmahap`banQak,Ê EaI gaaoivandrama imarI BaUtpUva- saaMsad va BaUtpUva- ivaQaayak EaI madnaisaMh Dhiryaa jaI ko Aaitqya maoM saamaaijak pircacaa- kI Sau$Aat gau$vandnaa va AartI ko saaqa p`arMBa huAa. gau$vandnaa ka saMcaalana iBalaa[- ko EaI maMSaarama kuro-Ê EaI gaaovaQa-na TMDna va EaI gaaoivand vama-na Wara saamaUihk p``aqa-naa evaM AartI sao sampnna hao kaya-Ëma ka samaapna dUsaro idna vandnaa ko saaqa huAa. pircacaa- ko p``arMBa maoM Aagantuk sajjanaao nao Apnaa pircaya idyaa tqaa saMyaaojak EaI DI Aar jaaTvar ³AQyaxa kaorbaa klyaaNa saimait´ nao Apnao svaagat BaaYaNa maoM [sa gaMBaIr ivaYaya pr pircacaa- ko ilae jana maanasa kao AamaMi~t krto hue EaI KunTo jaI kao ivaYaya kI gaMBaIrta pr p``kaSa Dalanao ko ilae AamaMi~t ikyaa. maananaIya EaI KuTo jaI nao kaya-Ëma kI $proKa evaM ]_oSya kao ËmabaW trIko sao ivaiBanna ibanduAaoM pr ivacaar ivamaSa- hotu roKaMikt ikyaa.

saamaaijak pircacaa- maoM va@taAaoM nao mau#ya$p sao gau$ GaasaIdasa ko jaIvanaI va satnaama Aandaolana kI vat-maana sva$p pr ivaSaoYa icanta jatayaa. saaqa hI sammaainat gau$pirvaarÊ rajamahntaoMÊ mahntaoMÊ saaTIdar va BaNDairyaaoM kI BaUimaka pr garma bahsa huAa. saamaaijak ekta ko ilae saMyama va AnauSaasana kI AavaSyakta pr jaaor doto hue p``iSaixat kaya-kta-AaoM kI BaUimaka pr p``kaSaDalaa gayaa. sava-sammait sao yah svaIkar ikyaa gayaa ik ibanaa p``iSaixat kaya-kta- ko samaaja maoM ek$pta laanaa kizna haogaa At: t%kala p``iSaxaNa iSaivar lagaanao kI AavaSyakta pr ivaSaoYa jaaor idyaa gayaa taik satnaama Aandaolana kao puna: pTrI pr vaapsa laanao ko ilae gau$ baalakdasa Wara calaayao gayao '&ana ka pnqa' calaanaa Ainavaaya- hO. &ana ka pnqa hI kRpaNa kI Qaar sao toja saamaaijak jaZ,taÊ $iZ,vaad AaOr AnQaivaSvaasa ko kaoZ, sao samaaja kao maui@t idlaa payaogaa. sant ga``nqa AaOr pnqa kI AavaSyakta AaOr mah%va BaI pircacaa- ka mau#ya AakYa-Na rha tqaa cama%kar va Anaga-la baataoM sao hTkr pnqaI gaana maoM ek$pta laanao ko ilae ivaWanaaoM kao Aa*vaana ikyaa gayaa. EaI yaSavant satnaamaI ko satnaama Bajana kao ]pisqat jana samaudaya nao BaUrI BarI p``SaMsaa kI.

dUsaro idna 24 isatmbar 06 kao inaQaa-irt samaya 10 bajao vandnaa va icantna sao puna:pircacaa- p``arMBa huAa AaOr gaNamaanya AitiqayaaoM Apnao AnauBava va satnaama Aandaolana kao gait p``dana krnao kI idSaa maoM p``iSaxaNa ko Alaavaa saamaaijak Sai@t Aija-t krnao ko k[- AaQauinak ]paya sauJaayao. gauNaa%mak iSaxaa ko saaqa saamaaijak inaiYËyata sao maui@t idlaanao hotu janma sao maR%yau tk samaaja ko p``%yaok AMga kI ]icat BaagaodarI hotu kaya-Ëma calaanao kI AqavaSkta mahSaUsa kI ga[-. maanavatavaadI saaih%ya saRjana va Aaiqa-k saudRZ,ta laanao ko k[- ]paya sauJaayao gayao. AapsaI sampk- evaM sahyaaoga kI Baavanaa jaagaRt krto hueÊ ApnaI takt va kmajaaoiryaaoM ka ehSaasa krto hueÊ caunaaOityaaoM ko saaqa maaOko ka laaBa laoto hue Aagao baZ,nao ko ilae sabanao Qvainamat sao saMklp ilayaa.

saOkD,aoM kI saM#yaa maoM AamaMi~t janasamaudaaya ko baIca pircacaa- maoM AitiqayaaoM ko Alaavaa Baaga laonao vaalao ivaiBanna ijalaa ko jana p``itinaiQayaaoM ko naama rayapur sao saMyau@t klao@Tr EaI esa Aar baaMQaoÊ Daº pI Aar GaRtlahroÊ satnaama klaakar yaSavant satnaamaI AaOr nandkumaar naarMgaÊ duga- sao byaasanaarayaNa kuro-Ê gaaovaQa-nalaala TNDnaÊ vaodanand idvyaaÊ Aar ko banjaaroÊ i~laaocana DhroÊ cand``BaUYaNa banjaaroÊ gaaoivand bama-naÊ pUnama jayatI AaOr ef Aar janaad-na p``mauK rhoÊ ijalaa QamatrI sao Daº Amar puronaaÊ ijalaa ibalaasapur sao EaImatI naIra dovaIÊ EaI laKnalaala kaoSalao va EaI haorIlaala idvaakr caaMpa sao laaokklaakar gaaorolaala vama-na EaI DI Aar manahr Daº basantkumaar mahoSa va EaI ef Aar jaaMgaD,o jaSapu sao EaI baI Aar baGaola EaI saudrlaala inaralaa EaI DI ela idvyaakr gaayakvaaD bastr baOlaiDlaa sao EaI ra~o tqaa kaorbaa sao sava-EaI eDvaaokoT ramaayaNalaala jaaMgaD,oÊ Baagavatp``saad imalanaÊ saMyau@t klao@Tr esa pI navartnaÊ Aar Aar koSakrÊ Aar ela BaarWajaÊ esa Aar BaartIÊ jagatrama KunToÊ saI Aar jaaMgaDoÊ EaImatI maInaa lahroÊ baI Aar banjaaroÊ carnalaala TNDnaÊ nama-da lahroÊ saI esa kmalaoSaÊ ema Aar jaaTvarÊ yaU Aar maihlaaMga va kIt-na BaarWaja p`mauK rho. [sa Avasar pr roSamalaala jaaMgaD,o gaaoivandrama imarI tqaa madnaisaMh Dhiryaa p``arMBa sao Ant tk daonaaoM idna lagaatar manca pr ]pisqat rho tqaa AEaupUNa- Sabdao mao Apnao AnauBavaaoM kao vya@t krto hue EaI roSamalaala jaaMgaD,o jaI nao samaaja Aa*vaana ikyaa ik vao samaya rhto saamaaijak ]%trdaiya%va kao samaJakr Aagao baZ,oM tqaa ]nhaoMnao ]jvala BaivaYya ko ilae AaSaa vya@t krto hue kha ik p``iSaixat kaya-kta-AaoM ka Aadr krnaa saIKoM vat-maana pirpoxa maoM yahI ekmaa~ ivaklp hO. va@taAaoM ko ivacaaraoM kao samaIxaa krto hue Ant maoM EaI KunTo nao AagaamaI kaya-Ëma kI $proKa samaaja ko saamanao rKa ijasao sabanao Qvainamat sao svaagat evaM svaIkar ikyaa.

kaya-Ëma ka ivaSaoYa sarahnaIya Baaojana vyavasqaa ko Alaavaa kaorbaa xao~ ko ivaiBanna [ka[yaaoM ko p`mauK kaya-kta-AaoM ka ivaSaoYa yaaogadana rha. Ant maoM EaI DI Aar jaaTvar nao saBaI Aagantuk ivaWanaaoM kao kaya-Ëma kao safla banaanao ko ilae Qanyavaad p``stut ikyaa.


  AavaSyak jaanakarI :

k$Naa maata kI Aakismak inaQana sao satnaama pirvaar Saaok saMtPt.
AapkI inaQana idnaaMk 31 Agast 2006 idna gau$vaar kao hu[-.


16 Agast 2006 C%tIsagaZ, ko [ithasa maoM ek mah%vapUNa- idna

1º 16 Agast 2006 kao mahana bailadanaI rajaa gau$ baalakdasa jaI ka 205 vaa^ janmaaYTmaI mahao%sava hO.Aaja sao lagaBaga 204 saala phlao C%tIsagaZ, Baadao mahInao kI kalaI GanaGaaor AMiQayaarI rat kI trh poSavaa saama``ajya kI AatMk kI kalaI Cayaa va $Z,Ivaad AaOr Bayaanak A&nata saoo ga``st qaa. eosao samaya maoM AnQakar kao caIrto hue Baadao AYTmaI ko idna maata safUra ko kaoK sao gau$ GaasaIdasa ko AaMgana maoM ek Ad\BaUt baalak nao janma ilayaa jaao 1828 maoM mahana saahsaI bahadur praËmaI rajaa gau$ baalakdasa ko naama sao p``isaw hue. yah janmaaTmaI ka idna C%tIsagaZ, ko [ithasa maoM svaiNa-ma idna rha hO ijasanao poSavaa saama``ajya ka naostanaabaUd ikyaa.Aa[yao ]nakI janmaaYTmaI baD,o QaUmaQaama sao manaayaoM.

2º 16 Agast kao C%tIsagaZ, ko ËaintvaIr nakula iZZ,I jaI ka puNya itqaI hO. 16 Agast ko idna satnaama pnqa kao puna: pTrI pr laanao ka p``yaasa krnao vaalao mahana maanavatadI saahsaI vaIrsapUt nakula iZZ,I jaI ka dohavasaana hao gayaa.Aa[yao hma eosao mahana samaaja saovaI kao EawanjalaI Aip-t kr ]nako AQaUro kaya- kao Aagao baZ,anao ka saMklp laoM. yahI hmaarI saccaI EawanjalaI haogaI.

3º Aaja sao lagaBaga dao vaYa- pUva- 16 Agast 2004 kao jaba pUra doSa pnd``h Agast kI saMQyaa AajaadI ka jaSna manaa rha qaa tba ]sa rat saamp``daiyakÊ AatMkvaadI va Asaamaaijak t%vaaoM Wara Aa%masammaana sao jaIvana yaapna kr rho satnaamaI samaaja ko banQauAaoM pr saamaUihk hmalaa kr jaana maala sao maarnao kI yaaojanaa banaa[- jaa rhI qaI. 16 Agast 2004 kao Agalao idna saubah saubah [na saamp``daiyakÊ AatMkvaadI va Asaamaaijak taktao nao hmalaa kr jaana maala sao ka p`yaasa ikyaa. saamp``daiyak takt caahto qao taik laaoga gau$ GaasaIdasa kao BaUla jaayaoM AaOr ]nako maananao vaalaaoM kao sabak isaKanao ko ilae AaOrabaaMQaa ko laaogaaoM pr saamaUihk khr Zayaa. Aaja 16 Aagast kao [sa jaGanya GaTnaa ko pUro dao vaYa- haonao jaa rho hOM samaaja [sasao sabak lao AaOr [na saamp``daiyak taktaoM kao naostanaabaUd krnao ka saMklp laoM taik BaivaYya maoM eosao duSsaahsa krnao kI kao[- ihmmat na kr sako AaOr Aapko baccaaoM pr kao[- jauma- jyaadtI na kr sako.

Aa[yao [sa AagaamaI 16 Agast kao ek icantna idvasa ko $p maoM manaayaoM AaOr Apnao mahana balaIdanaI rajaa gau$ baalakdasa ko janmaao%sava kao safla banaayaoM.

Korba program

kaorbaa maoM dao idvasaIya ivaSaala satnaama sammaolana

idnaaMk 23 isatmbar 2006 sao 24 isatmbar 2006 tk

idna Sainaavaar saMQyaa dao bajao sao rivavaar saMQyaa 6 bajao gau$ bandnaa ko baad tk

ivaYaya:  @yaa satnaama Aandaolana kao punajaI-ivat ikyaa jaa sakta hO∆ yaid ha^ tao
satnaama Aandaolana ka p`arMiBak sva$p kOsaa qaa∆
yah Aandaolana kba AaOr kOsao samaaPt huAa∆
yaid satnaama Aandaolana jaIivat hO tao [saka p`acaIna va vat-maana sva$p maoM @yaa Antr hO∆
gau$ GaasaIdasa va gau$ baalakdasa ko jaIvana kala maoM @yaa BaU[-yaa naapa jaata qaa∆
janao} p`qaa iksanao p`arMBa ikyaa∆
Aaid Anaok ivaYayaaoM pr ivastar sao cacaa- ikyaa jaayaogaa.
saaqa hI [sa sammaolana maoM ]na tmaama ivaWanaaoM jaOsao sant  mahnt va rajamahntaoM ko Alaavaa
pMqaI va caaOka ko ivaWanaaoM ko saaqa ]na saBaI bauiwjaIiva vaga- tqaa gau$ pirvaar ko tmaama kNa-QaraoM kao BaI AamaMi~t ikyaa jaayaogaa
Aa[yao [sa mahana laxya kao hma saba imala kr pUra krnao ka p`yaasa kroM.

idllaI maoM satnaama ivavaah sampnna

naaoT : samast ivavaokSaIla banQauAaoM sao Aaga`h hO ik yah kovala ek p`yaasa maa~ hO tqaa [sao Anyaqaa na laoto hue Apnao ivacaar evaM sauJaava AvaSya BaojaoM taik samaaja maoM ek $pta sqaaipt hao sako AaOr hma $iZ,vaadI saMskRit sao inajaat pa sako. hma saba ka laxya ek hO ik maanavata pqa pr Aagao baZ,oM. ijasa jaaitvaadI vyavasqaa sao hmaoM naukSaana huAa hO ]sao %yaaganao ka p`yaasa kroM. gau$ ko isawant kao kaya-$p donao ka p`yaasa kro manaKo manaKo ek samaana kh gayao GaasaIdasa mahana.

 


28 maaca- bailadana idvasa

jaagaao    Baa[-    jaagaao
gau$ baalakdasa kI kubaa-naI sao samaaja sabak lao—
yah dd- BarI dastana hO ik hmaaro mahana bailadanaI rajaa maanavata ko rxak gau$ baalak dasa kI 28 maaca- 1860 kao satnaama ko p`caar hotu maugaolaI sao lagaBaga 20 iklaaomaITr dUr AaOrabaaMQaa gayao hue qao. Apnao AnauyaayaI ko Gar Baaojana ga`hNa krto va@t  danavata ko paoYak kayar savaNaao-M Wara iCp kr caaorI sao rai~ baolaa maoM saamaUihk hmalaa kr ]nakI h%yaa kr dI ga[- tqaa dao AMga rxak BaI rxaa krto hue SahId hao gayao. satnaama kI rxaa maoM gau$ nao baIrta pUva-k laD,to hue ApnaI jaana kI prvaah ikyao ibanaa pIz idKa kr Baaganao ko bajaaya Apnao kao kubaa-naI donaa ]icat samaJaa.
eosao baIr QaIr safura sapUt kao kaoiT kaoiT p`Naama.

baalakdasa ko baIr isapahI ]zao baZ,ao maOdanaaoM maoM 
satnaama kI ksama tumho hO mat baOzao naadanaI maoM.
gau$ jaao eOsaa caaihe jaao mana laavao caot 
purjaa purjaa kT maro kBaU na CaD,o Kot.


vyavasaaiyak evaM klaa sammaolana sampnna

idnaaMk 13 frvarI idna saaomavaar kao daophr dao bajao sao vyavasaaiyak sammaaolana p`arMBa huAa. [sa Avasar pr mau#ya Aitiqa EaI hrikSaaor kaoSalao va Anya ivaiSaYT AamaMi~t gaNamanya va@taAaoM nao Apnao va@tvya rKo. EaI TI Aar KunTo kI AQyaxata maoM kaya-ňma sampnna huAa. EaI ef Aar janaad-na nao kaya-ňma ka saMcaalana ikyaa. hjaaraoM kI saM#yaa maoM Aayao hue sadsyaaoM nao kaya-ňma ka BarpUr laaBa ]zayaa. vyavasaaiyak vaga- kao AiBanandna p~ ko saaqa maoDla idyao gayao. saBaI ]VaogapityaaoM nao samaaja ko p`it AaBaar vya@t krto hue samaaijak va Aaiqa-k Aandaolana kao Aagao baZ,anao hotu Apnaa sahyaaoga donao ka saMklp ilayaa.
rai~ Aaz bajao gau$ BaNDara calaayaa gayaa ijasamaoM tIna hjaar sao jyaada laaogaaoM nao gau$ p`saad va Baaojana p`aPt ikyao. rai~ naaO bajao sao klaa p`ityaaoigata Aayaaojana huAa ijasamao pMqaI naR%ya ko Alaavaa caaOka va Anya gaIt gaayao gayao. [sa trh satnaamaI samaaja nao nayaa AQyaaya p`armBa kr samaaja maoM nayaI caotnaa jagaanao ka p`yaasa ikyaa ijasakI jana samaudaya Wara BaUrI BaUrI p`SaMsaai ikyaa gayaa.
svatM~ satnaama pnqa calaayao jaanao ko baaro maoM BaI jana maanasa ko baIca ivacaar ikyaa gayaa AaOr sant ga`nqa AaOr pnqa kI idSaa maoM Aagao baZ,nao hotu sauJaava idyao gayao.

AagaamaI ivaSaoYa kaya-ňma
ijalaa strIya vyavasaaiyak sammaolana
Ap`ola2006 sao p`%yaok ijalaa maoM vyavasaaiyak sammaolana sampnna haogaa.

samast bauiwjaIvaI vaga- sao Aaga`h hO ik vao
Apnao ijalaa mao vyavasaaiyak sammaolana hotu tOyaarI maoM laga jaavaoM.


satnaama saaza

satgau$ carNa navaa[ko  pga bandaO kr jaaor.
kRpa krhU saba sant jana  Aaya baOiz yah zaOr..

bandaOM prqama saba gau$na ko carNaa. sat\naama jaohI dovaO varNaa..
satnaama jaIvana vyavahara. sa%ya AihMsaa AmaRtQaara..
p`oma kI baIja maQaur rsa vaaNaI. satnaama yah Kot hO jaanaI..
saunahu sant yaih vaaNaI ivacaarao.saca pityaaya tbaihM isar Qaarao..
mana ko Kot p`oma ko baIjaa. saurit lagaa[- satnaama kao saIMcaa..
jaOsao baIja haoihM fla vaOsaa. satnaama nahIM kCu AndoSaa..
AapO baaoAaO AapO kaTao . kD,uAa maIza Kud hI caaTao..
sant mahnt saunaaO mana laagao.bauiw ivavaok &ana tba jaagao..

ksturI kuNDlaI basaO  maRga ZUZ,o vana maaihM.
sat\ caotna GaT GaT basaO  duinayaa^ doKO naaihM..

prqama saIZ,I igaraOdpurI Qaamaa. janamaoM jaha^ gau$ satnaamaa..
dUsar saIZ,I Cata phaD,I. ]pjaO &ana satnaama kI KaD,I..
tIsar saIZ,I &ana ko gaMgaa. baht rho jaaoK nadI saMgaa..
caaOqao saIZ,I caZ,O jaOtKamaa. imaTO daoYa mad maaoh A$ kaamaa..
pMcama saIZ,I pMca prsaada. jaha^ rho gau$ ravaTI saaQaa.. ≥sat\saMgaī
YaYTma saIZ,I bandaOM gau$Wara. jaha^ rho gau$ &ana BaNDara..
saPtma saIZ,I saba saMt ko vaaNaI. kaTO mama AMQakar A&anaI..
saat saIZ,I saat prvaanaa. isarpur safura bauiw Kjaanaa..
ek naama ek hO Qyaanaa. sauirit lagaa[- kraO pihcaanaa..
jaao yah pZ,O gaunaO mana laagao. imaTO daoYa mana kYT saba Baagao..

bandaOM sakla samaaja kao  jaoih jaanao satnaama.
pga pga rah bata[ko  tjaO ňaoQa A$ kama..

Aba k$M vaNa-na gau$ gaaosaa[-. jaoih satnaama pnqa calavaa[-..
maMhgaU AmaraOitna dao] naamaa. basat rhya igaraOdpurI Qaamaa..
inaiSa baasar karja kao jaavaO. saMQyaa haot dao} Gar AavaO..
AmaraOitna sakla gauNaKanaI. kama kaja kao catur SayaanaI..
ek idna jaat rhya vaao baarI. BaUKa sant imalaO itnh caarI..
Kanaa iKlaaya idyaao itnh santna. Bayaao p`sanna tbaihM saba santna..
idyaao bataya maMhgaU ko pasaa. mana p`sanna Bayao dSa-na AiBalaaYaa..
karja CaiD, imalana kao Qaayao. santna doiK manaihM hrYaayao..

&ana saunat hiYa-t Bayao  inaja mana krt ivacaar.
saba santna saMga imaila ko  p`oma AgaaQa Apar..

yaih ivaiQa kCuk idvasa thM baIta. pu~ rtna AmaraOitna dIta..
naama Gaisayaa GaasaIdasa khavaa. satKaojaI satpu$Ya khavaa..
maatR Saaok bacapna sao payao. gaaya dUQa pIya jaIvana payao..
GaasaIdasa Ait gauNaKanaI. tasau kqaa nahIM jaaya baKanaI..
kama kaja kirbao kao Aatur. imalanasaar gauNaI Ait caatur..
kama krt kbahUM nahIM qaako. inat p`it p`oma saKa saMga raKo..
laaoBa laalaca nahIM kbahu satayao. jaao kCu imalaO saMga imala Kayao..
saMga saKa imalaI Kolana jaavao. sat maarga kao inat samaJaavao..
caaorI ihnsaa mait krao Baa[-. prQana laalaca baD,I baura[-..
ek idna saKa sap- Dsa laInha. dvaa lagaaya turt zIk kInha..
saahsa doiK sarahna laagao. GaasaI mana Antr nahIM jaagao..
kCuk barYa baIto yaih Baa^it. sat ko Kaoja rhya idna ratI..

AMjaaorI ko Gar gayao  isarpur ga`ama p`Qaana.
saundr sauSaIla vaQau pa[ko  maMhgaU ikyao frmaana..

safUra Ait sauSaIla saukumaarI. bauiw Kjaanaa gauNavatI naarI..
isarpur mahanadI ko tIra. baaOw ibahar &ana gamBaIra..
baaOw iBaxau tha^ kro inavaasaa.Aanand p`Bau kro jaha^ baasaa..
dixaNa kaoSala kI rjaQaanaI. tha^ rho naagaaja-una maha&anaI..
tasau p`Baava safura mana Baayao. &anavatI saba gauNa samaayao..
GaasaIdasa itnh byaah rcaavaa. sat\ pu$Ya paya tasau mana Baavaa..
GaasaIdasa mana Bayao p`sannaa. tasau p`Baava jaaya nahIM barnaa..
caar pu~ ek pu~I payao. baalak Amar Aagardasa khayao..
sauBad`a inaja pu~I ko naamaa. saundr sauSaIla tasau gauNa Qaamaa..

maraza ba`a*maNa raja maoM  duiKyaa saba samaaja.
AatMk ka pyaa-ya hO  koih ivaiQa hao[hOM kaja..

$iZ,vaad Bayaanak BaarI. cahu^ idiSa Cayao Gaaor AMiQayaarI.
Barma BaUt Baya mana Barmaayaa. AnQaivaSvaasa samauJa nahIM payaa..
maanava maanava Baod krayao. GaRNaa WoYa mad maaoh ]pjaayao..
sakla samaaja ikyao A&anaI. ivap` bauiw kao] nahIM jaanaI..
maihpit kht jagat Barmaayaa. yahI ivaiQa mauK ba`a*maNa janamaayaa..
pUijaya ivap` SaIla gauNa hInaa. SaUd` na gauNa gana &ana p`vaInaa..
Asat jaanaI gau$ vyaakula Baya}. sat Kaojana kao icaMitt rh}.
saaocat rho gau$ idna ratI. mana AMiQayaar idyaa ibana baatI..

sat\ Kaojana kao gau$ gayao  phuMcao Cata phar.
Qyaana magna baOzo rho  Baaogat kYT Apar..

jaMgala baIca bahya ek Jarnaa.Pyaasa bauJaavao saba duK hrnaa..
jaaoK nadI tT krO Asnaanaa. vaapsa jaaya krO inat Qyaanaa..
kCu idna bait gayao yaih Baa^it. AaOMra QaaOMra poMD, sauhait..
sat Asat\ baIca iCD,o laD,a[-. kOsao Baod kraOM maOM Baa[-..
sat\ kI ]pja sat\ sao hao[-. Asat\ sao sat\ kBaU nahIM hao[-..
kama ňaoQa mad laaoBa prmaanaa.Asat\ ivacaar ]pjaO A&anaa..
sat\ hO dyaa SaIla Anaumaanaa. k$Naa xamaa p`oma tba jaanaa..
vaaNaI maQaur jasa AmaRtvaaNaI. satnaama itnh idyao baKanaI..

saaMca baraobar tp nahIM  JaUz baraobar pap.
jaako hRdya saaMca hO  tako hRdya Aap..

Bayaanak raocak kalpinak jagat maoM 
   Baya Ba`ma Sabd ka Cayaa Gana Gaaor qaa.
BaadaoM Amaavasa saI rat  jaha^ kao[- pqa saUJao nahIM 
   Wnd AntW-nd mana  fOlaa caaraoM Aaor qaa..
tpsaI sauBaT kao[-  satKaojaI baabaa vaha^ 
   tasau mana pla pla sat\ maoM ivaBaaor qaa.
laaok prlaaok baIca sat\ kao ZUZ,t ifro 
   inaNa-ya sajaIva ek sat\ hI Anjaaor qaa..
p`kRit ko AaoT maahI kao[- prlaaok naahI 
   caaraoM Aaor rmaNaIya p`kRit ka gaaod qaa.
Baya Ba`ma CUiT gayaao mana ]ijayaara Bayaao 
   sat\ ko AMjaaor sao AMjaaor caaraoM Aaor qaa..
ek hI naama AaOr ek hI Qaama jaha^ 
   caotna pu$Ya baOz kro ivaEaama hO.
tahI kao jagaaAao inaja GaT kao manaaAao 
   satnaama saar yahI naama satnaama hO..

}^ca naIca ko Baod kao  pla maoM idyaao imaTaya.
manaKo manaKo saba ek hO  jaga kao idyaao bataya..

ek baar gau$ idyao] laKa[-. ba`a*maNa bauiw tjahUM ro Baa[-..
ba`a*maNa bauiw nahIM klyaanaa. Cla p`pMca kpTI itnh jaanaa..
baD, saao papI Aaih gaumaanaI. PaaKND $p Clao} nar jaanaI..
baavana $p Clao} baila rajaa. ba`a*maNa kInh kaOna kao kajaa..
ba`a*maNa hI saba kInhIM caaorI. ba`a*maNa hI kao laagat KaorI..
ba`a*maNa kInhaoM vaod puranaa. kOsaohu kO maaoih maanauYa jaanaa..
ek sao ba`*maO pnqa calaayaa. ek sao hMsa gaaopalaihM gaayaa..
ek sao SaMBau pnqa calaayaa. ek sao BaUt p`ot mana laayaa..

Cla p`pMca paKND ka  naama hO ba`a*maNavaad.
caar varNa ]pjaa[ko  Cilayaao maanauYa jaat.

baUJahU tuma inaja mait Anausaara.eosaa laaok vaod vyavahara..
ek sao pUjaa jaOina ivacaara. ek sao inahuir inamaaja gaujaara..
naanaa $p vaNa- ek kInha. caar vaNa- vaO kahU na caInha..
naYT gayao kta- nahIM caInha. naYT gayao AaOrih mana dInha..
naYT gayao ijanh vaod baKanaa. vaod pZ,o pr Baod na jaanaa..
kao} kahU hTa na maanaa. JaUza Ksama sad\gau$ nahIM jaanaa..
tna mana Baija rhu maaoro Ba>a. Qanya gau$ sa%ya hO va>a..
Aapuih dova Aapu hO pa^it. Aapuih kula Aapu hO jaait..
sava- BaUt saMsaar inavaasaI. Aapuih Ksama Aapu sauKvaasaI..
kht maaoih Bayala yauga caarI. kako Aagao khaOM pukair..

saaMcaih kao[- maanao nahIM  JaUzih ko saMga jaaya.
JaUzih JaUza imaila rhyaa  baoD,a gark kraya..

ekO pvana ekO panaI. }^ca naIca ko maQya na jaanaI..
jala ka Qarma SaIt barsaavao. AmaIr garIba maoM Baod na pavao..
pvana Qarma saMga lao[ baha[-. jaait pait nahIM jaanao Baa[-..
Aagauna Qarma saunahu mana laagao. jao kCu imalaO jalaavana laagao..
QartI Qarma ek hO Baa[-. saba imalaI saMga rhaO ro Baa[-..
jalacar qalacar naBacar naanaa. saba kao jaanaO ek samaanaa..
ek AakaSa t$ yao saba rh[-. Baod na jaanaO sant Asa kh[-..
nar iknnar pSau pxaI na jaanaa. Baod kha^ hO saunahu^ saujaanaa..

Baya A$ Barma ]pjaa[ko  ikyaao ivaBaaijat Baat..
inaja svaarqa ko karNao  baaMTo maanauYa jaat..

vaod baKanat saunahU^ saba santa. yah Ba`ma Baod haovaya Anta..
mauK sao ba`a*maNa pOda kInha. koih ivaiQa mauK kao yaaonaI caInha.
mauK sao ]lTI haot hO Baa[-. kOsao ba`a*maNa kao janamaa[-..
Baujaa sao kOsao xai~ya janamaayao. maMUC idKaya Ait garba krayao..
]dr to bainayaa kao janamaayao. poT idKavat baahr Aayao..
nahIM doKa eosaI kao[- naarI. jaoih janamaayao kana sao baarI..
Asa dud-Saa na doKI jaa[-. naarI jaait kI ksa kraOM baura[-..
saba Acarja Baart baIca hao[-. Anya doSa nahIM jaanaO kao[-..
saba maanauYa janamaO ek Baa^it. ifr @yaaoM vaod ikyaa kujaait..

maOM taoh pUCaOM piNDta  Sabd baD,a kI jaIva.
jaao jaanao satnaama kao  yahI Sabad kI naIva..

ek AcamBaa AaOro jaanaao. caarmaUKI ba`*maa ko maanaao..
Ajaba khanaI ba`*maa ko Baa[-. inaja baoTI saMga ikyaa ibaha[-..
naard naama ba`*maa ko baoTa. caaraoM yauga kao idyaao lapoTa..
laaK barYa yauga ]mar bata[-. GaUmat ifrt na naard bauZ,a[-..
ek sao ek AjaUbaa Baa[-. Asa dovatna kI BaID, baZ,a[-..
AYTBaujaa catuBau-ja Yazbadnaa.lagao Bayaanak dsa iSar barnaa..
ek to ek Bayaanak krnaI.jaasau kqaa nahIM jaayao barnaI..
$p ivakrala Bayaanak BaarI. prpi%na saaoho iksana maurarI..
rasa rcaaya gaaoipyana ko saMgaa. sabakao iknh yamaunaa tT naMgaa..
Qanya p`Bau Qanya Asa [-Saa. mana Barmaavao jaako ikssaa..
Asat\ baat saba sat\ batlaayao. yaih ivaiQa mana Baya Barma samaayao..
pZ,naa pZ,ao Qarao jaina gaao[-. naihM tao inaScaya gaaya ibagaao[-..

inaja GaT kraO ivacaair tuma  yao saba Asat\ hO baat.
sat\ kaTo ba`*majaala kao  jasa tara prBaat..

jaako mana kro Asat\ p`vaoSaa. BaagaO Sai> nahIM kCu AndoSaa..
yahI Ba`ma sao ]pjaO Baya Baa[-. AdBaUt AaScaya- cama%kar idKa[-..
yahI kao ba`*mafaMsa tuma jaanaao. jaoihko fnda bacaO na maanaao..
Baya ibanaa Bai> na haovaya Baa[- . kh gayao tulasaIdasa gaaosaa[-..
pap puNya laaok prlaaoka. svaga- nark Baya byaapO Saaoka..
yaih karNa mana Baya ]pjaayaa. ivap` bauiw samauJa naih payaa..
mana BaUlaO pqa baIca bajaara. BaTkt rhO tha^ AMiQayaara..
kao[- vaha^ nahIM rsta saUJaO. Baya Ba`ma baIca na rsta baUJaO..
kaja krna Aalasa ]pjaayao. sat maarga to mana Barmaayao..
kama ňaoQa maaoh saba jaagao. mad maayaa tRYNaa saMga laagao..
yah saba duK ko karNa jaanaao. Asat inavaasa krihM mana maanaao..

mana AmiQayaara haot hI  jaga AmiQayaara haoya.
mana ]ijayaara haot hI  jaga ]ijayaara haoya..

ek cama%kar gau$ nao kInha. satnaama hma sabakao dInha..
hma mait mand samauJa nahIM payao. satnaama gau$ AlaK jagaayao..
satnaama eih AmaRt baanaI. inaja mana caKao tbaih tuma jaanaI..
jaihko mana kro sat\ p`vaoSaa. imaTO daoYa saba BagaO klaoSaa..
Baya A$ Barma na mana maoM Aavao. satnaama jaoih mana maoM Qyaavao..
kama ňaoQa mad maaoh saba Baagao. maayaa tRYNaa pasa na laagaoo..
k$Naa SaIla dyaa ]pjaavao. sahnaSaIla mana Saaint laavao..
xamaa dana inat mana ]pjaavao. sa%ya AihMsaa maarga pavao ..
saahsa ]pjaO praňma jaagao. Aalasa inad`a turtO Baagao..
satpu$Ya nahIM haoya A&anaI. tasau AQar inat AmaRt baanaI..
yaih ivaiQa gau$na idyaa sandoSaa. isaiw haot nahI kCu AndoSaa..

satnaama hI saar hO  jaIvana ka vyavahar.
sat caotna jaoih GaT basaO ]pjaO Sai@t Apar..

baalakdasa ko AmaRt baanaI. pako BaaKa raKo panaI.
caUhya AmaRt ko AaorvaatI. magana haoya Bau[yaa ko CatI.
maaqa maukuT gar kNzI maalaa. haqaI saMga saMBaalao Baalaa.
kmarpTa saMga baaMQa kTarI. rajaa gau$ baIr bailaharI.
baIr gau$ bailadanaI caaolaa. jaoKr bacana Aigana ko gaaolaa.
ijahlaI ba#tr AaoD,na KaD,a. raoma raoma ibacCI ko AaD,a.
Zala Bajana ko naama ko togaa. AaorI AaorI pcaasaI zoMgaa.
Qanya Qanya Aao gau$ gaaosaa[-. jaoKr prna phar ko naa[-.
hIramanaI rtna ko AaBaa. prbala pu$Ya pKarya BaaKa.
caohra caMDI dabaya patI. fIkao laaK idyaa ko baatI.
samar nadI ma lahU baaohavaya. tamao inaBa-ya baIr nahavaya..
DubakI laya saagar ksa panaI. AaohI pu$Ya ko safla javaanaI.
jaao na[- baIrgait laa paya. AaoKr javaanaI ibarqaa jaaya.
doK lajaavaya kaoiTna kama. saahoba satgau$ satnaama.

Qanya Qanya gau$ baalak  idyaao satnaama ]baar.
Qanya Qanya saba sant kao sat&ana hO Aprmpar..

AlaK naama ko Agahr naotI. krya ravaTI saotI maotI..
satnaama ko saar batavaya. haro hMsaa naIMd jagaavaya..
kpTI mana ko mau^h JauJavaavaya. baOrI ko CatI gauMgavaavaya..
saot KMBa laagao caaOpara. Sabd ibahMgama krya pukara..
naama jarya AMgara ko naa[-. sakla jagat ko klauYa imaTa[-..
a ~aih ~aih Bayao tp ko tap. toja saMBaaro Apnao Aap..
Agana lagao naBa QauMAa Caya. jaIva jagat lao doya Barmaaya..
sarga inasaOnaI laoKr naama. Daolao pvana ivajaya ko Kama..
baaMQao gaaMz Qaro ho naama. saahoba satgau$ satnaama..


Qanya hO gau$ , , , maoro Qanya hO gau$.
Qanya hO gau$ , , , maoro Qanya hO gau$ , , , .
Qanya , , hO gau$ , , , maoro Qanya hO gau$ , , ,.
ijasanao ikyaa satnaama kao Sau$.
satnaama kao Sau$ satnaama kao Sau$.
ijasanao ikyaa satnaama kao Sau$.
satrMgaI yah jaga hO maayaa. saat rMga maoM maaoh samaayaa..
knak kaimanaI kMcana kayaa. mair mair imaTO na mana kI maayaa..
kama ňaoQa mad laaoBa jagaayaa. raga WoYa tRYNaa ]pjaayaa..
baIca BaMvar mana Daolana laagao. samauiJa na pavao [t ]t Baagao..
mana Barmaaya idSaa nahIM saUJao. ilapTI maayaa mana nahIM baUJao..
satnaama jaba mana maoM Aayao . saaro daoYa turt imaTI jaayao..
sat hO gau$ , , , , maoro sat hO gau$.
sat hO gau$ , , , , maoro sat hO gau$ , , ,.
sat hO gau$ , , , , maoro sat hO gau$ , , ,.
&ana ka saagar idyaa bahayao. p`oma dyaa k$Naa samauJaayao..
kaTa gau$ nao mana ka fnda.satnaama lao[ mana haoya Aananda.
saba rMga imalaI haovaO [k rMgaa. jasa satnaama ka hO satsaMgaa.
saba rMgaaoM ka ek hO rMgaa. Svaot Qvajaa laavaO mana caMgaa..
saba rMgaaoM ka Baod imaTayaa. Svaot Qvajaa jaga maoM fhrayaa..
&ana vaOragya yaih mana ]pjaavao. xamaa SaIla k$Naa mana Baavao.
saba nadI imalaI saagar khlaavao. satnaama yahI Baa^it sauhavao.
jaya hao ga$ , , ,, maoro jaya hao gau$ , , ,,
jaya hao ga$ , , ,, maoro jaya hao gau$ , , ,,
jaya hao ga$ , , ,, maoro jaya hao gau$ , , ,,

rhnaa nahIM dosa ibaranaa hO.
yah saMsaar kagaja kI puiD,yaał baMUd pD,o Gaula jaanaa hO.
yah saMsaar kaMTa kI baaD,I ]laJa ≠ pulaJa mair jaanaa hO..
yah saMsaar JaaD, AaOr JaaMKrł Aaga lagao jair jaanaa hO.
GaasaI kht saunaao Baa[- santaoMoł satgau… naama izkanaa hO..IMPORTANT NEWS

SATNAMI OFFICERS MEET AT BHILAI
Date: 4rt Dec. 2005, Time: 2.00 PM
Vanue- SATNAM BHAVAN SECTOR -6 BHILAI
CHIEF GUEST - DR. S.L.Adile , Registrar Medical college Raipur (CG)
Organiser - Sant Kumar Keshkar
Participant may register their entry


iBalaa[- maoM sampnna AiQakairyaaoM kI sammaolana kI ek Jalak
1 kaya-ňma maoM AiQakairyaaoM nao ivaSaoYa ]%saah idKaya
2 gau$ vandnaa kao saba jagah p`armBa krnao kI salaah dI ga[-
3 samast C%tIsagaZ, ko AiQakairyaaoM va kma-caairyaaoM kao ek jauT krnao kI sauJaava dI ga[-
4 Aaiqa-k yaaogadana kr samaaja kao majabaUt banaanao ka saMklp ilayaa gayaa
5 18 idsambar gau$ pva- manaanao pr ek $pta laanao saMbaMQaI ivacaar evaM sauJaava rKo gayao.
6 kaya-ňma gau$ vandnaa sao p`armBa huAa AaOr gau$ vandnaa ko saaqa samaaPt huAa.
7 EaI santkumaar koSkr nao saflata pUva-k kaya-ňma ka saMcaalana ikyaa. ]pisqait sarahnaIya rha.
Anya sauJaava va p`stava baad maoM idyao jaayaoMgao.

hrIBaUima dOinak samaacaar maoM ivaSaoYa $p sao kaya-ňma pr p`kaSa Dalaa gayaa hO.

saavaQaana ­
satnaamaI jaagarNa yaa~a yaa rajanaIitk jaagarNa yaa~a
rajanaIitk paiT-yaaoM maoM gau$ GaasaIdasa jayantI kao laokr haoD,
satnaamaI samaaja satk- rho [na barsaatI maoMZkaoM sao.
yao Apnao svaaqa- ko ilae daOD, rho hOM.
jaagato rhao

satnaama caotnaa maMca


p`aqa-naa

satnaama satnaama satnaama baaola . Qanya gau$ GaasaIdasa baalakdasa baaola ..
satnaama satnaama satnaama baaola . Qanya gau$ GaasaIdasa baalakdasa baaola ..
satnaama satnaama satnaama baaola . Qanya gau$ GaasaIdasa baalakdasa baaola ..
maaolaa do do gau$ &ana sat\naama ko ,, hao maaolaa do do gau$ &ana sat\naama ko , , ,
kaho laagao idyanaa kaho laagao baatI , , , , 2 baar
kaho ko tola jalaO saarI ratI ,, , , , , 2 baar
maaolaa do do gau$ &ana sat\naama ko , , , ,
tna laagao idyanaa mana laagao baatI , , , 2 baar
p`oma ko tola jalaO saarI ratI , , ,, , 2 baar
maaolaa do do gau$ &ana sat\naama ko , , ,, ,
kaho ma iTko ho gau$ QartI AkaSaa  QartI AkaSaa. 2 baar
kaho sao haovaqao saUrja caaMd prkaSaa  caaMd prkaSaa.. 2 baar
maaolaa do do gau$ &ana sat\naama ko , , , sat\ maoM iTko ho yao QartI AkaSaa  QartI AkaSaa. 2 baar
sat\ sao haovaqao saUrja caaMd prkaSaa  caaMd prkaSaa .. 2 baar
maaolaa do do gau$ &ana sat\naama ko , , , ,
satnaama satnaama satnaama baaola . Qanya gau$ GaasaIdasa baalakdasa baaola ..
satnaama satnaama satnaama baaola . Qanya gau$ GaasaIdasa baalakdasa baaola ..
satnaama satnaama satnaama baaola . Qanya gau$ GaasaIdasa baalakdasa baaola ..

AartI

satnaama AartI AartI haoqao GaasaIdasa saahba ko  sat\naama hI saar hO , , ,
phlaI AartI igaraOdpurI kInha.
gau$ GaasaIdasa janama jaha^ laInha hao..AartI haoqao GaasaIdasa saahba ko  sat\naama hI saar hO , ,
dUjao AartI ipta maMhgaUdasa saaoho.
maata AmaraOtIna mana AanaMd paoho hao.. AartI haoqao GaasaIdasa saahba ko  sat\naama hI saar hO , ,
tIjao AartI jaOtKama gaavao.
kama  ňaoQa  mad  laaoBa Bagaavao hao.. AartI haoqao GaasaIdasa saahba ko  sat\naama hI saar hO ,, , ,
caaOqao AartI Cata phaD, kIjaO.
sat\ &ana jaha^ gau$jaI laIjaO hao.. AartI haoqao GaasaIdasa saahba ko  sat\naama hI saar hO , , , ,
paMcao AartI BaNDarpurI gaa^vao.
sat\ &ana jaha^ gau$jaI laKavaoM hao .. AartI haoqao GaasaIdasa saahba ko  sat\naama hI saar hO , , ,
Cyao AartI gau$ baalakdasa lagaavaaOM.
satnaama saonaa jaha^ ravaTI lagaavao hao .. AartI haoqao GaasaIdasa saahba ko  sat\naama hI saar hO , , , ,
saato AartI saba santaoM Gar jaavao.
satnaama saba ihrdo samaavao hao.. AartI haoqao GaasaIdasa saahba ko  sat\naama hI saar hO , , ,


mah%vapUNa- saUcanaa
maanyavar kaSaIrama ka idnaaMk 8 A@TUbar 2006 kao dor rat 12 bajakr 20 imanaT maoM Aakismak daobara idmaagaI daOra pD,nao ko karNa inaQana hao gayaa. vao koDr AaQaairt baamasaof saMgaznaÊ DI esa 4Ê va bahujana samaaja paTI- ko saMsqaapk rho hOM. [nhaoMnao sana\ 1984 maoM vat-maana C%tIsagaZ, ko jaaMjagaIr laaoksaBaa saIT sao p`qama baar caunaava laD,a AaOr [nhoM 32000 vaaoT imalao qao.yah jaanakarI imaiDyaa Wara galat p`caar ko karNa idyaa ja rha hO.Aapnao dilat SaaoiYat samaaja maoM caotnaa laanao ko ilae AajaIvana saMGaYa- krto rho. Aapnao sana\ 1981 maoM igaraOdpurI maolaa maoM EaI TI Aar KunTo ko sahyaaoga sao p`dSa-naI lagaayaa qaa ijasamaoM gau$ GaasaIdasa jaI ko jaIvana pr ivastar sao p`kaSa Dalaa qaa. satnaama pnqa Aapko inaQana pr gahra Saaok vya@t krta hO.

gau$ baalakdasa jaI ko 146vaIM bailadana vaYa- ko Avasar pr

C%tIsagaZ, rajya strIya dao idvasaIya saamaaijak pircacaa- sampnna

ivaYaya ­ satnaama ka punajaa-garNa evaM punas-qaapnaa ³kla Aaja AaOr kla ko saMdBa- maoM´

Symposium on Revival & Survival of Satnam Panth

(in respect of Yesterday, Today and Tomorrow)

sqaana ­ satnaama p`aMgaNaÊ T/aMsapaoT-nagar kaorbaa³Cº gaº´

idnaaMk ­ 23 va 24 isatmbar 2006

satnaama lahr Aba C%tIsagaZ, ko kaonao kaonao maoM fOlanao lagaa

ivagat krIba tIna vaYa- phlao 13 va 14 idsambar 2003 kao satnaama Bavana sao@Tr­ 6 iBalaa[- maoM C%tIsagaZ, rajya strIya dao idvasaIya satnaama caotnaa iSaivar Aayaaoijat ikyaa gayaa qaa ijasamaoM pUro C%tIsagaZ, ko ivaiBanna ijalaaoM sao samaaja ko p`bauw laaogaaoM nao Baaga ilayaa qaa AaOr p`qama str pr sampUNa- C%tIsagaZ, kao satnaamamaya banaanao ko ivaYaya maoM ivastar sao cacaa- kI ga[- qaI. Aaja iBalaa[- duga-AaOr Aasa pasa SahrI xao~ va dUr draja ga`amaINa AMcala maoM [saka p`Baava doKnao kao imalata hO. p`%yaok saaomavaar kao saMQyaa 6º30 bajao gau$ vandnaa sao p`arMBa hao AartI ko saaqa Apnao Aadt vyavahar kao sauQaarnao ko saMbaMQa maoM icantna manana va samaaja ko ivaiBanna phlauAaoM ivastar sao cacaa- kI jaatI hO. [sa p`iËyaa sao xao~ maoM caaraoM Aaor satnaama }jaa- lahr fOlata najar Aata hO. [saI kD,I maoM AaOVaoigak nagarI kaorbaa maoM dao idvasaIya
satnaama ka punajaa-garNa evaM punas-qaapnaa ivaYaya pr ivastar sao pircacaa- sampnna hu[-.
[sa Avasar pr Anaok saamaaijak gaNamaanya ivaWanaaoM nao Baaga ilayaa ijasamaoM sao p`mauK EaI roSamalaala jaaMgaD,o BaUtpUva- saaMsadÊ EaI Tukrama KUnTo ]pmahap`banQak,Ê EaI gaaoivandrama imarI BaUtpUva- saaMsad va BaUtpUva- ivaQaayak EaI madnaisaMh Dhiryaa jaI ko Aaitqya maoM saamaaijak pircacaa- kI Sau$Aat gau$vandnaa va AartI ko saaqa p`arMBa huAa. gau$vandnaa ka saMcaalana iBalaa[- ko EaI maMSaarama kuro-Ê EaI gaaovaQa-na TMDna va EaI gaaoivand vama-na Wara saamaUihk p``aqa-naa evaM AartI sao sampnna hao kaya-Ëma ka samaapna dUsaro idna vandnaa ko saaqa huAa. pircacaa- ko p``arMBa maoM Aagantuk sajjanaao nao Apnaa pircaya idyaa tqaa saMyaaojak EaI DI Aar jaaTvar ³AQyaxa kaorbaa klyaaNa saimait´ nao Apnao svaagat BaaYaNa maoM [sa gaMBaIr ivaYaya pr pircacaa- ko ilae jana maanasa kao AamaMi~t krto hue EaI KunTo jaI kao ivaYaya kI gaMBaIrta pr p``kaSa Dalanao ko ilae AamaMi~t ikyaa. maananaIya EaI KuTo jaI nao kaya-Ëma kI $proKa evaM ]_oSya kao ËmabaW trIko sao ivaiBanna ibanduAaoM pr ivacaar ivamaSa- hotu roKaMikt ikyaa.
saamaaijak pircacaa- maoM va@taAaoM nao mau#ya$p sao gau$ GaasaIdasa ko jaIvanaI va satnaama Aandaolana kI vat-maana sva$p pr ivaSaoYa icanta jatayaa. saaqa hI sammaainat gau$pirvaarÊ rajamahntaoMÊ mahntaoMÊ saaTIdar va BaNDairyaaoM kI BaUimaka pr garma bahsa huAa. saamaaijak ekta ko ilae saMyama va AnauSaasana kI AavaSyakta pr jaaor doto hue p``iSaixat kaya-kta-AaoM kI BaUimaka pr p``kaSaDalaa gayaa. sava-sammait sao yah svaIkar ikyaa gayaa ik ibanaa p``iSaixat kaya-kta- ko samaaja maoM ek$pta laanaa kizna haogaa At: t%kala p``iSaxaNa iSaivar lagaanao kI AavaSyakta pr ivaSaoYa jaaor idyaa gayaa taik satnaama Aandaolana kao puna: pTrI pr vaapsa laanao ko ilae gau$ baalakdasa Wara calaayao gayao '&ana ka pnqa' calaanaa Ainavaaya- hO. &ana ka pnqa hI kRpaNa kI Qaar sao toja saamaaijak jaZ,taÊ $iZ,vaad AaOr AnQaivaSvaasa ko kaoZ, sao samaaja kao maui@t idlaa payaogaa. sant ga``nqa AaOr pnqa kI AavaSyakta AaOr mah%va BaI pircacaa- ka mau#ya AakYa-Na rha tqaa cama%kar va Anaga-la baataoM sao hTkr pnqaI gaana maoM ek$pta laanao ko ilae ivaWanaaoM kao Aa*vaana ikyaa gayaa. EaI yaSavant satnaamaI ko satnaama Bajana kao ]pisqat jana samaudaya nao BaUrI BarI p``SaMsaa kI.
dUsaro idna 24 isatmbar 06 kao inaQaa-irt samaya 10 bajao vandnaa va icantna sao puna:pircacaa- p``arMBa huAa AaOr gaNamaanya AitiqayaaoM Apnao AnauBava va satnaama Aandaolana kao gait p``dana krnao kI idSaa maoM p``iSaxaNa ko Alaavaa saamaaijak Sai@t Aija-t krnao ko k[- AaQauinak ]paya sauJaayao. gauNaa%mak iSaxaa ko saaqa saamaaijak inaiYËyata sao maui@t idlaanao hotu janma sao maR%yau tk samaaja ko p``%yaok AMga kI ]icat BaagaodarI hotu kaya-Ëma calaanao kI AqavaSkta mahSaUsa kI ga[-. maanavatavaadI saaih%ya saRjana va Aaiqa-k saudRZ,ta laanao ko k[- ]paya sauJaayao gayao. AapsaI sampk- evaM sahyaaoga kI Baavanaa jaagaRt krto hueÊ ApnaI takt va kmajaaoiryaaoM ka ehSaasa krto hueÊ caunaaOityaaoM ko saaqa maaOko ka laaBa laoto hue Aagao baZ,nao ko ilae sabanao Qvainamat sao saMklp ilayaa.
saOkD,aoM kI saM#yaa maoM AamaMi~t janasamaudaaya ko baIca pircacaa- maoM AitiqayaaoM ko Alaavaa Baaga laonao vaalao ivaiBanna ijalaa ko jana p``itinaiQayaaoM ko naama rayapur sao saMyau@t klao@Tr EaI esa Aar baaMQaoÊ Daº pI Aar GaRtlahroÊ satnaama klaakar yaSavant satnaamaI AaOr nandkumaar naarMgaÊ duga- sao byaasanaarayaNa kuro-Ê gaaovaQa-nalaala TNDnaÊ vaodanand idvyaaÊ Aar ko banjaaroÊ i~laaocana DhroÊ cand``BaUYaNa banjaaroÊ gaaoivand bama-naÊ pUnama jayatI AaOr ef Aar janaad-na p``mauK rhoÊ ijalaa QamatrI sao Daº Amar puronaaÊ ijalaa ibalaasapur sao EaImatI naIra dovaIÊ EaI laKnalaala kaoSalao va EaI haorIlaala idvaakr caaMpa sao laaokklaakar gaaorolaala vama-na EaI DI Aar manahr Daº basantkumaar mahoSa va EaI ef Aar jaaMgaD,o jaSapu sao EaI baI Aar baGaola EaI saudrlaala inaralaa EaI DI ela idvyaakr gaayakvaaD bastr baOlaiDlaa sao EaI ra~o tqaa kaorbaa sao sava-EaI eDvaaokoT ramaayaNalaala jaaMgaD,oÊ Baagavatp``saad imalanaÊ saMyau@t klao@Tr esa pI navartnaÊ Aar Aar koSakrÊ Aar ela BaarWajaÊ esa Aar BaartIÊ jagatrama KunToÊ saI Aar jaaMgaDoÊ EaImatI maInaa lahroÊ baI Aar banjaaroÊ carnalaala TNDnaÊ nama-da lahroÊ saI esa kmalaoSaÊ ema Aar jaaTvarÊ yaU Aar maihlaaMga va kIt-na BaarWaja p`mauK rho. [sa Avasar pr roSamalaala jaaMgaD,o gaaoivandrama imarI tqaa madnaisaMh Dhiryaa p``arMBa sao Ant tk daonaaoM idna lagaatar manca pr ]pisqat rho tqaa AEaupUNa- Sabdao mao Apnao AnauBavaaoM kao vya@t krto hue EaI roSamalaala jaaMgaD,o jaI nao samaaja Aa*vaana ikyaa ik vao samaya rhto saamaaijak ]%trdaiya%va kao samaJakr Aagao baZ,oM tqaa ]nhaoMnao ]jvala BaivaYya ko ilae AaSaa vya@t krto hue kha ik p``iSaixat kaya-kta-AaoM ka Aadr krnaa saIKoM vat-maana pirpoxa maoM yahI ekmaa~ ivaklp hO. va@taAaoM ko ivacaaraoM kao samaIxaa krto hue Ant maoM EaI KunTo nao AagaamaI kaya-Ëma kI $proKa samaaja ko saamanao rKa ijasao sabanao Qvainamat sao svaagat evaM svaIkar ikyaa.
kaya-Ëma ka ivaSaoYa sarahnaIya Baaojana vyavasqaa ko Alaavaa kaorbaa xao~ ko ivaiBanna [ka[yaaoM ko p`mauK kaya-kta-AaoM ka ivaSaoYa yaaogadana rha. Ant maoM EaI DI Aar jaaTvar nao saBaI Aagantuk ivaWanaaoM kao kaya-Ëma kao safla banaanao ko ilae Qanyavaad p``stut ikyaa.

  AavaSyak jaanakarI :

k$Naa maata kI Aakismak inaQana sao satnaama pirvaar Saaok saMtPt.
AapkI inaQana idnaaMk 31 Agast 2006 idna gau$vaar kao hu[-.

16 Agast 2006 C%tIsagaZ, ko [ithasa maoM ek mah%vapUNa- idna

1º 16 Agast 2006 kao mahana bailadanaI rajaa gau$ baalakdasa jaI ka 205 vaa^ janmaaYTmaI mahao%sava hO.Aaja sao lagaBaga 204 saala phlao C%tIsagaZ, Baadao mahInao kI kalaI GanaGaaor AMiQayaarI rat kI trh poSavaa saama``ajya kI AatMk kI kalaI Cayaa va $Z,Ivaad AaOr Bayaanak A&nata saoo ga``st qaa. eosao samaya maoM AnQakar kao caIrto hue Baadao AYTmaI ko idna maata safUra ko kaoK sao gau$ GaasaIdasa ko AaMgana maoM ek Ad\BaUt baalak nao janma ilayaa jaao 1828 maoM mahana saahsaI bahadur praËmaI rajaa gau$ baalakdasa ko naama sao p``isaw hue. yah janmaaTmaI ka idna C%tIsagaZ, ko [ithasa maoM svaiNa-ma idna rha hO ijasanao poSavaa saama``ajya ka naostanaabaUd ikyaa.Aa[yao ]nakI janmaaYTmaI baD,o QaUmaQaama sao manaayaoM.

2º 16 Agast kao C%tIsagaZ, ko ËaintvaIr nakula iZZ,I jaI ka puNya itqaI hO. 16 Agast ko idna satnaama pnqa kao puna: pTrI pr laanao ka p``yaasa krnao vaalao mahana maanavatadI saahsaI vaIrsapUt nakula iZZ,I jaI ka dohavasaana hao gayaa.Aa[yao hma eosao mahana samaaja saovaI kao EawanjalaI Aip-t kr ]nako AQaUro kaya- kao Aagao baZ,anao ka saMklp laoM. yahI hmaarI saccaI EawanjalaI haogaI.

3º Aaja sao lagaBaga dao vaYa- pUva- 16 Agast 2004 kao jaba pUra doSa pnd``h Agast kI saMQyaa AajaadI ka jaSna manaa rha qaa tba ]sa rat saamp``daiyakÊ AatMkvaadI va Asaamaaijak t%vaaoM Wara Aa%masammaana sao jaIvana yaapna kr rho satnaamaI samaaja ko banQauAaoM pr saamaUihk hmalaa kr jaana maala sao maarnao kI yaaojanaa banaa[- jaa rhI qaI. 16 Agast 2004 kao Agalao idna saubah saubah [na saamp``daiyakÊ AatMkvaadI va Asaamaaijak taktao nao hmalaa kr jaana maala sao ka p`yaasa ikyaa. saamp``daiyak takt caahto qao taik laaoga gau$ GaasaIdasa kao BaUla jaayaoM AaOr ]nako maananao vaalaaoM kao sabak isaKanao ko ilae AaOrabaaMQaa ko laaogaaoM pr saamaUihk khr Zayaa. Aaja 16 Aagast kao [sa jaGanya GaTnaa ko pUro dao vaYa- haonao jaa rho hOM samaaja [sasao sabak lao AaOr [na saamp``daiyak taktaoM kao naostanaabaUd krnao ka saMklp laoM taik BaivaYya maoM eosao duSsaahsa krnao kI kao[- ihmmat na kr sako AaOr Aapko baccaaoM pr kao[- jauma- jyaadtI na kr sako.

Aa[yao [sa AagaamaI 16 Agast kao ek icantna idvasa ko $p maoM manaayaoM AaOr Apnao mahana balaIdanaI rajaa gau$ baalakdasa ko janmaao%sava kao safla banaayaoM.28 maaca- bailadana idvasa

jaagaao    Baa[-    jaagaao
gau$ baalakdasa kI kubaa-naI sao samaaja sabak lao—
yah dd- BarI dastana hO ik hmaaro mahana bailadanaI rajaa maanavata ko rxak gau$ baalak dasa kI 28 maaca- 1860 kao satnaama ko p`caar hotu maugaolaI sao lagaBaga 20 iklaaomaITr dUr AaOrabaaMQaa gayao hue qao. Apnao AnauyaayaI ko Gar Baaojana ga`hNa krto va@t  danavata ko paoYak kayar savaNaao-M Wara iCp kr caaorI sao rai~ baolaa maoM saamaUihk hmalaa kr ]nakI h%yaa kr dI    ga[- tqaa dao AMga rxak BaI rxaa krto hue SahId hao gayao. satnaama kI rxaa maoM gau$ nao baIrta pUva-k laD,to hue ApnaI jaana kI prvaah ikyao ibanaa pIz idKa kr Baaganao ko bajaaya Apnao kao kubaa-naI donaa ]icat samaJaa.
eosao baIr QaIr safura sapUt kao kaoiT kaoiT p`Naama.
baalakdasa ko baIr isapahI ]zao baZ,ao maOdanaaoM maoM 
satnaama kI ksama tumho hO mat baOzao naadanaI maoM.
gau$ jaao eOsaa caaihe jaao mana laavao caot 
purjaa purjaa kT maro kBaU na CaD,o Kot.


SWAGAT PATRIKA 2nd ISSUE released on Sept'06
Dear friends,
Please collect your copy on Economic upliftment of Society from Sri F. R. Janardan Bhilai

Qana AaOr QartI maoM satnaaimayaaoM kI BaagaodarI
kla Aaja AaOr kla

satnaaimayaaoM kI saamaaijak ≠ Aaiqa-k isqait gaaMva AaOr Sahr maoM inavaasa krnao vaalaaoM kI

Aaya ko saaQana ≠
kRiYa maoM BaagaIdarI ≠ AaOsat jamaIna ≥dsa ekD, sao } pr AaOr ]sako naIcaoī p`it pirvaar
AaOr AaOsat p`it pirvaar janasaM#yaa
1 KotIhr majadUr iksaana ≠ AaOsat majadUrI
2 Qaana ko Alaavaa Anya vyaapairk fsala kI Aaor Qyaana
3 dOinak majadUrI ≠ AaVaoigak xao~ maoM va KotaoM maoM
4 Anya majadUrI ≠ yaITa banaanaa  imas~I kaya- Aaid
5 vanaaopja maoM BaagaIdarI ≠ toMdU p%ta laaSaa caar icaraOMjaI
vyaapar maoM BaagaIdarI ≠
1 iksa p`kar ka vyaapar AaOr pUMjaI inavaoSa
2 kuTIr ]Vaoga ko p`it ]dasaIna @yaaoM
3 baZ,a[- saolaUna maalaI AaTaomaokoinak [lao@T/oiSayana saa[ikla pMcar sao laokr kbaaD,I QaMQaa tk ivaiBanna p`kar ko QanQao
4 zokadarI makana banaanao ka zoka Kuda[- Zaolaa[- tasa ko baavana p%to pr vyast samaaja kao badlaa kOsao jaaya jaD,I baUiTyaaoM ka vyaapar
naaOkrI maoM BaagaIdarI ≠
AiQakarI va kma-caarI kI saM#yaa va AaOsat Aaya
1 rajya maoM
2 kaoyalaa Kdana  baalakao  sTIla PlaaMT  pavar PlaaMT maoM BaagaIdarI
3 Anya AaOVaoigak saMsqaanaaoM maoM BaagaIdarI
4 Anya p`antaoM maoM kaya-rt piblak sao@Tr va kod` sarkar maoM BaagaIdarI
iSaxaa AaOr vyavasaaya ≠
iSaxaa ko xao~ maoM BaagaIdarI iSaxak va ivaVaqaI-
1 p`ayamarI skUla sao laokr kalaoja tk
2 [MijainayairMga maoiDkla va p`baMQana xao~ maoM BaagaIdarI
3 iSaxakao ka saamaaijak ≠Aaiqa-k ]%qaana maoM yaaogadana
Anya bahumaUlya p`Sna
@yaa Aaaiqa-k SaaoYaNa ka karNa vat-maana $Z,IvaadI samaaja vyavasqaa hO [sasao kOsao inapTa jaaya∆
maaTI pr saaonaa ]gaanao vaalaa kmaora samaaja inakmmaa haota jaa rha hO  yah ifr sao kmaora samaaja kOsao banaogaa ∆
maUMh ≠ poT maoM vyast samaaja Aaiqa-k daOD, maoM kOsao ]bar payaogaa @yaa hma Apnaa Aadt badla payaoMgao ∆


22 idsambar 2005 kao idllaI maoM gau$ pva-
maiTyaalaa sao@Tr 3 Warka maoM
baD,o QaUmaQama sao manaayaa gayaa

mau#ya Aitiqa     kmalaa manahr saaMsad rajya saBaa
AQyaxata          EaI TI Aar KunTo
kaya-ňma gau$ vandnaa sao p`armBa huAa AaOr mau#ya Aitiqa ko BaaYaNa ko baad pnqaI naR%ya huAa. Saama kao AartI maoM saamaUihk maMgala gaIt gaayao gayao. saat maihlaaAaoM nao AartI sajaa kr gau$ AartI sampnna ikyaa. gau$ vandnaa AaOr AartI naIcao idyaa gayaa hO.
ek$pta maoM saMgazna AaOr Sai@t daonaaoM hO.

EaImatI kmalaa manahr ko BaaYaNa ka mau#ya AMSa

saBaI satnaama ko maananao vaalaaoM kao jaya satnaama Baa[yaaoM evaM bahnaaoM
Aaja baa[sa idsambar hO . Aaja sao Za[- saaO saala phlao Azarh idsambar sana\ 1756 maoM maanavata ko p`tIk hmaaro gau$ GaasaIdasa jaI ka janma huAa qaa. gau$ GaaMsaIdasa jaI ka janma vat-maana C%tIsagaZ, rajya ko AMtga-t rayapur ijaLa ko ksaDaoL ivakasa KND maoM ek CaoTo sao gaaMva igaraOd maoM ek saaQaarNa iksaana pirvaar maoM huAa, ijasao Aaja igaraOdpurI ko naama saoo BaI jaanato hOM . yah gaaMva mahanadI ko iknaaro iSavarInaarayaNa sao lagaBaga 17 ik  maI  dUr, ksaDaola ko rasto rayapur≠ balaaOdabaajaar ≠ ksaDaola ≠ saarMgagaZ, maaga- maoM isqat hO. igaraOdpurI, Cata phaD, ko Zlaana pr p`akRitk vaOBava sao BarpUr, jaaoK nadI ko iknaaro basaa huAa hO. [naka janma 18 idsaMbar 1756 maanaa gayaa hO, laoikna Anya AvaQaarNaa ko Anausaar saaomavaar Agahna Sau@la catud-SaI BaI batayaa jaata hO. Azarh idsambar kao janma idna taya krnao maoM maananaIya nakula iZZ,I jaI ka ABaUtpUva- yaaogadana hO ijanako badaOlat Aaja hma gau$ GaasaIdasa kao jaana payao. [nako ipta ka naama maMhgaU AaOr maata ka naama AmaraOitna qaa. yao baalyakala sao hI saahsaI  dRZ, saMklp va kaya-≠ kuSala p`vaRi%t ko qao. ek navaMbar 2000 kao nae C%tIsagaZ, rajya ko inamaa-Na ko baad hmaarI t%kailana kaMga`osa sarkar nao [sa itiqa kao gau$pva- GaaoiYat BaI kr idyaa hO . C%tIsagaZ, mao Aaja 18 idsaMbar gau$pva- ko naama sao jaanaa jaata hO.
satnaaimayaaoM ka [ithasa A%yaMt gaaOrvaSaalaI [ithasa rha hO. satnaaimayaaoM ko pUva-jaaoM ko [ithasa ko baaro maoM batayaa jaata hO ik sana\ 1672, maoM maugaL baadSah AaOrMgajaoba ko iKLaf satnaamaI ivad`aoh huAa ijasamaoM 5000 sao jyaada satnaamaI maaro gayao qao. satnaamaI ivad`aoh ka p`mauK karNa AaOrgajaoba Wara jaijayaa kr lagaayaa jaanaa qaa ijasaka ivaraoQa satnaaimayaaoM nao ikyaa. sabasao phlao jaijayaa kr ka ivaraoQa krnao vaalao satnaamaI hI qao. dUsara karNa satnaaimayaaoM Wara maugaL saltnat ka baD,a baoTa daraSaukaoh kao raja kaja kI laD,a[- maoM AaOrMgajaoba ko iKlaaf  madd krnaa qaa. satnaaimayaaoM nao marto dma tk AaOrMgajaoba ka ivaraoQa ikyaa. [sa ivad`aoh ko baad maugala saltnat ko saamanao satnaamaI iTk nahIM payao AaOr C%tIsagaZ, maoM Aakr mahanadI ko Aasapasa saaonaaKana ko jaMgala maoM jaa basao . [nhIM laaogaaoM maoM ek maodnaIraya gaaosaaM[- pirvaar qaa. yao Apnaa naama badlakr maodnaIdasa rKo qao. gau$ GaasaIdasa [nhIM ko prpaota qao. Aaja idllaI maoM hma ]nhI ko yaad maoM janmaao%sava manaa rho hOM.
gau$ GaasaIdasa ko samaya maoM C%tIsagaZ, poSavaaAaoM ko AQaIna qaa. poSavaaAaoM nao C%tIsagaZ, kao BaaoMsalao kI saUbaodarI maoM saaOMp idyaa qaa. saUbaodaraoM ka Qyaana kovala vasaUlaI maoM qaa. poSavaa saama`ajya ka A%yaacaar AaOr naMgaa naaca isar caZ, kr baaola rha qaa. poSavaaAaoM nao ipMDarI pala rKo qao jaao KD,o fsala kaT kr lao jaato qao. maaM bahnaaoM kI [jjat Aaba$ saD,kao pr naIlaama kI jaatI qaI. C%tIsagaZ, maoM caaraoM trf ~aih ~aih macaa huAa qaa. poSavaa saama`ajya ko AatMk kao saaQaarNa SabdaoM maoM bayaana nahIM ikyaa jaa sakta. eosao ivaYama pirisqait maoM jana Aandaolana ka kmaana gau$ GaasaIdasa nao saMBaalaa. ]nhaoMnao [sa jana Aandaolana ka naama satnaama Aandaolana kha. satnaama ek jaait ivahIna jana ≠Aandaolana hO ek saSa@t ivaacaarQaara hO jaao Anyaaya A%yaacaar ko iva$w jana caotnaa AiBayaana hO. [sako maananao vaalao Aaja satnaamaI ko naama sao jaanao jaato hO.
C%tIsagaZ, maoM satnaama ka ]d\GaaoYa Aaja sao lagaBaga 250 saala phlao gau$ GaasaIdasa jaI ko Wara ikyaa gayaa AaOr Anaok samaudayaaoM kao satnaama ko eksaU~ maoM baa^Qakr [sa xao~ maoM [Msaainayat kI laD,a[- ka saU~pat ikyaa AaOr AzarhvaIM SadI ko AMt tk C%tIsagaZ, maoM satnaama Sabd jana saamanya jaIvana ka ek p`tIka%mak sva$p bana gayaa. gau$ GaaMsaIdasa jaI nao "saba GaT basaO ek hI jaIvaa, &ana ko p`kaSa ,sa%ya $pI caotnaa kao ≥Apna GaT hI ko dova La manaabaaoī jaIvana ka saar kha. p`%yaok cala Aqavaa AcalaÊ sajaIva Aqavaa inajaI-vaÊ saba maoM caotnaa maaOjaUd hO maa~a Alaga Alaga hao sakta hO. BaaOitk yaa jaD, t%va, sa%ya-caotnaa Wara saMcaailat haota hOÊ ijasako karNa pirvat-na haota hO jaao hmaoM mahSaUsa haota hO AaOr idKa[- dota hO. sa%ya ko ilae p`maaNa ja$rI hO laoikna sat ko ilae p`maaNa sao jyaada vyavahar ja$rI hO. [sa trh naama, $p, saM&a ko karNa satnaama maanavaIya caotnaa ka p`tIk hO .
dIpk Apnao Aap maoM p`jvaiLt nahIM haota ]samaoM tola evaM baatI ko baavajaUd ]sao p`jvailat krnao ko ilae }jaa- kI AavaSyakta haotI hO, yahI }jaa- sa%ya ≠caotnaa kao p`diSa-t krta hO jaao dIpk kao lagaatar jalaae rKnao maoM madd krta hO. ijasao hma maanava samaaja maoM maanavata khto hO. maanavata ka matlaba p`oma AaOr Baa[-caara haota hO AaOr [saI karNa samaaja ka inamaa-Na saMBava huAa. kao[- BaI samaaja GaRNaa va ivaWoYa kI AaQaariSalaa pr nahIM inaima-t kI jaa saktI. samaaja inamaa-Na ko AaQaar maoM p`oma va Baa[-caara hI p`mauK hO ijasako karNa mana maoM dyaa  k$Naa  xamaa  sahanauBauit AaOr SaIla ]%pnna haoto hOM yahI satnaama hO. sat ko vyavahar sao mana maoM Saaint ]%pnna haotI hO Asat\ ko karNa ASaaint pOda haota hO. [sailae satnaama hI jaIvana ka saar hO. satnaama kao[- cama%kar nahIM  kao[- jaait nahIM bailk ek maanavaIya vyavahar hO. ijasanaoo satnaama kao Apnaa ilayaa ]saka jaIvana saaqa-k hao gayaa. satnaama ek ivaSaala saagar hO ijasamaoM saOkD,aoM jaaityaa^ Saaimala hao ivalaIna hao ga[- jaOsao naidyaaoM ko panaI samaud` maoM imala jaato hOM. yaid satnaama Aandaolana doSa ko kaonao kaonao maoM fOla gayaa haota tao Aaja doSa kao jaaityaaoM kI samasyaa sao jaUJanaa nahIM pD,ta. jaaityaa^ ivaWoYa fOlaatI hO jana maanasa kao taoD,tI hO AaOr satnaama p`oma va Baa[-caara ka sandoSa dota hO jana maanasa kao jaaoD,ta hO. ek trf ivaGaTna AaOr ivanaaSa hO  vahIM dUsarI Aaor saMgazna AaOr ivakasa hO ≠rasta Aapkao tya krnaa hO.
BaaOitk t%va, sa%ya-caotnaa Wara saMcaailat haota hO. saaQaarNa ima+I kao gaIlaa kr saaMcaa maoM Zalanao sao kccaa [-MT banata hO. hmaaro C%tIsagaZ, ko laaoga [-Ta bahut banaato hOM. kccaa [-Ta Aaga maoM tp kr laala hao jaata hO tao p@ka [-MT bana jaata hO AaOr ]sao nayaa naama $p  saM&a imalaa jaata hO ijasao [-MT khto hO jaao ]sako gauNa≠ daoYa kao p`diSa-t krta hO. yahI satnaama-caotnaa ko karNa hma iksaI caIja kao prK pato hOM AaOr vahI baad maoM gauNa Qama- ko Anau$p naama, $p, saM&a maoM piriNat hao jaata hO. Aaja C%tIsagaZ, maoM satnaama ko AnauyaayaI ek kraoD, sao jyaada hOM.
laaKaoM laaoga jaao C%tIsagaZ, ko maUlainavaasaI hOM BaUKmarI, garIbaI, baoraojagaarI sao proSaana hao, kama ko tlaaSa maoM baD,o pOmaanao pr plaayana kr idllaI mauMba[-, kaolakata jaOsao baD,o SahraoM maoM, gaMdo naaLaoM ko iknaaro JaaopD,p+I maoM inavaasa krnao maoM majabaUr hOM., yao SaaoYaNa  Anyaaya≠ A%yaacaar sao ~st, jaIvana ko hr phlaU sao htaSa AaOr inaBa-r najar Aato hO. yao saaro ivasqaaipt laaoga Aaja Kud ka Gar ]jaaD, kr  Apnaa KUna psaInaa baha kr idllaI kao basaanao maoM lagao hO. Aaja idllaI AaOr idllaI ko Aasa pasa ijatnao BaI }^caI [maartoM najar Aa rho hO [na saba maoM hmaaro C%tIsagaZ, ko laaKaoM majadUraoM ka KUna psaInaa lagaa hO. iktnao mar Kpo hOM.Aaja idllaI ko laaoga caOna sao saao rho hOM ]namaoM hmaaro laaKaoM laaogaaoM kI maohnat AaOr pirEama kI kmaa[- AaOr [nho sahI majadUrI BaI nahIM imala pata. maO [sa maMca sao sarkar sao Aag`h krtI hU^ ik [na laaKaoM ivasqaaipt majadUraoM kI pUnavaa-sa kI t%kala vyavasqaa kro taik yao BaI maohnat majadUrI krto hue caOna sao Apnaa jaIvana ibata sakoM.
jaya satnaama           jaya satnaama


idsambar maah gau$ pva- ko ]plaxa maoM
satnaama ko maananao vaalaaoM kao
SauBakamanaayaoM AaOr haid-k baQaa[-
svaagat pirvaar
maora gau$ mahana


 


GURU VANDANA STARTED AT KORBA ALSO

Guru Vandanan is being celebrated every Monday at baout 6.30 PM at different places of Chhattisgarh. It was started on 2nd feb 2004 at Satnam bhavan Bhilai for the first time and was then continued for one year and then annual function was organised on 8th Feb 2005 associated with Satsang and Bhajan. In the night "Guru Bhandara" was celebrated where about 2000 people took meal togather, worker serve meal volentiarly . At late night Bhajan was organised where shri Yaswant Satnami delivered very good musical programme enlightenig society.
Now this Vandana has shown very good result in building brotherhood amongst society, as a result many more places this system has been initiated. The new places of Vandana are Mahasamund Satnam Bhawan, Jhalap Dist. Mahasund Satnam Bhawan and Kanker Satnam Bhawan.

Note:
In Bilaspur also Mitra Mandali friends are planning shortly to Start Guru Vandana, They in in search of proper place as Jarahabhata Mahant Bada is becomming a corner place. A planning is also going for construction of Satnam Bhavan. Tthe work could not be started due non-allocation of land by District authority.
First Time a chowk has been Named in the name of Hon'le NAKUL DHEDHI at Kohaka Bhilai Distt -Durg. This was organised by of our devoted friend RAJESH BANJARE , Satnam Kalyan Samiti Kohaka Bhilai Durg. Program was started with Guru Vandana and it will be now regular at Satnam Bhavan Kohaka
Prarthana and Arati is given below in Hindi.
GURU PARVA CELEBRATED AT DELHI ON
DATE - 18th Dec. 2005
Vanue - DWARAKA (Pappankala)
For Further Details: Please Contact us


Dedicated to Raja Guru Balakdas
developer of SATNAM PANTH as Supreme Power  

pICo jaayaoM Aagao jaayaoM }pr jaayaoM